Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат &quo ;Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкування&quo ; ВступУ цей час у країні як і раніше не наведено належного порядку й залишається низьким відсоток приросту економіки. Рівень життя більшості населення – наднизький. Чому? Адже вже близько 20 років країна незалежна. Можливо тому, що є національні (внутрішні) гальма, які істотно перешкоджають розвитку економіки й культури. Давньогрецький філософ Піфагор, видатний мислитель та математик стародавності, у своїй праці «Про державу» писав так: «Народи! Прагніть передусім мати добрі звичаї, ніж закони: звичаї є найпершими законами». Фома Аквінський у свій час проголосив про те, що «Бог вклав у руки правителів владу для того, щоб вони захищали благо всіх». Якщо розглядати тріаду: економіка, політика, етика, – то в ідеальному випадку основою гармонійного розвитку суспільства повинна бути етика. При організації будь-якого суспільства доречно говорити про національний менталітет. Частиною менталітету є національний характер. Зокрема, український національний характер припускає наявність деяких рис, які можуть робити істотне значення на всі сфери життя. При розв'язанні складної проблеми оновлення національного буття є неприйнятним «механічне» копіювання зарубіжного досвіду через суттєві відмінності у свідомості, ціннісних орієнтаціях, соціально-економічній поведінці народу України. Привабливі світові моделі економічного розвитку принесуть бажаний ефект Україні, якщо автори реформ будуть враховувати особливості української ментальності, критично осмислювати власний й зарубіжний досвід. При цьому важливо зберегти національну самобутність. Визначення перспектив подальшого розвитку ринкової економіки в Україні ставить насущне завдання вивчення взаємини цінностей бізнесу й моральності. Цьому завдаю й присвячена ця робота. 1. Українські національні моральні цінностіНаціональні моральні цінності – це історично зумовлені, створені конкретним народом погляди, переконання, ідеали, традиції, звичаї, обряди практичні дії, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях. Але вирізняють певні національні прояви, своєрідності в поведінці, які є основою соціальної діяльності людей конкретної етнічної групи1. Ціннісні орієнтації людини, суспільства, нації складаються історично, успадковуються поколіннями, збагачуються, вдосконалюються чи здрібнюються, розпорошуються ними. Це цілком стосується й моральних цінностей, які уособлюють культурне обличчя XXI століття. Мораль – вагома складова частина духовної культури етносу, нації; даний аспект її існування потребує ґрунтовного наукового розкриття. У плані дослідження та осмислення моральних цінностей українського народу особливо значущим і перспективним завданням видається аналіз відповідних поглядів селянства, адже історія для українців значною мірою виявилася «замкненою» на постаті хлібороба-трударя, представника сільської «мовчазної більшості». Не випадково вітчизняні історики, які досліджували селянську проблематику, здавна вдавалися в цьому зв’язку до термінів «народ», «українці». Додамо, що селянство принаймні до середини ХХ ст.

