Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Формування етосфери в політичному житті суспільства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТКРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК Кафедра політології БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА Формування етосфери в політичному житті суспільства Ужгород – 2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕТОСФЕРИ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 1.1 Етичні проблеми культурно-цивілізаційної кризи сучасності 1.2 Передумови виникнення наукової концепції етосфери 1.3 Етосфера як новий стратегічний шлях розвитку людства РОЗДІЛ 2 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 2.1 Політичне життя суспільства в контексті етичних проблем 2.2 Відповідальність, автентичність та глибинне спілкування як принципи взаємовідносин сучасних людей у суспільстві 2.3 Етика не насилля як принцип політичного життя суспільства в добу глобалізації РОЗДІЛ 3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ ФОРМУВАННЯ ЕТОСФЕРИ 3.1 Етика влади та опозиції 3.2 Журналістська етика та етика ЗМІ 3.3 Наукова етика 3.4 Перспективи формування етосфери в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність дослідження. Політика і мораль – вічні союзники і супротивники. Політика сприяє утворенню мережі соціальних зв'язків людини, групи, спільноти з державою. Мораль покликана здійснювати духовне єднання суспільства. Виникнувши як об'єктивно необхідні й споріднені регулятори суспільного життя, політика і мораль у процесі свого розвитку стали самостійними інститутами, почали діяти за власними законами. Мораль значно давніша, ніж політика. Літопис моральних угод помітно багатший порівняно з історією політичних договорів. Політика і мораль значно різняться за своїм суб'єктом. Суб'єкт політики – великі соціальні спільноти і утворення – соціальна група, клас, партія, держава. Суб'єкт моралі – вселюдська спільнота, рід людський тобто загальнолюдська мораль. Соціальна або професійна мораль є модифікаціями загальнолюдської, окремий індивід – індивідуальна мораль. Політика заземлена у практичні проблеми, мораль спрямована у сферу духовних цінностей, які сягають глибин людської душі. Політика навіть у боротьбі за права і свободу спирається на необхідні закони, її вимоги в силу цього є обов'язковими. Моральна людина, навіть зустрівшись з безумовною необхідністю вчинити щось проти власної совісті, демонструє свободу людського духу, право вибору. Якщо політика вимагає, то мораль переконує. Якщо політика здійснюється за допомогою спеціальних інститутів та організацій, то мораль існує як природна й необхідна атмосфера. Відсутність моральних чинників як у «верхів», так і в «низів» спричинює суспільну катастрофу. Політика може бути різною, мораль же або є, або її немає. Істотно різняться політика й мораль і за оцінкою ефективності діяльності політика. Навіть одна поразка нерідко спричиняє завершення його політичної кар'єри. Інакше сприймається невдача моральною свідомістю. Страждання, скрута, навіть смерть мораліста не лише не дискредитують його, але, навпаки, надають додаткової сили його аргументації. Навіть тимчасово відступаючи, політика націлена на практичний результат.

