Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні Перш ніж обчислити граничну і середню схильність до заощаджень в Україні, з`ясуємо основні макроекономічні визначення економічних категорій, пов`язаних з заощадженнями, та фактори, що на них впливають. Заощадження – це неспожита частина особистого безподаткового доходу. На рис. 1 наочно видно функції споживання і заощадження. Рисунок 1 – Функції споживання і заощадження Середня схильність до заощадження (ССЗ) - частка безподаткового доходу (Д), яка спрямовується на заощадження (З), виражена у відсотках. Так як Д = С З, то ССС ССЗ = 100% або ССС ССЗ = 1, де ССС – Середня схильність до споживання Закономірність - середня схильність до споживання перевищує граничну схильність до заощаджень. ССС &g ; ССЗ Гранична (додаткова) схильність до споживання (ГСС) - показує, яка частка додаткового доходу спрямовується на додаткове споживання. Гранична (додаткова) схильність до заощадження (ГСЗ) - показує, яка частка додаткового доходу направляється на додаткові заощадження. Так як DД = DС DЗ, то ГСС ГСЗ = 100% або ГСС ГСЗ = 1 Тенденція - із зростанням доходу зростають одночасно і споживання, і заощадження, але при цьому гранична схильність до споживання зменшується, а гранична схильність до заощаджень, навпаки, збільшується. Нижче. на рис 2 наведена схематична інтерпретація цієї загальносвітової тенденції: Рисунок 2. Крім доходу на обсяги споживання і заощадження впливають фактори, приведені в таблиці 1. Додатковий обсяг споживання (DС) можна знайти за формулою: DС = DСА ГСС ґ DД де СА - автономне споживання, яке залежить лише від недохідних факторів. Таблиця 1 – Фактори, яки впливають на обсяги споживання і заощадження 1. Багатство чим більше розмір вже накопиченого багатства (нерухомого майна і фінансових засобів), тим менше стимули до заощаджень. 2. Податки чим менший розмір податків, тим більший безподатковий дохід і відповідно збільшується можливості як споживання, так і заощадження. 3. Відрахування на соціальне страхування збільшення цих відрахувань призводить до скорочення поточного споживання і заощадження, але водночас чим краща система соціального забезпечення, тим менші заощадження населення протягом трудового життя. 4. Рівень цін зростання цін веде до скорочення споживання і заощадження, та навпаки. 5. Очікування якщо очікування населення щодо майбутніх змін цін, доходів, виникнення дефіциту несприятливі, домашні господарства змушені створювати резервні запаси, тим самим збільшуючи поточне споживання і зменшуючи заощадження. Очікування приросту грошових доходів у майбутньому також активізує споживчий попит в поточному періоді. 6. Споживча заборгованість чим більша споживча заборгованість, тим менш обсяги споживання і заощаджень, і навпаки. 7. Відсоткова ставка при зростанні відсоткової ставки поточне споживання зменшується, а заощадження зростають, що водночас збільшить майбутнє споживання. Додатковий обсяг заощадження (DЗ) можна обчислити за формулою: DЗ = DЗА ГСЗ ґ DД де ЗА - автономне заощадження, яке залежить тільки від недохідних факторів. Під впливом недоходних факторів криві споживання і заощаджень зміщуються вниз або вгору.

