Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Офіційно-ділова стилістика

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Стилистика Варіант № 15 Зміст. 5. Документ та його 3 11. Правила оформлення 19. Вимоги та правила укладання листів, що не потребують відповіді.8 25. Написання цифр та символів у ділових паперах.11 33. Протоколи. Види, реквізити, вимоги до укладання.13 35. Положення як правовий акт, правила оформлення.17 40. Вказівки, розпорядження: реквізити, правила укладання.20 46. Укладання договорів про спільну 51. Накази з особового складу. Реквізити 53. Укладання наказу про надання відпустки та про припинення трудового 59. Розписки. Правила 72. Приймання, попередній розгляд і реєстрація службових паперів.32 Д О Д А Т К И 1. Зразок опрацьованого супровідного листа, оформленого на 2. Зразок опрацьованого гарантійного листа, оформленого на 3. Зразок протоколу, оформленого на чистому аркуші паперу.37 4. Зразок положення, оформленого на чистому аркуші паперу.38 5. Зразок вказівки, оформленій на чистому аркуші паперу.42 6. Зразок розпорядження, оформленого на чистому аркуші паперу.43 7. Зразок договора про спільну діяльність, оформленого на чистому аркуші 8. Зразок наказу по особовому складу, оформленого на чистих аркушах 9. Зразок наказу по особовому складу, оформленого на бланку.50 10. Зразок наказу(розпорядження) про надання відпустки, оформленого на бланку (типова форма № Т-6).51 11. Зразок наказу про про припинення трудового договору, оформленого на чистому аркуші 12. Зразок наказу (розпорядження) про надання відпустки, оформленого на бланку (типова форма № П-6).53 13. Зразок наказу (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), оформленого на бланку (типова форма № П-8).54 14. Зразок розписки, оформленої на на чистому аркуші паперу.55 5. Документ та його функції. Як тiльки людина навчилася накопичувати iнформацiю, у неї виникла потребаїї фiксувати, тобто записувати. Пiд термiном ,iнформацiя” розумiють данi про особу, предмет, факт, подiю, явище i процес незалежно вiд форми їх подання. Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Документи використовують в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя. Вони є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін, тому поняття «документ» багатозначне і залежить від того, у який галузі й для чого він використовується. Енциклопедичний словник трактує документ як: - письмовий акт, здатний служити доказом юридичних вiдносин або юридичних фактiв, що спричиняють правовi наслiдки; - офiцiйне посвiдчення особи (паспорт, студентський квиток тощо); - достовiрне iсторичне письмове джерело; - матерiальний об’єкт, в якому мiститься та чи iнша iнформацiя. Документ — це передбачена законом матерiальна форма отримання, зберiгання, використання i розповсюдження iнформацiї шляхом фiксацiї її на паперi, магнiтнiй, кiно-, вiдео-, фотоплiвцi, на електронних або iнших носiях. Отже, документ – це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою. Будь-який документ має певнi функцiї, з’ясування яких важливе для визначення мети створення документа, для вивчення класифiкацiї документiв. Автор документа, фiксуючи iнформацiю, не завжди програмує його функцiю.

Документ є багатофункцiональним, тобто мiстить у собi рiзнi функцiї, що з часом змінюють своє домiнуюче значення. Видiляються функцiї загальнi i спецiальнi. Загальнi функції подiляють на iнформацiйну, соцiальну, комунiкативну, культурну; спецiальнi — на управлiнську, правову, функцiю iсторичного джерела, функцiю облiку. Господарська дiяльнiсть вiдбивається в документах, за допомогою яких фiксуються на вiдповiдних носiях усi дiї та подiї, якi вiдбуваються у суб’єкта господарювання. З цiєї позицiї документ розглядають як засiб закрiплення рiзними способами на спецiальному матерiалi iнформацiю про факти, подiї, явища об’єктивної дiйсностi i розумової дiяльностi людини. Документи мають правове значення, оскiльки вони є засобом засвiдчення та доведення певних фактiв. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. В управлiнськiй дiяльностi документ виступає як предмет i як результат працi. Так, планування відбувається за допомогою різних планів; облік – у вигляді складання й обробки статистичної бухгалтерської та оперативно-технічної документації; інструктування – шляхом видання інструкцій, методичних вказівок; контроль – збиранням відомостей (письмово) і виданням вказівок тощо. Сукупнiсть взаємопов’язаних документiв, що застосовуються у певнiй сферi дiяльностi, становить систему документацiї. Нинi дiють унiфiкованi системи. Однiєю з найпоширенiших є органiзацiйно-розпорядча документацiя (ОРД), котра застосовується в оформленнi управлiнських рiшень. Документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя. Як носiї iнформацiї вони сприяють полiпшенню внутрiшньої органiзацiї будь-якого пiдприємства чи установи, є пiдсгавою для прийняття рiшень, узагальнень, довiдково-пошукової роботи. Документація використовується як спосіб і засіб реалізації функцій, покладених на управлінський апарат. Документи повиннi вiдповiдати таким вимогам, як придатнiсть до тривалого зберiгання, максимальна наочнiсть тощо. Наукова дисциплiна, яка вивчає структуру i властивостi документальної iнформацiї, розвиток форм документiв, методи i засоби автоматизованого оброблення, зберiгання, пошку i використання їх, називається документалiстикою. 11. Правила оформлення сторінки. Управлiнскi докумекти оформляють на паперi формату А4 (297х210 мм) та А5 (148х210 мм). Для зручностi з усiх бокiв сторiнки установлюють розміри берегів: лiвого - 35 мм (13 пробілів); правого - не менше ніж 8 мм (3-4 пробіли); верхнього - 20 мм (4-5 інтервалів); нижнього – не менше ніж 19 мм (для формату А4) та 16 мм (для формату А5). Тільки перша сторiнка документа друкується на бланку, друга й наступні - на чистих аркушах паперу. Якщо текст докумета займає не одну сторiнку, то на другу сторінку не можна переносити тiльки пiдпис. На другій сторiнцi має бути не менше двох рядкiв тексту. Також не бажано: вiдривати один рядок тексту чи слово вiд попереднього абзацу; починати один рядок нового абзацу на сторінці, що закінчується, краще почати новий абзац на наступній сторінці; 3) переносити слово на межi сторiнок, слiд перенести це слово на нову сторінку.

