Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМВдовиченко Ірина НикифорівнаУДК 681.03Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах 05.13.06 – Інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування. Розробка технологій автоматизації вирішення складних завдань, керування об'єктами й виробничими процесами дозволило розширити сфери застосування інформаційних технологій на моделювання соціальних систем, прогнозування основних показників динаміки соціальних процесів. Одним з найважливіших сучасних завдань є порівняння й прогнозування показників соціального стану, наукове передбачення конкретних перспектив розвитку суспільства. Останнім часом значною мірою зросла важливість задач, коли доводиться приймати компромісні рішення в процесі дослідження складних соціальних об'єктів. Це пояснюється зростанням динамізму навколишнього середовища та розвитком науки і техніки, що спричинив появу великої кількості альтернативних варіантів вибору. За цих умов для прийняття рішень все частіше використовуються процедури експертизи. Експертні методи є ефективним інструментом аналізу соціальних об'єктів, побудови прогнозів, визначення їх якості та цінності. Застосування експертних методів актуальне для оцінки багатьох процесів. Загальновідомим є факт, що якість експертизи залежить від компетентності виконуючих її експертів. У відомих методах проведення експертизи передбачено, що експертна група вже задана. Недостатньо уваги було приділено питанню підбору експертів. Методика, що забезпечує правильність формування експертної групи, тільки розробляється. З вищезазначеного можна зробити висновок, що жоден з методів, що використовується, не може служити універсальним рішенням питання про вибір експертів. На даний час не існують моделі й алгоритми керування багатокритеріальним вибором експертів. Розробка такої методики, інформаційна її підтримка є досить актуальним завданням, адже від якості експертної групи залежить якість експертизи й правильність прийнятого на її підставі рішення. Великий внесок у розробку теоретичних і прикладних питань формування різних моделей соціальної експертизи й теорії прийняття рішень внесли: С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич, О.І. Ларичев, Б.Г. Литвак, Б.Г. Миркин, А.І. Орлів, В. Парето, В.В. Подиновський, Д.А. Поспєлов, Т. Сааті, Г. Саймон, Г. Фішер, К. Дж. Єрроу. Але розглянута проблема розкрита лише частково, методики, що використовуються не вирішують завдання формування експертної групи. Існує нагальна необхідність у подальшій розробці проблеми, про що неодноразово писали різні автори. Ці факти зумовлюють актуальність дослідження проблеми побудови методики й інформаційних технологій багатокритеріального вибору для прийняття рішень за результатами соціальної експертизи. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано в межах науково–дослідних робіт, що виконувалися в Інституті проблем математичних машин і систем Національної Академії Наук України відповідно до координаційного плану найважливіших науково-дослідних робіт із державної науково-технічної програми «Економічні проблеми побудови державності України», а саме: «Створення інтелектуальних інформаційних технологій, моделей, та мовних засобів для систем підтримки прийняття рішень» (2002 – 2006 рр.), шифр «Експерт», державний реєстраційний номер – 0102U002700. В результаті досліджень автором запропоновано вирішення завдання багатокритеріального вибору й оцінювання альтернатив в процесі вивчення складних соціальних об'єктів і розроблена інформаційно-аналітична система для проведення соціальної експертизи. Дисертаційна робота пов'язана з науковою роботою, що проводиться в Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління за темою &quo ;Розробка і дослідження моделей і алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах неповної визначеності&quo ;, державний реєстраційний номер – 0106U000059, терміни виконання: 01.01.06 – 01.01.09. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і методологічних засад створення й застосування інформаційної технології комбінованого багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив для формування експертної групи з метою підвищення ефективності соціальної експертизи, а також створення комплексної технології проведення соціальної експертизи й обробки її результатів. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: дослідити ефективність існуючих методів і моделей експертного опитування й багатокритеріального вибору; побудувати модель й алгоритми комбінованого методу для багатокритеріального експертного вибору й аналізу; розробити інформаційну технологію для багатокритеріального експертного вибору альтернатив для соціальних досліджень; створити інформаційно-аналітичну систему для комплексної технології проведення соціальної експертизи й аналізу її результатів; випробувати й оцінити ефективність технологій на конкретному прикладі. Об'єктом дослідження є технології проведення соціальної експертизи. Предметом дослідження є інформаційні технології експертного оцінювання альтернатив для формування експертної групи. Методи дослідження. У дисертаційній роботі використана теорія системного аналізу; теорія багатокритеріальної оптимізації; теорія прийняття рішень; методи кореляційно-регресійного аналізу; методи експертних оцінок; методи математичної статистики; евристичні методи. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації подане нове рішення наукової задачі багатокритеріального вибору альтернатив для формування експертної групи для соціальних досліджень. У задачі багатокритеріального вибору, що вирішується в даній роботі, використовується комбінація експертних, статистичних, евристичних, психологічних оцінок. У такому аспекті завдання вибору з кінцевої вихідної множини альтернатив у науковій літературі практично не розглядалося. Тому основні результати роботи є оригінальними.

