Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ КІТ ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 577.112.7: 576.32/36АНТИТІЛА МОЛОКА І СИРОВАТКИ КРОВІ ЛЮДИНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ВПЛИВ НА РІСТ І ВИЖИВАННЯ КЛІТИН 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наукЛьвів – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті біології клітини НАН України та у Новосибірському інституті біоорганічної хімії СВ РАН. Науковий консультант: член-кореспондент НАН України доктор біологічних наук, професор, Стойка Ростислав Степанович, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, Сибірна Наталія Олександрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри біохімії; доктор біологічних наук, Скок Марина Володимирівна, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, головний науковий співробітник відділу молекулярної мунології; доктор біологічних наук, Заставна Данута Володимирівна, Інститут спадкової патології АМН України, завідувач відділу діагностики спадкової патології. Захист відбудеться «11» червня 2008 р. о «1400» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології клітини НАН України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16. Автореферат розісланий «8» травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук В.М. Убийвовк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Імунна система ссавців не тільки забезпечує захист організму від шкідливих чинників оточуючого середовища, але й бере участь у регуляції багатьох біологічно важливих функцій, які підтримують гомеостаз організму. Гуморальна імунна система функціонує через продукцію мільйонів варіантів молекул антитіл (АТ), направлених як проти чужорідних антигенів, так і проти антигенів власного організму (аутологічних антигенів). Аутологічні антитіла (ауто-АТ) із спорідненістю до різноманітних біомолекул (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, ліпідів) було виявлено як у хворих на аутоімунні захворювання, так і в клінічно здорових людей. В останніх описано дві різновидності ауто-АТ: поліреактивні ауто-АТ (Avrameas e al., 1995) та анти-ідіотипові ауто-АТ (Jer e e al., 1985). Поліреактивні ауто-АТ (полі-АТ) сироватки крові людини, головним чином, представлені IgM або імуноглобулінами інших ізотипів, що секретуються особливою популяцією В-лімфоцитів, на поверхні яких присутній білок CD5 (CD5 -B-лімфоцити). Полі-АТ є продуктами недиференційованих генів імуноглобулінів і характеризуються низькою афінністю та поліспецифічністю (спорідненістю до структурно-відмінних антигенів). Поліспецифічність цих ауто-АТ визначає їх подвійну фізіологічну роль в організмі ссавців. З одного боку, полі-АТ забезпечують первинну імунну відповідь організму на дію чужорідних антигенів, а з іншого боку, через спорідненість до аутологічних антигенів ці антитіла можуть бути задіяні у регуляцію гомеостазу.

Другою різновидністю ауто-АТ, які продукуються в нормі, є антиідіотипові АТ (аі-АТ). В основі продукції аі-АТ лежить здатність імунної системи ссавців сприймати варіабельні ділянки власних антитіл (ідіотипи) як чужорідні антигени і продукувати вторинні антитіла (аі-АТ), специфічні до цих фрагментів антитіл. Через рецептор–опосередковану взаємодію із імунокомпетентними клітинами аі-АТ беруть участь у клональній селекції лімфоцитів в організмі ссавців. Згідно з цим механізмом, співвідношення між первинними антитілами і аі-АТ регулює імунну відповідь організму на чужорідні антигени. Характерною ознакою аі-АТ є їхня висока специфічність до антигенних детермінант антитіл. На відміну від ауто-АТ клінічно здорових людей, ауто-АТ, виявлені в організмі хворих на аутоімунні захворювання, володіють високою специфічністю і високою спорідненістю до аутоантигенів. При цьому антигенна специфічність ауто-АТ безпосередньо пов’язана з типом захворювання та особливістю його перебігу. Через взаємодію із аутоантигенами ауто-АТ, безпосередньо або опосередковано, можуть брати участь у розвитку аутоімунних захворювань, що дозволяє вважати їх молекулярними маркерами, придатними для діагностики аутоімунних захворювань та прогнозування особливостей їхнього перебігу у пацієнтів. Імунний статус організму вагітних жінок і породіль має ряд суттєвих відмінностей від нормального стану. З одного боку, це пов’язано зі змінами в організмі вагітної жінки, скерованими на забезпечення імунної толерантності щодо клітин організму плоду, а з другого боку, це пов’язано із особливістю функціонування гуморального імунітету у породіль, який направлений на забезпечення імунного захисту новонароджених та на розвиток їхньої власної імунної системи. Відомо, що зміни у гормональному та імунному статусі жінок, пов’язані з вагітністю, пологами та лактацією, можуть призводити до розвитку аутоімунних захворювань (Сervera e al., 2002; Molokhia e al., 2008). Внаслідок порушення аутоімунної толерантності в організмі жінки з’являються високоспецифічні ауто-АТ та абзими, характерні для хворих на аутоімунні захворювання (Bu eva e al., 2003). Таким чином, дослідження антигенної специфічності та функціональної активності ауто-АТ, які продукуються в нормі, при аутоімунних захворюваннях, а також при вагітності і лактації, є актуальними, оскільки вони дозволяють виявити молекулярні механізми, залучені у розвиток аутоімунних процесів в організмі людини. Компоненти молозива та молока жінок діють не лише як фактори трофічного забезпечення дитини, але й як чинники регуляції розвитку дитячого організму. Ключову роль у такій регуляції виконують білки молока, які можуть впливати на проліферацію, диференціацію та апоптоз клітин різних типів. Цитокіни, зокрема інтерферон і деякі фактори росту, у невеликій кількості присутні у молоці і сироватці крові (Канышкова та ін., 2003). Інші білки, які задіяні у регуляції клітинної активності, зустрічаються, переважно, у жіночому молоці. До цих білків, наприклад, належить альфа-лактальбумін, олігомерні форми якого здатні індукувати апоптоз пухлинних клітин у присутності іонів кальцію (Haka sso e al.,

