Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектуриАчкасов Ігор Анатолійович УДК 69.059: 332.87: 658.18: 56.004.17УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПЛАТФОРМАМИ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 05.13.22 - управління проектами і програмамиАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукКиїв - 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківській національній академії міського господарства Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Торкатюк Володимир Іванович, Харківська національна академія міського господарства, завідувач кафедри економіки будівництва. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Білоконь Анатолій Іванович, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, професор кафедри технології будівельного виробництва. кандидат технічних наук, доцент Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, докторант кафедри управління проектами. Захист відбудеться 22.05. 2008 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03638, м. Київ–638, Повітрофлотський пр., 31. Із дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03638, м. Київ – 638, Повітрофлотський пр., 31. Автореферат розісланий 20.04. 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.В. Цюцюра ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність тими. Однією з основних складових, що характеризують життєвий рівень населення України, є житлово-комунальні комплекси (ЖКК). Ефективне використання енергетичних ресурсів у ЖКК є вирішальним чинником їх функціонування в ринкових умовах для надання споживачам відповідного рівня і якості житлово-комунальних послуг. Слід зазначити, що сьогодні в житлово-комунальному комплексі України питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва й надання житлово-комунальних послуг в 2-3 рази більші, ніж у розвинених країнах Європейського Союзу. В умовах трансформації економічних відносин і реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) ефективне використання енергетичних ресурсів набуло великого значення, оскільки зниження витрат на виробництво житлово-комунальних послуг веде до підвищення рівня рентабельності галузі, зниження кількості збиткових підприємств, що значною мірою відбивається на якості життя населення України. У зв'язку з цим актуальними є дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, удосконалювання систем управління інноваційними проектами енергозбереження. Низка наукових проблем з організації ефективної системи управління енергозбереженням на підприємствах ЖКГ у сучасних економічних умовах і узгодження економічних інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг залишаються до кінця невирішеними.

Управління інноваційними проектами та програмами енергозберігаючих технологій досліджувалось у наукових працях Білоконя А.І., Бушуева С.Д., Вороновського Г.К., Кошкіна К.В., Михайленко В.М., Пономаренко Л.І., Подчасової Т.П., Рача В.А., Рибака А.І., Сергєєва С.С., Теслі Ю.М., Цюцюри С.В., Яковенко В.Б. та ін. Для ефективного управління інноваційними проектами енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві необхідна розробка нових концепцій, а також удосконалення вже існуючих. Ці обставини обумовили актуальність обраної тими дисертаційної роботи, її теоретичну і практичну значимість. Необхідність пошуку нових підходів і технологій управління інноваційними проектами, механізмів, спрямованих на використання інтелектуального, інформаційного й організаційного ресурсів, обумовлено критичною ситуацією в галузі й очікуванням змін у кінцевих користувачів послуг ЖКГ. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, проведені в дисертації, виконано відповідно до вимог Закону України &quo ;Про загальнодержавну програму реформування й розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки&quo ;. Вони виконувалися в рамках наукових напрямків роботи кафедри &quo ;Економіка будівництва&quo ; Харківської національної академії міського господарства, відповідно до програми науково-дослідної роботи &quo ;Економічні основи системотехніки багатовимірного формування синергетичного інвестиційного циклу капітального будівництва об'єктів житлово-комунальних комплексів&quo ;, державний реєстраційний номер 0107U000249 (рівень участі дисертанта – виконавець); наукової праці Харківської національної академії міського господарства з Харківським міськвиконкомом і Харківською обласною державною адміністрацією за програмами наукових досліджень: &quo ;Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 рр. &quo ; (номер державної реєстрації 0103U001133); &quo ;Програма розвитку й реформування житлово-комунального господарства Харківської області&quo ; (номер державної реєстрації 0103U004051); держбюджетної науково-дослідної роботи на замовлення Міністерства будівництва, архітектури й житлово-комунального господарства України &quo ;Проведення наукового дослідження реформування житлово-комунальної сфери, шляхів її інноваційного розвитку й організаційних форм функціонування&quo ; (номер державної реєстрації 0105U008362). У рамках цих робіт автором виконані дослідження в напрямках управління проектами формування, впровадження й функціонування енергозберігаючих технологій у житлово-комунальних господарствах м. Харкова, Харківської області й окремих регіонів України. Метою дисертаційної роботи є створення моделей і методів управління інноваційними проектами енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві на основі формування інноваційних платформ. Запропоновані моделі й методи дозволяють забезпечити якісне й ефективне функціонування комунальних енергетичних систем, а також збільшити енергозаощадження при наданні житлово-комунальних послуг населенню України відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Задачі дисертаційного дослідження: аналіз і узагальнення вітчизняного й закордонного досвіду з питань управління інноваційними проектами енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; визначення енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як системи з певним рівнем автономності, декомпозиції її на підсистеми, ідентифікація проблем і реінжиніринг інноваційних процесів проектного управління; аналіз проблем енергоспоживання житлово-комунального господарства й оцінка напрямків його інноваційного розвитку; дослідження концептуально-методичних засад управління інноваційним потенціалом та платформами розвитку енергозбереження, оцінка результативності управління проектами інноваційного розвитку систем енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; розробка моделі формування інвестиційних пріоритетів управління інноваційними проектами ефективного використання енергоресурсів; розробка моделі управління режимами функціонування централізованої системи теплопостачання з розподілу теплової енергії споживачам з мінімальними витратами. впровадження основних положень і результатів досліджень у практику управління проектами інноваційного розвитку систем енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. Об’єктом дослідження є інноваційні платформи і проекти енергозберігаючих технологій у розвитку житлово-комунального господарства України. Предмет дослідження – процеси управління інноваційними платформами та проектами енергозбереження в житлово-комунальних господарствах. Методи дослідження. Аналіз і узагальнення вітчизняного й закордонного досвіду, існуючих положень і нормативів, принципів і підходів управління інноваційними проектами енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; методи системного аналізу; моделі й методи системної динаміки; когнітивні моделі й методи формування інноваційного потенціалу й платформ проектів енергозбереження; методи імітаційного моделювання та інвестиційного аналізу. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова проблема управління інноваційними платформами й проектами енергозбереження в житлово-комунальних господарствах України вирішена шляхом розробки комплексу підходів, моделей, методів і засобів. Наукова новизна полягає в наступному: вперше: запропонована структурна й функціональна моделі інноваційних платформ проектів та програм енергозбереження в житлово-комунальних господарствах; розроблена ієрархічна модель прийняття багатокритеріального рішення при оцінюванні ефективності функціонування систем теплопостачання в проектах інноваційного розвитку; удосконалені: система основних показників енергозбереження на підприємствах ЖКГ з урахуванням впровадження інноваційних проектів енергозберігаючих технологій; методи комплексного оцінювання параметрів систем енергозбереження в житлово-комунальних господарствах, які, в порівнянні з відомими методами, дозволяють досягти вищого ступеня інтеграції; отримала подальший розвиток: модель управління режимами функціонування централізованої системи теплопостачання з урахуванням показників якості й ефективності. Практичне значення отриманих результатів.

