Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА КУРСОВА РОБОТА з педагогіки: Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення Студентки групи ФКА-42 Відділення „Англійська мова та література” Іванюк Ірини Миколаївни Викладач: Мачинська Наталія Ігорівна Львів-2004 ЗМІСТ Вступ . Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології Урок, як форма організації навчання Інтерактивне навчання, як новітній підхід до організації навчального процесу в школі Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці . Види технологій інтерактивного уроку в процесі навчання Висновки Література Додатки ВСТУП Традиційним навчанням і структурою навчального матеріалу, і способом його викладу узгоджуються інформаційно-пізнавальні конфлікти: вчитель заздалегідь усе пояснює, позбавляючи можливості „поламати над суперечністю голову”. А в чім доцільність виявлення і суперечностей у процесі учнівського пізнання не викликає сумнівів. С.Л. Рубінштейн вважав, що „мислити людина починає тоді, коли в неї виникає потреба щось зрозуміти. Мислення, як правило, починається з подиву або здивування, із суперечності”. Ф. Ніцше писав: „Людина – це стріла, пущена в майбутнє». Стріла реалізує себе в леті! Дати дитині цей лет – завдання вчителя. Основні напрями реалізації цих шляхів: забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження сучасних технологій та наукових досягнень у навчальний процес, усунення уніфікації освіти, авторитарної педагогіки, що склалася у тоталітарній державі і призвела до нівелювання природних здібностей; підготовка нової генерації педагогічних кадрів; реорганізація існуючих та створення навчально-виховних закладів нового покоління, регіональних центрів та експериментальних майданчиків для відпрацювання педагогічних інноваційних та освітніх модулів. Діяльність всіх типів загальноосвітніх закладів повинна спрямовуватись на формування національної інтелігенції, виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти й приймати рішення у будь-яких ситуаціях. Домінуючими в організації навчально-виховного процесу мають бути переорієнтація стратегії освіти (навчання та виховання) на здібності, інтереси учнів, подолання відчуження між учителем та учнем, звернення до надбань світової культури, насичення навчальних процесів ідеями людяності, толерантності. Розвиваюче навчання повинно забезпечуватись оновленим змістом освіти, цілеспрямованим формуванням способів діяльності, умінь і навичок. Методи навчання мають забезпечити розвиток природних здібностей особистості. При цьому вчитель повинен бути психічно готовим до роботи з дітьми із різною обдарованістю. Сучасний етап розвитку народної освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання, в управлінні. В педагогіці виник новий напрям – педагогічна інноватика, яка стає спеціальною галуззю наукового знання, що характеризується певним змістом, принципами, тенденціями і закономірностями розвитку .

Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень, різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій, як процес творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду. Саме інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи і педагогіки. Інновації в педагогіці функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення. Кожен з цих рівнів має свою технологію і особливості, залежні від багатьох чинників. Інноваційні процеси зумовлюються рядом суперечностей, що відрізняються джерелом, предметним походженням, складністю. Основна суперечність розвитку системи освіти – невідповідність старих методів навчання, виховання і розвитку учнів новим умовам життя. Неоднозначний розвиток науково-технічного прогресу, нових форм господарювання, соціальні та екологічні стреси викликають необхідність оновлення змісту, форм методів і умов освіти. Стрімке зростання обсягу інформації обумовлює необхідність її аналізу та оптимального підбору. Постійна робота щодо відбору навчального матеріалу і його оновлення – одна із суттєвих джерел інноваційних процесів у педагогіці. Соціальне замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави – це особистість, здатна творчо засвоювати знання. Це, у свою чергу, вимагає нових методів навчання, нестандартних форм виховання індивідуального підходу до особистості, тобто більших витрат часу порівняно із традиційними, усталеними у нашій школі. Ця суперечність також спонукає до пошуків інновацій. Мета курсової роботи дослідити та проаналізувати форми організації сучасного уроку. На основі вище поданої мети перед нами постають такі завдання: Опрацювати науково-педагогічну літературу з проблеми організації уроку в сучасній школі. Визначити форми та методи організації в початковій та середній школі. Проаналізувати не традиційні підходи до проведення уроків. Об‘єктом дослідження є уроки іноземної мови у школі. Предметом дослідження є використання сучасних методів проведення уроків з іноземної мови. Гіпотеза передбачити, що сучасний урок іноземної мови відрізняється за змістом, формою та структурою, що зумовлено новими вимогами щодо організації навчально-виховного процесу. РОЗДІЛ I. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Й ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 1.1 Урок як форма організації навчання Основним підходом до організації системи навчання в сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок. У дидактиці під уроком розуміють основну одиницю освітнього процесу, чітко обмежену часовими рамками (45 хвилин), планом роботи та складом учнів (класом). Стосовно процесу навчання урок відіграє інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти, як мета, зміст, методи, засоби навчання, взаємодія вчителя та учнів. Незважаючи на широке визнання в світі, класно-урочна система має багато недоліків.