1995), та лактоферин, який, залежно від наявності іонів заліза, здатний регулювати проліферацію, диференціацію чи апоптоз різного типу клітин (Legra d e al., 2008). Оскільки лактація є частиною репродуктивного циклу жінки, функціональна активність імуноглобулінів молозива та молока може відображати індивідуальні особливості стану її гуморального імунітету. У жіночому молоці виявлено полі-АТ (Vassilev e al., 1996) та високоспецифічні ауто-АТ, характерні для хворих на аутоімунні захворювання (Bre er e al., 1992; Aska ase e al., 2002). Останні можуть бути задіяні у розвитку аутоімунних процесів у дитини. Важливою функціональною особливістю ауто-АТ, виявлених в нормі та при патології, є їхня здатність каталізувати хімічні реакції. Каталітично активні ауто-АТ отримали назву абзимів. Абзими, подібно до ауто-АТ, виявлених в організмі ссавців, можна розділити щонайменше на два типи – абзими, які є продуктами недиференційованих генів імуноглобулінів (Paul e al., 2005), та абзими, які утворюються внаслідок молекулярної мімікрії антигенів. Останні відносяться до аі-АТ, які продукуються за умов, коли антигенними детермінантами виступають поліпептидні ділянки, які формують каталітичні центри ензимів (Gabibov e al., 2006). Функції абзимів в організмі людини вивчені недостатньо. Аналіз літературних даних вказує на те, що перший тип абзимів може брати участь у знешкодженні вірусних та бактеріальних антигенів в організмі клінічно здорових людей, а другий тип абзимів може бути задіяний у розвитку аутоімунних захворювань. У молозиві та молоці клінічно здорових породіль присутні обидва типи абзимів. Перший тип (абзими із фосфотрансферазною активністю) було виявлено тільки у молоці жінок (Ki e al., 1991, 1995; Gorbu ov e al., 2000, 2005; Kara aeva e al., 2005), тоді як другий тип (абзими із гідролізуючою активністю) присутні як у молоці клінічно здорових породіль, так і у сироватці крові хворих на аутоімунні захворювання ( evi sky e al., 2002, 2003). Оскільки функція цих абзимів в організмі залишається не з’ясованою, дослідження їх біологічної активності є важливим для розуміння особливостей функціонування гуморального імунітету у жінок під час вагітності і лактації. Усе вищесказане свідчить про актуальність дослідження антигенної специфічності і каталітичної активності антитіл, а також вивчення впливу цих антитіл на ріст і виживання клітин. Зв’язок роботи з науковими програмами і планами. Роботу було розпочато відповідно до планів науково-дослідних робіт лабораторії радіохімії Новосибірського інституту біоорганічної хімії Сибірського відділення Російської Академії Наук у межах напрямку “Биокатализ, структура и функция гена” упродовж 1994-1999 рр. Пізніше її було продовжено у відділі регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини Національної Академії Наук України в межах теми «Дослідження процесів, що відбуваються під час апоптозу, індукованого антинеопластичними препаратами з різним механізмом дії» упродовж 2006-2008 років (номер державної реєстрації № 0106U002599). Частково роботу було також підтримано грантом Російського Фонду Фундаментальних Досліджень за темою: “Роль фосфорилирования лактальбумина человеческого молока в образовании его мультимерных форм, обладающих способностью индуцировать апоптоз раковых, эмбриональных и лимфоидных клеток”, проект 97-04-49931 (1997-1999 рр) та грантом підтримки спільних проектів вчених Національної Академії наук України і Сибірського відділення Російської Академії наук за темою “Біологічно активні сполуки молока і їх фізіологічні функції”, проект № 9 (2006-2008 рр), які були надані здобувачу.

