Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Ефективна система внутрішнього контролю суттєво знижує аудиторський ризик і зменшує обсяг незалежної аудиторської перевірки. Оцінка внутрішнього контролю — одне з першочергових завдань аудитора. Аудитор повинен сформувати попередню думку про стан внутрішнього контролю, ступінь дотримання інструкцій, розпоряджень менеджера підприємства та облікової політики. Ефективність системи внутрішнього контролю в значній мірі залежить від розміру підприємства. На малих підприємствах ризик неефективності системи внутрішнього контролю значно вищий, ніж на великих. Вивчення системи внутрішнього контролю під час перевірок великих підприємств обов'язкове, тому що можливості тестування операцій з боку аудитора обмежуються значним їх обсягом, а це потребує багато часу. Менший контрольний ризик аудитора на великих підприємствах забезпечується достатньо розвинутою тут системою внутрішнього контролю. Перевіряючи систему внутрішнього контролю, аудитор повинен встановити: реальність операцій (відображення у бухгалтерських записах операцій, які дійсно мали місце); санкціонування (наявність дозволу на проведення господарських операцій уповноваженою на це особою); повноту записів у бухгалтерських документах (всі проведені господарські операції необхідно відображати в обліку); правильність визначення вартісної оцінки майна; правильність класифікації господарських операцій; дотримання періодичності господарських операцій (вони повинні бути віднесені до періоду, в якому були проведені); правильність підсумків та перенесення їх у регістри бухгалтерського обліку даних. Вивчаючи організацію системи внутрішнього контролю клієнта, аудитор накопичує інформацію про недоліки з метою їх усунення, а також для визначення методики та обсягу зовнішнього аудиту. Система внутрішнього контролю вважається ефективною, якщо, по-перше, вона дає можливість вчасно попередити виникнення недостовірної інформації, а по-друге, своєчасно виправити виявлену недостовірну інформацію. Для оцінки ефективності системи внутрішнього контролю може використовуватися так званий кумулятивний ефект його позитивних та негативних сторін. Проте навіть при оцінці системи внутрішнього контролю в цілому як ефективної, аудитори встановлюють можливості ризику зловживань на конкретній ділянці: перевірка за допомогою процедур контролю. У міжнародній практиці аудиту використовуються два рівні оцінки системи внутрішнього контролю: узагальнюючий рівень, де оцінка ключових моментів внутрішнього контролю проводиться без обстеження (оцінка файлового, операційного контролю, використання опитувань і діагностики); рівень розширеної оцінки, що досягається на основі детального вивчення доказовості системи внутрішнього аудиту. У першому випадку ставиться завдання вивчення внутрішнього аудиту за допомогою тестів, підтвердження через недовіру до системи внутрішнього контролю, в другому — проводиться тестування ефективності процедур внутрішнього контролю і обмежується обсяг тестів підтвердження. Послідовність вивчення системи внутрішнього контролю та документування його результатів представлена на схемі 1. Схема 1.

