Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Законы сохранения в механике

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП 2 ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ. 3 1.1. Потенціальна енергія системи. 3 1.2. Кінетична енергія системи. 6 1.3. Класифікація сил. 7 1.4. Закон збереження енергії. 8 II. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ. 12 2.1. Імпульс частинки. 12 2.2. Імпульс системи. 12 2.3. Закон збереження імпульсу. 14 III. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МОМЕНТУ ІМПУЛЬСУ 18 3.1. Момент імпульсу частинки. 18 3.2. Рівняння моментів. 19 3.3. Момент імпульсу і момент сили відносно осі. 21 3.4. Закон збереження моменту імпульсу. 23 ВИСНОВОК 29 ЛІТЕРАТУРА 31 ВСТУП Закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу відносяться до числа тих найбільш фундаментальних принципів фізики, значення яких важко переоцінити. Роль цих законів особливо зросла після того, як вияснилось, що вони далеко виходять за рамки механіки і представляють собою універсальні закони природи. До цих пір не було виявлено жодного явища, де б порушувались ці закони. Вони безпомилково “діють” і в області елементарних частинок, і в області космічних об’єктів, у фізиці атома і фізиці твердого тіла та являються одними з тих небагатьох загальних законів, які лежать в основі сучасної фізики. Відкривши можливість іншого підходу до розгляду класичних механічних явищ, закони збереження стали потужним інструментом дослідження, яким кожного дня користуються фізики. Ця найважливіша роль законів збереження як інструмента дослідження обумовлена рядом причин. Закони збереження не залежать ні від траєкторій частинок, ні від характеру діючих сил. Тому вони дозволяють отримати ряд досить загальних і важливих висновків про властивості різних механічних процесів, не занурюючись в їх детальний розгляд за допомогою рівнянь руху. Якщо, наприклад, виявляється, що якийсь процес суперечить законам збереження, то одразу можна стверджувати: цей процес неможливий і безглуздо намагатися його здійснити. Той факт, що закони збереження не залежать від характеру діючих сил, дозволяє використовувати їх навіть тоді, коли сили взагалі невідомі. В цих випадках закони збереження є єдиним і незамінним інструментом дослідження. Так, наприклад, відбувається у фізиці елементарних частинок. Навіть в тих випадках, коли сили відомі, закони збереження допомагають розв’язувати багато задач про рух частинок. Всі ці задачі можуть бути розв’язані за допомогою рівнянь руху, але застосування законів збереження дуже часто дозволяє отримувати розв’язок більш простим шляхом. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ. 3 Потенціальна енергія системи. Розглянемо замкнуту систему, між частинками якої діють тільки центральні сили, тобто сили, які залежать лише від відстані між частинками і напрямлені по прямій, що їх з’єднує. Покажемо, що в довільній системі відліку робота всіх цих сил при переході системи частинок із одного стану в інший може бути представлена як спадання деякої функції, що залежить тільки від конфігурації самої системи або від відносного розташування її частинок. Цю функцію назвемо власною потенціальною енергією системи (на відміну від потенціальної енергії, яка характеризується взаємодією даної системи з іншими тілами). Спочатку візьмемо систему з двох частинок.

Обчислимо елементарну роботу сил, з якими ці частинки взаємодіють між собою. Нехай в довільній системі відліку в деякий момент часу розташування частинок визначається радіус векторами частинки здійснили переміщення буде дорівнювати: . Тепер враховуємо, що згідно третього закону Ньютона , тому попередній вираз можна записати у вигляді: , який характеризує положення 1-ї частинки відносно 2-ї. Тоді і після підстановки в вираз для роботи отримаємо: – центральна, тому робота цієї сили дорівнює спаданню потенціальної енергії взаємодії даної пари частинок, тобто: залежить лише від відстані не залежить від вибору системи відліку. Тепер звернемось до системи з трьох частинок. Елементарна робота, яку здійснюють всі сили взаємодії при елементарному переміщенні всіх частинок, може бути представлена як сума елементарних робіт всіх трьох пар взаємодій, тобто . Але для кожної пари взаємодій, як було показано, є власною потенціальною енергією даної системи частинок: . Оскільки кожний доданок цієї суми залежить від відстані між відповідними частинками, то очевидно, що власна потенціальна енергія даної системи залежить від відносного розміщення частинок (в один і той же момент), або, іншими словами, від конфігурації системи. Зрозуміло, що подібні роздуми справедливі і для системи з довільного числа частинок. Тому можна стверджувати, що кожній конфігурації довільної системи частинок властива своя власна потенціальна енергія , і робота всіх внутрішніх центральних сил при зміні цієї конфігурації дорівнює спаду власної потенціальної енергії системи, тобто: , а при скінченному переміщенні всіх частинок системи – значення потенціальної енергії системи в початковому і кінцевому станах. Власна потенціальна енергія системи – величина неадитивна, тобто вона не дорівнює в загальному випадку сумі власних потенціальних енергій її частин. Необхідно врахувати ще й потенціальну енергію взаємодії – власна потенціальна енергія -ї частинки системи. Слід також мати на увазі, що власна потенціальна енергія системи, як і потенціальна енергія взаємодії кожної пари частинок, визначає з точністю до додавання довільної сталої, яка тут є зовсім несуттєвою. Запишемо формули для розрахунку власної потенціальної енергії системи. Перш за все покажемо, що ця енергія може бути представлена як: – потенціальна енергія взаємодії -ї частинки з усіма іншими частинками системи. Тут сума береться по всім частинам системи. Переконаємося у справедливості цієї формули спочатку для системи з трьох частинок. Вище було показано, що власна потенціальна енергія даної системи . Перетворимо цю суму наступним чином. Представимо кожний доданок , або зрозуміло, що . Згрупуємо члени з однаковим першим індексом: . Кожна сума в круглих дужках представляє собою потенціальну енергію -ї частинки з іншими двома. Тому останній вираз можна переписати так: , що повністю відповідає формулі (1). Узагальнення отриманого результату на довільну систему очевидне, оскільки зрозуміло, що подібні міркування зовсім не залежать від числа частинок, які складають систему. Для системи, взаємодія між частинками якої носить гравітаційний або кулонівський характер, формулу (1) можна перетворити і надати їй іншого вигляду, скориставшись поняттям потенціалу.

