Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТ Вступ 1. Витоки місцевого самоврядування на українських землях 2. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II Висновок Список використаних джерел Вступ Мiсцеве самоврядування в Українi має досить довгу i драматичну iсторiю.Воно пройшло довгий шлях розвитку вiд його появи, як перших спроб мiського самоврядування середнiх вiкiв i часiв козацької республiки,до практично повного занепаду пiсля об`єднання України з Росiєю i знищення гетьманщини, з наступним деяким вiдновленням прав мiських громад на самоуправлiння в останнi роки Росiйської iмперiї. Спроба впровадження широких, демократичних основ мiсцевого самоврядування була зроблена i в часи УНР, проте поразка УНР завершилась повним знищенням будь-якої згадки про мiсцеве самоврядування за часiв комунiстичного режиму. Саме в перiод iснування України як радянської республiки у складi СРСР навiть саме слово &quo ;мiсцеве самоврядування&quo ; як форма саморганiзацiї територiальних громад чи колективiв було вилучене iз вжитку. А влада рад вважалась найдемократичнiшим здобутком &quo ;соцiалiстичного суспiльства&quo ; i називалась &quo ;народовладдям&quo ;, хоча формувалась i керувалась виключно однiєю комунiстичною партiєю, не допускаючи будьякої опозицiї. Фактичне вiдродження мiсцевого самоврядування в Українi почалось пiсля обрання депутатiв Верховної Ради Української РСР та мiсцевих Рад народних депутатiв в березнi 1990 року. Саме цi першi демократичнi чи майже демократичнi вибори привели в склад депутатського корпусу нових людей, яким була невiдома(оскiльки вони нiколи не працювали в цiй системi) i неприйнятна комунiстична система тотального державнопартiйного керiвництва всiм життям України i в першу чергу органами мiсцевої влади(деякi iз депутатiв все життя проти неї боролись i терпiли вiд неї численнi утиски). Традиції місцевого самоуправління сягають своїм корінням у сиву давнину. Ідея місцевого самоврядування народилася ще у Стародавній Греції, де мешканці були добре інформовані про справи у полісі і брали у його роботі активну участь. В Римській імперії назва міста, яке мало привілеї самоврядування позначалася словом “муніципальний”, що є синонімом слова “місцевий”, де його мешканці самостійно обирали посадових осіб, а не підпорядковувалися імперським чиновникам. Слово “mu icipium” складається з двох складових: “mu is” (ноша, тягар) і “capio”, “recipio” (приймаю, беру на себе). Мешканці брали на себе “ношу”, тобто відповідальність за власні справи у місті. Проблеми самоуправління приваблювали і європейських мислителів Середньовіччя. Ж.Ж. Руссо розробив основи суспільного договору, назвав його об’єднанням людей, де кожен віддає себе і свої можливості при найвищому головуванні інтересів, а І.Кант створив основи всесвітньої миролюбної громади, в якій люди житимуть за законом, встановленим ними для самих себе, дотримуючи почуття власної гідності. Під час тоталітарного режиму проблема місцевого самоврядування не була затребуваної, а лише навантажувалася старим менталітетом “служіння вождю” або “ідеї” і активність людей згасала, бо людина була “гвинтиком” величезного соціального організму з централізованим управлінням і плануванням.

