Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ARVA KХRGKOOL RIIGIEKSAMI ЦЦ EES I KEELE ХPE AMISE ME OODIKAS ARVA, 1999. Sisu. Sissejuha us . 2 sьkkel . 6 u iplaa 7 Lisad . 8Viiimasel ajal me odis id eelis avad vхimalikul rohkem kasu ada vххrkeele хpimisel kommu ika iivseid mee odeid. Kommu ika iivхppe ole ab, e uue ma eriali хpimi e ja oma dami e oimub lдbi suh lemise. ii pхhiliseks хpi aja e ьlesa deks o luua u ide kдigus iisuguseid si ua sioo e, kus хpilas el ekkiks suh lemise vajadus vххrkeeles. Mi u arva es, loodud хpe aja pool suh lemissi ua sioo ides ei piisa. Suh lemissi ua sio is o rohkem kasu siis , kui a ekkib avalises elus.Laps egeleb heameelega sellega, mille eesmдrgis a aru saab. Kaasaeg e хpilas e pхlvko d saab aru ees i keele хpimise vajadus . ad saavad aru, e elavad Ees is, e ees i keel o riigikeel, ja eavad ees i keele vajaduses kхrghariduse saamisel. ad eavad juba oma va ema el , e ees i keele oskus ad vajavad meeldiva eluku se oma damiseks ja ka hea palkaga цц saamiseks.Aga meie regioo i probleem o selles, e meie oleme piira ud keelelis es ko ak ides avalises elus, дhe dab kooli sei a e vдljaspool. Suhelda ees las ega me saame ai ul regioo i vдljaspool. Palju va emaid saavad selles aru. Sellega ma sele a , miks ad saadavad oma lapsi ees i peredesse: selleks e seal ad хpiksid ees i keel . See maksab aga palju (umbes 1000 EEK ьhe дdala ees ). Mida vхib pakkuda selle asemel? Mulle meeldib mх e, kui klass ve e koolis sхbrus ab klassiga ees i koolis . ad vхiksid ei e eisele kьlla sхi a, eha eri evaid peosid koos ja samal ajal ve e lapsed хppiksid ees i keel . Lapsed saaksid lisamo iva sioo i keele хpimiseks.“Oled liiga aiiv e! Sa ei ole koolis цц a ud! Sa ei ea, kui raske see o . Kooli ulles sul kadub iisugu e soov. Koolis si d oo ab ru ii e цц. Sul ei ole aega iisugus eks asjadeks!” – ii rддkisid mulle mi u u avad ees i keeli хpe ajad. “Miks ka mi e?!?” – mх lesi mi a, ses ole iisuguseid дi eid egelikuses дi ud, kui kхik oimub jus ii, agu ma ka kuju a e e. Muidugi suur дhsus o sii хpe aja ja klassiхpe a egevusel. Jah, see o raske, aga pole vхima u. Kui o selli e eesmдrk, siis vхib ala i leida vхimalusi ema saavu amiseks. Sellega ka lapsed saavad hea s iimuli ja selgi us milleks ad хpivad mi gi eema ees i keeli u dides. iisuguseid ko ak e luua eelis aksi mi a elja das klassis . elja das klassis хpilased omavad juba piisava sх avara, e suhelda olme eemadel. iisugu e suh lemi e oleks e de jaoks heaks s iimuliks ees i keeli are damiseks.Jus sellepдras ole vali ud iisuguse eema oma хppe sьkli jaoks. sьkli eema o ju isee das . Selle хppe sьkliga algab хppe цц elja das klassis. Selle eema valikuks o mul mх ed pхhjused. Kхige peal , elja das klassis algab uus хppeas me. See дhe dab, e klassis vхivad ulla uued хpilase. See eema a ab mulle vхimaluse u vuda e dega ja e de ees i keele oskusega. eiseks, see eema o vajalik sхbraliku ko ak i loomiseks mх e ees i kooli klassiga, ses esi eks ad vajavad e as u vus ada. Kolma daks, selle eema хpimi e o хppekavas e e дh ud.Vas aval хppekavale selle eema хpimi e algab eisel хppeas mel suh lusoskus e valdko as “I ime e ja pereko d”.Х

