Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень» на тему: «Становлення неокласичної традиції в економічній теорії» Зміст Вступ 3 1. Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині. 5 2. Загальні риси і розходження класичної і неокласичної шкіл. 9 3. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Ф. Візера. 11 Висновок 18 Список використаної літератури 20 Вступ У останній третині 19 ст. ситуація, яка склалася в економічній науці, викликала необхідність вироблення принципово нових методологічних підходів до аналізу виникаючих у господарській практиці проблем. Ринкова економіка, яка функціонує на власній матеріально-технічній основі, породжувала складну систему виробничих і економічних зв’язків, у якій господарюючі суб’єкти повинні були знаходити оптимальні рішення. Вони зіштовхувалися з проблемою альтернативного вибору із декількох варіантів, який необхідно було зробити в рамках певних обмежень, насамперед ресурсних. Розв’язання таких задач з позицій класичної школи, навіть модифікованої економістами першої половини 19 ст., було неможливим, оскільки цільове призначення системи вона вбачала у збільшенні багатства, яке є функцією нагромадження капіталу і чисельності працівників. Проблема ефективного розподілу ресурсів і пошуку найбільш вдалого варіанта їх комбінації залишалася на задньому плані, оскільки вважалося, що він досягається автоматично в процесі ринкової конкуренції. Тим часом в умовах бурхливого зростання масштабів виробничої діяльності саме ця проблема ставала найбільш гострою й актуальною. Не наблизилися до її розв’язання і критики класичної школи. Узявши під сумнів деякі постулати і підходи класичного напрямку, вони не змогли запропонувати цілісної та переконливої концепції, якою можна було б керуватися в господарській практиці. У таких умовах була нагально потрібною загальна теорія, здатна запропонувати рекомендації, які обґрунтовують економічну поведінку господарюючих суб’єктів, що прагнуть якнайкраще реалізувати свої інтереси. Така теорія відповідно до характеру задач, що вимагають рішення, повинна була акцентувати увагу на поведінкових аспектах, виявляючи мотиви, якими керуються індивідууми при виборі того чи іншого варіанта господарських дій. Подібний підхід принципово змінював метод економічного аналізу: об’єктивізм класиків, які прагнули віднайти закономірності, що керують господарськими процесами незалежно від волі та свідомості людей, поступався місцем виявленню суб’єктивних спонукань господарюючих агентів, які приймали економічні рішення. Об’єктом вивчення стає психологія господарюючого індивідуума з метою визначення закономірностей формування мотивації його вчинків у сфері економічної діяльності. Мабуть, найбільш істотним нововведенням у сфері методології став перехід до граничного аналізу. Дослідження поведінки економічних суб’єктів показали, що для прийняття рішення має значення не загальна характеристика явища, а ті додаткові обставини, що призвели до розмежування стану, який мав місце до рішення, і стану після його прийняття.

