Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ За роки незалежності в Україні відбувалися складні процеси формування правових, економічних і соціальних засад демократичного суспільства. Розбудова державності передбачає розвиток політичної системи, удосконалення державної участі в економіці, соціальне спрямування державної діяльності та розвиток духовної сфери, активізацію зовнішніх зв’язків. Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних перетворень, без неї не можливо створити передумови економічного розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури та духовності. Сучасний період розвитку цивілізації характеризується переходом від індустріального суспільства до суспільства інформаційного. Інформаційне суспільство за визначенням окремих авторів (А. Гоффлер) – це нова соціальна парадигма, історично новий та особливий тип людської цивілізації, що йде на зміну сільськогосподарчій та індустріальній. Ті переваги, що все більше отримують розвинуті держави та регіони (США, Японія, Європа) за допомогою інформаційних технологій та комп’ютерних мереж ведуть до радикальних змін у економічних, політичних і соціальних відносинах, у сім’ї, побуті тощо, привносять до життя нові ціннісні орієнтири. Об’єктивною основою перетворень стали величезні переваги, що дає розвиток інформаційної інфраструктури тим державам та регіонам, організаціям та особам, що мають та використовують: можливість стислої участі переробки великих масивів інформації, миттєвого комунікативного зв’язку з різними куточками світу, проектування складних систем та можливість їх керуванням і т. ін. Інформація – основний об’єкт інформаційного суспільства, її роль сьогодні величезна. Відображаючи реальну дійсність, вона впливає на всі напрями суспільної та державної діяльності з появою нових інформаційних технологій, заснованих на впровадженні обчислювальної техніки, засобів зв’язку, систем телекомунікацій, інформація стає постійним та необхідним атрибутом суспільних відносин. Інформаційні ресурси стають сьогодні вряд з іншими найважливішими ресурсами - природними, трудовими, фінансовими тощо. Сформований світовий інформаційний простір. Інформаційна сфера (середовище) – це сфера діяльності, що пов’язана з утворенням, розповсюдженням, переробкою і споживанням інформації. Комп’ютеризація з використанням найновітніших світових досягнень, розвиток сучасних засобів зв’язку та ліквідація інформаційної ізольованості від іншого світу – необхідні умови перетворень, що відповідають темпам розвитку глобальної економіки. Сьогодні ці передбачення мають статус визнаних геополітичних реалій. Останнім доказом є Хартія про глобальне інформаційне суспільство, що була підписана 22 червня 2000 року керівниками восьми наймогутніших держав світу під час зустрічі на Окінаві (Японія). Інформаційна та комунікаційна технологія (ІТ) - підкреслюється в цьому документі – є однією з найвпливовіших та наймогутніших сил, що визначають контури ХХІ століття. Її революційний вплив стосується побутового життя, освіти, праці, а також способів взаємозв’язку урядів та громадського суспільства.

В основі виробництва, розповсюдження перетворення і використання (споживання) інформації лежать інформаційні процеси – утворення, збору, накопичення, обробки, зберігання, пошуку, отримання, розповсюдження і споживання інформації державою та суспільством, окремими особами, а також процеси утворення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення, засобів та механізмів інформаційної безпеки. Суспільні відношення, що підлягають правовому регулюванню та захисту, виникають за умов виконання як раз цих процесів. Такі суспільні відносини є інформаційними відносинами, а діяльність щодо здійснення інформаційних процесів – інформаційною діяльністю . Кінцевий результат управлінської діяльності як органів державного управління, так і окремих підприємств залежить від значної кількості чинників. Не останнє місце серед них посідає діловодство, яке дає змогу забезпечити оперативність і гнучкість у прийнятті рішень. Діловодство координує всі етапи роботи: від проектування до контролю за виконанням рішення. З документами пов’язана діяльність усіх працівників апарату управління – від технічних виконавців до керівників підрозділів. Одні з них створюють документи, інші забезпечують їх оформлення й передавання в архів, використовують ці документи й на їх основі ухвалюють управлінські рішення. З кожним документом в апараті управління підприємства (організації) проводиться велика робота щодо складання, вичитування, обліку (реєстрації), сортування, зберігання, пошуку, переробки інформації, що зберігається в них, копіювання, переносу відомостей, транспортування документа в середині й поза апаратом управління організацією . Тема дипломної роботи “Організація роботи та документне забезпечення районної Ради” є актуальною і цікавою. Актуальність теми обумовлена особливим значенням інформації в розвитку сучасного суспільства. Нині інформація стає не лише передумовою здійснення виробничого процесу, а й перетворюється на його важливий ресурс, який визначає розвиток інших матеріальних чинників і загальну динаміку та спрямованість суспільного розвитку. Виробництво та передача інформації стає самостійною сферою діяльності, яка залучає все більшу частину зайнятих порівняно з традиційними сферами. Крім того, такі матеріальні чинники, як земля, засоби виробництва, дешева і малокваліфікована робоча сила все більше перестають виступати засобом забезпечення конкурентних переваг. Останнє значною мірою визначається володінням сучасними інформаційними ресурсами та здатністю до інновацій, змін у продуктах та послугах, технологіях, засобах виробництва, формах організації процесу праці та виробництва. Ступінь розробленості. Необхідність усвідомлення сучасних складних процесів, що відбуваються під впливом зростання значення інформації в сучасних господарських процесах, зумовила гострий інтерес до проблем у наукових дослідженнях. Ще з 60-х років ХХ ст. на Заході з’являються концепції постіндустріального, інформаційного суспільства. (Д. Белл, Р. Арон, З. Бжезинський, Ф. Махлуп та ін.). Технічні аспекти інформаційні розробили Н.