Вплоть до сегодняшнего дня при том, что все остальное у них так же, как и у нас,P они запрещают подходить к священным рощам и источникам (ценное наблюдение о священных рощах у славян.P КН.), опасаясь, что эти места будут осквернены самим присутствием христиан. Тамошние жители употребляют в пищу мясо лошадей, используя в качестве питья их молоко и кровь, что, говорят, доводит этих людей до опьянения. Обитатели тех краев голубоглазы, краснолицы и длинноволосы. Будучи затеряны в непроходимых топях, они не желают терпеть над собой никакого господина» (Из ранней истории шведского государства. М. 1999; Латиноязычные источники по истории [Древней Руси. Германия: IX первая половина XII ее. Ш.-Л. 1989). В Что здесь следует отметить. Первое. Перед нами славяне. Голубоглазые, краснолицые, длинноволосые. Второе. По характеру индивидуалисты, анархисты, в общем, каждый сам себе хозяин и всякий явно со своим мнением. Третье. По привычкам степные кочевники, но о каких-либо степях на Рюгене говорить сложно, тем более в непроходимых топях

1. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

2. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

3. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

4. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

5. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

6. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
7. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
8. Антропологічна характеристика та риси людини

9. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

10. Гигиеническая характеристика молока

11. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

12. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

13. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

14. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

15. Общая характеристика процесса научения

16. Редкие растения, краткая характеристика

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

17. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

18. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

19. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

20. Общая характеристика степной зоны

21. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

22. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности
23. Характеристика Дальневосточного экономического района
24. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

25. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

26. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

27. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

28. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

29. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

30. Экономико-географическая характеристика Германии

31. Экономико-географическая характеристика Германии

32. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

33. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

34. Экономико-географическая характеристика Канады

35. Экономическая характеристика Таджикистана

36. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

37. Характеристика природного комплекса Черного моря

38. Характеристика Франции
39. Социально-экономическая характеристика Болгарии
40. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

41. Виды и характеристика федеральных налогов

42. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

43. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

44. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

45. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

46. Конституция США: Общая Характеристика

47. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

48. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Страховой рынок Украины и его характеристика

50. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

51. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

52. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

53. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

54. Культурно-историческая характеристика Кишинёва
55. Характеристика Иудушки Головлева
56. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

57. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

58. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

59. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

60. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

61. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

62. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

63. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

64. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

66. Характеристика дополнительных устройств к ПК

67. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

68. Общая характеристика системы Windows

69. Установка и основные характеристики Linux

70. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
71. Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации
72. Технология производства молока

73. Лабораторные работы диагностики - анализ мочи и крови

74. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

75. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

76. Система комплемента (подробная характеристика)

77. Характеристика и значение деловых игр в медицине

78. Общая характеристика и классификация органов чувств

79. Общая характеристика эндокринной системы

80. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

82. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

83. Кровь

84. Переливание крови

85. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

86. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью
87. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
88. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

89. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

90. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

91. Неосторожная преступность: общая характеристика

92. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

93. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

94. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

95. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

96. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

98. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

99. Характеристика метода эксперимента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.