Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема 1.1 Теоретичні засади розвитку творчих здібностей молодших школярів 1.2 Зміст та форми поняття &quo ;творчі здібності&quo ; 1.3 Вікові особливості молодших школярів у контексті формування та діагностики творчих здібностей 1.4 Умови ефективного розвитку творчих здібностей учнів молодших класів Розділ 2. Методики визначення рівня творчих здібностей молодших школярів 2.1 Опитування вчителів, щодо творчого потенціалу учнів молодших класів 2.2 Тести для психодіагностики творчих здібностей молодших школярів Висновки Список використаної літератури Додатки ВступАктуальність дослідження. Проблема розвитку творчих здібностей особи є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства - це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в України, в якій підкреслюється необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно зорієнтованого виховання для формування творчих здібностей учнів. Практично, будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку творчих здібностей і виховання творчої особистості, оскільки педагогічний процес є творчим за своєю сутністю, включаючи творчість учня, вчителя, вихователя, батьків, організаторів дозвілля, керівників самодіяльних гуртків і об'єднань. Значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів присвячена дослідженню творчого процесу (В. Андрєєв, В. Моляко та ін) загальних проблем розвитку творчих здібностей та вихованню творчої особистості в різних видах діяльності (Д. Богоявленська, Г. Костюк, Б. Теплов, С. Рубінштейн, К. Платонов та ін). Аналіз наукової літератури переконує, що ця проблематика є багатоаспектною і вимагає міждисциплінарного дослідження. В психологічній та педагогічній науці відомі різні підходи до розвитку творчих здібностей у процесі вивчення різних дисциплін, позакласної, гурткової роботи, зокрема засобами різних видів мистецтва: літератури, музики, образотворчого мистецтва, хореографії і т.д. Незважаючи на те, що останнім часом з'явилося багато ґрунтовних вітчизняних праць з окресленої проблематики: організації творчої діяльності учнів у позашкільному закладі (О. Рассказова), розвитку творчої активності молодших школярів (Г. Костюшко), розвитку творчих здібностей учнів на уроках праці засобами ігрової діяльності (Н. Слюсаренко) і т.д., - тема, обрана для курсової роботи, вимагає ґрунтовного аналізу. Ґрунтовних досліджень вимагає проблема формування творчих здібностей в умовах суб’єкт-об’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, що переорієнтовує викладання із авторитарного керування навчальною діяльністю учнів на гнучке стимулювання процесу учіння з елементами творчої самостійності.

