Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Міжнародна економіка »Слухач : Дмитро Іванович Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник : Леся Омел’янівнаРезультат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З А В Д А Н Н ЯТЕМА : Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.1. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили .- 32. Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили 63. Міжнародна економічна інтеграція 8 Література 111. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили Як форма міжнародних економічних відносин міжнародна міграція робочої сили виникає і розвивається водночас зі становленням і еволюцією міжнародної міграції капіталу, міжнародної торгівлі. Інтенсивно цей процес відбувався наприкінці XVIII — на початку XIX ст. із здійсненням промислової революції та формуванням технологічного способу виробництва, заснованого на машинній праці. Міжнародна міграція робочої сили спричинена насамперед економічними факторами: по-перше, дією законів капіталістичного нагромадження, народонаселення, нерівномірності економічного розвитку тощо, які зумовлюють відносне перенаселення в одних країнах та нестачу робочої сили в інших; по-друге, істотною різницею в умовах праці, рівні заробітної плати, рівні життя, умовах підприємницької діяльності тощо; по-третє, циклічним характером економічного розвитку, зокрема асинхронністю економічного циклу в різних країнах; по-четверте, нерівномірним розгортанням НТР, структурних криз і структурних реформ; по-п'яте, демографічними факторами, різницею у природному прирості населення. Так, якщо у XX ст. темпи щорічного приросту населення у слаборозвинутих країнах становили приблизно 2,5%, то в розвинутих вони не перевищували 1%; по-шосте, політичними, військовими, національно-етнічними та іншими неекономічними чинниками. Міжнародна міграція робочої сили — форма міграції населення, яка полягає в переміщенні працездатного населення у межах світового господарства в пошуках роботи, кращих умов життя відповідно до економічних законів. Певною мірою таке переміщення зумовлене неекономічними факторами. З погляду речового змісту міграція малокваліфікованої та некваліфікованої, недостатньо освіченої робочої сили відбувається, по-перше, з азіатських та африканських країн у розвинуті країни західної Європи, з латиноамериканських країн — до США та ін. Цей вид міграції наймасовіший. По- друге, має місце міграція висококваліфікованої та освіченої робочої сили із західноєвропейських країн до США, частково із слаборозвинутих країн, країн колишнього СРСР (зокрема з України до США та країн Західної Європи і деяких країн Східної Європи). З погляду соціально-економічної форми міжнародна міграція робочої сили означає процес формування її інтернаціональної вартості, а також певну сукупність відносин економічної власності між різними суб'єктами з приводу привласнення створеного нею необхідного і додаткового продукту.

Процес формування інтернаціональної вартості робочої сили складається з трьох основних елементів: 1) формування нових витрат, пов'язаних з утриманням самого працівника і членів його сім'ї. Такі витрати – це зрослі фізичні, нервові, психічні, розумові витрати, зумовлені підвищенням інтенсивності та продуктивності праці; споживання певної кількості матеріальних і духовних благ за іншими цінами, оплата житла тощо. Зміни в утриманні членів сім'ї пов'язані з грошовими переказами на утримання сім'ї, а в разі міграції найманого працівника з сім'єю — зі споживанням інших благ та новими цінами на них; 2) поява нових витрат, зумовлених необхідністю перекваліфікації, отримання нової професії, вивчення мови тощо; 3) розвиток нових потреб найманого працівника в якісно новому середовищі. Йдеться про модифікацію соціально-історичного елемента вартості робочої сили, в якому відображається розвиток матеріальних, соціальних і духовних потреб. Як засвідчив чималий досвід формування інтернаціональної вартості робочої сили в країнах Європейського Союзу, така вартість утворюється на основі середніх для певного регіону рівнів освіти та кваліфікації працівників, середньої складності праці, середніх умов відтворення робочої сили нормальної якості. Виявом цього процесу є вирівнювання заробітної плати на середньому (а не нижчому і не вищому) для ЄС рівні, на яку (зарплату) впливає не лише інтернаціональна вартість товару, а й його ціна. Остання, у свою чергу, може відхилятися вгору й донизу від вартості залежно від попиту та пропозиції на товар, економічної кон'юнктури загалом та інших чинників. В інших країнах та регіонах інтернаціональна вартість може формуватися на нижчому від середнього рівні. Це зумовлено тим, що імпортована робоча сила переважно використовується на непрестижних, нижчеоплачуваних роботах, має місце дискримінація в її використанні (а отже, й в умовах праці та оплати), в обмеженні економічних, соціальних, політичних та громадських прав. Така ж ситуація складається в межах ЄС і у випадку міграції малокваліфікованої робочої сили з асоційованих країн, держав колишнього СРСР. Щорічно в пошуках роботи, кращих умов життя в 90-х роках емігрувало до 25 млн. осіб (на початку 80-х років — приблизно 20 млн. осіб). Кількість іноземних працівників у США в середині 90-х років становила 7—8 млн. осіб, в країнах Західної Європи — понад 10 млн. осіб, у нафтодобувних країнах Близького Сходу — до 4 млн. осіб. Це свідчить про переміщення центру міграції робочої сили зі США до Західної Європи. Створюючи кращі умови праці, встановлюючи вищу заробітну плату, США проводять активну політику переміщення кадрів вищої та найвищої кваліфікації, особливо молодих. Тому не дивно, що майже третина всіх лауреатів Нобелівської премії в цій країні — емігранти. Найбільшого динамізму й завершеності набула міжнародна міграція робочої сили в країнах Європейського Союзу, про що буде сказано далі. Важливою її особливістю в 90-ті роки стала масова міграція працездатного населення як всередині СНД, так і в інші розвинуті країни. Наприклад, у Росії в середині 90-х років налічувалося до 3 млн.

