Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Живопис як засіб естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах Основні завдання естетичного виховання молодших школярів Реалізація завдань естетичного виховання на уроках живопису Розділ 2. Використання натюрморту у процесі естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва Методика виконання натюрморту у початковій школі Організація і зміст експериментального дослідження Результати експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність проблеми. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки на світовий рівень, відродження національної культури, становлення державності та демократизації суспільства в Україні. Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу. Це виявляється передусім «у невідповідності стандартів освіти запитам особистості, суспільним потребам, у знеціненні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності» . Державна національна програма “Освіта (Україна, ХХІ ст.)” визначає головну мету – «визначення стратегії створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації» . Система освіти в сучасних умовах є основним механізмом успадкування культурного надбання новими поколіннями. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають питання культурного розвитку та естетичного виховання школярів. Але «формування естетичної культури неможливе без якісних змін у свідомості людини, відношенні її до мистецтва, розуміння її визначної ролі в час становлення та утвердження української державності» . Прагнення стати членом світового співтовариства, формування ринкових відносин, зміни форм власності, вимагають інтенсивного розвитку та використання нових технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, що в свою чергу потребує радикальних змін психології, культури та мислення особистості. Основи вищесказаного закладаються в дитячому віці сім’єю, школою, оточуючим соціальним середовищем. Велику роль при цьому відіграє естетичне виховання. Тому настала потреба привести систему художньо-естетичного виховання в початковій школі у відповідність до вимог часу . Справа полягає не тільки в тому, щоб навчити дітей бачити, відчувати й розуміти прекрасне в житті, природі, вміти відображати та давати естетичну оцінку розвитку художнього смаку. Завдання набагато складніше – необхідно сформувати в них уміння творити прекрасне в повсякденній праці, в міжлюдських стосунках (В.О. Сухомлинський ). Розвиток ринкових відносин, потреба конкурентоспроможної продукції, ріст продуктивності праці різко підвищать вимоги до якості і точності при виконанні виробничих операцій.

«Предмет образотворчої діяльності може розвивати систему “Око – мозок – руки” цілісно і різносторонньо, саме як систему мислення, тому ж настільки потрібно оволодівати кольором, тоном, фактурністю поверхні» . В.О. Сухомлинський писав: “Володіння кольоровим баченням надзвичайно підвищує цінність зорового сприймання. Кольорове бачення дає можливість дуже швидко і по-новому розрізняти предмети і елементи середовища” . Кольорове бачення людини - явище унікальне і закономірне. Сьогодні вже зрозуміло, що «розкрити це складне явище, розглядаючи його лише на якомусь одному рівні (фізичному, фізіологічному, психологічному, естетичному і т. д.) практично неможливо» . Потрібно розглядати систему цілісно і теоретичні концепції апробувати в педагогічному процесі художньо-естетичного розвитку школярів. Особливо це стосується кольоротворення у процесі образотворчої діяльності молодших школярів. Окремі педагоги-ентузіасти (Б. Нєменський, А. Мелік-Пашаєв, В. Щербаков, Б. Юсов та інші) намагалися працювати в даному напрямку, але педагогічні дослідження в галузі художнього розвитку школярів належної підтримки не знайшли. Ситуація радикально міняється, образотворче мистецтво як предмет гуманітарно-естетичного циклу, в сучасній педагогічній науці все частіше стає об’єктом переосмислення і експериментального вивчення. Переглядаються застарілі і створюються більш досконалі програми з мистецтва живопису, посібники з даного предмета (Л. Малиновська, В. Вільчинський, П. Сензюк, В. Костенко, Л. Зеленіна), методика його викладання збагачується новими науково-теоретичними і практичними висновками і дослідженнями. Однак в практичній діяльності загальноосвітніх шкіл використовуються далеко не всі можливості образотворчого мистецтва, зокрема роль живопису у формуванні навичок образотворчої діяльності молодших школярів недостатньо розглядалася в Україні. Науково-методичні дослідження показують, що у початкових класах значними кольоротворчими можливостями володіє виконання натюрморту. На уроках образотворчого мистецтва виконується значна кількість натюрмортів, які переважно розфарбовуються акварельними фарбами. Проте послідовної систематизованої розробки даної проблеми немає. Таким чином, значимість натюрморту як однієї з найважливіших проблем образотворчого мистецтва, що має значний вплив на розвиток кольорового бачення та навичок образотворчої діяльності, відсутність дослідження специфіки навчання школярів основам колористики дають підставу вважати тему даного дослідження актуальною. Об’єкт дослідження – процес естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови формування в молодших школярів навичок живопису у процесі виконання натюрморту. Мета дослідження полягає у визначенні і теоретичному обґрунтуванні, експериментальній перевірці педагогічних умов формування навичок живопису у процесі виконання натюрморту в молодшому шкільному віці. Гіпотеза дослідження – оптимізація образотворчих навичок молодших школярів з живопису забезпечується у процесі цілеспрямованого навчання виконанню натюрморту, забезпеченого відповідними педагогічними умовами, що дають можливість сформувати систему естетичного виховання учнів.

