Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування екологічної свідомості школярів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ ВСТУП Розділ I. Аналіз стану проблеми формування екологічної свідомості (науковий і методичний аспекти) 1.1 Свідомість як психолого-педагогічна категорія 1.2 Роль і місце екології в навчанні Розділ II. Методика формування екологічної свідомості в викладанні природничих дисциплін 2.1 Зв'язок екологічної освіти і природничих дисциплін 2.2 Формування дбайливого відношення школярів до природи 2.3 Умови формування екологічних знань Розділ III. Організація і проведення дидактичних ігор з екологічним змістом Висновок Списоквикористаних джерел ВСТУП Проблема взаємозв'язку людини з природою не нова, вона мала місце завжди. Але зараз, в даний час, екологічна проблема взаємодії людини і природи, а також дії людського суспільства на оточуючу середовище стала дуже гострою і прийняла величезні масштаби. Планету може врятувати лише діяльність людей, що виконується на основі глибокого розуміння законів природи, облік численних взаємодій в природних угрупованнях, усвідомлення того, що людина це всього лише частина природи. Це означає, що еколого-етична проблема постає сьогодні не тільки як проблема збереження навколишнього середовища від забруднення та інших негативних впливів господарської діяльності людини на Землі. Вона зростає в проблему запобігання стихійної дії людей на природу, в свідому, цілеспрямовану, взаємодію, що планомірно розвивається, з нею. Така взаємодія здійсненна за наявності в кожній людині достатнього рівня еколого-етичної культури, екологічної і етичної свідомості, формування яких починається з дитинства і продовжується все життя. В умовах екологічної катастрофи, що насувається, величезне значення надається екологічній освіті і вихованню людей різного віку і професій. Наукова основа охорони природи включає різноманітні області природничонаукових і гуманітарних знань, серед них основне місце займає екологія, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з іншими біологічними і географічними науками. Екологія з чисто біологічної науки в 60-ті роки трансформувалася в загальну проблему. В 70-ті роки відбулася швидка екологізація природознавства. Екологічний підхід стає загальним. Екологічні проблеми в сучасних умовах переходу суспільства до ринкової економіки викликають кризу моральності, адже екологія і моральність взаємообумовлені. Тому питання екології необхідно розглядати у взаємозв'язку з етичним вихованням. Поки що проблеми екологічного і етичного виховання мало досліджені. Теорія взаємозв'язку екологічного і етичного виховання підлітків розкрита слабо, практика еколого-етичного виховання розроблена недостатньо. Все це ставить перед педагогічною наукою задачу розробки багатоманітної еколого-етичного освіти учнів різних типів шкіл: гімназій, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і т.д. Досліджувана проблема широка, вона ставиться не вперше. В розвиток теорії етичного виховання в процесі спілкування з природою великий внесок внесли відомі діячі педагогічної науки і освіти К.Д.Ушинський, В.Г.Огородніков, В.А.Сухомлинський та ін. Культивування нової свідомості по відношенню до природи процес тривалий, пов'язаний з екологічними, соціальними та іншими умовами життя суспільства.

В обстановці погіршення екологічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня, відсутність стійких етичних орієнтирів, домінування споживацької психології, обмежено короткочасною вигодою без довгострокового прогнозу. Формування екологічної свідомості найважливіша задача школи в даний час. Зараз дуже багато екологічних проблем. І не тільки в Україні, але і у всьому світі. Це походить від того, що школа завжди дуже мало надавала увагу екологічній освіті і вихованню вчаться. Одною з основних причин незрілості екологічної свідомості людей потрібно рахувати недостатньо ефективну систему екологічного виховання і утворення населення. Далеко не кожна людина має нагоду залучитися до розуміння екологічних проблем на рівні великої науки, уявлення про ці проблеми складається часом вельми випадковим чином: під впливом буденних вражень або з повідомлень засобів масової інформації. Нинішня екологічна ситуація така, що більше не можна обійтися без радикальних і всебічних перетворень практично всіх аспектів суспільного життя. Істотні перетворення повинні зазнати наукові знання плані подолання їх традиційної роз'єднаності і наповнення природних наук гуманістичним змістом, а суспільних природничо-науковим. Більш органічний і повний, ніж раніше, синтез наук необхідна передумова формування такої комплексної області наукового знання, як соціальна екологія, яку вже неможливо беззастережно віднести ні до суспільних, ні до природних наук. Сьогодні життєво необхідна екологізація всіх сфер суспільного життя. І перш за все, звичайно, повинна бути екологізована сама людина у всіх сферах її діяльності: у виробництві, побуту, у вихованні і навчанні. Екологічна проблема має ряд таких особливостей, які дуже важливо враховувати в процесі екологічного виховання і освіти людей. Перша умова успіху екологічної освіти і виховання достатньо висока точність даних про стан біосфери в цілому І окремих її регіонів, крім того, точні дані необхідно доповнювати відомостями про ті взаємозв'язані наслідки, які може спричинити за собою та або інша приватна на перший погляд зміна якого-небудь компоненту біосфери. Друга умова успіху екологічного виховання необхідність комплексного характеру освітлення екологічних явищ. Важливо відтворити не тільки складну сукупність природних процесів, але і дати їх у відношенні до подій людського суспільства. Пріоритет природних цінностей важливо підкреслювати ще і тому, що всією колишньою теорією боротьби з природою, люди виховувалися в дусі запеклої, непримиренної конфронтації з природним середовищем, природними умовами, які нерідко виставлялися саме як відстала сила, як перешкода на шляху до досягнення практичних цілей: добробуту, достатку. Головна ж проблема, яку вирішити просто необхідно, це дія на свідомість людей, щоб відбувся нарешті перехід від спрощеного, метафізичного розуміння проблеми взаємодії суспільства і природи до більш адекватного (сучасному) розуміння. Екологічна свідомість в розвиненому вигляді формується на основі пізнання людьми законів цілісності природного середовища і тих законів, які повинні зумовити людську діяльність в цілях збереження життєздатного стану природи.