Методика вивчення і документування системи внутрішнього контролю. Найпростішою формою результатів досліджень системи внутрішнього контролю є описи, що застосовуються для перевірки малих підприємств, а за ними - анкети. Анкети передбачають перелік традиційних питань про суб'єкти і прийоми контролю з відповіддю &quo ;так&quo ; чи &quo ;ні&quo ;. Анкети розробляються за трьома напрямками: анкета вивчення середовища контролю; анкета вивчення системи бухгалтерського обліку; анкета процедур внутрішнього контролю. Необхідно дотримуватися саме такої послідовності у використанні анкет. Оскільки при негативній відповіді на першу анкету подальше дослідження нераціональне, аудитор оцінює ризик контролю як максимальний (табл. 1). Таблиця 1. Анкета &quo ;Вивчення середовища контролю&quo ; Запитання Відповідь Примітка 1 2 3 Філософія і стиль управління Чи є одноосібними прийняття рішень і оперативне управління? Чи оцінюється підприємницький ризик і чи вдається керівництво до адекватного управління ним? Чи є у керівництва підстави для перекручення фінансової звітності? Чи діє на підприємстві система внутрішнього контролю? Організаційна структура підприємства Чи узгоджений розподіл прав, обов'язків і відповідальності з організаційною структурою підприємства? Чи вдається керівництво відповідного рівня до санкціонування господарських операцій? Чи проводиться контроль з боку вищих керівників за виконанням делегованих прав і обов'язків? Чи відповідає організаційна структура розмірові підприємства? Органи управління Чи регулярно проводяться збори засновників, наради? Чи оформлені рішення зборів /нарад/ протоколами? Чи існує спеціальний орган /посада/ внутрішнього контролю? Методи делегування прав і обов'язків Чи враховує існуючий розподіл прав і обов'язків особливості господарської діяльності? Чи можливі конфлікти інтересів підрозділів (осіб)? Чи встановлені: а) показники оцінки результатів діяльності підрозділів (осіб)? б) заходи заохочення (стягнення)? Чи укладені договори про матеріальну відповідальність: а) індивідуальні (повна, часткова); б) колективні? Чи розроблені на підприємстві: а) положення про структурні підрозділи; б) посадові інструкції? Методи управління контролем Чи застосовується система оперативного планування і звітності підрозділів? Чи встановлюються причини і винуватці відхилень від встановлених показників? Чи здійснюється аналіз господарської діяльності: а) оперативний; б) періодичний? Чи передбачені процедури попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах? Чи здійснюється інвентаризація у всіх випадках, передбачених законодавством? Внутрішній контроль (аудит) Чи здійснюються на підприємстві функції внутрішнього контролю (аудиту)? Яка підпорядкованість органу внутрішнього контролю (аудиту)? Чи застосовується письмова звітність про роботу органу внутрішнього контролю (аудиту)? Кадрова політика Чи має персонал підприємства відповідний професійний рівень? Чи виконує персонал покладені на нього обов'язки? Чи висока плинність кадрів на підприємстві? Зовнішній вплив Чи підпорядковане підприємство міністерству, об'єднанню? Чи здійснюється контроль вищестоящою організацією? Таблиця 2.

Анкета &quo ;Вивчення системи бухгалтерського обліку'' Запитання Відповідь Примітка 1. Чи достатня кваліфікація облікового персоналу? 2. Чи здійснюється спеціалізація облікових робіт ? 3. Чи контролюється виконання старшим за посадою? 4. Чи висока плинність облікових працівників? 5. Чи визначена облікова політика на звітний період? 6. Чи змінилася облікова політика порівняно з попереднім періодом? 7. Чи виконуються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації: арифметична перевірка; перевірка за змістом; оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків; оборотні відомості синтетичних рахунків; інвентаризація та інше? 8. Чи були встановлені суттєві недоліки у системі обліку попередньою перевіркою: перевіркою податкових органів; іншими уповноваженими органами? 9. Чи застосовується графік документообороту? 10. Чи розроблений робочий план рахунків? 11.Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку? Таблиця 3. Анкета &quo ;Процедури внутрішнього контролю&quo ; Запитання Відповідь Примітка Санкціонування 1. Хто дає дозвіл на видачу готівки з каси? 2. Чи усі видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, підписані керівником? Розподіл обов'язків 1. Чи розподілені обов'язки щодо виписування касових ордерів та їх виконання (видачі, отримання готівки)? 2. Чи розподілені обов'язки в обліку касових ордерів та обліку реалізації, розрахунків із підзвітними особами тощо? Документування і запис 1. Чи нумеруються прибуткові і видаткові ордери у встановленому порядку? 2. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира? 3. Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи? Контрольні процедури 1. Чи дотримується встановлений порядок перевірки звітів касира? 2. Чи перевіряє бухгалтер суму встановленого ліміту залишку готівки у касі? 3. Чи здійснюється раптова щоквартальна інвентаризація коштів у касі? 4. Чи перевіряється своєчасність оприбуткування коштів у касі, їх внесення на розрахунковий рахунок на підставі записів у касовій книзі, чеків і витягів банку? У більшості випадків оцінки системи внутрішнього контролю базуються на ключових контрольних запитаннях, які розробляються аудиторськими фірмами і, по суті, входять до програми аудиту. Аудитор може вносити до них корективи залежно від умов діяльності клієнта, за результатами відповіді на ці запитання оцінювати систему внутрішнього2. Задача Чи може отримати сертифікат аудитора України особа з характеристиками, наведеними у таблиці 1. Якщо ні, то поясніть чому. Таблиця 1 № пп Освіта Досвід роботи Громадянство країни Посада Стаж 1 Вища педагогічна Бухгалтер 5 років підряд Україна 2 Вища економічна Економіст 3 років підряд Росія 3 Вища економічна Фінансист 25 років підряд Україна 4 Вища юридична Вихователь в школі-інтернаті 15 років підряд Україна 5 Вища економічна аудитор 7 років підряд Україна 6 Вища економічна Головний бухгалтер 1 рік Україна Отримати сертифікат аудитора України може особа з характеристиками, наведеними у пункті 5 таблиці 1. Ці характеристики відповідають кваліфікаційним вимогам до посади аудитора.