У документах, оформлених на двох i більше аркушах паперу, нумерацiя сторiнок починається з другої. Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, то номери проставляються посерединi верхнього поля аркуша арабськими цифрами на відстанi не менше 10 мм вiд краю. Слово “сторiнка” не пишеться, а також бiля цифр не ставляться ніякі позначки. Якщо текст друкується з обох бокiв аркуша, то непарні сторiнки позначаються у правому верхньому кутку, а парні - у лівому верхньому кутку аркуша. Заголовок пишеться великими літерами. Він має бути не довшим ніж 40 знаків. Не дозволяється у заголовку переносити слова. Якщо заголовок великий, то його ділять (за змістом) на декілька рядків: ТЕРМІНИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ У документах заголовок пишеться з малої літери тоді, коли він розташований після назви виду документа, а з великої літери, якщо передує їй. Наприклад: ПОЛОЖЕННЯ про Раду з питань мовної політики при Президентові України Текст від заголовка пишеться через 3-4 інтервали. Розміщується заголовок посередині рядка або на початку рядка біля лівого поля. Крапка після заголовка не ставиться. Не слід писати заголовок у кінці сторінки, якщо не має місця для тексту, краще перенести його на наступну сторінку. Короткі заголовки пишуться з проміжком в один знак між буквами в межах одного слова, наприклад: З М І С Т Підзаголовки пишуть малими літерами без підкреслень. Відстань між заголовком і підзаголовком - два інтервали, а від підзаголовка до тексту - три чи чотири. Якщо підзаголовок містить декілька рядків, то вони відділяються один від одного одним інтервалом. Залежно від розташування підзаголовки пишуться ідентично, приміром: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ Частини, елементи й ділянки опису Чи біля лівого поля: ТЕКСТИ З ІЛЮСТРАЦІЯМИ, ТАБЛИЦЯМИ І ФОРМУЛАМИ Ілюстрації, написи, підписи, текст Для виділення у тексті окремих слів або частин існує чотири способи: 1. ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. Цей спосіб слугує для виділення окремих слів. 2. У р о з р я д к у оформлюються окремі слова й короткі фрази. Коли слово пишеться у розрядку, то після кожної букви в слові робиться проміжок в один знак, а між словами й текстом роблять відступ у 2-3 знаки, щоб слова відділялись. Розділові знаки після слів у розрядку ставляться на відстані одного знака, а наступне слово починається через 2-3 знаки. 3. Підкреслення - найзручніший спосіб виділення окремих слів і фраз. Лінію підкреслення починають під першою, а закінчують під останньою буквою слова, яке виділяють, включаючи лапки й дужки; розділовий знак, що стоїть після слова, не підкреслюють. Ціле речення треба підкреслювати суцільною рискою, починаючи від першої букви й закінчуючи останньою буквою речення. 4. Курсивом виділяються слова, речення, частини тексту. Цим способом переважно користуються, коли текст набирають на комп’ютері. Абзац - це вiдступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у текстi, а також фрагмент тексту між двома такими вiдступами. Типовий абзац має три частини: 1) зачин (формулюється мета абзацу, тобто повiдомляєтъся, про що йтиме мова); 2) фраза (мiститься основна iнформацiя абзацу); З) коментарi (підбивається пiдсумок того, про що говорилося в абзацi).