Можна було тльки думати про те, щоб не дати зачпки вирвати в нас усе, щоб не дати м права, хоч би формального, вдмовитись вд усього, чого вони й домагалися вд нас свом провокацйним поводженням. Стиснувши зуби, зацпивши вс почуття, делеAаця справилась з цю тяжкою задачею: не пддалась провокац. Кадети мусли трактувати з нами, мусли додержуватись хоч з пристойности обцянок свох попередникв. Розумться, це було не трактування, а шматування з гарчанням бдного Статуту вищого Управлння Украни. З його лишились тльки клаптики, як доброд Гальперн та Нольде поподбрали, сяк-так позшивали й представили свом панам. Т ще дещо обгризли й з серцем тикнули нам ¶нструкцю @енеральному Секретаратов. Пдписав  той самий Керенський, який разом з Церетелл прижжав до Киву й давав широк обцяння й який тепер у Петроград ввесь час уткав од делеAац, н разу не принявши . 5. Замсць Консттуц - ¶нструкця. Точний текст цього документу такий: Тимчасова ¶нструкця @енеральному Секретаратов Тимчасового Правительства на Укран. 1

1. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

2. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

3. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

4. Громадянство України

5. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

6. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
7. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
8. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

9. Історія України

10. Історія соборності України

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Господарство України періоду утвердження капіталізму

13. Походження людини та її поява на території України

14. Історія держави та права України

15. Культура України в 30-х рока

16. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

18. Податкова політика України

19. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

20. Загальна характеристика конституції України

21. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

22. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
23. Поняття, форма та функції Конституції України
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Суверенітет України

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Бюджет України: актуальні проблеми

28. Державній бюджет України

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Управління фінансами України

31. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

33. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

34. Інтеграція України у світове господарство

35. Використання трудових ресурсів Західної України

36. Міжнародний ринок туристичних послуг України

37. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

38. Особливості перехідної економіки України
39. Роль і значення АПК для господарства України
40. Авіаційний транспорт України

41. Чорна металургія України

42. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

43. Банківська система України

44. Механізм кредитування банками України

45. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

46. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

47. Закон україни про міліцію

48. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. шпори з цивільного права України

50. Заповідники України

51. Культура та побут населення України

52. Легка промисловість України i транспорт

53. Сільське господарство i харчова промисловість України

54. Електроенергетика України
55. Регіональний розвиток харчової промисловості України
56. Зародження партійно-радянської преси України

57. Проблеми золотоносності надр України

58. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

59. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

60. Верховна Рада України в системі органів влади

61. Ґрунти України

62. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

63. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

64. Етикет України та Росії

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Методики оцінки фінансового стану банків України

66. Національний банк України

67. Національний Банк України

68. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

69. Ринок цінних паперів України

70. Страховий ринок України
71. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
72. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

73. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

74. Функції Національного банку України

75. Банківська система України

76. Банківська система України та проблеми її реформування

77. Державний ощадний банк України

78. Негативні фактори, що впливають на населення України

79. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

80. Геоботанічне районування України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

82. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

83. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

84. Сільськогосподарські регіони України

85. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

86. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
87. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
88. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

89. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

90. Аудиторська перевірка Національного банку України

91. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

92. Соціальна інфраструктура України

93. Тваринний і рослинний світ України

94. Характеристика Причорноморського регіону України

95. Хімічна промисловість в України

96. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Регіональна економіка сільського господарства України

98. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

99. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

100. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.