Найістотнішими з них є: орієнтованість на середнього учня; часто висока складність навчання для слабких учнів як за рахунок темпу, так і змісту навчання;неможливість повної реалізації в навчальному процесі індивідуальних особливостей учнів. Тому у XX столітті до уроку долучились такі форми, як консультації, заліки, семінари, практичні заняття тощо В історії педагогіки було розроблено й апробовано такі варіанти класно-урочної форми, як бел ланкастерська система взаємного навчання, маннгеймська систем, лабораторна система (Дальтон-план). За радянських часів в Україні значна увага приділялась розробці нових типів уроку, вдосконаленню його структури та основних елементів такої структури. Водночас слід зазначити, що навчання – це підготовка молодої людини до життя і громадської активності в громадянському суспільстві і демократичній правовій державі на заняттях з будь-якого предмета шкільної програми. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня замість переказування абстрактної, “готової“ інформації, відірваного від їхнього життя і суспільного досвіду. Уроки також повинні надати учням основні пізнавальні і громадянські вміння, а також навички і зразки поведінки. Уроки мають захоплювати учнів, будити в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів значною мірою залежить від умінь та стилю роботи конкретного вчителя. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п'яти елементів: а) мотивація б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів в) надання необхідної інформації г) інтерактивна вправа – центральна частина заняття д) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. Розглянемо кожен цей елемент грунтовніше, аналізуючи методику його відтворення в рамках уроків з різних дисциплін. Мотивація Мета цього етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка дає можливість учням насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після попереднього уроку) предмет, що перед ними інший учитель і зовсім інші завдання. Суб'єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому особисту, власну зацікавленість. Усвідомлювати, що й навіщо він зараз робитиме. Без виникнення цих внутрішніх підвалин: мотивації учнів і мотивації навчальної діяльності – не може бути ефективного пізнання. З цією метою можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ та подій. Це може бути і коротка розповідь учителя, і бесіда, і демонстрування наочності, й нескладна інтерактивна технологія (“мозковий штурм“, “мікрофон“ тощо). Оголошення, представлення теми та очікування навчальних результатів Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає вчитель.

Девелопе выполняется из пятой позиции в группах УТГ-3, УТГ-4, СС, ВСМ в положении кверху, а по мере усвоения вверх в трех направлениях и на полупальцах, в позы, в сочетании с элементами избранного вида спорта. УРОК ХОРЕОГРАФИИ КАК ФОРМА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ[1] В зависимости от педагогических задач уроки хореографии можно классифицировать: PОбучающий PТренировочный PКонтрольный PРазминочный PПоказательный Рассмотрим более подробно каждый из них. Обучающий урок. Основная задача данного вида урока освоение отдельных элементов и соединений. Одновременно с этим решаются задачи физического развития, воспитания музыкальности, выразительности. Обучающий урок присущ в основном подготовительному периоду тренировки. Характерными особенностями его является использование раздельного метода проведения упражнений с многократным повторением их и расчленением соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда подготовительных упражнений, подводящих к «генеральному» движению. В многолетней подготовке данный вид урока находит наибольшее применение на этапах начальной, специальной и углубленно-специальной подготовки при освоении новых композиций. Тренировочный урок

1. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

2. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

3. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

4. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

5. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

6. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
7. Зміст правового виховання молодших школярів
8. Зміст і еволюція поняття мотивації

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

12. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

13. Зміст та завдання професійної етики юриста

14. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

15. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

16. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

18. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

19. Поняття, предмет та зміст господарського договору

20. Поняття, сутність і зміст права

21. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

22. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки
23. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі
24. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

25. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

26. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

27. Сутність та зміст контролю

28. Поняття, зміст і функції науки

29. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

30. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

31. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

32. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

34. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

35. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

36. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

37. Система вищої освіти у Фінляндії

38. Система освіти у Великобританії
39. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
40. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

41. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

42. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

43. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

44. Предмет політології, сутність та зміст

45. Психологічний зміст характеру людини

46. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

47. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

48. Соціологія освіти

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

50. Зміст права власності на природні ресурси

51. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

52. Поняття і зміст підприємницької діяльності

53. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

54. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
55. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання
56. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

57. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

58. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

59. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

60. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

61. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

62. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

63. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

64. Діти–індиго та особливості їх виховання

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

65. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

66. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

67. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

68. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

69. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

70. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...
71. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
72. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

73. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

74. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

75. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

76. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

77. Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

78. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

79. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

80. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

81. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

82. Внешняя политика России в конце 19 века. Заключение франко-русского союза

83. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

84. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

85. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

86. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст
87. Григорий Турский и его История Франков
88. Франко-прусская война и её значение для международных отношений

89. Формування рок- культури

90. Планы к 20-ти выпускным сочинениям

91. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

92. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

93. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

94. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

95. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

96. Формування духовності учнів у навчальному процесі

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

97. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

98. Сравнение комментариев к ст.503 ГК РФ

99. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.