Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки та методики початкового навчання Дипломна робота на тему: &quo ;Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку&quo ; Тернопіль - 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1Теоретичні основи правового виховання молодших школярів 1.2 Молодший школяр як об'єкт і суб’єкт правового виховання 1.3 Стан правовиховної роботи з молодшими школярами в сучасній школі Розділ 2. Шляхи вдосконалення правового виховання молодших школярів 2.1 Забезпечення єдності впливу родини і школи у правовому вихованні молодших школярів 2.2 Результати пошуково-експериментальної роботи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел ДодаткИ ВСТУП У сучасних умовах інтенсивної розбудови української правової держави особливого значення набуває проблема правового виховання населення взагалі, і молодого покоління зокрема. Тому перед загальноосвітньою школою постала необхідність вирішення завдань, які забезпечили б послідовне входження у правове поле держави всіх своїх вихованців відповідно до основних положень Конституції України, Закону України &quo ;Про освіту&quo ;, Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України 18 жовтня 2001 року, Національної доктрини розвитку освіти та Національної програми виховання дітей та учнівської молоді, Міністерства освіти і науки України. Національна доктрина розвитку освіти серед пріоритетних напрямів реформування виховання передбачає формування в учнів &quo ;глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю&quo ;. Серед компонентів головної мети національного виховання цей державний документ вимагає й формування правової культури у молодого покоління. Потреба у посиленні правового виховання учнівської молоді зумовлена певними факторами. По-перше, розбудова правової держави вимагає загального піднесення рівня правової обізнаності всього населення, зокрема учнівської молоді. Оскільки сьогодні інтенсивно твориться правова база, приймаються нові закони, у виховній роботі з школярами важливо своєчасно інформувати їх про ухвалення того чи іншого правового акту, тому що він починає діяти з часу його прийняття. Особа, яка порушила правову норму цього акту, не може виправдовувати свій вчинок тим, що вона не знала про його існування. Саме знання вимог законів є передумовою їх дотримання. Окрім цього, своєчасне інформування привчає особистість постійно цікавитись правовим життям країни. По-друге, віднедавна сфера правового регулювання поширилась на неповнолітніх з одинадцятирічного віку (створено службу у справах неповнолітніх, кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, спеціальні суди для неповнолітніх), що вимагає відповідних правових знань дітей вже до досягнення цього віку. По-третє, на фоні девальвації моральних та загальнолюдських цінностей, зниження життєвого рівня населення стрімко відроджуються кримінальні традиції та звичаї, які активно проникають у молодіжне середовище, омолоджується дитяча злочинність.

Однією з причин поширення цього явища серед неповнолітніх є їх низька правова обізнаність. По-четверте, в країні поширений правовий нігілізм, який потрібно долати шляхом інтенсивної правовиховної роботи серед усіх верств населення, у тому числі серед учнівської молоді. Проблема правового виховання школярів почала інтенсивно розроблятись з восьмидесятих років минулого століття, коли у школах було введено вивчення спеціального навчального предмета &quo ;Основи Радянської держави і права&quo ;. У площині нашого дипломного дослідження викликають певний інтерес наукові пошуки вчених-педагогів І. Козубовської, А. Нікітіна, В. Обухова, В. Оржеховської, Л. Твердохліб, М. Фіцули та вчених-правників Т. Барило, В. Бермана, Г. Миньковського, В. Оксамитного, М. Подберезького, Н. Ткачової, Я. Шевченко. У цих працях розкрито зміст та методику правового виховання учнів середніх та старших класів загальноосвітньої школи. Однак проблема правового виховання молодших школярів до певної міри висвітлюється тільки в працях І. Козубовської, В. Оржеховської, М. Фіцули, але в них не розкрито проблему правового виховання молодших школярів як систему діяльності початкової школи. Окрім того, вони не завжди за своїм змістом і методикою відповідають реаліям сьогоднішнього дня. Недостатня розробка проблеми правового виховання молодших школярів у науково-теоретичному плані, відсутність системи правового виховання учнів цього віку в загальноосвітній школі зумовили вибір теми дипломної роботи, а саме: „Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку”. Об'єкт дослідження – правове виховання молодших школярів. Предмет дослідження – зміст, форми і методи правовиховноїроботи з учнями молодших класів загальноосвітньої школи. Мета – розробити зміст і шляхи правового виховання молодих школярів та експериментально перевірити їх ефективність. Відповідно до предмету і мети дипломного дослідження було поставлено такі завдання: на основі аналізу педагогічної та юридичної літератури розкрити суть правового виховання учнівської молоді; вивчити стан проблеми правового виховання молодших школярів у сучасній школі; вивчити і обґрунтувати функціональну роль взаємодії людини і школи у правовому виховані молодших школярів; розробити і експериментально перевірити зміст і шляхи вдосконалення правового виховання молодших школярів; визначити умови підвищення ефективності правового виховання молодших школярів у позакласній роботі. Методологічною і теоретичною основою дослідження є Державна національна програма „Освіта”, концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Національна програма правової освіти населення, положення Конституції України, а також положення філософської, правової, психологічної і педагогічної науки про особистість, про роль діяльності в її розвитку, про вплив оточення на її формування, про взаємозв'язок теорії і практики, свідомості особистості та її поведінки. Для реалізації поставлених завдань використовувався такий комплекс методів науково-педагогічного дослідження: теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація); практичні методи (спостереження, вивчення результатів та продуктів діяльності, анкетування, бесіда, інтерв’ю, метод експертних оцінок тощо).

