Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаНАЛУЦИШИН ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 343.343.3Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України) Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче правоАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Андрушко Петро Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального права та кримінології Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Фесенко Євген Володимирович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права кандидат юридичних наук, доцент Кузнецов Віталій Володимирович, Київський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права Захист відбудеться „ 17 ” 03 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, в ауд.253). З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий „ 15” 02 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н.П. Сиза ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Однією з необхідних і обов’язкових умов нормального функціонування будь-якої держави є громадський порядок, стан убезпеченої життєдіяльності суспільства, який охороняється, у тому числі державними інституціями, шляхом захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, інтересів суспільства в межах, визначених правовими нормами, з урахуванням традицій, звичаїв, норм моралі. Найбільш небезпечним посяганням на громадський порядок, що порушує громадський спокій є кримінально-каране хуліганство. Суспільна небезпека кримінально-караного хуліганства є очевидною. Аналіз статистичних даних слідчої та судової практики свідчить, що хуліганські прояви мають доволі поширений характер, часто стають підґрунтям вчинення, як правило, тяжких і особливо тяжких злочинів. Проблеми кримінальної відповідальності за хуліганство постійно досліджувались і їм було присвячено значну кількість наукових праць учених, серед яких особливий внесок становлять праці Г.З. Анашкіна, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.Т. Д.зюби, І.М. Даньшина, О.П. Ігнатова, Т.М. Кафарова, І.Я. Козаченка, М.Й. Коржанського, В.В. Кузнецова, М.Т. Куца, В.А. Ломако, П.С. Матишевського, П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, М.Л. Накловича, Г.І. Піщенка, Ю.М. Ткачевського, А.П. Тузова, Є.В. Фесенка, С.С. Яценка та ін. В Кримінальному кодексі України 2001 року (далі – КК), ознаки хуліганства (ст.296 КК) набули своєрідного характеру, що ускладнює практику застосування цієї норми закону про кримінальну відповідальність. Проте питання, пов'язані з кримінально-правовою характеристикою ст.296 КК розглядались переважно в навчальній літературі та науково-практичних коментарях, а їх комплексне дослідження у самостійних монографічних роботах не проводилось.

Прийнята 22 грудня 2006 року постанова № 10 Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про хуліганство” залишила багато питань не роз'ясненими, не сприяла виробленню єдиного підходу щодо кваліфікації хуліганства, зокрема, щодо кваліфікації за частинами 3 та 4 ст.296 КК. Окрім цього, проведене автором узагальнення судової практики щодо застосування ст.296 КК, аналіз узагальнень, проведених органами прокуратури та судами Хмельницької, інших областей, Верховним Судом України, свідчать про актуальність дослідження питань кримінальної відповідальності за хуліганство, необхідність комплексного дослідження проблеми боротьби з хуліганством, підтверджують своєчасність вибору теми дослідження та правильності основних напрямків його проведення. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дослідження є складовою частиною плану наукової роботи кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2005-2010 рр. з теми: „Проблеми боротьби зі злочинністю: кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі аспекти”, затвердженої рішенням кафедри (протокол № 12 від 17 березня 2005р). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове визначення і розкриття змісту кримінально-правових ознак хуліганства (ст.296 КК), з'ясування особливостей конструкції юридичних складів цього злочину, включаючи і особливості його понятійного апарату, встановлення критеріїв розмежування хуліганства та інших злочинів проти особи, власності, а також питання призначення покарання за його вчинення. Метою дослідження також є поглиблення та конкретизація наукової бази для практичного застосування цієї норми, наукове обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення редакції ст.296 КК та удосконалення практики її застосування. Мета дослідження реалізована у завданнях, які полягають у такому: 1) дослідити історичні аспекти генезису кримінальної відповідальності за хуліганство на теренах України та здійснити порівняльний аналіз норм про кримінальну відповідальність за порушення громадського порядку, громадського спокою, громадської безпеки та правопорядку за кримінальним законодавством України та окремих зарубіжних країн; 2) з наукових позицій та практичного їх значення дослідити та визначити зміст поняття „громадський порядок” і його співвідношення з поняттями „громадський спокій”, „громадська безпека”, „правопорядок”, а також зміст понять „особлива зухвалість” та „винятковий цинізм” та визначити їх кримінально-правове значення; дослідити значення термінологічних зворотів „з мотивів явної неповаги до суспільства”, “публічність хуліганства” та визначити їх вплив на механізм кримінально-правової охорони соціальних цінностей від хуліганських посягань; 3) провести аналіз юридичних складів окремих різновидів хуліганства; 4) на підставі аналізу об'єктивних і суб'єктивних ознак, що утворюють юридичні склади хуліганства як злочину, перш за все кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак хуліганства, виявити існуючі недоліки в розумінні змісту цих ознак, які є оціночними; 5) виробити наукові пропозиції щодо удосконалення диспозиції ст.2

