Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інтегральна ефективність діяльності

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Національний Банк України Черкаська філія Української академії банківської справи Кафедра економіки. Курсова робота по Економіці підприємства на тему: “Інтегральна ефективність діяльності підприємства.”Надійшла на кафедру 2002Допущена до захисту 2002 Виконав студент заочного відділення групи БФ-31 Шовенко І.А. Перевірив науковий керівник к.е.н. Доц. Серофимов І.Ю. Черкаси 2002 ПланВступ. .3 сторРозділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективності . 4-8 стор І.1. Економічна суть і загальна методологія визначення. І.2. Види ефективності.Розділ ІІ. Система показників та вимірювання ефективності виробництва. 9-21 стор II. 1. Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємництва. ІІ. 2. Критерій і система показників. II.3.Характеристика підприємства ІІ. 4. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. ІІ. 5. Оцінка соціальної ефективності.Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва .22-28 стор ІІІ. 1. Класифікація суттєвих характеристик. ІІІ. 2. Напрямки дії і використання. Висновок. .29 сторДодатки .30-31 сторСписок використаної літератури. .32стор Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат. Однак такий оціночний показник недосконалий. По-перше, він не характеризуе вироблений продукт з точки зору його відповідності до суспільного попиту. По-друге, неоднарозово в витратах сумуються прямі вклади і не оцінюються окремі наслідки. Наприклад, при будівництві електростанцій на Дніпрі об’єм виробляємої електроенергії співставляетья з витратами на будівництво і виходить, що енергія дніпровських ГЄС - най дешевша в світі. Меж тим, на дні штучних водосховищ опинились міліони гектарів найкращих пойменних земель. Був порушений природній водний стік, на шляху міграції осетрових стад до своїх нерестилищ виникли перегороди. Для оцінки такого важкого та багатогранного процесу як економічний прогрес одного показника, хай навіть найдосконалішого, недостатньо. Потрібна система вимірників для його різних сторін. Для характеристик використання живої праці застосовується показник продуктивності праці. Своєрідним барометром ефективності господарювання є норма прибутку та ін. В своїй курсовій роботі я розкрию інтегральну ефективність діяльності підприємства за допомогою: - по-перше, економічної сутності і загальної характеристики видів ефективності, де опишу: 1) економічну сутність і загальну методологію визначення; 2) види ефективності; - по-друге, системи показників та вимірювання ефективності виробництва, де розкрию: 1) критерії і системи показників; 2) вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат; 3) оцінку соціальної ефективності; - по-третє, класифікації чинників зростання ефективності виробництва, де ми визначемо: 1) класифікацію суттєвих характеристик.

2) напрямки дії і використання. Розділ І. Економічна суть і загальна харак-теристика видів ефективності. І.1. Економічна суть і загальна методологія визначення. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал продукує суспільно корисну продукцію або робить виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання. Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу (у зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою для окреслення результативності господарювання використовують інший термін – продуктивність системи виробництва і обслуговування, під якою розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) при виробництві різноманітних товарів та послуг. Отже, ефективність виробництва і продуктивність системи – це по суті терміни синоніми, які характеризують одні й ті ж результативні процеси. При цьому слід усвідомлювати, що загальна продуктивність системи є поняттям набагато ширшим, ніж продуктивність праці і прибутковість виробництва. Процес формування результатів і ефективності виробництва (про- дуктивності системи) показано на рис. 1. Результат виробництва як найважливіший компонент для визначення його ефективності не слід тлумачити однозначно. Йдеться про корисний кінцевий результат. Можна розрізняти: 1) кінцевий результат процесу виробництва; 2) кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства (об’єднання підприємства). Перший відбиває матеріалізований результат процесу виробництва, вимірюваний обсягом продукції у натуральній і вартісній формах, другий включає не лише кількість виготовлюваної продукції, але й охоплює її споживну вартість. Кінцевим результатом процесу виробництва, виробничо- господарської діяльності підприємства за той чи інший проміжок часу є чиста продукція, тобто новостворена вартість, а фінансовим результатом комерційної діяльності – прибуток.Ресурси Персонал Засоби Предмети (робоча сила) праці праці Взаємодія Результати і витрати ВИРОБНИЦТВО (ефект)Ефективність виробництва (продуктивність системи) Рис. 1. Схема формування результатів і ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи). І.2. Види ефективності. Ефективність виробництва (продуктивність системи) має поліморфність визначення і застосування для аналітичних оцінок і управлінських рішень. З огляду на це важливим є вирізнення за окремими ознаками відповідних видів ефективності (продуктивності), кожний з яких має певне практичне значення (рис. 2). Відповідні види ефективності виробництва виокремлюються переважно за різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) господарської діяльності підприємства.