Однією з глобальних проблем перебудови посттоталітарних суспільств є децентралізація державного управління в різних аспектах й галузях. Тому самоорганізація громадян для вирішення місцевих проблем – ключовий момент у розумінні демократії взагалі. Україна має багату історію місцевого самоврядування. Специфікою українського досвіду в цій сфері є те, що наша країна довгі сторіччя не мала власної державності, а на її теренах використовувалися різні моделі організації самоуправління місцевих громад. Місцеве самоврядування з’явилося в Україні у середніх віках в містах, які вибороли для себе привілеї самоуправління – “магдебурзьке право”, яке існувало й за часів козацької республіки, але практично занепало після об’єднання України з Росією і знищення гетьманщини. В середині ХІХ сторіччя в Російській імперії, абсолютистській монархії, назріла потреба в децентралізації влади, що привело до деякого відновлення прав міських громад на самоуправління. Запровадження виборних інституцій у містах і селах зумовило навіть появу нових міських статутів, хоча до реального самоврядування було ще й дуже далеко. Спроба створити умови для справді широкого, демократичного місцевого самоврядування була зроблена у часи української Народної Республіки. За довгий час комуністичного режиму про місцеве самоврядування навіть і не згадували. У період існування України як радянської республіки у складі СРСР навіть саме словосполучення “місцеве самоврядування” як форма самоорганізації територіальних громад чи колективів було вилучене з ужитку. А саме “влада рад” вважалась найдемократичнішим здобутком “соціалістичного суспільства” і називалась “народовладдям”, хоча формувалась і керувалась виключно однією комуністичною партією, яка не допускала будь-якої опозиції. Вже тепер, з набуттям незалежності, за невеликий проміжок часу, місцеве самоврядування в Україні пройшло великий шлях, як з точки зору організаційних засад, правової бази, так і в плані наповнення реальними справами. За останні роки місцеве самоврядування в нашій державі змінювалося у напрямі від вкрай одержавленої моделі місцевого управління до схеми, яка передбачає реальну здатність територіальних громад самостійно, або під відповідальність органів місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Велику системотворчу роль у процесі розвитку місцевого самоврядування мало прийняття Конституції України, яка вперше в історії вітчизняного конституційного права в окремому розділі (Розділ ХІ. Місцеве самоврядування. Статті 140 – 146) закріпила статус та гарантії діяльності органів місцевого самоврядування. 1. Витоки місцевого самоврядування на українських землях У другій половині XVIII ст. частина козацької старшини намагалася відновити автономні права Гетьманщини. Під впливом фаворита імператриці Єлизавети Петрівни Олексія Розумовського дозвіл на відновлення гетьманства був отриманий. Останнім гетьманом став брат фаворита Кирило Розумовський (1750—І764). Він намагався відстоювати певну свободу Гетьманщини в галузі фінансів, здійснив перетворення у козацькому війську, провів реформу судової системи, виношував плани про заснування в гетьманській столиці Батурині університету.

При К. Розумовському значно посилилася роль старшинської верхівки, якій гетьман передавав управління під час своїх частих і тривалих виїздів з України. Почали проводитись старшинські з'їзди, де обговорювались питання поточної політики. Але останнє гетьманування мало під собою хитку основу — царську примху. Як тільки 1762 р. на престол зійшла Катерина П, вона відразу заявила про необхідність скасування гетьманства. Цариця наказала К. Розумовському скласти булаву, що той і зробив без будь-якого опору 1764 р. Замість гетьмана була встановлена друга Малоросійська колегія. Фактична влада в колегії належала її президенту, малоросійському генерал-губернатору П. Румянцеву. На місцях козацьке самоуправління зберігалось до початку 1780-х років. 1781 р. поділ Лівобережжя на полки й сотні було ліквідовано. Натомість запроваджувалася загальноросійська адміністративно-територіальна система. 1783 р. було ліквідовано козацьке військо. З козацького війська створили 10 регулярних полків, російської армії. З 1797 р. серед козаків почали проводитись рекрутські набори. Так само розвивалися події і на Слобожанщині. Військово-адміністративна реформа 1732—1737 рр. звела нанівець автономію краю. 1762 р. Катерина II призначила слідство над місцевою старшиною, за підсумками якого 1765 р. був виданий маніфест, де говорилося про безладдя і непотрібність козацької служби. Слобідське козацьке військо було ліквідоване, а замість нього створено гусарські полки. Поділ території на полки і сотні був також скасований. Натомість із центром у Харкові була створена Слобідсько-Українська губернія, що складалася з п'яти провінцій, однойменних із колишніми полками. Процес ліквідації автономного устрою Лівобережжя і Слобожанщини супроводжувався закріпаченням місцевого населення. У 60— 70-ті роки XVIII ст. царський уряд видав низку указів про обмеження права вільних переходів селян з однієї місцевості в іншу. Указ Катерини II від 3 травня 1785 р. законодавчо закріпив на Лівобережній і Слобідській Україні кріпацтво. Одночасно на українські землі поширювалась дія «Жалуваної грамоти дворянству», згідно з якою козацька старшина і українська шляхта зрівнювалися в правах з російськими дворянами, що виключало її опір ліквідації української автономії у складі Російської імперії. Таким чином, на кінець XVIII ст. Україна повністю втратила особливу адміністративно-територіальну, військову і соціальну організацію, ставши звичайною провінцією Російської держави. У другій половині XVIII ст. тривала боротьба між Росією і Туреччиною за узбережжя Чорного моря. Вона переросла у дві російсько-турецькі війни 1768—1774 і 1787—1791 рр. Наслідком перемог Росії над Туреччиною стало приєднання до Росії Північного Причорномор'я і Приазов'я. 1783 р. до складу Росії увійшов Крим. Уже після першої російсько-турецької війни була вирішена доля Запорозької Січі. Її значення як форпосту, що обороняв південні кордони, відпало. Крім того, Січ залишилась осередком антифеодальної боротьби, а це не влаштовувало російський уряд. У травні 1775 р. Запорозька Січ була остаточно ліквідована, а її землі увійшли до складу Новоросійської і Азовської губерній.

