Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАРИШКІН РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 532.529.5, 532.527 ГІДРОДИНАМІЧНА НЕСТІЙКІСТЬ ВИХРОВОГО РУХУ В СИСТЕМАХ З ОБ’ЄМНИМ СТОКОМ РЕЧОВИНИ Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук КИЇВ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Мальнєв Вадим Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, професор кафедри квантової теорії поля Офіційні опоненти:доктор фізико-математичних наук, професор Ковдря Юрій Захарович, Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України, провідний науковий співробітник відділу квантових рідин та кристалів кандидат фізико-математичних наук, Лукомський Василь Петрович, Інститут фізики НАН України, старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики Провідна установа: Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Захист відбудеться “ 27 ” вересня 2005 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Київ-22, проспект Глушкова 2, корпус 1, фізичний факультет, ауд. 500. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, вул. Володимирська, 58. Автореферат розісланий “ 25 ” серпня 2005 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.001.08 кандидат фізико-математичних наукСвечнікова О. С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Переважна більшість течій рідин та газів, що відбуваються в природі, відтворюються в лабораторних умовах чи реалізуються в техніці, відносяться до вихрових рухів, коли елементарні об’єми (частинки) приймають участь в обертальному русі. При обтіканні різних тіл рідиною у випадках, коли вихровий рух може бути замінений системою приєднаних та вільних вихрів, існуюча гідродинамічна теорія дозволяє розрахувати, наприклад, підіймальну силу та індуктивний опір. В той же час питання стосовно потужних атмосферних вихрів потребує подальшого вивчення. Справа в тому, що механізми зародження та розвитку торнадо і тайфунів на даний час не є до кінця з’ясованими. Тому дослідження альтернативних механізмів зародження та еволюції таких вихрових рухів становить великий теоретичний і практичний інтерес. Ще однією фізичною системою, де поява вихрів суттєво змінює характер руху рідини, є надплинний Не ІІ. При відносно великих швидкостях обертання надплинної рідини в ній з’являються вихрові нитки, які є паралельними до вісі обертання. Відомо, що елементарні збудження, які з’являються в надплинній компоненті, можуть розсіюватися на цих вихрових нитках і приводити до появи взаємного тертя між нормальною та надплинною компонентами. Вплив цього механізму на процес розпаду перенасиченої суміші 3Не та 4Не досі не вивчався.

Дисертаційна робота присвячена застосуванню нового нещодавно запропонованого механізму появи та еволюції нестійких гідродинамічних вихрів у системах з об’ємним стоком речовини (Е.А. Пашицький, 2002 р.). Цей механізм, на нашу думку, є універсальним і може з єдиної точки зору пояснити особливості фізичних процесів, які за певних умов, виникають в наступних, здавалося б зовсім різних фізичних системах: потужних атмосферних вихорах, перенасиченому розчині 3Не-4Не, гарячій (високозбудженій) ядерній матерії, що утворюється при ультрарелятивістському зіткненні важких ядер, та в резонансно-збудженому газі. Вивчення фізичних властивостей трьох останніх фізичних систем є основними напрямками наукової діяльності кафедри квантової теорії поля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Застосування нових, оригінальних результатів теорії, що пов’язана з виникненням та розвитком нестійких гідродинамічних вихрів в цих системах, дозволило пояснити деякі експериментальні дані з єдиної точки зору. Це в значній мірі виправдовує вибір теми для дисертації і свідчить про її актуальність на даний час. Більш того, деякі теоретично передбачені в даній моделі нові ефекти також підвищують цінність вибраної теми. Слід також відмітити, що застосування отриманих результатів по зародженню та розвитку гідродинамічної нестійкості не обмежується фізичними системами, що розглянуті у дисертації. Її результати можуть бути застосовані також і до пісчаних бурь, „вогняних” торнадо, що виникають на великих пожежах, до вихрового руху магми Землі, а також до інших багатокомпонентних систем з фазовими перетвореннями, що забезпечують появу нестійкого вихрового руху в системі. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною д/б теми &quo ;Електро- і магнітооптика гетерогенних рідкокристалічних та інших структурно подібних систем&quo ;, № 01 БФ 051–07 (номер державної реєстрації 0101U002881). Задачі і мета дослідження. Мета роботи полягає у описі механізмів гідродинамічної нестійкості вихрового руху в системах з об’ємним стоком та вертикальними потоками речовини, детальному аналізі характеристик цих механізмів, еволюції нестійкості та застосуванні отриманих результатів до різних фізичних систем. Задачі дослідження полягали в аналітичному отриманні нестійких (наростаючих в часі) вихрових розв’язків рівняння Нав’є-Стокса для нестисливої багатокомпонентної рідини (газу) з наявністю об’ємного стоку речовини за рахунок фазових перетворень чи ядерних реакцій; дослідженні еволюції і характеристик отриманих розв’язків, опису організації об’ємного стоку, а також виявлення основних механізмів стабілізації вихрового руху; застосуванні теорії розвитку нестійких гідродинамічних вихрів до різних фізичних систем: потужних атмосферних вихрів, перенасиченого розчину 3Не-4Не, гарячої ядерної матерії, що утворюється при ультрарелятивістському зіткненні важких ядер та до резонансно-збудженого газу. Об’єктом дослідження є механізм гідродинамічної нестійкості вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини та організація об’ємного стоку в різних фізичних системах при фазових перетвореннях.