Серед них виділимо такі: вирішено актуальне наукове завдання розробки моделей, алгоритмів й інформаційної технології для соціальної експертизи; вперше розроблена й перевірена комбінована методика багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив для формування експертної групи, що поєднує 30 базових методів (експертних і статистичних), 6 основних методик, 3 психологічних тести; вперше розроблена математична модель комбінованої методики багатокритеріального оцінювання альтернатив для формування експертної групи для соціальних досліджень; запропоновано й обґрунтовано нове рішення науково-практичного завдання побудови інформаційної моделі формування експертної групи; запропонована й реалізована комплексна інформаційна технологія для збору експертної інформації, аналізу й обробки результатів експертизи; удосконалені методи одержання експертних даних. Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика і інформаційна технологія вирішує завдання підвищення ефективності соціальної експертизи, прискорює процес прийняття рішень за рахунок оптимального формування експертної групи й об'єктивного оцінювання результатів експертизи. Створено дві інформаційно-аналітичні системи: ФОРЕГ (ФОРмування Експертної Групи) і &quo ;Тестування експертів&quo ; для реалізації розроблених методики й технології. Використання створеного математичного й програмного забезпечення дозволяє істотно зменшити витрати ручної праці, скоротити час введення результатів експертного опитування в БД, підвищити точність одержаних оцінок, скоротити терміни аналізу даних, одержати науково-обґрунтовані висновки. Практичне значення результатів підтверджується їх впровадженням, використанням для вирішення низки прикладних задач. Результати дисертаційної роботи використані на металургійному комбінаті ВАТ &quo ;АрселорМіттал Кривий Ріг&quo ; як наукові й методичні основи при формуванні банку даних конкурентоспроможності науково-технічного персоналу, нових технологій розвитку персоналу, наукових нововведень для забезпечення ефективності експертного аналізу при ухваленні рішення щодо доцільності їхньої підтримки з метою своєчасного практичного запровадження на підприємстві (Акт впровадження від 24 вересня 2007 р.). Розроблені в дисертаційному дослідженні методика й інформаційна технологія використовуються в навчальному процесі студентів спеціальності &quo ;Гнучкі комп'ютеризовані системи і робототехніка&quo ; при вивченні дисципліни &quo ;Людино-машинні системи&quo ; на кафедрі технічної кібернетики Криворізького інституту Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління (Акт запровадження від 26 червня 2006 р.), також спеціальності &quo ;Автоматизоване керування електроприводом&quo ; в процесі вивчення дисципліни &quo ;Моделювання електромеханічних систем&quo ; і спеціальності &quo ;Автоматичне керування технологічними процесами й виробництвом&quo ; при вивченні дисципліни &quo ;Інформаційні технології науково-дослідної діяльності&quo ; на кафедрі комп'ютерних систем автоматизованого керування електропроводом Національної металургійної академії України (Акт впровадження від 4 липня 2006 р.)

Друге пояснення: нац нацоналзми це неодмнн продукти продуценти модерност. Модернзаця, яку зазвичай виводять вд Велико французько Промислово революцй (та нколи вд Реформац), трансформувала весь триб життя до тако мри в такий спосб, що був небачений з часв неолтично революц переходу до ослого рльництва. Промисловий капталзм, бюрократична держава, тотальна вйна, соцальна моблзаця мас, наука рацоналзм, масова компютеризована нформаця й електронн комункац, занепад традицйний смейних цнностей сексуальна революця змнили життя кожно людини на планет й вдрвали вд звичних практик повсякденно рутини. Нов манери й нетрадицйн стил життя викликали дезорнтацю розладнання в груп та ндивдв, пдваживши стар структури перетворивши давн культури на застарл. Модернзацйна революця принесла помтну фрагментацю, але й водночас нов види комункац та нтеграц, основан на нових електронних технологях нформац розповсюдження. У такому безпрецедентному становищ нац й нацоналзми неодмнн, хай непримн, нструменти контролю за руйнвними ефектами значних соцальних змн

1. Інформаційні технології управління маркетингом

2. Інформаційні технології на уроках хімії

3. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

4. Інформаційні системи і технології підприємства

5. Інформаційні системи і технології на підприємстві

6. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
7. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
8. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

9. Компютерні інформаційні системи

10. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

11. Інформаційні ресурси України

12. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

13. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

14. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

15. Інформаційні системи

16. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

17. Корпоративні інформаційні системи

18. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

19. Ціна сучасних інформаційних технологій

20. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

21. Інформаційні системи в маркетингу

22. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
23. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності
24. Інформаційні системи в менеджменті

25. Рівень достовірності експертних оцінок

26. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

27. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

28. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

29. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

30. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

31. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

32. Інноваційні технології в бізнесі

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

33. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

34. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

35. Технологія соціального захисту

36. Організаційні аспекти соціальної роботи

37. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

38. Інформаційні системи в економіці
39. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь
40. Соціальне становище Запорізького краю

41. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

42. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

43. Соціальні інститути.

44. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

45. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

46. Право як спеціальне соціальне явище

47. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

48. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Мораль і соціальне управління

50. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

51. Сутність і значення соціального страхування

52. Державна політика соціального страхування

53. Соціальна інфраструктура України

54. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
55. Розвиток соціальної географії в СРСР
56. Історія соціально-економічної географії світу

57. Державна соціальна допомога

58. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

59. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

60. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

61. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

62. Соціальна держава

63. Соціальна обумовленість державної служби

64. Соціальна цінність права

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

65. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

66. Сутність та соціальне призначення держави

67. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

68. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

69. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

70. Історія України. Соціально-політичні аспекти
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

75. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

76. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

77. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

78. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

79. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

80. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

81. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

82. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

83. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

84. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

85. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

86. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
87. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
88. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

89. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

90. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

91. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

92. Соціально-етичний маркетинг

93. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

94. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

95. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

96. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

98. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

99. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.