96 КК та оптимально сформулювати санкції з уточненням видів і розмірів покарань за хуліганство. Об'єктом дисертаційного дослідження є хуліганство як злочинне посягання, відповідальність за вчинення якого передбачена ст.296 КК. Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за хуліганство. Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сучасні методи наукового пізнання, застосування яких обумовлене змістом і метою поставлених завдань. Для цього у роботі було використано такі методи: історико-правовий (для встановлення генезису та юридичної природи кримінально-караного хуліганства); порівняльно-правовий – при співставленні положень законодавства України, що регламентує відповідальність за хуліганство, з відповідними положеннями кримінального законодавства зарубіжних країн; діалектичний – при вивченні юридичної природи хуліганства як кримінально-правового явища, визначенні його ознак та структурних елементів; формально-логічний – при аналізі основного і кваліфікованих складів хуліганства; формально-догматичний (юридичний) – при здійсненні тлумачення окремих термінів, понять, визначень та понятійних (термінологічних) зворотів; статистичний – при дослідженні статистичних даних про злочин, склад якого передбачений ст.296 КК та матеріалів слідчо-прокурорської та судової практики, що дало можливість оцінити стан, динаміку та тенденції наявності хуліганських проявів та їх небезпечності. Використання наведених методів дослідження, джерел інформації (наукових праць, статистичних даних) дало можливість виявити нові проблеми кримінальної відповідальності за хуліганство та запропонувати власні пропозиції їх вирішення. Дисертаційне дослідження проведене з урахуванням положень інших галузей науки, що стосуються кримінально-правової природи хуліганства шляхом дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінального права, кримінології, загальної психології. Емпіричну основу дисертації становлять матеріали практики судів України в справах про хуліганство; за спеціальною методикою вивчені та опрацьовані 243 кримінальні справи про хуліганство (за період з 2001 по 2007 рр.). Також була вивчена та використана практика застосування статті 296 КК апеляційними судами та Верховним Судом України. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що після прийняття КК 2001 року вперше в науці кримінального права України проведене комплексне монографічне дослідження питань кримінальної відповідальності за хуліганство, відповідальність за вчинення якого передбачена ст.296 КК. Проведено історико-правове і порівняльно-правове дослідження вказаної проблематики. Особистий внесок дисертанта у наукову розробку проблем відповідальності за хуліганство полягає в обґрунтуванні нових положень, уточненні змісту і значення окремих юридичних ознак, термінів (термінологічних зворотів) та понять (понятійних зворотів), що має значення для науки кримінального права, правозастосовчої практики та вдосконалення як норми, що передбачено у статті 296 КК, так і деяких інших норм КК. На захист виносяться такі положення вперше: комплексно досліджено проблеми кримінальної відповідальності за хуліганство, як в історичному, так і в порівняльно-правовому аспектах.

