Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний університет Кафедра фінансів та банківської справи Курсова робота Фінансова санація підприємств : сутність, роль, джерела та порядок здійснення Студент групи М.П. Зварич 2008 Зміст Вступ 1 Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення 1.1 Економічна сутність санації підприємств, класична модель фінансової санації 1.2 Принципи управління фінансовою санацією підприємств, складання та погодження плану фінансової санації підприємств 1.3 Вітчизняний та зарубіжний досвід фінансового оздоровлення підприємств 2 Фінансові джерела санації підприємств 2.1 Внутрішні та зовнішні фінансові джерела санації підприємств 2.2 Державна фінансова підтримка санації підприємств 3. Механізм санації та економіко–правові аспекти 3.1 Санація шляхом реорганізації, санаційний аудит та баланс 3.2 Санація підприємств України через створення промислово фінансових груп у системі державного регулювання економіки Висновки Практичне завдання (варіант 14) Перелік посилань Додатки Вступ В даній курсовій роботі ми розглянемо питання санації підприємства, його оздоровлення та реорганізацію. Метою роботи є розгляд та вивчення економічної сутності санації підприємств; принципів управління фінансовою санацією підприємств; вивчення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансової санації; визначення механізму санації та економіко – правові аспекти; санаційного аудиту та бюджету. Завданням курсової роботи на тему фінансова санація підприємств : сутність, роль, джерела та порядок здійснення є: визначення сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення; розгляд принципів управління фінансовою санацією підприємств; розкрити питання щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду фінансового оздоровлення підприємств; дати поняття та розглянути фінансові джерела санації підприємств, внутрішні та зовнішні; розкрити питання державної фінансової підтримки санації підприємств; визначити механізм санації та економіко – правові аспекти; розглянути санацію шляхом реорганізації; дати визначення санаційного аудиту та бюджету У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи передбачає постійний вплив на неї зовнішніх чинників та реагування системи у відповідь на їх дію. Наслідком цього є зміна впливу зовнішніх чинників на систему, яка змушує останню знову коригувати свої дії. Перманентність такого процесу змінює саму систему, переводячи її з одного стану динамічної рівноваги в інший. Здатність своєчасно, адекватно і в повній мірі збалансувати зовнішні об’єктивні чинники внутрішніми важелями системи забезпечує її подальше функціонування, створює саму можливість існування даної системи. Розвиток економічної системи будь-якого суспільства завжди супроводжується нерівномірним розвитком її складових та необхідністю їх збалансування. Результатом таких суспільних процесів є виникнення і чергування періодів піднесення та спаду економіки.

В свою чергу, такі коливання, коливання цілої системи, не можуть не впливати на складові цієї системи. Діалектичний зв’язок макро- та мікрорівнів (вся економічна система та окремий суб’єкт господарювання) визначає наявність таких впливів та характеризує їх. Такий підхід дозволяє пояснити характер життєвого циклу підприємства. Життєвий цикл підприємства включає в себе ряд етапів: виникнення, становлення, піднесення (розвиток), вища точка, спад, ліквідація (реорганізація). Тому управління процесом розвитку підприємства зводиться до управління кожним етапом життєвого циклу підприємства. При цьому характерною особливістю такого підходу є те, що управління кожним етапом включає в себе елементи антикризового управління (адже кризові ситуації можуть виникати на всіх стадіях життєвого циклу підприємства), але безпосередньо реалізація санаційного механізму в повній мірі починається лише на останньому.Основною особливістю кризи є те, що вона несе в собі потенційну загрозу руйнації самої системи. Криза являє собою ситуативну характеристику будь-якого суб’єкта, яка є наслідком невизначеності в його зовнішньому та внутрішньому оточенні. Цей факт ілюструє діалектичний взаємозв’язок кризи та невизначеності, а в економічній сфері - кризи та економічного ризику діяльності підприємства. Саме рівень економічного ризику діяльності підприємства в значній мірі детермінує появу в майбутньому та глибину фінансової кризи (управління ризиками дає можливість підприємству уникнути кризових явиш або значно послабити їх вплив і наслідки, тобто здійснювати антикризове управління). Фінансова криза - це розбалансування системи «підприємство» та обмеженість впливу його керуючої ланки через фінансові відносини на відновлення стійкої рівноваги. Наслідками кризових явищ на підприємстві, як правило, є його неплатоспроможність та банкрутство, діяльність його в неприбутковій зоні, відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства - це неспроможність його здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності, нездатність виконувати свої боргові зобов’язання. Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб’єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації (реорганізації) неефективних виробничих структур, які не лише не поповнюють бюджету держави, а й потребують її постійної фінансової підтримки. Поглиблений комплексний аналіз операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства дозволяє оцінити перспективи розвитку, внутрішні резерви мобілізації фінансових ресурсів, можливості залучення інвесторів та досягнення прибутковості у майбутньому. Це є передумовою вибору найбільш дієвих заходів по відновленню платоспроможності боржника та розробки програми санації.

