Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

про проходження переддипломної практики На тему: «Діагностика кризового стану підприємства та формування антикризових програм їх діяльності» Вступ Актуальність теми дослідження. У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом зовнішнього середовища. У більшості випадків недбале управління і невизначеність у майбутньому зумовлюють появу кризових явищ на підприємствах. Проблема полягає в тому, що багато керівників реагують на кризу тільки з появою, здебільшого, коли банкрутство чи ліквідація є необхідною. Економічний розвиток підприємства полягає в його динамічній гармонії росту й стійкості. Сьогодні світова економіка переживає серйозні зміни у зв’язку з кризою. У сформованих умовах ринку України також відбуваються значні зміни, коли успішний розвиток підприємства й саме його існування безпосередньо залежать від розробленої стратегії і методів її впровадження, знання ситуації на ринку та спроможності працювати якщо не з прибутком, то хоча б з повним покриттям своїх витрат. Для запобігання виникненню фінансової кризи потрібно проводити комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Питання оцінювання фінансового стану розглядають такі вченні як: В.О. Василенко, Т.Д. Костенко, С.Ф. Покропивний, А.М. Поддєгіна, Дж. Кеннон, Р. Сміт, Л.Д.Білик, Л.Д. Буряк, О.І. Барановський, Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, О.Д. Василик, О.І. Гадзевич, А.І. Даниленко, І.В. Зятковський, В.М.Івахненко, К.В.Ізмайлова, Є.Є.Іонін, Т.М. Ковальчук, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, О.Г. Мендрул, В.О. Мец, Є.В. Мних, О.В. Павловська, А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко, В.М. Суторміна, О.О. Терещенко, Т.Є. Унковська, М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіс, С.І. Шкарабан, М.І. Яцків та ін. На сьогоднішній день багато підприємств перебувають на стадії ліквідації у зв’язку з банкрутством. Набагато більше пощастило підприємствам, які отримали пропозиції щодо санації й знайшли фінансову підтримку. В таких складних економічних умовах широкого застосування набули методи антикризового управління підприємством. Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого суб’єкта вважаються постійний моніторинг фінансово-економічного стану підприємства, розробка нової управлінської, фінансової й маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності праці, залучення коштів засновників, посилення мотивації персоналу. Об’єктом дослідження є ТОВ «Агро-Гарант-Цукор », зокрема цукровий завод, який забезпечував основний вид діяльності Товариства. На сьогоднішній день Товариство перебуває на стадії ліквідації, але необхідну звітність ще не було надано до ліквідаційної комісії. Товариству не допомогли і заходи санації, під час яки було укладено мирові угоди з кредиторами про зменшення розмірів боргу та збільшення строків виплати. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діагностикою фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності та ефективністю його господарської діяльності.

Метою переддипломної практики є здобуття практичних навичок аналізу фінансової ситуації на підприємстві під час економічної кризи та розробка рекомендацій, виконання яких могло б запобігти процедурі ліквідації, при їх вчасному використанню. Завданнями роботи є: ознайомитись з підприємством, рівнем управління, характером та організацією господарської діяльності, організаційною структурою підприємства, основними функціями підрозділів; ознайомитись з роботою фінансового відділу (його завданнями та обов’язками) підприємства; провести діагностику фінансового стану підприємства за допомогою показників ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності; визначити вдосконалення методик діагностики кризового стану підприємства; ознайомитись з системою охорони праці на підприємстві; Інформаційною основою звіту є наукові розробки та статті відомих українських та зарубіжних вчених, періодична література, законодавчі та нормативні акти Верховної ради України, Кабінету міністрів України фінансового аналізу, а також фінансова звітність підприємства за два роки 2007 і 2008. 1. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Гарант-Цукор »1.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Агро-Гарант-Цукор » засновано в 2005 році, зареєстровано Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради 10 лютого 2005 року. Основним видом діяльності є виробництво та реалізація цукру-піску і продуктів переробки цукрових буряків, меляси бурякової, жому свіжого та кислого. Додатковими видами діяльності товариства є: Вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. Торгівля продуктами харчування та сільськогосподарською продукцією, заготівельна діяльність. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (в т.ч. за готівку). Оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Оптова, оптово-роздрібна, роздрібна та комісійна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі, через мережу Інтернет. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами, обладнанням та приладами для торгівлі ними. Оптова та роздрібна торгівля напоями та тютюновими виробами. Зовнішня торгівля. Торгово-посередницька діяльність. Торгівельно-закупівельна діяльність. Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповідно до чинного законодавства. Складські послуги та прийом товарно-матеріальних цінностей на відповідальне збереження. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду. Ліцензування окремих видів діяльності Товариства провадиться в порядку, встановленому Законодавством. Вищим органом товариства є Загальні Збори Учасників, які складаються з усіх Учасників або їх представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний термін.

