Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Магістерська робота на тему: „Податкова політика та її економічна оцінка” зміст Вступ Розділ 1. Детермінанти податкової політики в Україні. 1.1. Необхідність державного регулювання економіки та межі державного втручання 1.2 Принципи функціонування податкової системи ринкового типу. 1.3 Основні напрями податкової політики в Україні Розділ 2. ста н податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 2.1. Альтернативні зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні 2.2 Прогнознозуваання надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2004 рік 2.3. Проблема детінізації доходів громадян в контексті змін щодо оподаткування доходів громадян Розділ 3. Застосування зарубіжних моделей податкової політики для умов України 3.1 Податкова політика зарубіжних країн в сфері оподаткування доходів громадян 3.2 Стан податкової політики країн світу в контексті глобалізації економік країн світу 3.3. Модельне порівняння дії основних податків країн світу Розділ 4. Охорона праці в органах ДПС 4.1. Нормативно-правова база охорони праці в Україні. 4.2. Організація охорони праці в ДПІ Оболонського району м. Києва. 4.3. Умови праці на робочому місці в ДПІ Оболонського району м. Києва. 4.4. Профілактика травматизму та профзахворювань в ДПІ Оболонського району м. Києва. Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність теми дослідження. У 90-х рр. минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування. Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи. Значний податковий тягар гальмує економічне зростання в Україні, перешкоджає розвиткові інвестиційних процесів, послаблює конкурентоспроможність українських підприємств. Податкова система «карає» суб’єктів, які здійснюють вкладення в економічний розвиток. Між тим зниження податкових ставок загрожує скороченням бюджетних надходжень, що може призвести до порушення виконання державою покладених на неї функцій, зокрема у соціальній сфері. Податкова реформа має вирішувати зазначену суперечність, забезпечити раціональний баланс між фіскальною та регуляторною функціями податків, забезпечити підпорядкованість податкової політики стратегічним завданням довгострокового економічного зростання та якісної структурної перебудови національної економіки. Кроки, які останнім часом зроблено Україною у напрямі модернізації податкової системи, не знімають потреби в підготовці та здійсненні її більш ґрунтовних перетворень, спрямованих на формування передумов та стимулів для запровадження інноваційної моделі соціально-економічного розвитку. Питання податкової реформи є предметом досліджень багатьох науковців та наукових колективів. Зокрема, під керівництвом доктора економічних наук Б.

Губського ще у 2000 р. було підготовлено детальну концепцію реформування податкової системи України1. Слід також відзначити глибокі наукові дослідження проблем впливу податкової системи на структуру національної економіки, здійснені Л. Шаблистою2, аналіз методологічних основ та процесу становлення податкової системи, проведений А. Соколовською3, оцінки реального рівня податкового тягаря, здійснені академіком НАНУ О. Амошею4 та низку інших наукових праць з цієї тематики Лисюк В. С., Луніна І., Білостоцька В. О., Островецький В. І., Лондар С., Чугунов І., Эрхард Л., Вишневский В., Липницкий Д., Бобоев М., Кашин В., Я. А. Жаліло, О. І. Барановський, В. В. Головко та інш. Метою дипломної роботи поставлено спробу проаналізувати основні завдання, які стоять перед податковою реформою в Україні, та визначити головні обмеження, які постають для такої реформи у зв’язку з сучасним станом соціально-економічної системи. Базуючись на зазначеному аналізі, автори висувають власні рекомендації щодо основних напрямів перетворень податкової системи та їхнього місця у стратегії стійкого економічного зростання та інноваційного розвитку. Значна увага приділяється проблемі оподаткування доходів фізичних осіб, прогнозуванні надходжень за новими правилами оподаткування, використання даних досліджень може бути спрямоване на реалізацію стратегічних завдань формування інноваційної моделі розвитку України. Для виконання мети були поставлені наступні завдання: розглянути межі державного втручання держави в процеси регулювання економіки країни; розглянути основні принципи функціонування податкової системи ринкового типу; зробити огляд сучасного стану податкової політики України; розглянути альтернативні системи оподаткування доходів фізичних осіб, та зробити аналіз можливих наслідків; вивчити проблеми ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та втрати держави; проаналізувати зарубіжний досвід у сфері оподаткування доходів фізичних осіб; визначити вплив глобалізації економік країн світу на податкову політику держави; розглянути моделі основних податків країн світу; розглянути питання охорони праці в органах ДПС України. Об’єктом дослідження є податкова політика держави у сфері оподаткування доходів фізичних осіб. Предмет дослідження складають нормативно-правові акти, що регулюють порядок оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, статистичні матеріали щодо оподаткування доходів фізичних осіб та зарубіжний досвід країн у цій сфері. Теоретичну основу дослідження складають нормативно-правові документи України, такі як Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради та Уряду України, дані Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації та інших міністерств і відомств України, монографічна й періодична література. Інформаційну базу дослідження складають звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Державної податкової адміністрації України. У першому розділі роботи буде розглянуто межі державного регулювання економіки, принципи функціонування податкової системи ринкового типу та сучасні аспекти податкової політики України в сфері оподаткування доходів фізичних осіб.