Маркову удалось доказать математически: такую замкнутую систему можно «подпортить» внесением электрического заряда Тогда она перестает быть полностью замкнутой, получит связь с «внешним» пространством посредством некой горловины или туннеля… Этим самым я хочу показать, что окружающий нас мир устроен гораздо сложнее и необычнее, чем мы привыкли считать. А раз так, то вполне можно допустить, что «летающие тарелки» и прочие НЛО – своеобразные вестники из окружающих нас миров. Причем эти вестники могут иметь самую разную природу. Некоторые из них могут казаться нам чем-то вроде миражей – и тогда многие люди видят одну и ту же картину, хотя бы и такую невероятную, как человек, стоящий на облаке. Другие воздействуют не только на зрение, но и на психику. И тогда среди наблюдателей могут возникнуть своего рода галлюцинации, причем каждый будет «видеть» нечто свое, отличное от других – статистика НЛО знает и такие случаи… И наконец, в нашем мире могут появляться и вполне материальные объекты типа летательных аппаратов необычного вида и совершенно уникальных возможностей

1. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

2. Вікові зміни в системі травлення

3. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

4. Зміни в українському правопису в наш час

5. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

6. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
7. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
8. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

9. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

10. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

11. Зміни під час зберігання м’яса

12. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

13. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

14. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

15. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

16. Зміни в церковному житті незалежної України

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

17. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

18. Система місцевого самоврядування Франції

19. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

20. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

21. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

22. Военная реформа Александра II
23. Экономические реформы Екатерины II
24. Административная реформа Екатерины II

25. Великие реформы Александра II в 1860-1870 гг.

26. Зарождение терроризма в России и реформы Александра II

27. Реформы Екатерины II в области местного самоуправления

28. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

31. Верховна Рада України в системі органів влади

32. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

34. Місце правової системи України серед правових систем світу

35. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

36. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

37. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

38. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
39. Роль України в системі ООН
40. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

41. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

42. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

43. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

44. Эволюция планетарных систем

45. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

46. Развертывание систем персонального радиовызова

47. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

48. Денежные реформы в постсоциалистических странах

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

49. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

50. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

51. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

52. Реформы Петра I

53. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

54. Реформы государственного аппарата при Петре I
55. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного
56. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

57. Военные реформы Петра I

58. Россия на пути экономических реформ

59. Реформы Петра Первого

60. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

61. Аграрная реформа П. А. Столыпина

62. Реформы Витте-попытка модернизации страны

63. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

64. Політичні права і свободи громадян України

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Витте, денежная реформа

66. Реформа федеративных отношений в современной России

67. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

68. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

69. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

70. Театральные реформы в России конца 1980-x - начала 1990-x годов
71. Самоубийство Катерины в драме Островского: Сила или слабость?
72. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

73. Аграрная реформа П.А.Столыпина

74. С.Ю. Витте и его реформы

75. П.А. Столыпин и его реформа

76. Сперанский М.М. и его реформы

77. Судьба Петровских реформ в эпоху дворцовых переворотов

78. Реформа политической системы в условиях перестройки

79. Реформы Петра I

80. Аграрная реформа Столыпина

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

82. Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

83. Государственные реформы Петра I

84. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

85. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

86. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа
87. Реформы и контрреформы в России во второй половине 19в. Отмена крепостного права
88. Реформы Петра I

89. Реформы Петра I и их последствия

90. Реформы Петра Великого

91. Реформы Петра Великого и их значение

92. Реформы Столыпина

93. Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

94. Христианство на Руси. Реформа языческого культа

95. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

96. П. А. Столыпин. Другие реформы

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Реформы Петра I и Екатерины II

98. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

99. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.