становило більшість української нації, а це дає підстави говорити про українців як про націю переважно хліборобську не лише в історичному, а й в соціально-культурному, цивілізаційному аспекті2. В українському національному характері дослідники знаходять соціальний егалітаризм (прагнення до соціальної рівності), громадоцентризм, провінційність, загальну аполітичність, впертість, анархічність, здатність до мімікрії та пристосування («аби не гірше »)3. У відомих історичних умовах було в Україні пригоже поле до постання комплексу меншвартості (політичне поневолення із заперечуванням донедавна права на мовну окремішність, з накиненою назвою малоросів). Комплекс меншовартості збуджує тенденцію до надолуження – компенсації чи надкомпенсацїї, яка може йти в різних напрямах: або знецінювання об’єктивної дійсності й утечі в етично-ідилічне мрійництво з вірою в утопію, або насолоди в мазохістичному бажанні ореолу страждання, або агресивності з бажанням помсти, жорстокості, кривавої відплати4. Додамо, що в Україні яскраво спостерігаються відчутні регіональні відмінності ментальності та національного характеру. Тому про цілісність/тотальність національних моральних цінностей української нації в цілому можна говорити лише з певними застереженнями. Розглянемо таку важливу рису національного характеру, як індивідуалізм, який особливо важливий в діловому контексті. В історії України не було общини як явища народного життя, притаманного іншим країнам. Політична національна історія України (народне віче Київської Русі, громадсько-політична і військова організація українського козацтва Запорізька Січ, демократичні процедури місцевого самоврядування та церковного життя. Конституція Пилипа Орлика тощо) свідчить про переважання принципу індивідуалізму як механізму відтворення суспільної реальності в Україні та як суттєвої особливості української ментальності. Українському народу є характерним нахил до індивідуальної свободи; українська ментальність, з давніх часів існування української нації, є сприятливим фоном для розвитку індивідуалістичного особистісного ядра окремої людини. Сільська (хуторянська) структура українського національного характеру, схильність до малих співтовариств, також зберігає принцип індивідуалізму, автономії окремої людини. Щодо питання особливості християнської релігійної свідомості в історії України та вплив її на національну мораль, то християнські засади ментальності західної людини та становлення класичної західної економічної ментальності характерні й для історії України. Особливості православної етики праці, власності та багатства, що формували вітчизняну економічну культуру й економічну ментальність, надають змогу зрозуміти вітчизняну своєрідність, виробляти свої форми ринкової поведінки та ринкової культури, які є адекватними українським традиціям. Ще одне цікаве питання ― суб'єктивно-моральне розуміння неправди, справедливості й прав особистості, відношення до законів, яке представляє в цілому етичну систему народу. На думку Лефевра5, існує дві етичних системи, що характеризують подання про справедливість.

Ці подання «про перспективність неправди» для простоти виражаються у вигляді 2-х умовиводів: а) зло добро = Добро. б) зло добро = Зло. Українці вважають що «Добро» завжди перемагає «Зло», і тому припустимі невеликі (за суб'єктивними оцінками) і «Зло» й «Неправда в порятунок». Навіть національний фольклор орієнтований на легковажне відношення до неправди. Згадаємо веселу українську пісню «Ти ж міні підманула, ти ж міні підвела». Прихильники другої етичної системи, наприклад, американці, не змішують поняття «Добро» й «Зло», і вважають, що неправда не може бути засобом досягнення гуманної мети6. Морально-правові судження. У свідомості українців поняття «закон» й «мораль» споконвічно розділені. Змішання у українців понять про справедливість і моральність приводить до заперечення законів як раціональних і справедливих. Орієнтація на моральні норми розглядається як компенсаторний механізм «законослухняності» при недостатньо ефективній роботі правового апарата. Соціологи виділяють три найбільш узагальнені моделі основних типів реакції громадян України на пострадянську ситуацію: пасивність і аттантізм (тобто інерція «колективістських» цінностей, установка на терпіння й неясну надію на «об'єктивні» позитивні зміни в майбутньому, ностальгія за минулим,), активна адаптація (тобто енергійний пошук можливостей виживання, відкритих новими соціально-економічними умовами) та орієнтація людини на максимальний індивідуальний економічний і соціальний успіх7. Тому є реальні підстави стверджувати, що в сучасній Україні існує тип людини, для якої притаманний високий рівень автономії у відношенні до соціуму й соціальних інститутів. У новій суспільній реальності зароджуються нові норми і правила, необхідні для життєдіяльності, й індивідуалізм стає однією з таких норм. Це дуже скорочене дослідженні національних моральних цінностей сучасного українського народу в економічному та діловому контексті. Розглянемо зараз більш детально взаємозв’язок притаманних українцям моральних цінностей та рис їхнього ділового спілкування. Останнє можна розглядати в широкому контексті підприємництва як способу загального економічного спілкування, а також в вузькому, яке відображає саме діловий етикет. 2. Особливості національного підприємництва та ділового спілкуванняРозглянемо зазначене в роботі питанні у узькому розумінні. Знання з етики ділового спілкування є важливою складовою професійних умінь та ділових здібностей підприємців. У сучасному професійному житті дотримання норм і правил спілкування безпосередньо впливає на результати професійної діяльності. Будь-які види взаємостосунків з потенційними споживачами, партнерами, організаціями та установами є діловим спілкуванням. Метою ділового спілкування є досягнення результату у спільній діяльності. Діловий етикет посідає особливе місце в мистецтві поведінки. Його правила засновані на таких моральних категоріях, як ввічливість, тактовність, коректність, порядність. Володіння правилами етикету усуває скутість, дає змогу не скривдити ділового партнера незграбним словом або дією, і водночас – не втратити власне достоїнство й престиж фірми8.