Згдно з висновком судово-психатрично експертизи ¶гнатосян сков злочин у стан осудност. При призначенн мри покарання ¶гнатосяну суду необхдно врахувати характер  ступнь суспльно небезпеки вчиненого ним злочину з особливою жорстокстю, дан про особу пдсудного, вчинення злочину в стан сп'янння, а також щодо малолтнього, який перебував у безпорадному стан, що згдно з пп. 6, 11 ст. 41 Кримнального кодексу Украни  обставинами, як обтяжують вдповдальнсть. З урахуванням обставин вчинення злочину, засобу вбивства, заподяння тяжких наслдкв смерт людини, а також вчинення злочину щодо малолтнього, який перебував у безпорадному стан, вважаю, що пдсудний ¶гнатосян становить виняткову небезпеку для суспльства  до нього необхдно застосувати мру покарання, передбачену ст. 24 Кримнального кодексу Украни. Вважаю, що позовн вимоги потерплих Столярево ¶рини та Столярево Оксани пдлягають задоволенню у повному обсяз, оскльки злочинними дями ¶гнатосяна 'м заподяна моральна шкода. Шановний суд! Вважаю, що суд ма вс пдстави визнати ¶гнатосяна Артура Гургеновича винним у сконому злочин, передбаченого п. «е» ст. 93 Кримнального кодексу Украни,  призначити йому виняткову мру покарання смертну кару

1. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

2. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

3. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

4. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

5. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

6. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)
7. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара
8. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

9. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

10. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ст. 264 УК РФ

11. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

12. Социально-правовая характеристика терроризма

13. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

14. Социально-правовая характеристика

15. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

16. Уголовно-правовая характеристика разбоя

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Административное правонарушение, виды и правовая характеристика

18. Бандитизм и его уголовно-правовая характеристика

19. Гражданско-правовая характеристика договора страхования

20. Достатність доказів у кримінальному процесі України

21. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

22. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений
23. Кримінальне право України
24. Основные правовые характеристики Монголии

25. Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур

26. Правовая характеристика Акционерного общества

27. Правовая характеристика заключения трудового договора (контракта)

28. Правовая характеристика и содержание гражданско-правового договора

29. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

30. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

31. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений

32. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Уголовно-правовая характеристика получения взятки

34. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружия

35. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой свободы

36. Уголовно-правовая характеристика разбоя

37. Уголовно-правовая характеристика терроризма

38. Уголовно-правовая характеристика убийств со смягчающими обстоятельствами
39. Уголовно-правовая характеристика хищения
40. Организационно-правовая характеристика предприятия. Анализ экономической деятельности предприятия

41. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

42. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

43. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

44. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

45. Характеристика рекреаційних ресурсів України

46. Адміністративно-правовий статус Президента України

47. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

48. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

49. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

50. Правова система України

51. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

52. Правовий режим використання і охорони надр України

53. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

54. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
55. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)
56. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

57. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

58. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

59. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

60. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

61. Культура України в XVIII–XIX ст.

62. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

63. Православна церква України в XVI ст.

64. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

65. Правова охорона природно-заповідного фонду України

66. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

67. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

68. Правова допомога у кримінальному провадженні

69. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

70. Методики розслідування хуліганства
71. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
72. Понятие, основные характеристики и правовая природа неустойки

73. Характеристика государственной собственности на землю. Правовое регулирование купли-продажи земли с аукциона

74. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

75. Постанови з кримінального процесу

76. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

77. Адвокат у кримінальному процесі

78. Характеристика организационно-правовой и хозяйственной деятельности ОАО "Липецкое" в животноводческой отрасли

79. Докази та доказування в кримінальному процесі

80. Доказування у кримінальному процесі

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

81. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

82. Захисник у кримінальному судочинстві

83. Звільнення від кримінальної відповідальності

84. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

85. Конституционная характеристика правового статуса личности

86. Кримінальна відповідальність в Україні
87. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
88. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

89. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

90. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

91. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

92. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

93. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

94. Общая характеристика правового регулирования использования земель юридическими лицами в Республики Беларусь

95. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

96. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Планування розслідування кримінальних справ

98. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

99. Принципи кримінального процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.