Такі обставини прийнято називати граничними (margi al) величинами, і вони стали головним об’єктом дослідження нового напрямку економічної науки, що породило зовсім нові можливості аналізу і опису процесів, які відбуваються в економіці. За допомогою граничних величин характеризувалася поведінка і споживачів, і виробників, і організацій, й інших економічних суб’єктів. Широке використання методу граничного аналізу дало найбільш часто вживану назву новому напрямку &mi us; маржиналізм. Маржиналісти відкрили шлях активному впровадженню математики в економічні дослідження, результати яких здобували тепер більш чіткі та строгі формулювання, втілювалися у форму рівнянь, формул і графіків. З 90-х років 19 ст. маржиналізм стає популярним і пріоритетним у багатьох країнах. Головне досягнення маржиналістів &mi us; відмова від суб’єктивізму і психологізму 70-х років з тим, щоб підтвердити, що метою «чистої економіки» завжди залишалось пояснення регулярного ходу економічного життя за певних умов. Саме тому представники нових маржинальних ідей стали розглядатись як правонаступники класичної політекономії і називатись неокласиками, а їх теорія, відповідно, одержала назву «неокласичної». Мета моєї контрольної роботи розповісти про становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл в Німеччині. Історичний метод дослідження, започаткований Фрідріхом Лістом (1798-1846), знайшов найповніше відображення у поглядах представників старої історичної школи, яка склалася в Німеччині у 40-і &mi us; 50-ті роки 19 ст. Засновниками історичної школи були В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кніс. Критичне ставлення до класичної школи об’єднує їхні теорії, але головне &mi us; це намагання визначити й простежити тенденції суспільного розвитку, а потім вплинути на нього, не обмежуючись теоретичними узагальненнями. На їхній погляд, саме пасивність є головним недоліком класичної політекономії. Історичний метод дослідження представників цієї школи характеризується аналізом економіки й економічної поведінки з погляду всіх історичних аспектів людського життя: історії розвитку культури, науки, мистецтв, індустрії, релігії, моралі, державних інституцій і т.д., тобто кожен елемент цивілізаційного процесу стає предметом уваги. Лідером старої історичної школи був Вільгельм Георг Фрідріх Рошер &mi us; провідний німецький економіст, професор Лейпцизького університету. Він ставить собі завдання доповнити і розвинути загальновизнану теорію класичної школи і водночас вплинути на формування національної політики. У його працях наявний глибокий порівняльний аналіз історії становлення і розвитку економічних явищ у Німеччині, Англії, Франції. Досліджуючи генезис міжнародної торгівлі, грошового обігу, банківської справи, він визначає притаманні всім національним економікам риси і намагається встановити причини національних особливостей розвитку економічних процесів. Слід особливо підкреслити, що всі практичні рекомендації Рошер обов’язково звіряв із теоретичними постулатами класичної школи, тим самим підтверджуючи плідність історичного методу, який зв’язує класичну теорію з життям.

Історична школа в особі Рошера мала рішучого поборника еволюційного шляху розвитку суспільства. Теорію поступального розвитку суспільства Рошер протиставляв соціалістичним ідеям, які набували тоді все більшого поширення. Він уважав за можливе досягти соціалістичної мети реформістським шляхом і критикував класичну школу за те, що вона, розглядаючи капіталістичні відносини як результат цивілізаційного прогресу, водночас оголошувала їх незмінними й вічними, не бачила історичної перспективи. Виразником ідей старої історичної школи був також професор-економіст Бруно Гільдебранд (1812-1878). За політичну критику уряду його було вислано до Швейцарії, де він став засновником першого статистичного бюро. Бруно Гільдебранд рішучіше, ніж Рошер, нападає на класичну політекономію: не визнає об’єктивності економічних законів, універсальності узагальнень, принципу індивідуалізму і критикує Рошера за те, що той намагається примирити свою теорію з класичною. Історія у Гільдебранда &mi us; це не лише засіб доповнення економічних теорій, а зброя повного оновлення науки. На його думку, «політична економія має бути наукою про закони економічного розвитку націй». Під такими він розуміє закони еволюції, які можна простежити, вивчаючи історію та узагальнюючи фактичний матеріал із допомогою статистики. Прикладом таких узагальнень є його відкриття фаз еволюції: фаза натурального господарства середніх віків, фаза грошової та фаза кредитної економіки. За основу періодизації Гільдебранд бере способи організації обміну продуктами. Доводячи свою теорію, він постійно шукає аргументів у класичній політекономії, особливо щодо питань виробництва та обміну. У 70-х роках 19 ст. в Німеччині утворилася нова історична школа, ядро якої склали: Г. Шмоллер (1838-1917), Л. Брентано (1844-1931) і К. Бюхер (1877-1930). Головна відмінність нової історичної школи від попередньої, яку стали називати старою, полягала в тім, що її лідери аналізували особливості соціально-економічного розвитку країни на новому етапі &mi us; етапі переходу до монополістичного капіталізму, посилення націоналістичних, мілітаристських тенденцій у політиці об’єднаної Німеччини, зростання класової конфронтації та ідеологічних суперечностей у суспільстві &mi us; і намагалися розробити конструктивні програми «класового миру» і соціального партнерства. Саме її представники заклали основи буржуазно-реформістських концепцій соціальної політики. Водночас своїм важливим завданням ця школа вважала теоретичну та ідеологічну боротьбу з марксизмом як новою впливовою течією в робітничому русі Німеччини. На відмінну від старої школи нова історична школа не була однорідною і розпалась з самого початку на дві течії: консервативну, яку очолив Г. Шмоллер та буржуазно-ліберальну, яку очолив Л. Брентано. Нова історична школа у своїх дослідженнях наголошувала насамперед на історичному аспекті, ігноруючи при цьому логічний аналіз, який мав би бути неминучим наслідком описування послідовної низки подій. Своє завдання &mi us; «поглиблення історичного методу» &mi us; представники даної течії бачили в написанні великих монографій з окремих питань господарського розвитку Німеччини, уникаючи аналізу проблем макроекономічного рівня.