Вінер, К. Шенонн, А. Урсул. У сучасних економічних дослідженнях увага зосереджується на питаннях сутності та ролі інформаційних ресурсів в виробничому процесі, впливу інформації на всю систему економічних відносин. Складність та багатоаспектність проблем інформації та тих змін, що несе в собі інформація, зумовлюють необхідність і важливість глибшого теоретичного дослідження та вивчення сучасної практики накопичення, обробки, пакетування та розповсюдження інформації. Метою роботи є дослідження організації роботи міської ради – органу державної влади, та документне забезпечення діяльності цього органу. Тоді об’єктом роботи є документне забезпечення, а предметом орган місцевої влади – Корецька міська Рада. Щоб досягти мети, треба виконати завдання дослідження: - визначити сутність документаційно-інформаційного забезпечення установи; - з’ясувати стан цієї діяльності на прикладі роботи Корецької міської Ради; - в ході дослідження виявити особливості документотворення та документообігу в органах державної влади, зокрема у Корецькій міській Раді; - проаналізувати ділову документацію, що регламентує діяльність Корецької міської Ради; - дати аналіз традиційних та нових форм організації діловодства; - провести дослідження рівня та основних тенденцій розвитку інформаційно-документного забезпечення, зокрема у Корецькій міській Раді; - розробити пропозиції щодо сприяння подальшому розвитку інформаційної діяльності в Україні та зокрема у Корецькій Міській Раді; - розробити пропозиції, щодо вдосконалення організації та документного забезпечення Корецької міської Ради. Виходячи з поставлених завдань у процесі наукового дослідження використовувалися такі методи: методи аналізу та синтезу, абстрагування, порівняльний аналіз. Структура роботи відображає логіку дослідження, що підпорядкована його меті. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної в дослідженні літератури та додатків. Розділ 1. Вузлові аспекти організації діяльності органу місцевої влади та можливості їх документного забезпечення 1.1 Загальні підходи до організації функціонування владних структур Відповідно до законодавства місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України. При цьому під територіальною громадою розуміють жителів які об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Органи місцевого самоврядування - це структурно-організовані колективи службовців або одного службовця, що наділяються владою у системі місцевого самоврядування для реалізації владних рішень, а посадові особи місцевого самоврядування - особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Турчинов називав «совстю парт». Вийшов з рядв ВО «Батьквщина»  мер мста Луцька Богдан Шиба. Навть знаменитий Левко Лукяненко, Герой Украни, мя якого довго слугувало для БЮТ ширмою, теж пшов геть вд сумнвно органзац. Побачивши, кого протягують у Верховну Раду, не дали сво згоди на балотування за списком БЮТ у 2006 р. вдомий полтик  державник, професор Киво-Могилянсько академ Володимир Панченко, громадський дяч Сергй Одарич, народний депутат Украни IV скликання Петро Димнський та автор цих рядкв. Кожен з них перебував у прохднй частин списку; вс вони свй вибр зробили цлком самостйно. Таким чином, БЮТ покинули добре вдом полтики  вс знаков фгури. А хто ж залишився? Кого у тепершнх рядах «вонв свтла  справедливост» можна назвати моральними авторитетами нац, людьми, гдними бути прикладом для наступних поколнь? Не буду називати прзвищ - краще подивться, шановний читачу, на список БЮТ,  вам усе стане зрозумло, навть тим, хто перебував пд великим впливом люзй

1. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

3. Організація та планування кредитування

4. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

6. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
7. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
8. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

10. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

11. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

12. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

13. Організація та проведення туристичних походів

14. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

15. Організація роботи Верховної Ради України

16. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

17. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Рельєф та ландшафтна організація

21. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

22. Організація кредитної роботи в комерційному банку
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

26. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

27. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація обліку в магазині "Світанок"

32. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

34. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

35. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

36. Організація захисту державної таємниці в Росії

37. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

38. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
39. Організація роботи користувача з АБД
40. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

41. Інформаційне забезпечення діяльності організації

42. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

43. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

44. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

45. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

46. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

47. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

48. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

49. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

50. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

51. Імідж ділової людини та організації

52. Лідерство та керівництво в організації

53. Поняття організації та її ознаки

54. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
55. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
56. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

57. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

58. Організація позакласної роботи з математики

59. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

60. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

61. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

62. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

63. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

64. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

65. Організаційні аспекти соціальної роботи

66. Організація роботи автостанції

67. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

68. Організація технології роботи вантажної станції

69. Основні організаційні форми та види туризму

70. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
71. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
72. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

73. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

74. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

75. Організація роботи заводу

76. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

77. Суспільна організація життя слов

78. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

79. Організація праці

80. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Організаційна система управління природокористуванням України

82. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

83. Організація обліку грошових коштів

84. Організація евакуаційних заходів

85. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

86. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
87. Організація біржової торгівлі
88. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

89. Організація діяльності "ПриватБанку"

90. Організація ресурсної бази банків в Україні

91. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

92. Організація будівельного майданчика

93. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

94. Організація охорони праці на виробництві

95. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

96. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

97. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

98. Внутрішній аудит організації

99. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.