Моральна поведінка в основі своїй безкорислива. Питання про владу, її здобуття та збереження – головне для політика. Отже, на перший погляд здається, що політика і мораль речі несумісні. Але все ж таки історія суспільного життя демонструє і безліч зразків чесної політики, єдності благородних моральних мотивів і відповідальної політичної діяльності. Для сучасного суспільства потреба в морально орієнтованій політиці є життєво необхідною. Політика не може бути простим засобом підпорядкування суспільства владі, вона покликана бути інструментом гуманізації суспільства. Утверджується розуміння політики як науки і діяльності з метою оптимізації соціальних процесів, забезпечення стабільного громадянського миру, демократизації держави, її соціального спрямування. Це передбачає потребу етичного виміру державної діяльності, моральної експертизи політичних програм, застосування моральних критеріїв для оцінки політики і політиків. Необхідність моральних вимірів політики продиктована і обставинами глобального порядку. Екологічні катастрофи, гострі міжнаціональні конфлікти, масовий голод в багатьох країнах, війни й кровопролиття наприкінці XX ст. потребують нової глобальної політики, загальнолюдської етики, які ґрунтувалися б на визнанні прав людини на гідне життя. Згідно з Конвенцією про захист людських прав і гідності особистості (березень 1997 р.) «інтереси і благополуччя особистості повинні мати пріоритет стосовно вищих інтересів суспільства». Переорієнтація політики на гуманістичні цілі вимагає зустрічних кроків політики і моралі. Сучасно мислячий політик має враховувати те, що політика може бути ефективною, якщо поєднуватиме в собі орієнтацію на суспільну корисність (політична доцільність) і на забезпечення вільного розвитку особистості (моральність, гуманізм). Політика повинна визначати межі свого втручання в суспільне життя, особливості взаємодії з такими неполітичними структурами, як громадянське суспільство, сім'я, приватне життя. Адже свобода вибору, невимушеність у діях – основні ознаки моральності людини. Актуальність теми дослідження даної бакалаврської роботи визначається і тим, що політична палітра сучасного суспільства, в тому числі українського, демонструє різноманітні погляди на призначення і зміст політичної діяльності саме в етичному аспекті. Серед сучасних політиків немало відвертих прихильників Макіавеллі або носіїв екстремістських поглядів. Для демократично мислячого політика принциповим є визнання пріоритетів морального чинника, гуманістична орієнтованість, обов'язкове врахування моральних наслідків політичних рішень і дій. На сучасному етапі розвитку суспільства ми спостерігаємо багато кризових явищ. Ціла низка різного роду проблем – політичних, соціально-економічних, демографічних, екологічних тощо – продовжують тривожити кожну людину. Але мало хто вбачає причини кризових явищ у дефіциті духовності й моральності. Між тим оцінка політики й політичного життя суспільства з точки зору моралі – справа не нова, достатньо пригадати хоча б Платона і Аристотеля, християнську традицію. Старий підхід до співвідношення політичного та етичного вже не може задовольнити нас, він не відповідає сучасним реаліям багатостороннього й динамічного світу.

Тому ми звертаємося до принципово нової наукової концепції етосфери, яку спробуємо застосувати на прикладі політичного життя суспільства. Проблему формування етосфери в сучасному житті політичного суспільства практично не вивчено, та й сам процес такого формування здебільшого ще в майбутньому. І це тоді, коли формування етосфери як нового стратегічного шляху суспільного розвитку може забезпечити нам вихід із кризи. Мета даної бакалаврської роботи – розкрити сутність концепції етосфери, та особливості, проблеми і можливості формування етосфери у політичному житті сучасного суспільства, проаналізувати ті аспекти політичного життя, які не співпадають з нормами моралі, а отже є несумісними з формуванням етосфери. Об’єкт даного дослідження – політичне життя суспільства на початку ХХІ ст. в контексті кризових явищ сучасності. Предмет дослідження – філософська концепція етосфери, співвідношення моралі й політики, моральні аспекти діяльності в політичній, науковій та інших сферах суспільного життя. Для досягнення поставленої мети, ми поставили перед собою наступні задачі: визначити теоретично-методологічні підходи до виникнення політичної етосфери; висвітлити культурно-етичні проблеми сучасності; обґрунтувати концепцію етосфери як новий стратегічний шлях розвитку людства; розглянути етичні проблемі суспільства, пов’язані з політичним життям; визначити принципи взаємовідносин сучасних людей у суспільстві в контексті формування політичної етосфери; проаналізувати актуальні проблеми політичного життя суспільства з точки зору формування етосфери; охарактеризувати етичні норми різних груп суспільства: влади, ЗМІ, наукову етику, тощо; розглянути перспективи формування етосфери в Україні. Методи дослідження. В процесі написання даної бакалаврської роботи використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових статей, метод аналізу, метод порівняння, а також соціологічний підхід – заснований на визнанні соціальної зумовленості політичних явищ, системний підхід, культурологічний підхід, в якому ми орієнтуємося на виявлення залежності політичних процесів від політичної культури. Джерельною базою нашого дослідження виступають різні законодавчі та нормативні акти, такі як Конституція України – основний закон держави, де визначаються основні права людини, честь і гідність, недоторканність і безпека як головна цінність ; «Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини» , міжнародний документ, прийнятий Радою Європи 4 квітня 1997 року, в якому визначається головним принципом те, що інтереси і благополуччя особистості повинні мати пріоритет стосовно вищих інтересів суспільства; Закон України «Про друковані засоби масової інформації» , цей Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції України; Закон України «Про телебачення і радіомовлення» , який регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова; Закон України «Про інформаційні агентства» , цей закон відповідно до Конституції України, інших законів України та міжнародно-правових документів закріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їх міжнародного співробітництва; Кодекс професійної етики українського журналіста , який визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків з тим, щоб його діяльність всіляко сприяла якнайкращому і найефективнішому виявленню власних творчих можливостей; «Софійська декларація» , прийнята під егідою ЮНЕСКО на Європейському семінарі у вересні 1997 року зі зміцнення незалежних і плюралістичних засобів інформації та інші.