Значну увагу дослідженню агрегованої величини сукупних заощаджень приділив Дж. Кейнс. В своїй головній праці „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” Дж. Кейнс стверджував, що в умовах розвинутого грошового господарства гроші окрім функції розрахункової одиниці і засобу обміну починають виконувати функцію засобу збереження вартості. З’являється, відповідно, попит на гроші – потреба в ліквідності. Досліджуючи нову роль і якість грошей, Дж.М. Кейнс відмічає, що гроші перетворюються в самостійний актив тривалого користування і тому починають відігравати свою особливу самостійну роль та впливати на мотиви поведінки економічних суб’єктів. Попит на гроші, у Дж. Кейнса, складається з трьох складових, однією з яких є попит, пов’язаний з обережністю та прагненням убезпечити себе від непередбаченості майбутньої ситуації. Економічні суб’єкти завжди прагнуть заощаджувати певні грошові резерви – найбільш ліквідні тривалі активи, щоб забезпечити собі можливість покриття майбутніх непередбачених фінансових витрат. Таким чином, на думку Дж. Кейнса, в суспільстві в умовах розвинутого грошового господарства завжди існує певна схильність до ліквідності. І позичковий процент є платою за відмову від ліквідності. Наявність схильності до ліквідності впливає на бажання членами суспільства заощаджувати частину свого доходу. Тому не весь отриманий дохід іде на споживання і отже витрачається. Принципова відмінність кейнсіанської теорії від неокласичної полягає в тому, що отриманий дохід складається з двох частин: з тієї, що йде на особисте споживання – витрачається і тієї, що заощаджується (в трактуванні неокласиків дохід повністю йде на витрати). Це положення можна відобразити формулою: Y = C S, де: Y – національний дохід; C – частина доходу, що йде на споживання; S – частина доходу, що заощаджується. Також, на думку Дж.М. Кейнса, в суспільстві діє так званий „головний психологічний закон”. Суть цього закону полягає в тому, що із збільшенням доходу частка, що йде на споживання, також зростає, але в значно меншій мірі ніж зростає дохід. Тому співвідношення між споживанням і нагромадженням змінюються на користь останнього. Зростає гранична схильність до заощаджень, а гранична схильність до споживання зменшується. де: с – гранична схильність до споживання; s – гранична схильність до заощаджень; &Del a;С – приріст споживання; &Del a;S – приріст заощаджень; &Del a;Y – приріст доходу. Оскільки, &Del a;Y = &Del a;С &Del a;S, то с s = 1. Дія „основного психологічного закону”, зростання граничної схильності до заощаджень роблять актуальною проблему ефективного сукупного попиту – доходу, що використовується. Він складається із споживчих витрат населення і інвестиційних витрат бізнесу. Y = C I, де: Y – національний дохід; C – споживі витрати; І– приватні інвестиції. Якщо споживчі витрати за даного рівня доходів величина більш-менш стала, то приватні інвестиції є величиною мінливою. Окрім того, їх вплив на рівень національного доходу не є прямолінійним. Крім безпосереднього впливу інвестиційного попиту на відповідну частку виробленого продукту, має місце так званий множинний, мультиплікаційний ефект, коли приріст інвестицій викликає значно більший приріст доходу і навпаки – зменшення інвестицій тягне за собою значно більше скорочення національного доходу.

де: k – мультиплікатор інвестицій; &Del a;Y – приріст національного доходу; &Del a;І – приріст інвестицій. Зробивши відповідні перетворення можна вивести залежність величини мультиплікатора інвестицій від рівня граничної схильності до споживання і граничної схильності до заощаджень. Поділивши і чисельник і знаменник дробу на &Del a;Y, отримаємо вираз: , або , або де: с – гранична схильність до споживання; s – гранична схильність до заощаджень. Принцип мультиплікатора інвестицій відображає суттєву відмінність поглядів Дж.М. Кейнса на роль заощаджень в економіці. Якщо початку класична а потім і неокласична політична економія говорила про заощадження як головне джерело нагромадження капіталу та відповідну їх роль в економічному зростанні, то Дж. Кейнс підходить до цього дещо помірковано. По-перше, для економіки краще, коли значна частину доходу споживається – більший коефіцієнт мультиплікатора інвестицій. Перед суспільством завжди постає дилема та існує так би мовити соціальна ціна вибору між споживанням на даний момент і споживанням та рівнем зайнятості в майбутньому. Саме останні забезпечується заощадженнями і інвестиціями. По-друге, на думку Дж. Кейнса, заощадження – це ще не інвестиції. Перетворення заощаджень в інвестиції цілком залежить від інвестиційної активності бізнесу. Ще в ранній праці „Трактат про гроші” Дж. Кейнс розглядає проблему співвідношення інвестицій і заощаджень та приходить до висновку, що найоптимальнішою для економіки в цілому є ситуація, коли сукупні інвестиції дорівнюють сукупним заощадженням. Якщо інвестиції менші заощаджень темпи економічного розвитку поступово спадають. Якщо ж більші – відбувається перегрів економіки з неминучим наближенням економічної кризи. Ідеї Дж. Кейнса розвинули неокейнсіанці Р.Ф. Харрод та О.Д. Домар. Модель Р. Харрода доводить, що темпи економічного зростання залежать від частки нагромадження (заощадження) в національному доході і відповідно – величини капіталовкладень (інвестицій), а також виходить із рівності інвестицій і заощаджень (приватних і корпоративних), а також з наявності ефекту акселератора (прискорювача). У О. Домара загальне рівняння макроекономічної рівноваги має вигляд: , де I – обсяг інвестицій; σ – середня продуктивність інвестицій, а – середня схильність до заощаджень, обернена величина якої визначає величину мультиплікатора. Отже, забезпечується рівність між приростом доходу і приростом виробництва. О. Домар в своїй моделі динамічної рівноваги, на відміну від Р. Харрода, прагне врахувати постійні зміни ємності ринку. Але так само як і Р. Харрод підкреслює, що динамічна рівновага є нестійкою і тому необхідним є державне регулювання економічного зростання. На поєднанні ефекту мультиплікатора і акселератора була побудована і теорія циклічного розвитку відомого англійського вченого Д.Р. Хікса. Модель Дж. Хікса має наступний вигляд: Y = A (1-s) Y -1 v (Y -1 – Y -2), де Y – національний доход; A – автономні інвестиції; s – гранична схильність до заощаджень; v – акселератор. Д.Р. Хікс робить висновок – нециклічна динаміка можлива лише за високого коефіцієнта споживання, або низького рівня коефіцієнта заощадження.

