Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки Кафедра економіки підприємств і корпорацій Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 7.050107 - економіка підприємства ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ПП «АГРО-ТЕРА») Вінниця – 2010 АНОТАЦІЯ Королюк І. П. Шляхи вдосконалення бізнес планування на підприємстві. - Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» - ВІЕ ТНЕУ. - Вінниця, 2010. Розглянуто актуальні питання вдосконалення бізнес планування. Досліджується доцільність використання бізнес планування на підприємстві та можливі шляхи вдосконалення бізнес планування. Робота пройшла апробацію на ПП «Агро-тера» та відображена в доповіді: «Сучасні погляди на процес вдосконалення бізнес планування на підприємстві», де підтвердили актуальність даного дослідження. A O A IO Korolyuk I.P. Improvi g busi ess pla i g busi ess. - Ma uscrip . S udy for a qualifica io level «specialis » special y 8.050107 «Busi ess E erprise» - VIE EU. - Vi i sa, 2010. Co sider issues of improvi g busi ess pla uv a ya sucha yh. S udy he feasibili y of busi ess pla i g busi ess a d possible ways o improve busi ess pla i g. he work was approved i PP «Agro- erra» a d reflec ed i he repor : «Moder views o he process of improvi g busi ess pla i g busi ess», which co firmed he releva ce of his s udy. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Поняття та сутність бізнес планування на підприємстві Нормативно-правове забезпечення та огляд літературних джерел Методологія бізнес планування на підприємстві РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «АГРО-ТЕРА» 2.1. Організаційна та фінансово-економічна характеристика підприємства ПП «Агро-тера» 2.2 Аналіз бізнес планування на підприємстві ПП «Агро-тера» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 Пропозиції щодо вдосконалення бізнес планування на підприємстві 3.2 Вдосконалення бізнес планування з використанням комп’ютерних технологій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві буде органічно сполучатися з підвищенням самостійності та відповідальності структурних виробничих підрозділів, зі створенням необхідних передумов для залучення робітників у процес управління власністю та виробництвом. В процесі приватизації необхідно приймати такі методичні та практичні рішення, які забезпечили б збереження виробничого комплексу, науково-технічного і кадрового потенціалу, подальший розвиток і нарощування виробництва конкурентоспроможної на ринку продукції. Це зумовлює необхідність серйозних якісних змін у характері планування діяльності підприємства. Тільки завдяки стратегічній спрямованості розвитку підприємства можна добитися консолідації всіх виробничих процесів та забезпечити одержання синергетичного ефекту - отримання нового більш високого результату від сумісної дії чинників виробництва.

