Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту і маркетингу Група МС-112 Контрольна робота з дисципліни: «Організація виробництва» Тема: «“Організація виробничого процесу у часі. Організація ремонтного обслуговування виробництва» Житомир Зміст Завдання Вступ 1 Принципи раціональної організації виробничого процесу 1.1 Процес організації виробництва 1.2 Етапи процесу організації виробництва 1.3 Характеристика основних принципів організації виробничого процесу 1.4 Висновки 2 Потокове виробництво, його особливості і переваги: 2.1 Загальна характеристика потокового виробництва, його основні ознаки 2.2 Класифікація та різновиди потокових ліній 2.3 Принципи та передумови потокового виробництва 2.4 Переваги та недоліки потокового виробництва 3 Організаційна структура служб матеріально-технічного постачання 4 Задача №1 на тему “Організація виробничого процесу у часі” 5 Задача №2 на тему „Організація ремонтного обслуговування виробництва” Література Завдання: Варіант № 32 Теоретичні питання: № 4 - Принципи раціональної організації виробничого процесу № 19 - Потокове виробництво, його особливості та переваги № 61 - Організаційна структура служб матеріально-технічного постачання Задачі: 1 - № 27 – Організація виробничого процесу у часі 2 - № 13 – Організація ремонтного обслуговування виробництва Вступ Ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність вдосконалення організації виробництва на підприємствах, мобілізації організаційних резервів підвищення його ефективності. Ці проблеми повинні вирішувати менеджери і економісти високої кваліфікації. Від їх компетентності, рівня набутих ними глибоких знань з організації виробництва у вирішальній мірі залежить успішне розв'язання конкретних практичних задач, пов'язаних з удосконаленням організації виробництва на промислових підприємствах. Вони повинні вміти розробляти і економічно обґрунтувати доцільність застосування у конкретних виробничих умовах відповідних організаційних проектів. Організація сучасного виробництва охоплює широке коло проблемних питань техніко-організаційного та економічного характеру, які вимагають свого нагального вирішення. Серед них проектування і забезпечення узгодженого функціонування в просторі і часі всіх складових єдиного інтегрованого виробничого процесу, основу якого складають організація основних виробничих процесів, організація процесів підготовки виробництва, процесів організації забезпечення випуску якісної та конкурентоспроможної продукції, процесів технічного обслуговування виробництва. Надзвичайно актуальною наразі є розробка системи методів, показників та механізмів економічної оцінки організації процесів комплексної технічної підготовки виробництва, тобто наукової, конструкторської, технологічної, організаційно-планової підготовки виробництва нових виробів, як важливих складових переходу підприємств на інноваційну модель господарювання. Велике значення має формування та обґрунтування досконалої виробничої структури підприємств шляхом визначення оптимального складу необхідних підрозділів, їх спеціалізації та раціональних зв'язків між ними в процесі їх функціонування.

Необхідно удосконалювати розробку і здійснювати впровадження заходів, спрямованих на гармонійне поєднання типів і методів організації виробництва з метою забезпечення оптимізації виробничих процесів, ефективного використання їх основних елементів та досягнення високих техніко-економічних показників в роботі підприємств. Надзвичайно важливим є налагодження чіткої, побудованої на наукових принципах системи організації трудових процесів та контролю якості продукції, обґрунтування організаційних заходів забезпечення зростання продуктивності праці шляхом удосконалення її організації, високої якості виготовлюваної продукції та її конкурентоспроможності. В полі зору постійно повинні знаходитись питання удосконалення системи організації узгодженого функціонування підрозділів основного виробництва та їх структурних складових в умовах постійної зміни об'єктів виробництва та впливу факторів науково-технічного прогресу. На особливу увагу заслуговують питання, пов'язані з проектуванням, реалізацією проектів і організації ефективного функціонування підрозділів сучасної виробничої інфраструктури. Представлені в узагальненому вигляді для вивчення основні проблемні напрямки сучасної організації виробництва на промисловому підприємстві можуть бути більш конкретизовані в умовах кожного окремо взятого підприємства того чи іншого типу виробництва. Крім цього, треба мати на увазі і те, що процеси організації виробництва постійно змінюються і удосконалюються під впливом науково-технічного прогресу і, отже, обумовлюють динаміку змін організації виробництва в часі і просторі. Особливо виразно ці зміни відбуваються під впливом науки і техніки, інноваційних процесів, які знаходять матеріалізоване відображення, у розвитку технічної бази виробництва, розширенні масштабів випуску нових, більш досконалих і конкурентноздатних видів продукції, рівні спеціалізації, характері кооперації праці, що також обумовлює необхідність зміни та удосконалення форм і методів організації виробництва. В умовах ринкової системи господарювання постійно виникає потреба в розробці і застосуванні на практиці досконалих організаційно економічних механізмів, нових форм і методів організації виробництва, які повинні забезпечувати підвищення його ефективності. Серед найважливіших напрямків удосконалення організації виробництва можна віднести наступні: застосування гнучких форм і методів організації виробництва, здатних забезпечувати прискорений перехід на виготовлення нових конкурентоспроможних виробів, які користуються підвищеним попитом на ринку; широке впровадження методів прискореної технічної підготовки та освоєння виробництва нових виробів з інноваційним наповненням, здатних успішно конкурувати на зовнішніх та внутрішніх ринках; розробка і застосування економічно досконалих систем організації та управління якістю продукції, широке залучення до цих процесів всього персоналу підприємств; забезпечення ритмічної і стійкої ефективної роботи підприємств шляхом застосування прогресивних методів організації виробництва і праці та всебічного використання організаційних резервів; розробка і впровадження організаційних проектів, спрямованих на вдосконалення технічного обслуговування виробництва шляхом інтеграції його діяльності з діяльністю основного виробництва.