ppekavale vas aval хpila e peab oskama a dma a dmeid e da koh a ( imi, pereko a imi, va us, aadress, elefo i umber jm.) ja kьsima samasuguseid a dmeid eis el . Programmi jдrgi seda eema хpi akse esimese a. Kхige peal aha цelda eesmдrkides mida ma ao le oma sьkliga. sьkli kдigus oimub suh luskeele edasi e дius ami e kuulamisel, mo oloogilises ja dialoogilises kх es. Kхige peal o vaja korra a хppema erialli, mis o хpi ud esimesel хppeas mel. Selle sьkliga mul o vхimalus хpilasi хppepro sessi kдiguse pдras pikka koolivaheaega sisse viija. Oma sьkliga vхi ka хpe ada ьmbrikuid хiges i vormis ama ja oma adressi хiges i kirju ama. Хpila e хpib a dma a dmeid oma va uses , vдlimuses , lemmik egevuses , ime ama oma elefo i umbri . Liisaks sьkli kдigus harju a akse mх e hддliku hддldamis . Mis puu ub ma erjallidesse, mida ma kasu a , siis pхhiliseks o ees i keele хpik ve e koolide 4. klassile, mille au orid o Ivi Sepp ja aavi ammsaar. Liisama erialid o o vхe ud “Aabi sas ” ees i koolide jaoks (hддldusharju us 1. ja 2. u i jaoks) ja ees i keele хpimis algkoolile “ ere pдevas ! 1” (liisusalm 3. ja 4. u i jaoks) /au orid Хie Vahar ja Lea Maiberg/.Milliseid eadmisi selle sьkli piires хpillased juba omavad: ad vхivad ь elda oma imi ja pereko a imi vхivad ime ada li a kus elavad ise ja e de sхbrad eavad arvusid (1-100) eavad vдrve ja vдrvevarju deid eavad mх ede kehaosade ime usi suudavad eri eva es хppe egevuse vormides osaleda omavad rьhma-, paari- ja i dividuaal цц oskusi eavad mх i imi- ja asesх ade allalь leva ja alaleь leva kдд e e vorme erve sьkkel o o jaga ud e apidele. Esimese e appi ime us o “Saagem u avaks”. Selle e api eesmдrk o korra a sх avara, mis kasu a akse u vuse kдigus. Liisaks хpilased peavad eraldama ees i imesid ve e imedes . Pхhilised osaoskused, mis sel e apil o audeerimi e, rддkimi e, kirju ami e. e de oskus e are damiseks kasu a akse jдrgmiseid harju usi: kuula imesid ja pa e e des kirja ees i imesid ime a oma pi gi aabrile oma imi ja pereko a imi ja kьsi sama emal . koos a imedes ke ii e jдrgmi e imi algas eelmise imi viimase дhega eise e api ime us o “Mi u aadress”.Kuidas oli juba цeldud, ad vхivad ime ada kus elavad ad ise ja e de sхbrad. Uueks sel e apil oled ime ada oma aadressi ( д ava , maja ja kor eri umbri ). дhelepa u peaks pццra a –s ja –l lхppudele li ade ime us es. Хpilased хpivad ka kirju ama oma aadressi хies vormis ( ii ьmbrikul, kui ka kirjalikus kх es). O vaja korra a arvusid ьhes saja i. Pхhilised osaoskused mis are da akse sel e apil o ves lemi e ja kirju ami e. ьlesa ded: reageeri kьsimus ele Kos a oma eks i дide di jдrgi kuula ja kirju a mida sa kuulsid koos a ju us us a ud a dme e koh a (lisa 1) vahe a allakripsu a ud sх a kuula eks i ja хlgi Kolma da e api ime us o “Helis a mulle”. Pхhili e eesmдrk: uue kх eko s ruk sioo i pдhe хppimi e (Mi u elefoo i umber o ). Sel e apil me kordame uues i arvusid. Osaoskused: ves lemi e ja audeerimi e. ццvormid: fro aal цц ja paari цц. Samal ajal хpilased хpivad hi a a ei e eise vas useid. Igaьks e des peab lugema oma pi gi aabrile elefo i umber (lisa 2).