Про те, щоби всецло опертися на тй людьми  Богом забутй нац, Австря не думала. Стримувала  вд того племнна однороднсть галицьких укранцв з населенням зазбручанського материка. Австря лякалася тяги галицького населення до злиття з рештою, лякалася «русофльства», але неменче залякана поляками, пробувала створити з галицьких укранцв якусь регональну, вддану соб всецло вдмну. Й можна сказати, що  це подекуди й на деякий час удалося. Так зване «рутенство» це продукт цих зусиль австрйського уряду, виплеканий на галицькому грунт в першй половин XIX ст. «Характеристичними рисами «рутенства» був перш усього чисто галицький, льокальний патротизм, що обмежувався 4-млоновою «рутенською» нацю, врнопддансть та надмрна льояльнсть центральному, вденському урядов, повна полтична безхребетнсть, громадський консерватизм, духове назадництво, навний хамський аристократизм, що погорджував усм, що не йшло «свише», згрдливе вдношення до мужика з його мовою, безупинна змнливсть поглядв  т. д.» (Ю. Охримович). «Рутенство» характеризувало перш кадри галицького духовенства, що вийшло з нових австрйських середнх  вищих шкл, воно теж стало пригожим грунтом пд розвиток пзншо, москвофльсько язви

1. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

2. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

3. Система уравнений Максвелла в сплошной среде. Граничные условия

4. Середні Значення

5. Орг вир деталі Кронштейн середній

6. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі
7. Зависимость граничной цены от величины дохода
8. Австрійська школа граничної корисності

9. Технологія середньо – мулітових вогнетривів

10. Закраска гранично-заданной области с затравкой, Машинная графика, C++ Builder 4.0

11. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

12. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

13. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

14. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

15. Казахстан у добу Середньовіччя

16. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Цивілізації середньовіччя та сучасності

18. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

19. Середньовіччя в українській літературі

20. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

21. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

22. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит
23. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
24. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

25. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

26. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

27. Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

28. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

29. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

30. Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур

31. Розширення центральної опалювальної котельні середньої потужності

32. Філософія середньовіччя

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

34. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

35. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

36. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

37. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

38. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
39. Інвестиційна діяльність страхових компаній
40. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

41. Життя і творчість Івана Франка

42. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

43. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

44. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

45. Поняття та сутність менеджменту

46. Відповідальність за порушення податкового законодавства

47. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

48. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

50. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

51. Свідомість та творчість

52. Суспільна свідомість та її структура

53. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

54. Інноваційна діяльність підприємства
55. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
56. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

57. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

58. Рентабельність підприємства

59. Сутність витрат та методи їх зниження

60. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

61. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

62. Підсудність і її види

63. Легка промисловість України i транспорт

64. Сільське господарство i харчова промисловість України

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Активність і творчість учнів на уроках історії

66. Античність у поетичних творах Яра Славутича

67. Життя та діяльність І.П.Котляревського

68. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

69. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

70. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі
71. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр
72. Суспільно-політична діяльність Костомарова

73. Комічне як соціокультурна реальність

74. Моральність колізії ХХ ст

75. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

76. Діяльність страхової компанії "Оранта"

77. Маркетингова діяльність комерційного банку

78. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

79. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

80. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Сутність і значення соціального страхування

82. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

83. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

84. Фінансова стійкість комерційного банку

85. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

86. Сутність токсикоманії
87. Різновидність метеликів
88. Рослинність евтрофних боліт

89. Флора і рослинність урочища Пагур

90. Видовий склад та чисельність птахів лісу

91. Життєдіяльність личинок волохокрильців

92. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

93. Грунти, грунтоутворення і їх родючість

94. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

95. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

96. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. Економічна ефективність виробництва соняшника

98. Економічна ефективність рослинництва

99. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.