На думку авторів О.О. Терещенка і А.М. Поддєрьогіна, фінансову кризу на підприємстві характеризують три основні параметри: вид кризи, глибина (фаза) кризи, джерело кризової ситуації. Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України - «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств. Виведення одних вітчизняних підприємств з фінансової кризи та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших ускладнюється дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації (ліквідації) та відсутністю кваліфікованих фахівців у сфері управління санацією. Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення 1.1 Економічна сутність санації підприємств, класична модель фінансової санації Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. Термін «санація» перекладається з латинської як оздоровлення, видужання. Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника у довгостроковому періоді. Тобто санація - це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення. Для повнішого розкриття змісту санації слід конкретизувати види заходів, які проводяться у межах фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності, на поворотній або безповоротній основі. Виробничо-технічні санаційні заходи пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва. Оскільки санація підприємства пов’язана, як правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств-гігантів або підприємств-міст. Саме тому слід вести помірковану політику звільнення у взаємозв’язку із реалізацією соціального плану проекту санації. Тут можуть бути передбачені такі заходи, як створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Управління утворенням прибутку підприємства

2. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

3. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

4. Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций

5. Налог на прибыль предприятия

6. Налогообложение предприятий малого бизнеса
7. Налогообложение прибыли предприятия
8. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

9. Несостоятельность (банкротство) (предприятий [Курсовая])

10. Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

11. Налогообложение унитарных и муниципальных предприятий

12. Налог на имущество предприятий

13. Налог на прибыль предприятий

14. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

15. Оплата труда работников предприятия

16. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

18. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

19. Финансы коммерческих предприятий

20. Preisbildung eines Untenehmens (Ценообразование на предприятии)

21. Организация корпоративной компьютерной сети в предприятии

22. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции
23. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/
24. Разработка и анализ перспектив развития предприятия

25. Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие

26. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

27. Проблемы экологии на предприятии ОАО "Сибур-Волжский"

28. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

29. Анализ производственной мощности предприятия

30. Системы теплоснабжения молочного предприятия в городе Курске

31. Коммуникации предприятия (Контрольная)

32. Технологическая подготовка предприятия

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Организация производства на машиностроительных предприятиях с поточными линиями

34. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового предприятия

35. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

36. Проектирование автотранспортного предприятия

37. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

38. Судостороительное предприятие
39. Оптимизация состава машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях на примере ОАО "Эфко-Победа" Алексеевского района Белгородской области
40. Экономический анализ деятельности агропромышленных предприятий

41. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

42. Совершенствование сбытовой деятельности малых предприятий в составе НПКХ "Азовский фермер"

43. Получение феррита бария из отходов производства машиностроительных предприятий

44. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

45. Банкротство предприятий в современных услових

46. Издержки предприятия и их виды

47. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

48. Роль кредита в организации оборотных средств предприятия

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Бухгалтерия предприятия

50. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

51. Земельный налог и налог на имущество предприятий

52. Аудит финансового состояния предприятия

53. Бухгалтерский учет на предприятии ТД "Центролит"

54. Анализ финансовой деятельности и бухучет на предприятии "АРНИКА" г.Гомель
55. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")
56. Общий анализ структуры баланса предприятия

57. Учет денежных средств на предприятии

58. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за IV квартал 2001 года

59. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических расчетов

60. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

61. Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

62. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

63. Учетная политика предприятия за 2002год

64. Формы бухгалтерского учета на предприятиях

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

65. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

66. Анализ оборачиваемости оборотных средств (на примере дочернего предприятия ОАО "Татнефть" Алабакульский кирпичный завод)

67. Бухгалтерия малого предприятия

68. Анализ численнности промышленно- производственного персонала предприятия

69. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

70. Бухгалтерский учет на предприятиях оптовой торговли
71. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"
72. Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

73. Внутренний финансовый контроль отраслей, предприятий, организаций, общественных объединений, союзов, партий и движений

74. Бухгалтерский учет на малом предприятии

75. Учет прибыли на предприятиях

76. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

77. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

78. Прибыль предприятия и её роль в современных условиях

79. Анализ заработной платы на предприятии

80. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

82. Сущность прибыли, ее роль в деятельности предприятия и порядок налогообложения

83. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

84. Автотранспортное предприятие "ПОГАТ"

85. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

86. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия
87. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы
88. Оценка и формирование имиджа предприятия

89. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

90. Организация паблик рилейшнз на предприятии

91. Разработка товарной политики предприятия

92. Экономика и управление предприятием

93. Директ-маркетинг в деятельности предприятия

94. Маркетинг на предприятии

95. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

96. Полиграфическое предприятие как субъект рекламного рынка

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Совместные предприятия в России

98. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

99. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

100. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.