мігрантів, зокрема й з України. Якісно новою формою міграції робочої сили в епоху НТР є масові переміщення науково-технічних кадрів із Західної Європи та країн СНД (насамперед з Росії та України) до США. Ще однією рисою міжнародного руху робочої сили в сучасних умовах є послаблення стихійності та посилення регульованості цього процесу як з боку окремих національних країн, так і міжнародних організацій. Крім того, постійно зростають масштаби нелегальної еміграції. Так, щорічний потік нелегальних емігрантів до США перевищує 1 мли. осіб. Розвинуті країни світу намагаються проводити імміграційну політику з метою припливу й використання найбільш працездатної, мобільної, в розквіті фізичних та розумових здібностей робочої сили. Як і будь-яка форма міжнародних економічних відносин, міжнародна міграція робочої сили має позитивні й негативні наслідки. Позитивним для країн- експортерів робочої сили є зменшення безробіття, набуття емігрантами нових знань і досвіду, поліпшення їх (та членів їх сімей) умов життя, отримання країною-експортером додаткового джерела валютних доходів у формі грошових переказів від емігрантів, а отже, покращення й платіжного балансу (крім того, повертаючись з еміграції, наймані працівники привозять з собою цінності та заощадження на суму, яка приблизно дорівнює їх грошовим переказам). До негативних наслідків країни-експортера відносять насамперед відплив високоосвічених та висококваліфікованих кадрів (так звана "втеча умів"). Якщо виходити з наведених вище оцінок про середню вартість створюваної однієї складної робочої сили в США, яка в середньому перевищує 400 тис. дол., а інженера — до 800 тис. дол., то у випадку постійного виїзду з країни таких спеціалістів держава-експортер зазнає відповідних збитків по кожному емігранту. Ще більших збитків вона зазнає у разі виїзду за кордон кандидата або доктора наук, підготовка яких обходиться від 1 до 2 млн. дол. Ця проблема не обминула і Україну. В останній час Президент країни, Кабінет Міністрів та НАН України прймають невідкладні заходи по поліпшиню умов праці та заробітної плати науково-технічного потенціалу нації, створення нових робочих місць .2. Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили. Глобальні міграційні процеси робочої сили вимагають державного та наддержавного регулювання.Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили — сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на міграційний рух працездатного населення з метою його пристосування до потреб національної економіки і насамперед для потреб розширеного відтворення крупного капіталу. Ця сукупність форм і методів залежить від особливостей історичного розвитку країни, економічної кон'юнктури, умов відтворення. Так, у США в перші 140 років існування країни відбувалося освоєння величезних вільних територій, бракувало робочої сили. Тому імміграція с цю країну в той час була практично вільною (здійснювалася без будь-яких обмежень). З 1952 p. уряд почав регламентувати в'їзд мігрантів за такими критеріями: 1) суворий відбір мігрантів; 2) члени сім'ї емігрують разом з главою сім'ї; 3) значна питома вага осіб, які іммігрують на підставі родинних зв'язків; 4) відносна свобода вибору місця проживання й роботи; 5) значна частка іммігрантів, які після п'яти років перебування у країні отримують американське громадянство; 6) чимала частка іноземних громадян набуває статусу біженців.

