Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу Зміст Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного геомаркетингу Екотуризм в системі урбоекологічного маркетингу 1. Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного геомаркетингу Реструктуризація економіки країни на основі ринкових її до ринкових відносин неминуче призводить до відповідних структурних змін у сфері природокористування. Особливої ваги при цьому отримають дослідження, що спрямовані на ринкові механізми стимулювання усіх видів раціонального природокористування, ресурсозбереження і природоохоронної діяльності. Сучасна маркетингова діяльність набула рис універсальності і здійснює значний вплив на теоретичні засади та практичні підходи до оптимізації та ефективного управління природокористуванням. Тому у вирішенні багатьох екологічних проблем природокористування все більшого значення отримує новий вид економічної діяльності в області природокористування – екологічний маркетинг. Практичні потреби екологічного маркетингу стимулюють розвиток фундаментальних і прикладних геоекологічних та економіко-географічних досліджень, створенню на стиках дисциплін особливих міжпредметних галузей наукових знань про властивості і закономірності геопросторової ринкової динаміки, принципи, методи, засоби і форми ефективного управління природокористуванням на основі екологічного маркетингу. Особливого значення має розвиток теоретико-методологічної концептуальної та практичної бази екологічного маркетингу для рекреаційного природокористування. Чільне місце серед міжсистемних наукових напрямків для забезпечення оптимізації та підвищення ефективності управління рекреаційним природокористуванням має екологічний маркетинг. Термін екологічний маркетинг з'явився в західній науковій літературі наприкінці 1980-х років XX сторіччя. Нові уявлення про екологічний маркетинг пов'язані з необхідністю більш чіткого просторового аналізу і прогнозу можливостей розвитку рекреаційних територій в умовах переходу від індустріальної стадії соціально-економічного розвитку до постіндустріальної, висування на перші ролі нових ефективних галузей і співіснування в часі і просторі старих і нових галузей та видів діяльності, подолання наслідків екологічної кризи в містах, створення екологічного комфортного середовища та підвищення якості життя. Необхідно відзначити, що дослідження в цій галузі є виключно інноваційними, про що свідчить відсутність в географічній та економічній літературі усталеного поняття екологічного маркетингу і його дефініції. В даний час існує декілька визначень екологічного маркетингу і продовжуються подальший розвиток його концептуальної та понятійно-термінологічної бази. У найбільш загальному розумінні екологічний маркетинг – це, особливий вид людської діяльності, спрямований на задоволення запитів і потреб людей за допомогою обміну товарами, послугами, інформацією та ін., що не порушують екологічної рівноваги навколишнього природного середовища та не впливають на здоров'я людей. Завданням екологічного маркетингу є створення умов для збереження навколишнього середовища, адаптації виробництва до вимог ринку, вироблення екологічно чистої продукції, що має високу конкурентну спроможність, а також інтенсифікації її збуту й отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва.

