Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Поняття управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських рішень Класифікаційна ознака Типи рішень Функціональне призначення Планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, контрольні Зміст Економічні, соціальні, технічні, наукові тощо Характер дій Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, довільні Час дії Стратегічні, тактичні, оперативні Напрям впливу Внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування Спосіб прийняття Індивідуальні, колегіальні, колективні Рівень прийняття рішень Організація в цілому, її структурні підрозділи, функціональні служби, окремі працівники Ступінь ефективності Оптимальні, раціональні Методи підготовки Креативні, евристичні, репродуктивні Ступінь структурованості Структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані За функціональним призначенням: планові – стосуються планування діяльності організації та її підрозділів; організаційні – структурують відносини в організації; визначають повноваження та відповідальність працівників, коло їх обов’язків; використовують для розподілу виробничих завдань; регулюючі – регулюють перебіг процесів в організації, усувають відхилення від запланованого; активізуючі – спрямовані на активізацію певних дій персоналу, заохочують до кращого виконання роботи; контрольні – стосуються вибору засобів і методів контролю за перебігом процесів. За змістом: економічні – спрямовані на вибір ефективних методів управління економічними процесами в організації (встановлення ціни, визначення форм і систем оплати праці, використання прибутку тощо); соціальні – зорієнтовані на вибір ефективних методів управління соціальними процесами (управління конфліктами, розвиток персоналу, поліпшення умов праці тощо); технічні – пов’язані з функціонуванням технічної складової (вибір технологій, налагодження, регулювання, вдосконалення техпроцесів тощо); наукові – стосуються вибору напряму науково-дослідних робіт, впровадження інновацій тощо). За характером дій: директивні – потребують обов’язкового виконання; нормативні – служать орієнтиром, стандартом при прийнятті інших рішень у даній сфері; методичні – у них дається детальний опис дій, які необхідно виконувати у певній ситуації; рекомендаційні – рекомендують, як краще вчинити в певній ситуації, але залишають право вибору іншого рішення; дозвільні – дозволяють певні дії. За часом дії: стратегічні – спрямовані на визначення стратегічних цілей та завдань, розрахованих на тривалу перспективу (5–15 років чи більше); тактичні – стосуються вибору способів і методів реалізації стратегії, розраховані на 1–2 роки; оперативні – визначають конкретні заходи, за якими здійснюється організація і регулювання виробничих процесів). За напрямом впливу: внутрішнього спрямування – спрямовані всередину організації для впливу на стан чи функціонування її внутрішніх складових; зовнішнього спрямування – визначають способи й методи взаємодії організації із зовнішнім середовищем.