Обширный Pкласс с множеством экспонатов парашютно-десантной техники, красочно оформленные стенды по устройству людских парашютов, многокупольных и реактивных систем платформ, действующий макет лайнера Ил-76, парашютные городки в училище и в лагерях хозяйство кафедры воздушно-десантной подготовки. Кафедра эксплуатации и вождения руководила учебными классами, в которых созидательная мысль конструкторов и преподавателей материализовалась в созданных при их же участии тренажерах, облегчавших и упрощавших обретение навыков вождения позволявших проникнуть в «сердцевину» боевой машины и другой техники. В особом ряду стоит кафедра тактики, без которой немыслимо формирование и становление офицера, ибо прочное знание теории, положений уставов, методические навыки приобретаются не только в классах, но и в поле, на практических занятиях и учениях. Обширные познания курсантам давали преподаватели кафедр общественных наук, сопротивления материалов, математики, физики и химии, иностранных языков, русского языка и литературы. В. Ф

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Образование и становление единого Древнерусского государства. Норманская теория. Норманисты и антинорманисты.

3. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

4. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

5. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

6. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
7. Введення в курс “Основи економічної теорії”
8. Економічні і законодавчі питання охорони праці

9. Економічні райони України

10. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

11. Адміністративні і економічні реформи Петра I

12. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

13. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

14. Міжнародні економічні відносини

15. Міжнародні економічні відносини

16. Україна та міжнародні економічні організації

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

18. Сучасні психологічні теорії особистості

19. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

20. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

21. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

22. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
23. Економічна теорія
24. Економічна теорія фізіократів

25. Основи економічної теорії

26. Семінарське заняття з економічної теорії

27. Соціально-економічні наслідки монополії

28. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

29. Предмет, функції і методи економічної теорії

30. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

31. Посредническая роль южнославянских стран в становлении древнерусской письменности. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции

32. Важнейшие этапы становления теории менеджмента СМИ

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Православная традиция духовно-нравственного становления человека

34. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

35. Теория становления государства и права

36. Становление теории массовых общностей в западноевропейской философии на рубеже XIX-ХХ веков

37. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

38. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
39. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ
40. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

41. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

42. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

43. Динамічні процеси та теорія хаосу

44. Становление и значение теории познания в философии

45. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

46. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

47. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

48. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

49. Теорія економічного аналізу

50. Циклічність економічного розвитку

51. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

52. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

53. Теории и гипотезы о Луне

54. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы
55. Теории зарождения жизни на Земле
56. Теория Дарвина

57. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

58. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

61. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

62. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

63. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

64. Иск в гражданском процессе: теория и практика

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

65. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

66. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

67. Теория элит В.Парето

68. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

69. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

70. Шпаргалка по общей теории права
71. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
72. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

73. Теории государства и права (Шпаргалка)

74. Теория государства и права

75. Теория государства и права

76. Теория государства и права (Шпаргалка)

77. Теория разделения властей

78. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

79. Определения (Теория государства и право)

80. Предмет теории государства и права

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

82. Шпаргалки по теории государства и права

83. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

84. Теория государства и права (ТГП) в таблице

85. Теория государства и права (шпаргалки)

86. Становление категории залога в англ. языке
87. Традиции и праздники в США
88. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

89. Теория и методика преподавания классического танца

90. Зарождение и становление русского кинематографа

91. Обычаи и традиции Шотландии

92. Становление культуры России

93. Античный пир: блюда, обычаи, традиции

94. Индия. Кулинарные традиции

95. Традиции и праздники в США

96. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Традиции

98. Традиции и обычаи Индии

99. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.