Звідси основними функціями екологічного маркетингу є: вивчення попиту на екологічно чисту продукцію, ціноутворення; екологічна реклама і стимулювання до екозбалансованого споживання; планування екологічно чистого асортименту, збуту і торгових операцій; діяльність, пов'язана зі збереженням і вибором екологічно чистого транспортування товару – екологічна логістика; організація екологічно безпечного обслуговування споживачів. Екологічний маркетинг грунтується на використанні концепції соціально-етичного маркетингу і є його складовою частиною. На основі цієї концепції інтегруються інтереси виробника, споживача, людства і природного середовища. Основне завдання екологічного маркетингу можна визначити як гармонізація відносин між: виробниками, споживачами та навколишнім середовищем на основі ринкових механізмів екологічно збалансованого природокористування, виробництва та споживання. Здійснення екологічного маркетингу базується на принципах сталого розвитку та екологічної збалансованості. 2. Екотуризм в системі урбоекологічного маркетингуТеоретико-методологічні основи концепції урбоекологічного маркетингу доцільно диференціювати відповідно до суб'єкт – об'єктних відношень у основних видах маркетингової діяльності. Залежно від характеру отримання прибутку, взаємовідносин між основними суб'єктами маркетингової діяльності та об'єктом маркетингу, мети маркетингу, особливостей об'єкту урбоекологічного маркетингу виокремлюються його цілком самостійні види, що відповідають певному сегменту на урбоекологічному ринку. При цьому змінюється роль і значимість базових понять традиційного маркетингу (суб'єкт, товар, зовнішнє середовище, мета діяльності) та набуває екологічної та просторово-екологічної (геоекологічної) інтерпретації. Використовуючи такий підхід, можна виділити наступні види урбоекологічного маркетингу. За характером отримання прибутку розрізняється комерційний та некомерційний (умовнобезприбутковий та безприбутковий) маркетинг. Комерційний урбоекологічний маркетинг – виробництво екоспецифічних &quo ;екологічно чистих&quo ; товарів, продуктів і послуг, маркетинг природних ресурсів і умов та територій (геомаркетинг), маркетинг комерційної екологічної інформації (комерційних дослідних установ, лабораторій тощо), маркетинг екологічних ідей (ноу-хау) та технологій, маркетинг урбокомпенсаційної екорекреації, маркетинг комерційної екологічної освіти, маркетинг економіко-екологічних стимулів до проведення ефективної природоохоронної політики і т.д. Некомерційний (безприбутковий та умовнобезприбутковий) урбоекологічний маркетинг – це ринкова діяльність учасників екологічних рухів (за охорону природи, за відновлення і підтримку екологічної рівноваги та ін.), маркетинг політичних діячів, що виступають за охорону навколишнього середовища, наукових і громадських програм та грантів, маркетинг екологічної інформації (державних дослідних установ, пунктів моніторингу, лабораторій та громадських експертиз тощо), маркетинг екологічних ідей, гасел та брендів (суди можна віднести маркетинг екологічно-збалансованого споживання), маркетинг екологічної освіти та просвіти, маркетинг інвестицій в екологічні програми (місцевого, регіонального та державного рівнів) та ін.

Залежно від характеру взаємовідносин між основними суб'єктами маркетингової діяльності, мети маркетингу та особливостей об'єкту урбоекологічного маркетингу можна виокремити: урбоекологічний маркетинг товарів і послуг; убоекологічний маркетинг екоспецифічних (&quo ;екологічно чистих&quo ;) товарів, продуктів і послуг; урбоекологічний маркетинг територій, природних умов і ресурсів (геомаркетинг); урбоекологічний маркетинг природоохоронної діяльності і відтворення природного середовища. Урбоекологічний маркетинг товарів і послуг (звичайний маркетинг), що здійснюється з урахуванням екологічних стандартів, нормативів і обмежень як основного чинника збереження зовнішнього середовища. Метою маркетингу є задоволення звичайних запитів і потреб мешканців міста за допомогою ринку, за умови максимального дотримання існуючих екологічних нормативів та стандартів, а діяльність суб'єктів маркетингу відповідає вимогам природоохоронного законодавства. У якості прикладу – маркетинг, що задовольняє вимогам екологічних стандартів серії І5О 14000. Урбоекологічний маркетинг екоспецифічних (&quo ;екологічно чистих&quo ;) товарів, продуктів і послуг. Його виникнення, і розвиток викликано виокремленням специфічних екологічних потреб у мешканців міста, що пов'язані з екологічними проблемами, які існують у більшості міст та більшою мірою завдяки підвищенню екологічної інформованості населення. В основі розвитку цього виду маркетингу є поняття &quo ;екологічної потреби&quo ;, &quo ;екологічного товару&quo ;, &quo ;екологічної послуги&quo ;. На перший план екологічної потреби людини висувається потреба в екологічній безпеці. Це найвища за рівнем екологічна потреба, що потребує економіко-правового забезпечення основних життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його право на чисте, здорове, сприятливе для життя середовище міста. Завданням є вивчення механізмів формування екологічних потреб мешканців міст і їх залежності від наявних природно-ресурсних (ландшафтних) умов та рівня соціально-економічного розвитку міста. Метою маркетингу екоспецифічних товарів та послуг є задоволення екологічних потреб мешканців міста, вироблення та просування екологічних (&quo ;екологічно чистих&quo ;) товарів та послуг, насамперед продуктів харчування, води і товарів першої необхідності. При цьому на нього всі екологічні нормативні вимоги та стандарти. Урбоекологічний маркетинг територій, природних умов і ресурсів. За змістом це геопросторовий маркетинг або геомаркетинг, основним суб'єктом якого в Україні є міські адміністрації та міські районні органи влади, а також інші фізичні та юридичні власники та розпорядки природними ресурсами в межах підпорядкованих й територій. У якості товару тут виступають природні умови і ресурси в межах певних територій, що мають реальне або потенційне комерційне значення. Екологічним цей вид маркетингу є тому, що практично всі природи ресурси є матеріальною (речовинною) основою компонентів геосоціоекосистем міста різноманітного рівня, вилучення або порушення яких неминуче спричинює змін екологічного стану території. Окрім цього вони є основою існування уявних урбогеосоціоекологічних ресурсі зокрема пейзажно-естетичних.