Власне, може, отут Парамонов  найцкавший у свому невротичному пдриванн, садистському роздяганн й мазохстському самооголюванн перед Росю, яку вн так «любить», але якоюсь «дивною любов'ю». У цй свой п'янкй любов-ненавист до росйсько культури й лтератури Парамонов позбуваться ндивдуальних рис, утлюючи видов невипадково ми впзнамо в його голос забарвлення знайомих з шкльно лави голосв персонажв, от хоча б  персонажв Достовського: скептичного Верслова, серафчного Мишкна, демончного Рогожина, ба навть Смердякова може, найближчого Парамонову за духовною кондицю та запитами. Псуючи стиль (якщо вже вн такий нормативний  репресивний, якщо йому оголошено вкотре кнець), можна сказати, що, принижений  ображений, Достовський пре, тобто сублмуться в Парамонова звдусюди (у цьому план показовий есей «До питання про Смердякова»), Достовський це Освнцм Парамонова, постйно переживаний, мало не пережовуваний знову й знову але, кажучи словами нашого автора, «виведений в нший семантичний план»

1. Контрольна зі стилістики

2. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

3. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

4. Особенности языка и стиля английской научной прозы

5. Театр "Русский Стиль" (г. Орел)

6. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа
7. Функциональные стили русского языка
8. Функциональные стили речи

9. Хип-Хоп, как стиль жизни

10. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

11. Стили общения

12. Проблема выбора стиля управления руководителем

13. Личностные качества родителей и их влияние на стиль отношения к ребенку

14. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

15. Различные стили лидерства на примере одного отеля

16. Стили конфликтного взаимодействия

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

17. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

18. Реклама и её стили

19. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа

20. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

21. Язык и стиль распорядительных документов: язык и стиль коммерческой кореспонденции, язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документах

22. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"
23. О старом и новом календарном стиле
24. Переход на григорианский стиль

25. Христианский канон и художественный стиль

26. Краткий путеводитель по стилям и направлениям в искусстве

27. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

28. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

29. Вазопись ориентализирующего стиля

30. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке

31. Декор русской архитектуры XVII в. и проблема стиля

32. Особенности стиля повести А.Платонова «Котлован»

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

33. К теории литературных стилей

34. Общая характеристика публицистического стиля

35. История официально-делового стиля и жанры деловой речи

36. Стиль русского языка

37. Общая характеристика научного стиля

38. Лексические и грамматический архаизмы как элемент поэтического стиля Беллы Ахмадулиной
39. Элементы стиля "плетение словес" в творчестве Н. В. Гоголя
40. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя

41. Научный стиль

42. С.В.Рахманинов: черты стиля и периодизация творчества

43. Идентификация регионального политического лидера: в поисках стиля

44. Ділові взаємовідносини в апараті управління

45. Стили руководства

46. Стили управления

47. Стиль деятельности руководителя

48. Что такое корпоративный стиль?

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Семь элементов лидерского стиля

50. С. И. Танеев. Черты стиля

51. А.Н.Скрябин Черты стиля

52. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

53. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

54. Державне регулювання комерційної діяльності
55. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию
56. Стили управления

57. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

58. Правила делового стиля для нее и для него

59. Шесть стилей жизни

60. Циклы и стили обучения

61. Связь стиля семейного воспитания с темпераментом ребенка

62. Жизненный стиль субъектов правовых отношений

63. "Секрет фирмы", или... Как создать фирменный стиль

64. Американский стиль управления персоналом

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

65. Стиль саморегуляции произвольной активности лыжника-гонщика в спорте высших достижений

66. Философский стиль мышления естествоиспытателя. Термооптическая микроскопия в применении к медико-биологическим задачам

67. Бизнес в стиле Кайзен

68. Стиль и методы управления персоналом органов правопорядка

69. Характеристика официально делового стиля

70. Чередование экспрессии и стандартов в публицистическом стиле
71. Морфологический строй функциональных стилей (на материале документов Internet)
72. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

73. Стиль СМС

74. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

75. Зародження партійно-радянської преси України

76. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

77. УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

78. Реализация стиля Office XP

79. Культура повседневности в эпоху "оттепели" (метаморфозы стиля)

80. Из наблюдений над языком и стилем писем Н.С.Трубецкого

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Понятию коммуникативного стиля

82. Коммуникативные стили

83. Московский стиль в прижелезнодорожной архитектуре Дальнего Востока

84. Социально-перцептивный стиль и диспозиции личности как факторы толерантности

85. Индивидуальный стиль деятельности

86. Стили руководства и схемы действий руководителя
87. Дизайн винной этикетки, как неотъемлемая часть фирменного стиля и инструмент рекламы
88. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

89. Діловий етикет і діловий протокол

90. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

91. Етика міжнародних ділових зустрічей

92. Культура і тактика ведення ділових переговорів

93. Общая характеристика научного стиля в английском языке

94. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

95. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

96. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

98. Ярусный лов тунца в экваториальной Атлантике с судов типа СРТМ-800

99. Озеленення інтер’єру та офісу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.