Можливо, в основі хибної позиції лежить елементарна нездатність пройнятись духом революційної епохи, зрозуміти її феноменальність, невідповідність холодній логіці, сьогоднішньому розрахунку. Адже один із загальновизнаних уроків Української революції полягає в тому, що її провідники не запропонували адекватної сподіванням більшості населення соціальної програми, постійно спізнюючись з декларуванням її головних компонентів, програвали в часі іншим силам. Не в змозі ігнорувати самоочевидне, запорізькі історики продовжують відтворювати причинно-наслідковий зв’язок політики і невдач Центральної Ради, особливо наполягаючи на тому, що соціалістичне керівництво Української революції штучно звузило соціальну базу руху, “відмовившись від співпраці з ліберальними і консервативними елементами суспільства” — поміщицтвом, буржуазією, іншими зажиточними верствами. Ф. Турченко і Г. Кривоший висувають персональні претензії до М.Грушевського, який на початках революції чимало говорив про “безкласовість”, “безбуржуазність” української нації, однак у наступному дедалі більше закликав до “необхідності боротьби з власною буржуазією і панством, витіснення їх на периферію політичного життя”[262]

1. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

2. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

3. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

4. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

5. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

6. Мова і культура в житті суспільства
7. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
8. Вибори та їх роль у політичному житті України

9. Виробництво та його роль в житті суспільства

10. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

11. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

12. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

13. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

14. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

15. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

16. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

17. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

18. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

19. Суспільна думка та політична філософія

20. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

21. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

22. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
23. Політичні права і свободи громадян України
24. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

25. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

26. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

27. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

28. Cучасні політичні партії в Україні

29. Філософія інформаційного суспільства

30. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

31. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

32. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты

33. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

34. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

35. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

36. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

37. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

38. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
39. Політична система Великовританії
40. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

41. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

42. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

43. Роль політичних партій у розвитку демократії

44. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

45. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

46. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

47. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

48. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

50. Історія України. Соціально-політичні аспекти

51. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

52. Політична діяльність Лазара Кагановича

53. Політична історія Галицько-Волинського князівства

54. Політична криза лейбористської партії 1931 р.
55. Політична система Української козацької держави
56. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

57. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

58. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

59. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

60. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

64. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

65. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

66. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

67. Симон Петлюра – політичний діяч

68. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

69. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

70. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
71. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
72. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

73. Економічна та торгово-політична роль митного збору

74. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

75. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

76. Демократія як форма організації суспільства

77. Етапи розвитку політичної думи в Україні

78. Ідейно-політичні течії в Україні

79. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

80. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

81. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

82. Основні етапи становлення світової політичної думки

83. Партійна система України. Політичний маркетинг

84. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

85. Політичні партії, організації и рухи

86. Політичні погляди Липинського
87. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
88. Політичні режими

89. Політичня система як механізм влади

90. Політологія. Політичні системи в Україні

91. Розвиток політичної думки України

92. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

93. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

94. Структура політичної влади

95. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

96. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

98. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

99. Політика як суспільне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.