Зрозуміло, що стихійно подібні знання не можуть стати надбанням людини навіть в тому випадку, якщо вона має в своєму розпорядженні високий рівень освіти і культури. Тут необхідна спеціальна підготовка, відповідна індивідуальним особливостям. Особлива складність полягає в тому, що процес формування екологічної свідомості повинен охопити всі вікові групи учнів, адже їм властиві далеко не однакові можливості сприйняття знань. От чому необхідний найширший спектр методичних і дидактичних прийомів. Крім того, екологічна освіта тільки в тому разі буде мати помітну дію на спосіб мислення і дій людини, якщо охопить як раціональну, так емоційну її сферу, якщо наукові докази схвилюють її і будуть нею сприйняті, як власні, тільки тоді стане можливим переконання, яке завжди суто особисте. Актуальність проблеми і її недостатня розробленість визначили вибір теми курсової роботи: &quo ;Екологічна освіта школярів в процесі викладання природничих дисциплін &quo ; Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально довести форми, методи і засоби підвищення ефективності формування екологічної свідомості учнів 6-9 класів, в процесі вивчення природничих дисциплін (фізики, хімії, біології, географії). Об'єкт дослідження: формування екологічної свідомості учнів на уроках і в позаурочний час. Предмет дослідження: формування екологічної свідомості учнів 6-9 класів, при вивченні природничих дисциплін. Аналіз стану проблеми в теорії і практиці дозволяє висунути гіпотезу: процес формування екологічної свідомості вчаться підліткового віку при вивченні предметів природничого циклу здійснюватиметься успішніше, якщо: в програмах і підручниках відповідних дисциплін чітко І конкретно вичленять екологічні проблеми; будуть посилені екологічні елементи взаємозв'язку предметів природничого циклу; питання екології розглядатимуться у взаємозв'язку забезпечуватиметься їх практична спрямованість; здійснюватиметься поетапне виховання вчаться за допомогою включення їх в різноманітні форми учбової і позаурочної екологічної діяльності; в процесі екологічного виховання враховуватимуться як вікові особливості підлітків, так і особливості екологічних проблем регіону. Висунута гіпотеза визначила наступні завдання дослідження: розкрити історичні передумови розвитку досліджуваної проблеми, уточнити поняття &quo ;екологічна свідомість&quo ;, розкрити його характеристики; визначити екологічний потенціал учбових програм і зміст предметів природничого циклу; Людина, на відміну від всіх інших мешканців Землі, в процесі діяльності здатна ставити перед собою певні задачі. І, будучи біологічно єдиним цілим, людство виступає як могутній чинник в геологічному процесі. Тривалість антропогенної дії на природу оцінюється мільйонами років, причому історичний процес людських суспільств охоплює в ньому декілька сотень тисячоліть. Структура: Робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновку, списку використаних джерел. РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ (НАУКОВИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ) Виховання поважного відношення людей до природи своїми коренями йде вглиб століть.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

2. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

3. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

4. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

5. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

6. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
7. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
8. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

9. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

10. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

11. Розвиток пам’яті молодшого школяра

12. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

13. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

14. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

15. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

16. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

18. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

19. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

20. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

21. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

22. Гра як метод виховання молодших школярів
23. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
24. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

25. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

26. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

27. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

28. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

29. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

30. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

31. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

32. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

33. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

34. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

35. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

36. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

37. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

38. Формування геометричних понять у молодших школярів
39. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
40. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

41. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

42. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

43. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

44. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

45. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

46. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

47. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

48. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

50. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

51. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

52. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

53. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

54. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
55. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
56. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

57. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

58. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

59. Корекція тривожності у молодших школярів

60. Особистісна тривожність молодших школярів

61. Прояви агресивності молодших школярів

62. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

63. Розвивальні ігри молодших школярів

64. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

66. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

67. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

68. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

69. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

70. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області
71. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
72. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

73. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

74. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

75. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

76. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

77. Формування історичної свідомості учнів

78. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

79. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

80. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури

82. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

83. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

84. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

85. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

86. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії
87. Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва
88. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

89. Право на одержання екологічної інформації

90. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи

91. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

92. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

93. Розвиток економічної думки

94. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

95. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

96. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

98. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

99. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.