Таким чином, у процесі розв’язання проблеми формування творчих здібностей молодших школярів виникає ряд суперечностей: між метою і завданнями інноваційної системи гуманітарної освіти та традиційними змістом і технологіями викладання предметів художньо-естетичного циклу в початковій школі. Усе викладене вище свідчить про актуальність обраної теми дослідження “Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів&quo ;. Мета дослідження: визначити основні підходи до діагностування рівня творчих здібностей учнів молодших класів, розробити методику розвитку творчих здібностей молодших школярів за допомогою системи творчих завдань. Мета дослідження зумовила постановку та вирішення таких завдань: проаналізувати наукові праці з досліджуваної проблеми і узагальнити теоретичні засади формування творчих здібностей молодших школярів; визначити особливості формування та рівні сформованості творчих здібностей молодших школярів; обґрунтувати психологічні та педагогічні умови, а також шляхи розвитку та діагностування творчих здібностей учнів молодших класів у процесі навчання; розробити методику психодіагностики творчих здібностей учнів молодших класів. Об’єкт дослідження - психологічний процес діагностики, формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання. Предмет дослідження - зміст, форми розвитку творчих здібностей, методи психодіагностування рівня сформованості творчих здібностей у молодших школярів. Методи дослідження. У відповідності з визначеними завданнями в курсовій роботі застосовано загальнонаукові теоретичні та емпіричні методи (аналіз документів, спостереження, опитування, інтерв’ювання, експертне оцінювання) за допомогою яких було зібрано дані для аналізу результатів дослідження і зроблено відповідні висновки. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому: обґрунтовано теоретичні засади розвитку творчих здібностей молодших школярів; визначено особливості психодіагносики рівня творчих здібностей учнів молодших класів; розроблено методику розвитку творчих здібностей молодших школярів за допомогою системи творчих завдань. Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблену методику психодіагностики творчих здібностей молодших школярів можна впроваджувати в діяльність шкільних психологів. Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні навчальних курсів “Психолого-педагогічна діагностика&quo ; для студентів майбутніх педагогів і психологів. Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 47 найменувань. Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема 1.1 Теоретичні засади розвитку творчих здібностей молодших школярівАналіз наукової літератури (Б. Ананьєв, Д. Богоявленська, О. Дяченко, К. Дункер, Г. Костюк, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, К. Платонов, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн Б. Теплов, В. Юркевич та ін) з досліджуваної проблеми дозволив визначити ряд суттєвих для курсової роботи положень про: здібності як індивідуально-психологічні особливості, що визначають міжіндивідуальні відмінності; це положення має виключне значення для діагностики творчих здібностей та визначення загального й індивідуального в їх виявленні і розвитку; здібності як індивідуальні особливості, що зумовлюють успішність певної чи кількох видів діяльності; у зв’язку з цим особливого значення набуває питання про якісні характеристики діяльності, в якій здібності виявляються, реалізуються і розвиваються, що потребує особливої уваги до організації навчання та дозвіллєвої діяльності молодших школярів з метою розвитку їх творчих здібностей; здібності як складне психічне утворення, що має компонентну структуру, оскільки: а) у процесі конкретної діяльності формуються не тільки відповідні загальні здібності, а й початкові елементи спеціальних здібностей до інших суміжних сфер; б) розвиток загальної (складної) здібності залежить від міцності, стійкості та різноманітності зв’язків між окремими компонентами її структури поряд з мірою її розвитку в цілому, у взаємозв’язку і взаємозалежності між ними.

Тому в контексті курсового дослідження постає завдання вибудувати компонентну модель творчих здібностей, необхідну для вирішення досліджуваної проблеми, і визначити кореляцію між різними компонентами творчих здібностей у процесі їх розвитку; здібності як психічні якості, що „зосереджують у собі всю психологію людини” і не можуть розглядатись окремо від спрямованості, досвіду, психічних процесів, емоційних станів; це положення акцентує на творчому потенціалі особистості, на необхідності досліджувати творчі здібності особистості як в індивідуально-психологічному, так і в соціально-психологічному аспектах. Підходи до вивчення творчих здібностей, розглядаються переважно як когнітивний феномен із застосуванням кількісних методів їх вимірювання (Дж. Гілфорд, Ф. Баррон, Д. Заррінгтон, М. Уаллах, Е. Торренс, М. Холодна та інші). Поняття “креативність&quo ; - це здібність привносити щось нове у досвід, висувати оригінальні ідеї в умовах вирішення або окреслення нових проблем, усвідомлювати недоліки, суперечності, формувати гіпотези. При цьому критеріями творчого мислення є швидкість, оригінальність, гнучкість, усвідомленість, фантастичність, прагнення до інтелектуальної новизни і т.д. Водночас на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених (В. Андрєєв, А. Богоявленська, В. Дружинін, В. Моляко, Я. Пономарьов та інші) можна підкреслити, що прояв і становлення творчих здібностей є невіддільними від розвитку і розвиненості інших ознак особистості, серед яких дослідники виділяють: сміливість, незалежність суджень, схильність до заперечення звичного, оригінальність, розумову відкритість, чутливість до нового та незвичного, високу толерантність до невизначених ситуацій, ініціативність, інтенсивну пошукову мотивацію, схильність до самоактуалізації. У цьому контексті творчі здібності розглядаються як постійна і впевнена готовність особистості до самостійної пошукової діяльності, до прийняття самостійних рішень у невизначених чи складних ситуаціях, позитивна пізнавальна активність. Проблема розвитку творчих здібностей особистості не зводиться до вироблення конкретних завдань, а має розглядатися у площині “особистість - соціальне оточення” . У зв’язку, дуже важливим є аналіз соціальної ситуації розвитку - місця особистості в системі соціальних відносин. Система соціальних взаємозв’язків тільки тоді стає ситуацією розвитку, коли її вимоги сприймаються особистістю як актуальні саме для неї. Соціальна ситуація розвитку впливає на розвиток не тільки творчих здібностей, а й ціннісних орієнтацій, певних знань, умінь, навичок, що необхідно враховувати при організації занять з молодшими школярами. Природа здібностей вітчизняними вченими трактується з позицій діяльнісного, функціонально-генетичного та суб’єктного підходів. Представники діяльнісного підходу (Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.) розглядають здібності як властивості чи особливості особистості, що зумовлюють успішність виконання діяльності. Представники функціонально-генетичного підходу (Є. Ільїн, Б. Русалов та ін) розглядають здібності з позицій функціональних систем, а генезис здібностей - з позицій спадковості.