Перш за все результат (ефект) виробництва буває економічним або соціальним. Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що харак- теризують проміжні і кінцеві результати виробництва на підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показників відносяться обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції, величина одержаного прибутку, економія тих чи інших видів виробничих ресурсів або загальна економія від зниження собівартості продукції тощо. Соціальний ефект зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту, стану оточуючого середовища, загальної безпеки життя тощо. Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, але й негативними (наприклад, поява безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних показників). Вони мають ту особливість, що далеко не всі з них піддаються кількісному вимірюванню. У зв’язку з цим на підприємствах визначають, оцінюють і регулюють (у межах своїх можливостей) як економічну, так і соціальну ефективність виробництва (продуктивність системи). За наслідками - Економічна - Соціальна За місцем одер- - Локальна (госпрозрахункова) жання - Народногосподарська ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА (ПРОДУКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ) За ступенем збіль- - Первісна шення ефекту - Мультиплікаційна За метою - Абсолютна визначення - Порівняльна Рис. 2. Види ефективності виробництва (продуктивності системи) за окремими ознаками. В залежності від об’єкту, стосовно якого визначають результативність його функціонування, розрізняють локальний (госпрозрахунковий) і народногосподарський ефекти. Локальний (госпрозрахунковий) ефект означає конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності даного підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск. Якщо ж виробництво продукції на даному підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її споживання (використання) на іншому підприємстві пов’язане з меншими експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками діяльності, то йдеться про визначення народногосподарського ефекту, тобто спільного ефекту у сферах виробництва і споживання відповідних виробів (послуг). Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства, впровадження на ньому прибуткових певних технічних, організаційних чи економічних заходів має місце первісний (одноразовий) ефект. Проте майже завжди початковий ефект може повторюватися і примножуватися завдяки багатонапрямковому та багаторазовому використанню таких заходів не лише на даному, але й інших підприємствах, сферах діяльності. Саме тому досить важливого практичного значення набуває визначення і оцінка так званого мультиплікаційного ефекту, що має свої специфічні форми прояву (рис. 3). Дифузійний ефект може реалізовуватись у тих випадках, коли певне господарсько-управлінське рішення, нововведення технічного, організаційного, економічного чи соціального характеру поширюється на інші галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (наприклад, перш ніж знайти широке застосування у чорній металургії метод безперервного розливання рідкого металу був започаткований на підприємствах кольорової металургії).

Не було, передусім, серйозно обгрунтованої, виваженої лінії, яка б ураховувала інтереси, по можливості, ширших верств населення, привертала їх на бік українського проводу, перетворювала на заінтересованих суб'єктів політики. На цю обставину звертали увагу навіть керівники окупаційної адміністрації, які начебто «оком стороннього» (а відтак і об'єктивного) спостерігача (насправді ж — заінтересованого, небайдужого) оцінювали становище в Україні, потенційні можливості Центральної Ради, ефективність її дій. Так, у досить великому за обсягом рефераті про австро-німецьку політику в Україні, підготовленому співробітниками Міністерства закордонних справ Німеччини, міститься чимало неприємних, цинічних міркувань і висновків, однак у цілому документ дуже близький до правдивого відтворення ситуації: «Щоб Рада через свої власні органи могла забезпечити доставку і транспорт продуктів, це річ зовсім виключена, бо вона зовсім не має правильної і певно працюючої організації. І це не може швидко перемінитися, бо Рада не має ні грошей, ні справного виконавчого апарату (військо, жандармерія, суд, поліція) в своїм розпорядженні і ми не можемо цеї недостачі заступити, як довго не закличемо сюди нових сил і взагалі не вийдемо за межи чисто військової окупації

1. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

2. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

3. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

4. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

5. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

6. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
7. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

11. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

12. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

13. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

14. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

15. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

16. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

18. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

19. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

20. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

21. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

22. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
23. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
24. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

25. Ефективність праці і її показники

26. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

27. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

28. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

29. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

30. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

31. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

32. Економічна ефективність капіталовкладень

Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый

33. Економічна ефективність ринкових структур

34. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

35. Ефективність використання ресурсів підприємства

36. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

37. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

38. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
39. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
40. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

41. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

42. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

43. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

44. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

45. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

46. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

47. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

48. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

50. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

51. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

52. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

53. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

54. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
55. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
56. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

57. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

58. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

59. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

60. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

61. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

62. Життя і творчість Івана Франка

63. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

64. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

66. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

67. Критеріі ефективності труда менеджмера

68. Планування діяльності підприємства

69. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

70. Відповідальність за порушення податкового законодавства
71. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
72. Державне регулювання комерційної діяльності

73. Контрольна з підприємницької діяльності

74. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

75. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

76. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

77. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

78. Свідомість та творчість

79. Суспільна свідомість та її структура

80. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

82. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

83. Інноваційна діяльність підприємства

84. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

85. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

86. Планування діяльності підприємств
87. Ринкова пропозиція та її еластичність
88. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

89. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

90. Ліквідність банку

91. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

92. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

93. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

94. Підсудність і її види

95. Легка промисловість України i транспорт

96. Сільське господарство i харчова промисловість України

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Активність і творчість учнів на уроках історії

98. Грошові потоки, звітність, планування

99. Валютний ризик в діяльності банківської системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.