У відповідності з об’єктом, предметом, метою та гіпотезою дослідження були передбачені такі завдання: 1. Аналіз стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці. 2. Вивчити і схарактеризувати проблему формування навичок образотворчої діяльності учнів у процесі виконання натюрморту. 3. Виявити та експериментально перевірити педагогічні умови, які забезпечують ефективність вдосконалення навичок живопису у процесі виконання натюрморту на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. 4. У процесі експерименту теоретично довести та практично перевірити вплив реалізації системи педагогічних умов на удосконалення умінь виконання живопису. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження. Теоретичні методи: 1. Вивчення та аналіз педагогічної та мистецтвознавчої літератури з проблем дослідження. 2. Аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми образотворчої діяльності в початкових класах. 3. Аналіз методики виконання натюрморту в системі естетичного виховання молодших школярів. 4. Аналіз, узагальнення та кількісно-якісна обробка результатів експериментальних досліджень. Емпіричні методи: 1. Природний педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний). Констатуючий експеримент був спрямований на вивчення і використання молодшими школярами особливостей виконання натюрморту, а також для формування навичок живопису. Формуючий експеримент був спрямований на визначення та реалізацію системи педагогічних умов, які забезпечують успішне оволодіння молодшими школярами знаннями та вміннями з малювання натюрморту і їх використання у практичній роботі. 2. Спостереження навчального процесу. 3. Бесіди з вчителями та школярами. 4. Вивчення самостійних творчих робіт школярів. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 70 сторінок. Розділ 1. Живопис як засіб естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах 1.1 Основні завдання естетичного виховання молодших школярів Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практично-творчих завдань. Тому, як слушно зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання й розвитку учнів, формуванню в них творчої активності, уміння самостійно оволодівати знаннями. На думку В.О. Сухомлинського, «світоглядно-теоретичні установки учителя повинні випливати з глибокого розуміння краси людських почуттів, людської душі. Їх зміст перебуває в єдності з моральними категоріями добра, гідності і честі» . У підвищенні дієвості естетичного впливу автор надавав вирішального значення загальній атмосфері шкільного життя, тобто високій культурі спілкування в колективі.

У «перехдному» стан (мж «старими»  «новими» нацями) наприкнц XVIII ст. перебували нмц, талйц , певною мрою, каталонц та норвежц. У цих нацй процес формування нацонально свдомост, навть у елт, ще не завершився, хоча загалом ц елти були свдом сво стор  культурно спадковост. Решта вропейських та позавропейських нацй, як сформувалися псля Французько революц, мали квалфкуватися, за СетономВотсоном, як «нов»[85]. Отже, «стар» нац мають тривалу традицю державност й розвинуту нацональну свдомсть уже напередодн модерно епохи. «Нов», за прикладом перших, прагнуть досягнути того ж,  мрилом хньо перспективи у цьому напрям  здатнсть органзувати нацональний рух, пднести нацональну свдомсть  створити нацональну державу. Якщо у «старих» нацй процес нацотворення за згаданими напрямами вдбувався повльно, «природним» шляхом, протягом столть, то «нов» нац формувалися прискореними темпами, оскльки вони, поперше, мали приклад  досвд «старих», а подруге, зростали комункативн можливост суспльства, що полегшувало поширення нацонально свдомост й вироблення почуття нацонально солдарност

1. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

2. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

3. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

4. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

5. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

6. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
7. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
8. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

9. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

10. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

11. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

12. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

13. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

14. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

15. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

16. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

17. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

18. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

19. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

20. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

21. Формування екологічної культури молодших школярів

22. Формування здорового способу життя молодших школярів
23. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
24. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

25. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

26. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

27. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

28. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

29. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

30. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

31. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

32. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

34. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

35. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

36. Гра як метод виховання молодших школярів

37. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

38. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах
39. Особливості емоційних реакцій молодших школярів
40. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

41. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

42. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

43. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

44. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

45. Розвиток мовлення молодших школярів

46. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

47. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

48. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

50. Статеве виховання молодших школярів

51. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

52. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

53. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

54. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
55. Зміст правового виховання молодших школярів
56. Економічне виховання молодших школярів

57. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

58. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

59. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

60. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

61. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

62. Розвивальні ігри молодших школярів

63. Розвиток пам’яті молодшого школяра

64. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

66. Формування духовності учнів у навчальному процесі

67. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

68. Методика выполнения натюрморта в технике масляной живописи

69. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

70. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
71. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
72. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

73. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

74. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

75. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

76. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

77. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

78. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

79. Формування читацької компетентності у школярів

80. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

81. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

82. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів

83. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

84. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

85. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

86. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения
87. Портрет в русской живописи 19 века ( Репин, Серов, Крамской)
88. Особенности русской живописи XIX века

89. И.Е. Репин в истории русской живописи

90. Романтизм в живописи

91. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

92. И.Е. Репин в истории русской живописи

93. Методика предупреждения орфографических ошибок

94. Методика расследования компьютерных преступлений

95. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

96. Пропись цифр. Методика прописи цифр

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Преступность и методика ее изучения

98. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

99. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

100. Восприятие младших школьников пейзажной живописи "Малых Голландцев"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.