Плач  лемент залишених жнок  дтей. Десь далеко чути - реве корова, ви собака. Десь по пвноч надходить встка про прорив з ктла на пвдн. Ворог вдираться на пвноч. Свтлян кул, мов скри, сипляться у темряв. Розпучливо борониться пвнчний фронт, стриму ворога, щоб не допустити до знищення корпусу. Але до меж можливого натягнувся фронт у вдступ. Нема як забрати возв, коней, важко збро. Вс шляхи, дороги, прозди захаращен. До того прорив провадить на лсист стрмк схили, по яких з трудом продираться до краю змучена людина, торуючи соб дорогу рушницею чи пстолетом. Остання моторизована колона посуваться в нчнй темряв. Останнй мст завалються пд тягарем дванадцятитонного вантажного автомобля. Колона пробу об'хати  застряга в мочар. Здобич для ворога. Вддли з пвнчного вдтинку вдступають. Нема вже н куренв, н сотень. Залишилася горстка хоробрих воякв. Тут пада один стрлець - там влуча шрапнель гармати у групу пхотинцв. Стогн  крик поранених: «Взьмть нас з собою! Не залишайте нас!» Чи можемо м допомогти? Н! Ми навть не можемо попрощатися з ними

1. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

2. Дистанційний екологічний моніторинг

3. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

4. Екологічний стан Миколаївщини

5. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

6. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
7. Екологічний аудит
8. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

9. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

10. Принципи міжнародного екологічного права

11. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

12. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

13. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

14. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

15. Екологічні аспекти економічного розвитку

16. Закон як джерело екологічного права

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

17. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

18. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

19. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

20. Екологія

21. Екологія та охорона навколишнього середовища

22. Структура, основні поняття і закони екології
23. Соціальна екологія
24. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

25. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

26. Біологія та екологія бактеріофагів

27. Екологічні особливості ампельних рослин

28. Екологія бактерій

29. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

30. Екологічне землеробство

31. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

32. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

34. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

35. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

36. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

37. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

38. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
39. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
40. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

41. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

42. Екологічна психопедагогіка

43. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

44. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

45. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

46. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

47. Екологізація енергетики

48. Туристско-прикладные многоборья как вид спорта, входящий в систему спортивного туризма в Республике Беларусь

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

50. Аутекологія (факторіальна екологія)

51. Демекологія як екологія популяцій

52. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

53. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

54. Екологічна безпека
55. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
56. Екологічна економіка та управління природокористуванням

57. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

58. Екологічна криза

59. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

60. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

61. Екологічні права громадян

62. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

63. Екологічні проблеми енергетики

64. Екологічні проблеми міст України

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

65. Екологічні проблеми народонаселення

66. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

67. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

68. Екологія в житті людини

69. Екологія кровосмоктучих комарів

70. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні
71. Екологія Сумської області
72. Екологія як наука

73. Захист екологічних прав громадян

74. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

75. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

76. Прикладна екологія як наука

77. Проектування екологічних мереж Ратнівського району

78. Система екологічної сертифікації

79. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи

80. Функції управління в галузі екології

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

82. Міжнародне екологічне судочинство

83. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

84. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

85. Ландшафтно-екологічна основа Києва

86. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки
87. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
88. Екологія і практична діяльність людини

89. Екологічна проблема міста Києва

90. Екологічне значення сукцесій

91. Екологічне середовище

92. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень

93. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

94. Екологічна програма міста

95. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

96. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Развертывание систем персонального радиовызова

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. Туризм Грузии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.