Другий розділ роботи присвячено аналізу пропонованих раніше підходів до оподаткування доходів фізичних осіб, проведено оцінку майбутніх наслідків реформи оподаткування доходів фізичних осіб та розглянуто основні аспекти детінізації сфери оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. В третьому розділі буде розглянуто зарубіжний досвід з питань оподаткування доходів фізичних осіб, вплив глобалізації на стан податкової політики країни та моделі основних податків країн світу. Розділ 1. Детермінанти податкової політики в Україні. 1.1. Необхідність державного регулювання економіки та межі державного втручання Системоутворюючий вплив на процес еволюції податкової системи передусім мають відносини, які визначаються місцем та значенням ролі держави в суспільстві. Вони завжди були тим стрижнем, навколо якого розвивалися податкові відносини і формувалися податкові системи всіх країн. Враховуючи те, що наше суспільство в цілому і держава зокрема переживають трансформаційний процес, який не мав аналогій у світовій практиці, важливо зрозуміти його сутність і, виходячи з існуючих закономірностей розвитку держави та, відповідно, її функцій у сучасних умовах, сформувати таку податкову систему, яка б відповідала потребам не тільки сьогодення, а й була здатна вирішувати проблеми, у першу чергу економіки, у перспективі. Теоретичні концепції ролі держави в економіці мають багате історичне підґрунтя. Держава як реальна дійсність, як практична реалізованість розуму найбільш влучно: визначена Гегелем. Це сутність, влада якої перевершує все, що можна було б їй надати. Вона наділена волею; яку виявляє через державні дії (ухвали законодавчих актів, запровадження особистого стану) і завдяки яким змушує виконувати чи відміняє ті чи інші дії. Нарешті, вона має права та обов'язки щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності своїх громадян. Тобто Гегель розглядає державу не лише як засіб, але і як мету, її права потребують особливої поваги й шани, і до них треба підходити з тими без особистісними установками, які застосовуємо до явищ, що мають природу цілей у самих собі. Етатизм Гегеля, а саме: принцип суверенності держави і державних форм вияву, організації і дії, які визнаються еталоном, по суті, є необхідною умовою для будь-якої концепції і практика домінування правової держави. Філософська економічна думка щодо ролі держави в регулюванні економіки вказує на пряме ставлення суспільної влади до функціонування суспільного господарства будь-якої розвиненої економічної системи. Питання про роль держави — це питання про фундаментальні складові суспільного господарства, тобто його цілі, структуру, функціональний механізм тощо. Історія людської цивілізації не дає прикладів економіки, вільної від держави, чи такої, що не потребує держави, хоча ступінь і зміст втручання були різними. Починаючи з меркантилізму і завершуючи сучасними теоріями економічної політики, можна прослідкувати еволюцію теоретичного обґрунтування та практичного інструментарію державної економічної політики. 1, разом з тим, за визнанням одного з найбільш відомих фахівців економіки державного сектора Джозефа Е.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

2. Амортизаційна політика на підприємстві

3. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Організація облікової політики підприємства

6. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
7. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
8. Товарна політика і комерційна діяльність

9. Управління ціновою політикою підприємства

10. Ціноутворення та цінова політика підприємства

11. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

12. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

13. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

14. Фінансова діяльність підприємства

15. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

16. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Рентабельність підприємства

18. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

19. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

20. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

21. Підприємницька діяльність

22. Політична діяльність Лазара Кагановича
23. Вплив маркетингу на комерційну діяльність
24. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

25. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

26. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

28. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

29. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

30. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

31. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

32. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

34. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

35. Антимонопольна політика держави та її сутність

36. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

37. Ефективність використання ресурсів підприємства

38. Інвестиційна активність підприємства
39. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
40. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

41. Продуктивність праці персоналу підприємства

42. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

43. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

44. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

45. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

46. Інвестиційна діяльність страхових компаній

47. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

48. Національна політика СРСР в роки перебудови

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

50. Інформаційні системи і технології підприємства

51. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

52. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

54. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
55. Основні напрямки зовнішньої політики України
56. Корпоративні підприємства

57. Планування діяльності підприємства

58. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Фінанси підприємства контрольна

61. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

62. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

63. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

64. Персонал підприємства

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

66. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

67. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

68. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

69. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

70. Інформаційна політика України
71. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
72. Діяльність уряду України в галузі екології

73. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

74. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

75. Діяльність СГ "ТАС"

76. Кредитна політика комерційного банку

77. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

78. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

79. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

80. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

81. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

82. Державна політика соціального страхування

83. Державна політика в галузі охорони праці

84. Життєдіяльність організму

85. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

86. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
87. Економічна оцінка активу балансу підприємства
88. Облік активної частини балансу підприємства

89. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

90. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

91. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

92. Облікова політика як елемент культури бізнесу

93. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

94. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

95. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

96. Аудиторська діяльність

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

97. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

98. Аудит доходів підприємства

99. Аудит установчих документів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.