Та захдн держави допомагають Ттов на всякий випадок, сподваючись, що, може, якраз буде так, як м хотлося б. Але справа мас ншу, реальншу сторнку дйснсть. Всю допомогу, що  Тто дста вд Заходу, вн добре використову для змцнення комунстично системи, комунстичного режиму в середин крани. Все вдбуваться для внутршнього змцнення, нби для зовншньо вдпорности проти московського натиску. ґдиним реальним ефектом  таки закрплення большевизму-комунзму в кранах, злплених у маленький СССР Югославю. Змцнення в чию некористь? Не треба й казати, що передусм коштом бльшого пригнчення, поборювання всх самостйницьких, антикомунстичних сил народв, поневолених ттовським большевизмом. Крм самого режиму Тта, на тому вигра свтовий комунзм, бо в Серб, Хорват  Словен змцнються комунзм проти нацональних, антикомунстичних змагань тих народв,  то завдяки матеряльнй допомоз захднх демократй, зрештою не вперше. ¶сторя повторються, одн вчаться, а нш все наново пробують, в над, що може тепер вийде накше

1. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

2. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

3. Організація і методика податкового контролю

4. Організація і методика аудиту грошових коштів

5. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

6. Організація обліку запасів на підприємствах
7. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
8. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

9. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

10. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

11. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

12. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

13. Організація та методика виконання курсових

14. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

15. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

16. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

18. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

19. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

20. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

21. Організація приймання товару в аптеці

22. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
23. Організація праці
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

25. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

26. Організаційна система управління природокористуванням України

27. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

28. Виды контроля за деятельностью органов власти

29. Організація обліку грошових коштів

30. Організація евакуаційних заходів

31. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

32. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

34. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

35. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

36. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

37. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

38. Організація касових операцій у банківських установах
39. Організація ресурсної бази банків в Україні
40. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

41. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

42. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

43. Організація охорони праці на виробництві

44. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

45. Організація охорони праці на виробництві

46. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

47. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

48. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

49. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

50. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

51. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

52. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

53. Виробничі запаси - облік та аналіз

54. Етапи організації бухгалтерського обліку
55. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
56. Облік виробничих запасів

57. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

58. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

59. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

60. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

61. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

65. Організація документаційного забезпечення установи

66. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

67. Організація облікової політики підприємства

68. Організація обліку в магазині "Світанок"

69. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

70. Організація обліку доходів
71. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
72. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

73. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

74. Організація праці бухгалтера

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

76. Організація управлінського обліку на підприємстві

77. Основи організації бухгалтерського обліку

78. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

79. Ревізійні комісії підприємств і організацій

80. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

86. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
87. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
88. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

89. Організація роботи Верховної Ради України

90. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

91. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

94. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

95. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

96. Організація роботи користувача з АБД

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

97. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

98. Військова організація Запорізької Січі

99. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.