Велетенську озю було обнесено двома рядами сталевих парканв конструкця, що, за роню, мту тюрму «суворого режиму». Всередин, на подвр', заклякли в чеканн закамуфльован бетеери. Чого ждуть? «Он вони, сказав таксист, криво посмхаючись. Забарикадувалися вд нас. Мабуть, дос в штани вже наклали од страху, еге?» Вн повернув до мене голову  по-змовницькому пдморгнув: «От  кнець м приходить!» У Кив не треба довго пояснювати, хто так «вони», а хто «ми». «Вони» сидять у свох фортецях, в урядових та президентських адмнстративних будвлях на пагорбах у центр мста. «Вони» перепиняють рух транспорту, щоб мчати через мсто на шаленй швидкост кавалькадами чорних ВМW та шестисотих «Мерседесв», а «нас» трактують як багно пд ногами чи, точнше, як дешеву робочу силу, що да «м» змогу продавати за кордон «хню» сталь за супервигдними цнами, з якнайбльшим для себе зиском. «Вони» тримають соб до послуги млцю, яка лупцю манфестантв на демонстрацях, нацональн телеканали, як вивалюють на «нас» гори брехн,  податкову службу, яка викачу з «нас» грош «м» на потреби, роздягаючи «нас» до нитки. (Тиждень тому, примром, мй видавець отримав вд мсцево податково вимогу негайно, як грм з ясного неба, сплатити ще 44 тис. гривень, себто близько 7 тис. вро,  вельми з того втшився, зробивши логчний висновок, що «вони, видать, до решти вичерпали видлен на виборчу кампаню кошти  тепер панчно силкуються нашкребти по засках де скльки вдасться.) Простше мовивши, «вони» це влада: найбльш масово ненавиджена влада в Укран вд радянських часв. А «ми» це народ. ¶ це правда, ми дйсно ним 

1. Сутність міжнародного маркетингу

2. Міжнародна міграція робочої сили

3. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

4. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

5. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

6. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
7. Маркетингова сутність реклами
8. Сутність та зміст сучасного менеджменту

9. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

10. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

11. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

12. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Сутність і значення соціального страхування

15. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

16. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Економічна сутність виробничих запасів

18. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

19. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

20. Сутність демократії та її основні цінності

21. Сутність держави

22. Сутність і форми експертної профілактики
23. Сутність та соціальне призначення держави
24. Поняття "культура" та її сутність

25. Сутність маркетингу

26. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

27. Сутність спонсорства

28. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

29. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

30. Поняття і сутність менеджменту

31. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

32. Сутність лідерства та управління

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

33. Сутність планування і етапи планування

34. Сутність та зміст контролю

35. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

36. Сутність і зміст педагогічної етики

37. Партійні системи: сутність і типи

38. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
39. Сутність лібералізму
40. Таїнство Хрещення і його сутність

41. Сутність соціального контролю у сфері праці

42. Сутність технологій в соціальній роботі

43. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

44. Сутність неореалізму

45. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

46. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

47. Сутність державного фінансового контролю

48. Сутність і призначення санації підприємств

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Сутність та призначення фінансів

50. Антимонопольна політика держави та її сутність

51. Економічна сутність монополізму

52. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

53. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

54. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
55. Сутність Кейнсіанської теорії
56. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

57. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

58. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

59. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

60. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

61. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

62. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

63. Міжнародна валютна ліквідність

64. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

66. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

67. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

68. Виды попугаев

69. Патриотизм–источник духовных сил воина

70. Военно-воздушные силы
71. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России
72. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

73. Тыл вооруженных сил

74. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

75. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

76. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

77. Виды и характеристика федеральных налогов

78. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

79. Сущность и виды инфляции

80. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

81. Авторский договор: понятие и виды

82. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

83. Виды договоров (Контрольная)

84. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

85. Виды подряда

86. Договор подряда и его виды
87. Виды коммерческих организаций
88. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

89. Понятие Иска. Виды исков

90. Виды договоров. Жилищные споры

91. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

92. Вооруженные силы Республики Узбекистан

93. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

94. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

95. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

96. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

97. Виды соучастников

98. Понятие вещных прав, виды и т.п.

99. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.