Замінимо в (1) потенціальну енергію – маса (заряд) – потенціал, що утворюють всі інші частинки системи в точці знаходження . Якщо розподілення маси (заряду) в системі неперервне, то додавання зводиться до інтегрування: – об’ємна густина маси (заряду), – елемент об’єму. Тут інтегрування проводиться по всьому об’єму, що займають маси (заряди).4 Кінетична енергія системи. Розглянемо в деякій системі відліку довільну систему частинок. Нехай -та частинка системи має в даний момент кінетичну енергію . Приріст кінетичної енергії кожної частинки дорівнює роботі всіх сил, що діють на цю частинку: . Знайдемо елементарну роботу, яку здійснюють всі сили, що діють на всі частинки системи: – сумарна кінетична енергія системи. Зауважимо, що кінетична енергія системи – величина адитивна: вона дорівнює сумі кінетичних енергій окремих частин системи незалежно від того, взаємодіють вони між собою чи ні. Отже, приріст кінетичної енергії системи дорівнює роботі, яку виконують всі сили, що діють на всі частинки системи. При елементарному переміщенні всіх частинок: . (3) Рівняння (2) можна представити і в іншій формі поділивши обидві частинки його на відповідний проміжок часу , отримаємо: , (4) тобто похідна кінетичної енергії системи по часу дорівнює сумарній потужності всіх сил, які діють на всі частинки системи. Рівняння (2)-(4) справедливі як в інерціальних, так і в неінерціальних системах відліку. Слід тільки розуміти, що в неінерціальних системах крім роботи сил взаємодії необхідно враховувати і роботу сил інерції.5 Класифікація сил. Відомо, що частинки системи, яка розглядається, можуть взаємодіяти як між собою, так і з тілами, що не входять в дану систему. У зв’язку з цим дані сили взаємодії між частинками системи називають внутрішніми, а сили, які зумовлені дією інших тіл, що не входять в дану систему – зовнішніми. В неінерційній системі відліку до останніх відносять і сили інерції. Крім того, всі сили поділяють на потенціальні і непотенціальні. Потенціальними називають сили, які залежать при даному характері взаємодії лише від конфігурації механічної системи. Робота цих сил, як було показано, дорівнює спаду потенціальної енергії системи. До непотенціальних сил відносять так звані дисипативні сили – це сили тертя і опору. Важливою особливістю даних сил є те, що сумарна робота внутрішніх дисипативних сил системи, яка розглядається, від’ємна, причому в будь-якій системі відліку. Доведемо це. Довільна дисипативна сила може бути представлена у вигляді: – швидкість даного тіла відносно іншого тіла (або середовища), з яким воно взаємодіє; – додатній коефіцієнт, який залежить в загальному випадку від швидкості завжди напрямлена протилежно до вектора . У залежності від вибору системи відліку робота цієї сили може бути як додатною, так і від’ємною. Сумарна ж робота всіх внутрішніх дисипативних сил – величина завжди від’ємна. Переходячи до доведення цього, відмітимо перш за все, що внутрішні дисипативні сили в даній системі будуть зустрічатися попарно, причому в кожній парі, відповідно до третього закону Ньютона, вони однакові по модулю і протилежні за напрямом.