Основним методом нашого дослідження був педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий). Основною базою дослідження стала Перемишлянська загальноосвітня школа №2 I-III ступенів. У дослідно-експериментальній роботі взяли участь 56 школярів, 20 учителів, батьки молодших школярів Перемишлянщини. Практичне значення: дослідження полягає у розробці змісту і шляхів, вдосконалення правового виховання молодших школярів. Матеріали дослідження можуть бути використані студентами і вчителями початкових класів для ефективного розширення правових знань і загально-культурного кругозору молодших школярів. Удосконалення форм позаурочної роботи, які сприятимуть формуванню усвідомлення учнями особистої відповідальності за свої вчинки і поведінку. Структура роботи: дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ 1 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Теоретичні основи правового виховання молодших школярів „Однією з основних складових системи виховання підростаючого покоління нашої держави є його правове виховання, – справедливо стверджує Й. Васькович. – Народна правосвідомість завжди утверджувала право на свободу, землю, власність, працю, вільне господарювання, житло тощо. Однак в останні десятиліття рівень правової культури громадян України значно знизився. Загрозливих масштабів набули скептицизм, цинізм, лицемірство, недодержання законів” . Окрім того, потреба у формуванні правової культури підростаючого покоління викликається тим, що майбутні фахівці різних рівнів уже сьо­годні мають добре знати свої права і обов'язки, додержуватись правових і моральних норм, не припускатись правопорушень. Такого стану можна досягти за умови цілеспрямованого, систематичного та добре організованого правового виховання, формування нової правосвідомості молоді, розвитку її правового світогляду, системи правових знань, навичок правомірної поведінки, потреби керуватися правовими нормами у повсякденному житті. Правове виховання молодших школярів є необхідним компонентом ранньої профілактики відхилень у їх поведінці, тобто проведення виховної роботи на стадії формування основних рис характеру, відношень із середовищем. Спостереження класних керівників переконують, що у 98 відсотків важких учнів і правопорушників четвертих-восьмих класів середньої школи несумлінне ставлення до навчання і відхилення у поведінці були помітно виражені вже у початковій школі, вчителі якої не змогли виправити їх поведінку. За даними спеціальних досліджень збільшується число учнів початкової школи справи яких розглядають служби у справах неповнолітніх. Окрім того, на думку педагогів, сьогодні до першого класу приходить значна кількість дітей, які мали відхилення у поведінці в дитячому садку, не бажають учитися, тобто недостатньо підготовлені до школи. За даними вибіркових досліджень вони складають 6-8 відсотків. На час закінчення початкової школи кількість важких учнів складає 10-12 відсотків . Рання профілактика викликана тим, що спостерігається такий тривожний симптом, як омолодження дитячої злочинності.

От уровня, качества, характера, содержания правосознания в значительной степени зависит то, каким будет поведение человека в обществе правомерным, социально полезным или неправомерным, социально вредным и опасным. W 2. Структура правосознания Правосознание (как индивидуальное, так и коллективное) сложное структурное образование, в котором можно выделить рациональные компоненты, обычно называемые правовой идеологией. Правовая идеология включает в себя понятия и представления о праве и правовых явлениях в обществе. Уровень и качественные показатели таких представлений могут быть различными: от примитивных, поверхностных до научно-теоретических. К правовой идеологии можно отнести и рассуждения о праве умудренного жизнью сельского старца, и работу Г. Гегеля «Философия права». Роль правовой идеологии в правовом регулировании достаточно очевидна: на основе правовых воззрений, теорий, доктрин осуществляется правотворчество; важны рациональные компоненты и в процессе реализации права. Особой значимостью в правовой идеологии обладает юридическая наука

1. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

2. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

3. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

4. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

5. Педагогіка як наука про виховання

6. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
7. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання
8. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

9. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

10. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

11. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

12. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

13. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

14. Зміст правового виховання молодших школярів

15. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

16. Основи фізичного виховання

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

18. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

19. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

20. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

21. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

22. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
23. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності
24. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

25. Гра як метод виховання

26. Громадянське виховання старшокласників у великій Британії

27. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

28. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

29. Культурологічне виховання воїнів

30. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

31. Моральне виховання старших дошкільників

32. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

34. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

35. Особистісно-орієнтоване виховання

36. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

37. Принципи виховання

38. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості
39. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
40. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

41. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

42. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

43. Статеве виховання підлітків

44. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

45. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

46. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

47. Діти–індиго та особливості їх виховання

48. Екологічне виховання засобами народознавства

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

50. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

51. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

52. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

53. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

54. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
55. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури
56. Музичне виховання в дитячому садку

57. Виховання культури спілкування у старшокласників

58. Соціалізація і виховання особистості

59. Методика виховання гнучкості у школярів

60. Налоговая система России в новом правовом поле

61. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

62. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

63. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

64. Правовое регулирование государственной службы

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Правовые акты управления

66. Административно-правовой статус государственных служащих в России

67. Административно-правовой статус граждан

68. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

69. Источники правового регулирования банковской деятельности

70. Правовой статус Центрального Банка РФ
71. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
72. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

73. Правовое положение Акционерного Общества

74. Вещно-правовые способы защиты права собственности

75. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

76. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

77. Гражданско-правовые сделки с квартирами

78. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

79. Организационно-правовые формы юридических лиц

80. Правовая охрана товарных знаков

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

82. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

83. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

84. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

85. Лизинг и его правовое регулирование

86. Правовые основы наследования в Российской Федерации
87. Гражданско-правовое регулирование залога
88. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

89. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

90. Правовое положение индивидуального предпринимателя

91. Метод гражданско правового регулирования

92. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

93. Гражданско - правовой иск

94. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

95. Правовое регулирование оборота земель промышленности

96. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

97. Правовой строй Древнего Вавилона

98. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

99. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.