За способом прийняття: індивідуальні – приймаються одноосібно людиною, що має на це повноваження; колегіальні – приймаються після досягнення консенсусу групою фахівців; колективні – приймаються всім колективом, якого стосується проблема. За рівнем прийняття рішень: організація в цілому – приймаються вищим рівнем менеджменту; структурні підрозділи – приймаються лінійними керівниками середніх та низових рівнів; функціональні служби – приймаються функціональними менеджерами; окремі працівники – приймаються індивідами (наприклад, вибір способу виконання дорученого завдання). За ступенем ефективності: оптимальні – ставлять за мету вибір найкращого рішення; раціональні – передбачають вибір рішення, яке дасть змогу ліквідувати проблему, але не є найкращим; приймаються за умов обмеженості ресурсів. За методами підготовки: креатині – використовують творчий підхід для генерування ідей щодо знаходження способів розв’язання проблеми; евристичні – прийняття рішення через «осяяння»; репродуктивні – використовують відомі й раніше вживані способи розв’язання проблем (відтворюються раніше прийняті рішення). За ступенем структурованості: структуровані; слабо структуровані; неструктуровані. Рішення лише тоді принесе користь, коли буде націлене на ефективне використання ресурсів організації і може бути нею організоване. Воно повинно прийматись особою, що має відповідні повноваження, і відповідати чинному законодавству. Прийняте рішення слід формулювати стисло і чітко для його однозначного розуміння. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює розвиток організації. Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу та окремих виконавців. Поняття і види груп. Причини та стадії формування Кожна організація складається з певних груп (колективів), які взаємодіють між собою. Група – дві або більше особи, які мають спільну мету і для її досягнення взаємодіють між собою таким чином, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під їхнім впливом. За характером зв’язків усередині організації розрізняють формальні і неформальні об’єднання працівників. Наслідком структурування фірми по горизонталі та вертикалі є формальні групи. Їх кількість відповідає кількості структурних одиниць (підрозділів) фірми. Формальні групи – об’єднання людей у межах організації, створені за рішенням вищого керівництва для виконання певних виробничих чи управлінських функцій. До них відносять керівні групи (топ-менеджери та їхні команди, які розробляють стратегічні рішення, і вирішують ключові питання), робочі групи (постійні групи, створені для виконання спільного завдання), цільові групи (створені для виконання певних завдань чи проектів). Формальні групи взаємодіють між собою і утворюють організацію як систему. Тому ефективне управління ними має для організації вирішальне значення. Неформальні групи виникають спонтанно і зумовлені різними обставинами, але передусім прагненням задовольнити певні потреби, які не можуть бути реалізовані у межах формальних груп. Неформальна група – спонтанно утворює об’єднання людей, які вступають у взаємодію для досягнення певних цілей.

Менеджери мусять усвідомлювати відмінності утворення і функціонування обох видів груп, оскільки від цього залежить ефективність управління ними. Організація, проектуючи формальні групи, а також люди, що згоджуються у них працювати, мають однакові цілі, хоча й бачать їх під різними кутами зору. З погляду організації групи формуються з метою створення оптимальних умов для виконання виробничих завдань, забезпечуючи необхідний рівень продуктивності праці її членів і високі економічні показники. З погляду членів групи спільна праця, завдяки її раціональному розподілу і кооперації, розширює фізичні можливості людини, дає змогу їй досягти кращих результатів роботи, а це, у свою чергу, підвищує рівень винагороди, яку вона отримує від організації. Поява неформальних груп зумовлена різними чинниками: бажання урізноманітнити коло інтересів, не обмежуючи їх лише діловими стосунками (спільні інтереси, симпатія, задоволення від спілкування тощо); захист економічних інтересів, що йдуть урозріз з інтересами формальної групи чи організації загалом тощо. Між формальними та неформальними групами існують істотні відмінності як у меті, з якою вони створюються, так і формах впливу її лідерів на інших членів групи. Основні відмінності формальних і неформальних груп Класифікаційна ознака Формальні групи Неформальні групи Мета Визначається організацією відповідно до місця групи у формальній структурі Задоволення соціальних потреб, що перебувають поза межами інтересів формальної організації (хобі, дружба, кохання тощо) Умови виникнення За заздалегідь розробленим проектом побудову організації Створюються спонтанно Лідер Призначається організацією Визначається групою Комунікації Формальними каналами з іншими структурними елементами та всередині групи Переважно неформальні канали як у групі, так і поза її межами Взаємодія між членами групи На основі виробничих завдань Розвиваються спонтанно Фори впливу членів на групу Всі форми, але переважають економічного та адміністративного характеру Переважно методи персонального психологічного впливу Отже, менеджери повинні докладати зусиль, щоб напрями діяльності неформальних груп не суперечили цілям та завданням фірми, а мали підтримуючий характер. Методи впливу на виконавців Вплив – це процес, у ході якого одна зі сторін, мобілізуючи наявні в її розпорядженні власні ресурси, прагне змінити поведінку іншої сторони. Методи впливу Вплив через переконання. Переконання ґрунтується на владі прикладу і владі експерта. Виконавець повністю розуміє, що він робить і чому він так робить. Використовуючи переконання, керівник мовчки припускає, що виконавець обіймає якусь частину влади, яка може зменшити можливість керівника діяти. І інакше кажучи, керівник визнає свою залежність від виконавця. Здатність впливати переконанням залежить від ряду чинників. Керівник повинен заслуговувати на довіру. Його аргументація має враховувати інтелектуальний рівень підлеглого працівника: вона не повинна бути як дуже складною, так і спрощеною. Мета, яку ставить перед собою керівник, не має суперечити системі цінностей його підлеглих. Було б добре, якби риси характеру та поведінка керівника подобалися його підлеглим.