Повноваження представника підтверджуються нотаріально засвідченим дорученням, підписаним відповідним Учасником. Представниками Учасника можуть бути інші Учасники або їх представники. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це протягом десяти робочих днів інших Учасників та надіславши відповідне повідомлення за місцезнаходженням Товариства. Загальні Збори Учасників уповноважені приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Кожен Учасник (його представник) має таку кількість голосів, яка пропорційна його частці у Статутному капіталі Товариства. При рівній кількості голосів «за» і «проти» Голова Зборів не має право вирішального голосу. Оперативним управлінням діяльності товариства займається Генеральний директор та Директор. Генеральний директор Товариства обирається вищим органом Товариства на строк, що вказується в контракті або у трудовій угоді з правом продовження повноважень на новий строк. Основними завданнями Дирекції є: – своєчасне та ефективне планування, організація та контроль за поточною діяльністю Товариства; – точне та ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Зборами Учасників; – раціональне використання всіх ресурсів Товариства для отримання максимального прибутку. До компетенції Генерального директора Товариства належать: – затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; – затвердження, після погодження з вищим органом Товариства, щорічного кошторису, штатного розкладу Товариства, системи оплати праці, тарифних ставок та по садових окладів працівників, форм та розмірів їх матеріального заохочення; – затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги; – організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства; – вчинення в межах компетенції будь-яких правочинів від імені Товариства, в т.ч. укладення договорів, контрактів, угод, тощо від імені Товариства; – внесення пропозицій вищому органу Товариства щодо утворення фондів, визначення їх цільового призначення, порядку формування та використання коштів; – утворення (ліквідація) підрозділів, необхідних (зайвих) для використання цілей та завдань Товариства; – вжиття, у разі потреби, заходів притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Товариства; – затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають правовий статус підрозділів Товариства та відносини між ними; – прийняття на роботу та звільнення з роботи директорів, працівників Товариства; – організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; подання на розгляд та затвердження Зборам Учасників річного звіту та балансу Товариства; – здійснювати інші дії та примати рішення з інших питань, що пов’язані з поточною діяльністю Товариства. Контролюючим органом товариства є Ревізійна Комісія. Ревізійна комісія обирається Зборами терміном на два роки. Допускається неодноразове повторне обрання однієї і тієї ж особи до складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія очолюється Головою Ревізійної комісії, який обирається її членами.

Між двома полюсами, які визначали стан польсько-українських взаємин, між польською адміністрацією та українським підпіллям виринали і час до часу самостійно діяли, крім легальних партій з «тежнаціоналістами» включно, деякі маленькі відламки націоналістичного фронту. Сюди треба насамперед зарахувати появу видавництва «Дешева Книжка». Це видавництво, поставлене кількома членами організації в час перебою організаційної справности в наслідок виарештування центру в 1934 р., було побудоване на комерційній базі. Але оскільки воно друкувало брошури політичного змісту, мало марку націоналістичного видавництва і при кольпортажі користувалося членами і симпатиками організації, виринуло питання, як трактувати цю по суті політичну діяльність кількох членів організації. У наслідок розмов, які провадив покійний Зенон Коссак, власники підприємства, можливо, тільки побоюючися втрат, які постали б, коли виявився б їхній зв'язок з ОУН, а імовірно і з власних політичних, може, ще не зовсім ясних для них самих плянів, — не схотіли вбудувати свою роботу в систему організації і відмовилися координувати, інформувати, плянувати і вести її в пляні роботи всієї організації

1. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

3. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

4. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

5. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

6. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
7. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
8. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

9. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

12. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

13. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

14. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

15. Розробка підприємства LOMAPAK

16. Оцінка фінансового стану підприємства

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

18. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

19. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

20. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

21. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

22. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
23. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
24. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

25. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

26. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

27. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

28. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

29. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

30. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

31. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

32. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

34. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

35. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

36. Аналіз фінансового стану підприємства

37. Аналіз фінансового стану підприємства

38. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
39. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
40. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

41. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

42. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

43. Оцінка фінансового стану підприємства

44. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

45. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

46. Фінансовий стан підприємства

47. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

48. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

50. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

51. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

52. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

53. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

54. Покращення фінансового стану підприємства
55. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"
56. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

57. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

58. Інформаційні системи і технології підприємства

59. Планування діяльності підприємства

60. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

61. Фінанси підприємства

62. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

63. Інноваційна діяльність підприємства

64. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

65. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

66. Персонал підприємства

67. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

68. Управління утворенням прибутку підприємства

69. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

70. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
71. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
72. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

73. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

74. Економічна оцінка активу балансу підприємства

75. Облік основних засобів підприємства

76. Облік створення підприємства

77. Організація облікової політики підприємства

78. Попередній фінансовий аналіз підприємства

79. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

80. Формування облікової політики підприємства

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

81. Аудит підприємства

82. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

83. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

84. Реєстрація приватного підприємства

85. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

86. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
87. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
88. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

89. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

90. Асортиментна політика підприємства

91. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

92. Непрямі податки підприємства

93. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

94. Організація роботи підприємства

95. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

96. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Управління ціновою політикою підприємства

98. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

99. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.