Гітлеризм мав два основні елементи: ґерманський расизм-імперіялізм і національний соціялізм. Ставлення націонал-соціялізму до всіх інших народів визначав імперіялістичний расизм, теорія про вищість німецької раси, про її право й природне призначення панувати над іншими народами, запрягати їх на свої послуги, забирати від них землю, майно, сили і творчість, нищити інші раси. Якщо хтось хоче шукати аналогій, то може це робити серед тих народів, що їх історія і сучасність, підбій інших народів, будування багатонаціональних імперій, колоній і т. п. — дають для цього підстави. У московському імперіялізмі бачимо багато подібностей. Треба большевицької демагогії і безсоромности, щоб говорити про схожість з гітлерівським націонал-соціялізмом українського націоналізму, який змагається за знищення імперіялізму, визволення України й інших народів, за самостійне життя і свобідний розвиток української нації, який ставить етнографічний принцип і принцип свобідного державного самовизначення народів, як одну з основних засад у міжнародніх взаєминах. Інший основний елемент гітлеризму — це національний соціялізм, як система внутрішнього ладу німецького народу, німецького райху

1. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

2. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

3. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

6. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
7. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
8. Види трудової діяльності молодших школярів

9. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

10. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

11. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

12. Гра як метод виховання молодших школярів

13. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

14. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

15. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

16. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

18. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

19. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

20. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

21. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

22. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
23. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
24. Розвиток мовлення молодших школярів

25. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

26. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

27. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

28. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

29. Статеве виховання молодших школярів

30. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

31. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

32. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

33. Формування геометричних понять у молодших школярів

34. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

35. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

36. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

37. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

38. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
39. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
40. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

41. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

42. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

43. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

44. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

45. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

46. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

47. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

48. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

49. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

50. Зміст правового виховання молодших школярів

51. Економічне виховання молодших школярів

52. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

53. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

54. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
55. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів
56. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

57. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

58. Розвиток мовлення молодших школярів

59. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

60. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

61. Розвиток творчих здібностей

62. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

63. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

64. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Комунікативні здібності

66. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

67. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

68. Спортивні здібності

69. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

70. Творчий шлях П. Сосюри
71. Життя і творчість Івана Франка
72. Свідомість та творчість

73. Активність і творчість учнів на уроках історії

74. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

75. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

76. Порядок здійснення банком факторингових операцій

77. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

78. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

79. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

80. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

81. Принципи здійснення правосуддя в Україні

82. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

83. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

84. Творча особистість журналіста

85. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

86. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)
87. Життя і творчість С.П. Галябарди
88. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

89. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

90. Творчість Леонардо Да Вінчі

91. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

92. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

93. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

94. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

95. Життя і творчість Степана Васильченко

96. Життя та творчість Г. Сковороди

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

98. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

99. Поетична творчість Юрія Клена


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.