Предметом дослідження є новий клас точних розв’язків гідродинамічних рівнянь, що описують нестійкі гідродинамічні вихори. Методи дослідження: метод розділення змінних, методи теорії збурень та послідовних наближень, числові методи інтегрування та розв'язання диференціальних рівнянь. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих у дисертації результатів полягає в тому, що в роботі було вперше: детально проаналізовано механізми нестійкості та механізми стабілізації вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини; знайдено профіль швидкості в області тангенціального розриву на границі області об’ємного стоку; з використанням спостережуваних даних та запропонованого механізму нестійкості оцінено потужність об’ємного стоку у хмарі перенасиченої водяної пари та характерні часи зародження торнадо і тайфунів; запропоновано загальний метод для знаходження “умовно бездисипативних розв’язків” рівнянь Нав’є-Стокса (які зануляють в них в’язкі доданки) у циліндричній та сферичній системі координат; результати для аксіально-несиметричних та сферичних розв’язків застосовано до відповідних фізичних систем; показано, що нестійкість „твердотільного” обертання доменів розпаду в процесі розшарування перенасиченого розчину 3Не-4Не може приводити до прискорення гетерогенного розпаду розчину порівняно із гомогенним розпадом за рахунок збільшення густини квантованих вихрів у системі при наростанні кутової швидкості надплинної компоненти; показано, що гідродинамічна нестійкість обертання згустку гарячої ядерної матерії (фаєрболу), що утворюється при зіткненні релятивістських важких ядер з великими орбітальними моментами може приводити до експериментально спостережуваних змін у розподілах вилітаючих частинок; досліджено вплив скінченності просторових розмірів та часу життя фаєрбола (як області об’ємного стоку) на розподіл теплових дилептонів, що утворюються при анігіляції р-мезонів; знайдено, що утворення квазімолекул (збуджених станів молекул, які не існують в основному стані) може чинити стабілізуючий ефект на нестійкість вихрового руху у резонансно-збудженому газі; розраховано параметри та час життя квазімолекул і показано їх метастабільність; обчислено рівноважні концентрації квазімолекул у резонансно-збудженому газі при дії лазерної накачки. Наукове та практичне значення роботи. Наукове та практичне значення одержаних результатів полягає у встановленні та дослідженні механізмів гідродинамічної нестійкості вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини. Отримані результати мають загальнотеоретичний характер і можуть бути застосовані до багатьох різних багатокомпонентних фізичних систем з фазовими перетвореннями, які або зустрічаються у природі, або виготовляються штучно для експериментів. Результати можуть безпосередньо використовуватись для пояснення певних розбіжностей між існуючими теоріями та експериментом для фізичних систем, в яких визначальну роль грає гідродинамічний вихровий рух, та для передбачення нових ефектів у таких системах.

Саме ця гора була для ашкеназв святою. Через деякий час на цй мсцевост виникла також досить цкава етнчна спльнсть ¶беря. Згодом саме берйц пройшли всю ґвропу аж до земель ниншньо ¶спан, де нин проживають х нащадки народнсть берберв. Так от. Окрем колна (роди) цього етносу з степових районв ¶рану пройшли Малу Азю  пвденн (у т.Pч. укранськ) степи Схдно ґвропи  взяли курс на пвнчний захд. На узбережж Балтйського моря почав формуватися той ентчний казан, з якого у ¶ тисячолтт до н. е.  вийшли германц-автохтони. А вже вд останнх утворилися рзн етнчн глки: готи, тевтони, франки, англосакси, прусси Все це так. Слди ашкеназьких племен присутн в багатьох ¶менах народв, що нин проживають в Скандинав [Див.: Библейская энциклопедия.P С. 66], Саксон, землях навколо Чорного моря (Понту Евксинського) [За новою версю, назва «Евксинський» походить не вд грецького слова «гостинний», а вд мен народу Ашкеназ]. Навть на вашй Херсонщин можна виявити так слди. Наприклад, Асканя-Нова

1. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

2. Фінансова стійкість комерційного банку

3. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

4. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

5. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

6. Економічна діяльність ООН
7. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
8. Зовнішня економічна діяльність

9. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

10. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

11. Соціально-педагогічна діяльність як професія

12. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

13. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Міжнародна економічна система та її головні елементи

16. Хімічна промисловість України

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

18. Економічна ефективність виробництва

19. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

20. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

21. Економічна ефективність птахівництва

22. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
23. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
24. Економічна сутність виробничих запасів

25. Хімічна промисловість в України

26. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

27. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

28. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

29. Оптимальність у системах керування

30. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

31. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

32. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

34. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

35. Економічна сутність та форми оплати праці

36. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

37. Партійні системи: сутність і типи

38. Психічна енергія - міфи й реальність
39. Електромеханічна система
40. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

41. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

42. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

43. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

44. Економічна ефективність капіталовкладень

45. Економічна ефективність ринкових структур

46. Економічна рівновага і циклічність

47. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

48. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

49. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

50. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

51. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

52. В поисках системы мира

53. Малые тела Солнечной системы

54. Происхождение Солнечной системы
55. Строение солнечной системы
56. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

57. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

58. Строение солнечной системы

59. Солнечная система

60. Тросовые системы в космосе

61. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

62. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

63. Система HLA и инфекционные заболевания

64. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

65. Бактериальная система секреции белков первого типа

66. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

67. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

68. Транспортная система Украины

69. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

70. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
71. Банковская система Франции
72. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

73. Налоговая система

74. Налоговая система России

75. Налоговая система РФ

76. Налоговая система РФ на современном этапе

77. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

78. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

79. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

80. Планирование в системе государственного управления

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Система таможенных органов РФ

82. Расходы бюджетной системы на социальные цели

83. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

84. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

85. Задачи, основные функции и система ОВД

86. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
87. Природа и система административного права
88. Место обязательственного права в системе гражданского права

89. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

90. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

91. Правовые системы современности. Мусульманское право

92. Возникновение и система развития права Канады

93. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

94. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

95. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

96. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Государственная служба Приказной системы управления

98. Характеристика налоговой системы Великобритании

99. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.