Сіяння недовір'я до провідних членів ОУН Ще до часу заснування ОУН, коли ПУН був створений на Конференції націоналістичних організацій в Празі в 1927 році, як координатор праці тих організацій, виникли підозріння проти двох його членів – М. Сціборського і В. Мартинця. Підозріння проти М. Сціборського в тому, що він, мовляв, є аґентом польської поліції, вийшло в 1928 році з кіл екзильного уряду УНР, який тоді перебував у Варшаві. Зразу це була тільки шептана пропаґанда, а врешті згадані кола передали „дружнє остереження” перед Сціборським до самого полк. Коновальця. Це „остереження” передали проф. Ол. Шульгин і ред. Іван Кедрин-Рудницький. Полк. Коновалець доручив розглянути цю справу окремій комісії, складеній з представників ПУН-у й управи Союзу Українських Націоналістичних Організацій, членом якої був М. Сціборський. Одначе, на домагання згаданої комісії, щоб кола екзильного уряду УНР дали якісь докази на своє твердження, виявилося, що таких доказів немає. Тому комісія визнала закид цілком безпідставним, а ПУН надрукував на сторінках свого офіціозу „Розбудова Нації” (ч. 12 за грудень 1928) такий комунікат: „Вже низку місяців проти Проводу Українських Націоналістів та взагалі проти всього націоналістичного табору ведеться боротьба такими негідними засобами, як наклепи проти різних осіб того табору, доноси до уряду й поліції різних держав, подавання допомоги нашим національним ворогам у переслідуванні націоналістичного руху та іншими подібними методами

1. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

4. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

5. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

6. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
7. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
8. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

9. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

10. Класифікація нервової системи та її будова

11. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

12. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

13. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

14. Класифікація персоналу та форми його наймання

15. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

16. Методи прийняття управлінських рішень

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

17. Основи теорії прийняття управлінських рішень

18. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

19. Якість і ефективність управлінських рішень

20. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

21. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

22. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів
23. Аналіз та удосконалення оперативного управління
24. Поняття та сутність менеджменту

25. Поняття та форми державного устрою2

26. Поняття та структура світового ринку

27. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

28. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

29. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

30. Класифікація отруйних речовин

31. Критерії класифікації відпусток на види

32. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Поняття та види адміністративного примусу

34. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

35. Поняття та методи криміналістики

36. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

37. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

38. Поняття та система господарського законодавства
39. Поняття та склад злочину
40. Функції та принципи державного управління

41. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

42. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

43. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

44. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

45. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

46. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

47. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

48. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

49. Класифікація документів

50. Мета і напрямки класифікація витрат

51. Поняття організації та її ознаки

52. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

53. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

54. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації
55. Методи навчання: їх класифікація і характеристика
56. Вимірювання тиску: класифікація приладів

57. Класифікація психічних хвороб

58. Сімейні та виробничі конфлікти

59. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій

60. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

61. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

62. Класифікація закладів ресторанного господарства

63. Поняття та специфіка філософських категорій

64. Право лісокористування, поняття та види

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

66. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

67. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

68. Організаційна система управління природокористуванням України

69. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

70. Рельєф та ландшафтна організація
71. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
72. Організація та планування кредитування

73. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

74. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

75. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

76. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

77. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

78. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

79. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

80. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

81. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

82. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

84. Організація управлінського обліку

85. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

86. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

90. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

91. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

92. Лексико-граматична організація українських військових команд

93. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

94. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

95. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

96. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

98. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

99. Міжнародні конфлікти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.