Постепенно вырисовывались очертания концепции, которая могла объяснить многие свойства веществ и живых организмов, в том числе их способность в условиях неравновесного . процесса значительно изменять свой вес. Как известно, знаменитое соотношение Е=тс' показывает, что масса покоя непостоянна. При подводе к телу энергии, например, за счет подогрева, масса должна увеличиться, но на ничтожно малую величину, которую нельзя измерить с помощью даже самой совершенной технической аппаратуры. Однако эта формула Эйнштейна является следствием симметрии четырехмерного пространственно-временного континуума, назовем ее симметрией детерминизма. В основу же новой концепции положена гипотеза о существовании еще двух фундаментальных типов симметрии: - идеальной симметрии случайности (хаоса), являющейся аксиоматикой классической термодинамики и квантовой механики; - наиболее общей (детерминизм и хаос - это ее частные случаи) симметрии неравновесных процессов, являющейся аксиоматикой биологии. Количественным выражением симметрии неравновесных процессов является ряд энтропийных законов сохранения

1. Механика жидкостей и газов в законах и уравнениях

2. Формирование познавательного интереса школьников при изучении темы "Законы сохранения в механике"

3. Великие законы сохранения

4. Поиск общей причины неудач ppm первого рода. «Закон сохранения силы»

5. Законы сохранения в ядерных реакциях

6. Принцип эквивалентности и законы сохранения
7. Эвристические функции законов сохранения
8. Великие законы сохранения

9. Закон сохранения массы до Эйнштейна и после

10. Закон сохранения энергии в природе. Загрязнение окружающей среды

11. Законы сохранения симметрии

12. Основные понятия и законы механики

13. Пьер Симон Лаплас. Возникновение небесной механики

14. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

15. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

16. Законность и правопорядок

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Механизм применения антимонопольных законов

18. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

19. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

20. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

21. Учение Платона о государстве и законах

22. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях
23. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"
24. Конституция - основной закон государства

25. Конституция, как Основной Закон РФ

26. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

27. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

28. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

29. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

30. Наследование по закону согласно римскому частному праву

31. Законотворчество и механизм реализации законов

32. Проблемы законности в Российской Федерации

Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Сохранение национальной окраски при переводе художественных произведений

34. Несколько рефератов по культурологии

35. Закон, живущий в нас, называется совестью

36. Лессинг: «О законах временных и пространственных видов искусств»

37. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

38. Механик-самоучка Иван Петрович Кулибин
39. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"
40. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

41. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

42. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

43. Уголовный закон

44. Уголовный закон во времени и в пространстве

45. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

46. Уголовный закон: понятие, признаки, значение

47. Вопрос о действии промежуточного закона

48. Социальные законы экологии

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия

50. Воспитание как развитие, сохранение и преобразование человеческого качества в педагогическом взаимодействии

51. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

52. ПУП в рамках закона и морали. Программа самой благозвучной партии России - партии умеренного прогресса

53. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

54. Дневник прохождения производственной практики по специальности "Техник-механик"
55. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)
56. Несколько рефератов по Исламу

57. Физические основы квантовой механики

58. Механика от Аристотеля до Ньютона

59. Хаос, необратимость времени и брюссельская интерпретация квантовой механики

60. Второй Закон Термодинамики

61. Теоретическая механика (шпаргалка)

62. Лекции по механике

63. Введение в физику твердого тела. Начало квантовой механики

64. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

65. История открытия закона Ома, виды закона Ома

66. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

67. Основные законы материалистической диалектики

68. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

69. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

70. Законы формальной логики в аспекте категории закона
71. Логические законы
72. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета

73. Жан-Батист Сэй и его законы

74. Реферат по информационным системам управления

75. Структура организации, влияние на нее законов теории организации

76. Экономические законы и экономическая деятельность людей

77. Рынок: основы формирования, законы функционирования

78. Экономические законы и категории

79. Денежная система и её элементы. Законы денежного обращения

80. Почему в России не уважают законы

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Политико-правовые идеи в летописях Древнерусского государства. Учение о законе и благодати Иллариона

82. Развитие рабочего движения в Германии в 60-70х годах XIX века (от создания рабочей партии до принятия исключительного закона против социалистов)

83. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

84. Закон Ленца

85. Характеристика идей в "Слове о законе и благодати"

86. реферат
87. Слово о Законе и Благодати
88. Реферат по теме “Человек на войне”

89. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

90. Виникнення науки и поняття логічного закону

91. Законы логики

92. Основные законы правильного мышления

93. Приложения определенного интеграла к решению некоторых задач механики и физики

94. Теорема сложения вероятностей. Закон равномерной плотности вероятностей

95. Закон Кеплера - доказательство существования эфира

96. Закон Хаббла

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

97. Планеты и законы их обращения

98. Газовые законы в живой природе и медицине

99. Закон всемирного тяготения

100. Законы Кеплера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.