Жовтнева революця почалася у Петроград ненависному гнзд росйського царизму й колоналзму. Здавалося б, революцйн маси повинн були роздерти його на клапт. Тим часом навть у Зимовому палац не вибито й шибки, а з стн московського Кремля не випало й цеглини. Навть монументи царям-катам оголошено памятниками мистецтва. Росянам, бачите, шкода: все-таки воно сво, рдне, хай лишаться для стор. Як охоронна грамота, воно  в наступн часи буде викликати страх до сили, з допомогою яко на кров  кстках поневолених народв будувалася велич росян. Зате на Укран в роки вйни  миру вони понищили вс укранськ нацональн святин або покрали х  поховали в коморах та запасниках музев. А чому б  не знищити або не покрасти? Адже воно не хн, воно чуже!.. Чим керувалися секретар ЦК КПУ росянин Постишев, його дружина врейка Постоловська (тод секретар Кивського мськкому парт) та начальник Укрбуду врей Меламуд, що дали згоду висадити в повтря найстарший памятник укрансько архтектури Михайлвський Золотоверхий монастир? Тим, чим керувалася вйськова влада, з наказу яко в 1941 р. висаджено в повтря ункальний Успенський собор Киво-Печерсько лаври або коли та сама вйськова влада домагалася в 1965 р. знесення гордост всесловянсько цивлзац будинку Кивсько академ на Подол

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

3. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

4. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

5. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

6. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
7. Український національний рух напередодні Першої світової війни
8. Українська національна кухня

9. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

10. Роль та місце жінки у общині

11. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

12. Етика міжнародних ділових зустрічей

13. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

14. Національне та міжнародне право

15. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

16. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

18. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

19. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

20. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

21. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

22. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі
23. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
24. Національна депозитарна система в Україні

25. Національний банк України

26. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

27. Аудиторська перевірка Національного банку України

28. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

29. Національна депозитарна система України

30. Поняття національного доходу та його використання

31. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

32. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

34. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

35. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

36. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

37. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

38. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
39. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття
40. Українські міста в контексті європейської культури

41. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

42. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

43. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

44. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

45. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

46. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

47. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

48. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

50. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

51. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

52. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

53. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

54. Українські легенди та перекази про гадів
55. Українські легенди та перекази про диких птахів
56. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

57. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

58. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

59. Національна політика СРСР в роки перебудови

60. Валовий національний продукт

61. Місце України в глобалізаційних процесах

62. Національне багатство, прибуток

63. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

64. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

65. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

66. Національна система масових електронних платежів

67. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

68. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

69. Право націй на самовизначення та створення власних держав

70. Видатні українські діячі коректури друкованого видання
71. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові
72. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

73. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

74. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

75. Українські перекладознавці XX сторіччя

76. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

77. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

78. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

79. Національне відродження Чехії

80. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

82. Окупація України військами Німеччини та її союзників

83. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

84. Період "руїни" в українській історіографії

85. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

86. Українські землі під владою сусідніх держав
87. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
88. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

89. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

90. Електроніка та мікропроцесорна техніка

91. Видатні українські гравери

92. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

93. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

94. Етап першого відродження української нації

95. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

96. Середньовіччя в українській літературі

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

97. Анальгетики та спазмо анальгетики, плюси та мінуси терапії

98. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

99. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.