Основним завданням дисципліни &quo ;Організація виробництва&quo ; є вивчення організаційних закономірностей формування і функціонування виробничих систем, організація їх виробничих процесів та удосконалення форм і методів організації виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції в поєднанні з раціональним використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Основна мета і задачі дисципліни &quo ;Організація виробництва&quo ;, полягають в тому, щоб майбутні спеціалісти набули необхідні знання з організації виробництва, які були б достатніми для кваліфікованого вирішення широкого кола практичних задач безпосередньо на промислових підприємствах. 1.1 Процес організації виробництва Процес організації виробництва передбачає комплекс взаємозв'язаних видів робіт, спрямованих на проектування, побудову, забезпечення функціонування і удосконалення виробничої системи. Процес організації виробництва завжди конкретний, має свою організаційну мету і націлений на результат, тобто на виготовлення виробів і надання послуг. Серед організаційних цілей можна виділити: підвищення ритмічності і ефективності виробництва; покращення якості продукції; зниження запасів товарно-матеріальних цінностей; ефективне використання виробничих потужностей тощо. Цілі мають бути системно узгоджені, і для їх досягнення треба виконати ряд організаційних процедур: окреслити види діяльності, необхідні для їх досягнення, встановити перелік робіт, які треба виконати, і забезпечити адресність їх виконання, тобто, встановити підрозділи і служби підприємства, в обов'язки яких буде входити реалізація організаційних цілей. Виконання організаційних робіт приводить до досягнення певного стану системи і стану її організації, який треба дослідити на відповідність цілям організації. Під час дослідження формується цілісна уява про всі характерні риси системи, процеси, які в ній відбуваються, та її зовнішні зв'язки і ефективність функціонування. Тобто, на цьому етапі процесу організації виробництва проводиться загальна оцінка організаційного рівня системи шляхом співставлення отриманих параметрів з еталонним (нормативним) рівнем. Процес дослідження організації виробництва закінчують формуванням пропозицій і переходять до етапу розгляду альтернативних варіантів організаційної концепції та вибору оптимального з поміж них. Оскільки бажаної мети можна досягнути різними шляхами, то в процесі організації виробництва опрацьовують можливі варіанти організаційної концепції. На основі вибраного варіанта розробляють проект організації (реорганізації) виробництва чи організаційний проект цільового призначення для вирішення конкретного завдання (наприклад, зниження затрат на виробництво, раціоналізація віддачі ресурсів, оновлення парку устаткування, диверсифікація виробництва і т.д.). Завершується процес організації виробництва безпосередньою реалізацією проекту організації і початком реального функціонування виробничої системи. Організація виробництва конкретизується через організацію виробничого процесу, основними елементами якого є: предмети праці, знаряддя праці і власне праця.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

4. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

5. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

6. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
7. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
8. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

9. Економічні та правові основи управління організацією

10. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

11. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

12. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

13. Заходи щодо зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми

14. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

15. Технологічні основи глобалізації

16. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

18. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

19. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

20. Організація евакуаційних заходів

21. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

22. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
23. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові
24. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

25. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

26. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

27. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

28. Організаційна і виробнича структура підприємства

29. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

30. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

31. Організація приймання товару в аптеці

32. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Організація праці

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

35. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

36. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Організація оплати праці на підприємстві
39. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

42. Рельєф та ландшафтна організація

43. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

44. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

47. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

48. Організація касових операцій у банківських установах

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація ресурсної бази банків в Україні

50. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

51. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

52. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

53. Організація будівельного майданчика

54. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
55. Організація робочого місця бухгалтера
56. Рівні організації організму людини

57. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

58. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

59. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

60. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

61. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

62. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

63. Внутрішній аудит організації

64. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

65. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

66. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

67. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

68. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

69. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

73. Організація документаційного забезпечення установи

74. Організація і методика аудиту

75. Організація і методика аудиту доходів підприємства

76. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

77. Організація облікової політики підприємства

78. Організація обліку в магазині "Світанок"

79. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

80. Організація обліку доходів

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

82. Організація обліку на підприємстві

83. Організація обліку орендних операцій

84. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

85. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

86. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
87. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
88. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

89. Організація управлінського обліку

90. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

91. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

92. Ревізійні комісії підприємств і організацій

93. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

94. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

95. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

96. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

98. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

99. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

100. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.