Важливим елементом планування, який у вирішальній мірі може передбачати реакцію підприємства на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес-планування. Питанням складання бізнес-планів присвячено дуже багато робіт зарубіжних та вітчизняних учених-економістів: Кіпермана К., Крилової Н., Ліпсіса І.В., Львовського Г.Д., Маркової В.Д., Муллей М., Пальчик О.І., Пітерса Г., Полякова А.Р., Роузена Х., Скирко Ю.І., Уотермена Р., Хруцького В. та ін. Разом з тим багато проблем, що пов’язані з бізнес-плануванням, не тільки не досліджені, але й не поставлені. Так, у наукових дослідженнях ще недостатньо виразно визначені позиція щодо взаємодії плану і ринку, місце відносин планомірності в розвиненій ринковій системі. Відсутні роботи, які б комплексно розглядали проблему бізнес-планування розвитку підприємств у сучасних умовах. Не розроблені науково-практичні рекомендації щодо складання технологічної стратегії як складової певних розділів бізнес-плану, не досліджений вплив бізнес-плану на розвиток підприємства, бізнес-плани не враховують його інвестиційного потенціалу, не використовується функціонально-вартісний аналіз як ефективний напрям розвитку підприємства. Недостатньо обгрунтовані концептуальні положення розвитку підприємств у нових умовах господарювання. Як наслідок - стихійний розвиток підприємства, що дестабілізує ситуацію на ринку. Таким чином, актуальність, наукова недослідженість проблеми визначили вибір теми, мету і задачі дослідження, а також його теоретичну та методичну основу. Мета і задачі дослідження. Мета роботи - на підставі узагальнення теоретичних концепцій, пов'язаних з обгрунтуванням бізнес-планування розвитку форми господарювання, дослідити процес розвитку підприємства та визначити напрями ефективного функціонування, а також розробити науково-прикладні рекомендації щодо їх реалізації. Досягнення мети дослідження здійснювалося послідовним вирішенням таких задач: - з'ясування поняття та сутності планування у розвитку виробництва на сучасному підприємстві; - розкриття особливостей нормативно-правового забезпечення бізнес-планування; - дослідження методології бізнес планування на підприємстві; - характеристика організаційного та фінансово-економічного стану підприємства; - оцінка стратегічної орієнтації бізнес-планування на підприємстві; - визначення недоліків бізнес планування на підприємстві, та їх можливі причини; - визначення шляхів вдосконалення бізнес планування на підприємстві. Обєктом дослідження є бізнес планування на ПП «Агро-тера». Предметом дослідження є відносини, що виникають на ПП «Агро-тера» в процесі здійснення бізнес планування. Методи дослідження. Методологічною основою виконаного дослідження є діалектичний метод, що дозволяє розглядати явища і процеси в динаміці. Теоретичною основою є сучасні концепції розвитку економіки, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку на підприємствах виробничих процесів. Для дослідження існуючих підходів використовувалися такі методи дослідження: системний підхід - у визначені сукупності теоретичних, концептуальних і методичних питань, які потребують, відповідно до мети роботи, дослідження і розв’язання; економіко-статистичний, порівняльного і структурного аналізу - для визначення місця технічного обслуговування в удосконаленні організаційно-економічного розвитку підприємства; проблемно-цільовий і економіко-математичний метод - для розробки концепції організації на виробничому підприємстві системи бізнес планування.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні документи методичного характеру, статистичні дані Держкомстату України, нормативно-правові документи різних рівнів управління, публікації у наукових та періодичних виданнях з досліджуваної проблеми. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Поняття та сутність бізнес планування на підприємстві За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об’єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності. Бізнес-план - ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. До основних завдань розробки бізнес-плану належать: - оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін; - визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування; - обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї; - оцінка кон’юнктури ринку та рівня конкуренції; - визначення ступеня можливого господарського ризику; - пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-інвестиційного проекту; - прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реалізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні три-п’ять років. Щодо конкретних умов господарювання в Україні бізнес-план має замінити за змістом та призначенням застосовуване раніше техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки і реалізації будь-якого проекту . У зв’язку з тим, що бізнес-план відбиває результати досліджень і організаційної роботи з метою обґрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку в сучасних умовах господарювання, він має спиратися на: - конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи послуг); - всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми (ситуаційний аналіз); - глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих прогнозованих її змін; - результати вивчення найбільш дійових організаційних, техніко-економічних та фінансових важелів, застосовуваних у підприємництві; - конкретних завдань інноваційного характеру; - діагностику і прогнозування зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації. Звичайно бізнес-план є одним із сукупності ділових документів, що визначають стратегію розвитку фірми. Особливістю бізнес-плану як стратегічно зорієнтованого документа треба вважати узгодження поставлених завдань і реальних фінансових можливостей. Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, використовується у процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов’язково використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів .

Путн пдтриму Януковича  рекоменду його Кучм, який перебува у повнй залежност вд росйського колеги. Кучма висува Януковича, ус сили, так чи накше залежн вд Рос або росйських капталв пропутнського походження, кидають на пдтримку диного кандидата велик ресурси. Володимир Ар 'ев: PДля того щоб контролювати область  впливати на виборцв, треба тримати пд контролем тих, хто виборцв забезпечу роботою. Вс пдпримц на Донеччин дуже швидко були поставлен пд диний «дах». Як писав у червн минулого року тижневик «Дзеркало тижня» «рдко, коли перспективний бзнес ма право на снування в регон без предметного втручання контролерв. В окремих випадках мова йде про викуп перспективного бзнесу, у бльшост про долю в пдпримств. Найбльш вперт власники в результат стають найбдншими. Але це якщо повезе». Володимир Ар 'ев: PПосилення тиску на бзнес, встановлення тотального контролю супроводжувалося дями, як чтко описан в кримна льному кодекс як так, за як свтить в'язниця

1. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

2. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

3. Вдосконалення технології годівлі коропових риб за умов напівінтенсивної форми ведення господарства

4. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

6. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
7. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
8. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

12. Трудовая книжка. Порядок ведения

13. Особенности ведения бизнеса в Китае (The peculiarities of marketing strategy development in China)

14. Программа по ведению операций в магазине

15. Амбулаторное ведение больных с хроническим гепатитом

16. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

17. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

18. Ведение делопроизводства в филиале "Павловомежрайгаз"

19. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

20. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

21. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

22. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами
23. Ведение кассовых операций в РФ
24. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

25. Несовершенный конкурент

26. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

27. Маркетинг как ведение боевых действий

28. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

29. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе

30. Программа ведения беременных при инфекциях мочевыводящих путей

31. Ведение беременности и родов

32. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

33. Теория сотрудничества конкурентов

34. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

35. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

36. Исследование конкурентов

37. Понятие предметов ведения местного самоуправления

38. Ведение процесса в защиту чужих прав
39. Микромаркетинговое исследование конкуренты
40. Ведение деловых переговоров и коммерческих бесед

41. Как защитить уникальный продукт от происков конкурентов

42. Ведение социологических исследований

43. Создание в 1963 г. Международного союза туристических организаций (МСОТО), а затем Всемирной туристической организации (ВТО)

44. Основные средства ведения фехтовальщицами поединков на саблях

45. Совершенствование подходов к ведению Красных книг

46. Фирма как совершенный конкурент

47. Трудовые отношения и ведение кадровой документации

48. Ведение международного бизнеса

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

50. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

51. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

52. Анализ ситуации с занятостью в наукоградах, ЗАТО и регионах с высокой концентрацией предприятий

53. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

54. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи
55. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
56. Техника безопасности при ведении промысла

57. Особенности ведения АСИДНР

58. Ведение аналитического и синтетического учета бухгалтерских документов и составление бухгалтерской отчетности

59. Материальная ответственность работников связанных с ведением кассовых операций

60. Специфика ведения бухгалтерского учета в отраслях

61. Компьютерные формы ведения бухучета, достоинства и недостатки

62. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

63. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

64. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Ведение трудовых книжек

66. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

67. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

68. Автоматизированные системы ведения истории болезни

69. Разработка концепции интернет-сайта «Harb Design» на основе анализа факторов и процесса по-ведения потребителей

70. Ведение бухгалтерского учета на основе решений 1С
71. Клиническое течение и ведение родов
72. Техника ведения беседы

73. Ведение деловых переговоров руководителей

74. Культура і тактика ведення ділових переговорів

75. Особливості кредитування малого бізнесу

76. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

77. Переход Российских банков на международные правила ведения бухгалтерского учета и стандарты финансовой отчетности

78. Текущие счета физических лиц: открытие, ведение, отражение в учете

79. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

80. Биржевые торги и порядок их ведения

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Анализ особенностей ведения мониторинга городских земель в городе Москва

82. Ведение сельскохозяйственного производства в чрезвычайной ситуации

83. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

84. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

85. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

86. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
87. Порядок ведения книг учета выданных cведений
88. Система ведения хозяйства. Система животноводства

89. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

90. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

91. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

92. Ведение бухгалтерского учета

93. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

94. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

95. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

96. Моделирование хозяйственной деятельности. Постановка и ведение бухгалтерского учета на примере ООО "Колбасный рай"

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

97. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

98. Облікова політика як елемент культури бізнесу

99. Организация ведения бухгалтерского учета в ООО "Зеленый остров Р"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.