Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Про господарські товариства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Завдання 3.1 Необхідно: пояснити структуру управління товариством Вищим органом управління товариством з обмеженою відповідальністю являються загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю зборами учасників створюється шляхом передачі частини повноважень виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Тобто директор (дирекція) вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Даний виконавчий орган здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. Контроль за діяльністю виконавчого органу, перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників та складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства. зазначити установчі документи, на підставі яких діють господарські товариства. Згідно із статтею 9 Закону України &quo ;Про підприємства в Україні&quo ; підприємство діє на підставі статуту, який затверджується власником (власниками) майна. Відповідно до статті 4 Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ; товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору й статуту. Загалом, до установчих документів належать такі: 1) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи: накази, постанови, розпорядження, рішення, протоколи зборів (конференцій) учасників та інші розпорядчі акти, якими, відповідно до своїх повноважень, засновник (власник майна) може створювати суб'єкт підприємницької діяльності — юридичну особу; 2) статут. Законодавство встановлює певні вимоги до змісту установчих документів. Зокрема, згідно із статтею 9 Закону &quo ;Про підприємства в Україні&quo ; у статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет та цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок формування майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня тощо) та організаційно-правова форма. До статуту можуть входити положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг тощо.

У статуті також визначається й орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та ін.). Існують додаткові вимоги й до установчих документів господарських товариств. Стаття 4 Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ; вимагає зазначення в установчих документах господарських товариств таких даних, як відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок формування статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенція органів товариства й порядок ухвалення ними рішень, перелік питань, для ухвалення яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації товариства. Інші статті Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ; встановлюють додаткові вимоги до змісту установчих документів. Зокрема, згідно із статтею 51 цього Закону установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім даних, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Відсутність таких відомостей в установчих документах є підставою для відмови в державній реєстрації господарського товариства. Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються. Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Завдання 3.2 Необхідно: знайти відповідне значення для кожного наведеного терміну. Дані для виконання: термін визначення (1) акціонерне товариство Е. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, та несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій. (2) відкрите акціонерне товариство Ж. Акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом вільної, відкритої підписки та доступної всім бажаючим купівлі-продажу на біржах (3) господарське товариство Є. Підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку (4) закрите акціонерне товариство Д. Товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі (5) командитне товариство Б.

Господарське товариство, яке включає поряд з одним або декількома учасниками, які несіть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства (6) повне товариство А. Товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (7) товариство з додатковою відповідальністю Г. Товариство, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначено законодавством, і учасники якого відповідають за борги товариства своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном а однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника (8) товариство з обмеженою відповідальністю В. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники таких товариств несуть відповідальність в межах їх вкладів в майно товариства Завдання 3.3 Необхідно: проаналізувати наведені твердження і зазначити пропущені вирази. Дані для виконання: Вищим органом управління ТзОВ є загальні збори Учасників товариства. Загальні збори акціонерів вважаються правомірними, якщо на них присутні учасники, які володіють 60% голосів. У ТзОВ контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія. Учасники ТзОВ відповідають за боргами товариства певним своїм майном – вкладами. У повному товаристві учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. ТзОВ має статутний капітал, поділений на частини, розмір яких визначається установчими документами. Відкрите акціонерне товариство – товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Вищим органом АТ є загальні збори акціонерів. Командитне товариство – це об’єднання кількох громадян та юридичних осіб на основі договору між ними для спільної діяльності, що включає повних учасників і учасників-вкладників. Частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на акції називається ивідендами. Завдання 3.4 Необхідно: розшифрувати наведені умовні позначення. Дані для виконання: АТ, ТзОВ, ТзДВ, ПТ, КТ, ЗАТ, ВАТ. Розшифровка АТ – акціонерне товариство ТзОВ – товариство з обмеженою відповідальністю ТзДВ – товариство з додатковою відповідальністю ПТ – повне товариство КТ – командитне товариство ЗАТ – закрите акціонерне товариство ВАТ – відкрите акціонерне товариство. Завдання 3.5 Необхідно: охарактеризувати господарські товариства в Україні За статтею 1 Закону України «Про господарські товариства», до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Т ноч я умстив жнку на фльварку, яким большевнки не цкавилися, бо там господарка була незначна, бля 60 десятин земл, а селяни мали довол сво земл  про цю не дбали, врешт ми свою акцю абсорбували бльше червоних, нж ус господарськ справи. Приходить козак Чорноморець, в товариств ще клькох козакв, з вдпустки з Зновинець та оповда, що товарщ" Лапов з свою комсю викачу продналог" з його села. Штаб Лапова стоть у парохяльнм дом, в знайомого мен священика. ґ в сел до 50 большевикв, розкинених рдко, по клька душ у гарнших домах. Надйшла, думаю, хвилина помсти. Кличу до себе 5-х найкращих козакв  даю м завдання застрлити Лапова. До т терористично стеж належить також  козак Чорноморець, який показуватиме дорогу; командантом стеж назначую Василя Сензюка. План акц такий. Ще звечора ввйти з городв у село; городами й садами зайти до дому священика вд чорного" входу: один козак в кухн трима всх хатнх, 4-ох козакв коридором входить до кмнати Лапова, хутко з ним розправитися  залишити записку: Товариша Лапова Надзвичайний суд при Штаб Отамана Орла засудив на кару смерти за розстрл 9-х невинних селян у сел Стасьовому Майдан

1. Поняття , ознаки та види господарських товариств

2. Проблеми визнання недійсними установчих господарських товариств

3. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

4. Кирило-Мефодіївське товариство

5. Господарський договір

6. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание
7. Господарський договір
8. Господарський механізм

9. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

10. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

11. Питання з екзамену Господарське право

12. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

13. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

14. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

15. Антропогеоценоз - елементарний осередок господарсько-культурного типу

16. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

17. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

18. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

19. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

20. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

21. Організація документування господарських операцій

22. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області
23. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
24. Господарське законодавство

25. Господарське право зарубіжних країн

26. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

27. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

28. Основи господарського права

29. Поняття та система господарського законодавства

30. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

31. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

32. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Види господарсько-правових санкцій

34. Виконання господарських зобов’язань

35. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

36. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

37. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

38. Товариство "Просвіта"
39. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
40. Тканини бавовняні. Характеристика асортименту господарських виробів з пластичних мас

41. Корпоративне управління акціонерним товариством

42. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

43. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

44. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

45. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

46. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

47. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

48. Фінансово-господарський контроль

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

49. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

50. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

51. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

52. Еволюція господарських форм

53. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

54. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
55. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.