Pi gi aaber peab ko rollima vas use хigus ja pa a hi a. Lisaks harju a akse alaleь leva kдд devorme ( дi : Mida sa pa ed Ka jale? Ma pa e Ka jale 5/4/3/ ). elja e api ime us o “Kui va a ma ole ”. Pхhili e eesmдrk: хppida oma va use koh a a dmeid a dma. Хpilased хpivad pдhe keeleko s ruk sioo i (vas us kьsimus ele: Kui va a sa oled?): mi a ole aas a va a. ццvormid: paari цц. Osaoskused: ves lemi e ja rддkimi e. Ьlesa ded: kьsi klassikaaslasel ema va us (ke emд g). koos a ju us use a ud a dme e koh a. Viie sьkli eema o “Mi u vдlimus”. Sii хpilased kordavad vдrve. ad omavad ka uue keeleko s ruk sioo i vдlimuse kirjelduses: kasvus : Mi a ole pikka/lьhikes kasvu. juus evдrv: Mul o umeda (heleda ) pikkad (lьhiked) juuksed. silmadevдrv: Mul o si ised (hallid j e.) silmad. ццvormid: paari цц. Oskused: ves lemi e, kuulami e. Ьlesa ded: Kirjelda e as pi gi aabrile kirjelda klassikaaslas ju us use koos ami e a ud a dme e koh a Kuue eema ime us o “Mi u lemmikmд g” Eesmдrk: uue sх avara omami e ( eemad “lemmikmд g” ja “lemmik egevus”); uue keeleko s ruk sioo i omami e ( meeldib Os. da-i f.). Osaoskused: kuulami e ja ves lemi e. Ьlesa ded: kuula ja kirju a vajaliku arve vajaliku vдrviga ( дi : Kirju a 58 kollase pliia siga). pa omiim koos a ju us us a ud a dme e koh a (lisa 1). Sellel e apil oimub eelхpi ud ma erjalikordami e ja sьkli lхppu ццks valmis ami e (ju us us isee das ).Viimasel e apil, mille ime us o “ ahaksi ju us ada iseed as ”, sьkel lхpeb ko rol ццga. Хpilased ju us avad isee das e evalmis a u plaa i jдrgi: imi pereko a imi aadress elefoo i umber va us vдlimus lemmik egevus Kхik eised oma kaaslas e kuula es peavad дi ma visii kar e mida ad valmis asid e e kodus дide di jдrgi. Osaoskused: audeerimi e ja vajaliku i forma sioo ieraldami e kх es , kirju ami e. u ilхppus хpilased saavad ьlesadeks joo is ada oma pi gi aabri vхi sхbra por ree ja koos ada emas ju us use (kirjalikul ) sama plaa i jargi. iimodi sьkli lхpus peavad хpilased ju us ama isee das ja eis es ja a dma eid a dmeid kirjalikus vormis. sьkkelKogemuslikvaldko d: I ime e ja pereko d. Are da av eema: Ju us us isee das . Kogemuslik ьlesa e: Хpila e peab ju us ama isee das : ime ama oma imi, pereko a imi, va us, aadress, elefo i umbri, kasvu, silma ja juus evдrv, lemmik egevus . Eesmдrgi saavu amiseks lдbi avad as med. Osaoskused. Keele eadmised ja gramma ika. 1. Saagem u avaks. rддkimi e kirju ami e lugemi e sх avara eemale “ imed” 2. Mi u aadress. rддkimi e audeerimi e -s ja –l lхppud li ade ime uses; aadressi хige vormis ami e; arvud (1-100) 3. Helis a mulle! rддkimi e kuulami e keeleko s ruk sioo : “mi u elefo i umber o ”; imisх ade alaleь leva kдд devormid. 4. Kui va a ma ole ? rддkimi e ves lemi e keeleko s ruk sioo : “Mi a ole aas a va a” 5. Mi u vдlimus. ves lemi e kuulami e keeleko s ruk sioo id ja sх avara eemale 6. Mi u lemmikmд g, mi u lemmik egevus. ves lemi e kirju ami e sх avara eemale keeleko s ruk sioo : meeldib Os. da-i f. sх a “ koos” 7.

В огромной разнице между такими словами, как «учить» и «выучить», заключается как раз факт закрепления. Если бы незакрепленные знания не уходили, то число знающих иностранные языки (как и любые прочие дисциплины) было бы равно числу изучающих, чего, к сожалению, не бывает. Встречаемся с каким-либо словом, правилом, понимаем их и скользим дальше, к следующему языковому факту, и это слово, правило не стали нашими, они не стали орудием, которым мы можем пользоваться по нашему разумению или прихоти. Хорошо еще, если они останутся в нашем сознании пассивно, то есть мы будем их узнавать. Одним из способов закрепления, хорошо оправдавших себя на практике, является именно противопоставление. Взрослый мозг прибегает к нему так или иначе, как бы ни противилась этому самая современная методика преподавания иностранных языков. Нам нужно сознательно усвоить, что в немецком языке согласные в интервокальной (между гласными) позиции не удваиваются, как, например, в венгерском. Что в отличие от русского в польском не пользуются обычно личными местоимениями, потому что окончание глаголов однозначно указывает на деятеля

1. Методы информатики в обучении математике

2. Использование метода тестирования при обучении биологии

3. Методика обучения решению текстовых задач алгебраическим методом

4. Принципы, методы и средства обучения с позиции православной педагогики

5. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

6. Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии
7. Качественный метод исследования с применением индикаторов. Весовой метод измерения скорости коррозии металлов
8. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

9. Методы обучения математике в 10 -11 класах

10. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

11. Проблема методов обучения

12. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

13. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

14. Методы поиска и исследований в преподавании физики

15. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

16. Методы профессионального обучения

Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

17. Еффективность использования игрового и соревновательного методов обучения дошкольников

18. Методы обучения и классификация методов обучения

19. Особенности активных методов обучения в высшей школе

20. Методы обучения и их назначение (таблица)

21. Методы обучения, их классификация и характеристика

22. Смысловое поле "метода обучения" в отечественной педагогике
23. О конструктивной функции методов обучения
24. Методы обучения физическим упражнениям

25. Применение методов нейро-лингвистического программирования в обучении

26. Метод обучения командной игре в "короткий" пас

27. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам

28. Обзор методов обработки естественного языка в задачах дистанционного обучения

29. Активные методы обучения

30. Анализ современных методов обучения в ВУЗе

31. Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы

32. Игра как метод обучения и воспитания

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

33. Классификация методов обучения

34. Методы исследования в методике преподавания русского языка

35. Методы обучения на уроках "Технологии" 8 классов

36. Методы организации самостоятельной работы школьников при обучении иностранному языку

37. Особенности использования аналитико-синтетического метода обучения письму учащихся младших классов в школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи

38. Реализация компетентностного подхода в процессе обучения школьному курсу информатики на основе применения кейс-метода
39. Специфика задач, средств и методов обучения игре в волейбол на учебно-тренировочных занятиях с детьми 13-15 лет
40. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте по методу Н.А. Зайцева

41. Цели дистанционного обучения. Методы управления временем. Трансакционые издержки

42. Дидиктические принципы и методы преподавания ИЗО в начальных классах

43. Обучение и реабилитация детей с нарушением слуха по верботональному методу

44. Особенности активных групповых методов обучения и их проявление

45. Методы обучения

46. Техника выполнения и метод предписания алгоритмического типа при обучении некоторым акробатическим элементам

47. Использование элементов проблемного обучения в преподавании экологии

48. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Опыт использования компьютерных информационных технологий обучения при преподавании курса "Физика" по пакетам прикладных программ: "Открытая физика", "Физика в картинках"

50. Метод конечных элементов

51. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

52. Методы исследования в цитологии

53. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

54. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях
55. Метод радиоавтографии в биологии
56. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

57. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

58. Гамма – каротаж. Физические основы метода

59. Метод Бокового каротажа

60. Методы выделения мономинеральных фракций

61. Основні методи боротьби з інфляцією

62. Предмет, метод, источники Административного права

63. Методы осуществления государственной власти

64. Метод гражданско правового регулирования

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

65. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

66. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

67. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

68. Эффективные методы изучения иностранных языков

69. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

70. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)
71. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
72. Цивилизационные методы в изучении истории

73. Методы компьютерной обработки статистических данных

74. Решение транспортной задачи методом потенциалов

75. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

76. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

77. Обзор возможных методов защиты

78. Метод деформируемого многогранника

79. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

80. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

82. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

83. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

84. Метод Симпсона на компьютере

85. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

86. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами
87. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x
88. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

89. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

90. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

91. Решение задач - методы спуска

92. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

93. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

94. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

95. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

96. Вычисление определенного интеграла методами трапеций и средних прямоугольников

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

97. Решение нелинейного уравнения методом касательных

98. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

99. Современные криптографические методы

100. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.