Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” АНТОНЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА УДК 339.13.01:338.48 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м. Київ. Науковий керівник доктор економічних наук, професор ПОРУЧНИК Анатолій Михайлович, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, завідувач кафедри міжнародної економіки Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор РУМЯНЦЕВ Анатолій Павлович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин кандидат економічних наук, ЗАБАЛДІНА Юлія Борисівна, Інститут туризму Федерації профспілок України, завідувач кафедри економіки та менеджменту Захист відбудеться 6 березня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54 1, ауд. 203. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601. Автореферат розіслано 6 лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор Л.Л.Антонюк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Перехід розвинутих суспільств до постіндустріальної фази та формування відкритих національних економік у другій половині ХХ ст. спричинили розгортання регіональних інтеграційних процесів, як передумови становлення цілісної глобальної соціально-економічної системи, основними ознаками якої є: утвердження в якості домінуючих у світі ринкових відносин; випереджаючий розвиток сфери послуг; ключовий вплив на міжнародні економічні відносини комунікативних та інформаційних систем; лібералізація умов міждержавного обміну природними, технологічними, інвестиційними та людськими ресурсами; оволодіння все більшою масою громадян різних країн загальнолюдськими цінностями та стандартами життя. Таким чином, трансформація центру світового господарства відбувається у напрямку поступового розвитку постматеріальних структур, серед яких переважають, ті, що виробляють знання та інтелектуальні продукти, які стають надбанням все більшої частини людства. Стрімке зростання чисельності населення планети в ХХ ст., агломерація його розселення, перманентне збільшення доходів різних верств громадян розвинутих країн, підвищення їх культурного рівня, з одного боку, – а з другого, – інтенсивний розвиток сектору сервісної економіки у структурі світового господарства, а також взаємозближення країн утворюють сприятливі політичні, матеріальні та соціально-психологічні умови для бурхливого розвитку міжнародного туризму, перетворення його в один з найпотужніших сегментів світової економіки.

На сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, його диверсифікацію та структурно-функціональну трансформацію вагомий вплив здійснюють також розвиток мережі новітніх транспортних засобів та засобів зв’язку, системи страхування та гарантії безпеки людей, мобільність валютних операцій та інші фактори. До світового ринку туристичних послуг все активніше залучається і Україна, яка стала самостійним суб’єктом міжнародних економічних відносин всього півтора десятиріччя тому назад і для якої міжнародний туризм є досить молодою галуззю, що знаходиться на етапі становлення, але має цілком реальні можливості та умови для нарощення свого потенціалу, зокрема, завдяки наявності в країні унікальних природно-рекреаційних ресурсів, історико-культурних пам’яток, багатої флори та фауни, зон різноманітних форм відпочинку. Уже сьогодні народжуються нові туристичні послуги – професійний бізнес-туризм, спортивний, пригодницький (екстремальний), екологічний туризм тощо. Особливо перспективним видається розвиток в Україні найновітніших видів туризму, передусім – зеленого та пригодницького, широкі можливості для розвитку яких є в провідних рекреаційних регіонах України – Кримському та Карпатському. Однак існують також і фактори, що гальмують розвиток даної сфери послуг, серед яких можна виділити такі: недостатність розвинутості інфраструктури, відсутність кваліфікованого персоналу, екологічні та кримінальні ризики, низький рівень побутового комфорту, високі ціни на послуги, внаслідок чого Україна суттєво відстає від провідних країн як по наданню туристичних послуг, так і розвитку туристичної індустрії. Питанням розвитку світового та вітчизняного ринків туристичних послуг присвячені наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких слід виділити праці українських авторів – О.Бейдика, Л.Гонтаржевської, Ю.Забалдіної, Р.Заблоцької, В.Кифяка, О.Любіцевої, Г.Михайліченко, Р.Росохи, А.Румянцева, Т.Сокол, С.Соколенка, Д.Стеченка, Т.Ткаченко та ін., російських фахівців – А.Александрової, І.Балабанова, В.Гуляєва, І.Зоріна, В.Квартальнова, В.Сеніна, А.Чудновського та ін., а також західних дослідників – Р.Бартона, Д.Боуена, Р.Бpаймеpа, Г.Гана, Ф.Котлера, А.Маршала, Д.Мейкенза, М.Портера, Н.Реймерса, Ч.Робінсона, В.Сміта, Д.Уокера, Г.Харріса, Д.Холловея та ін. Разом з тим у наукових публікаціях вищеназваних авторів недостатньо повно розкрито механізм впливу чинників та факторів сучасного глобалізованого макросередовища на характер та масштаби розвитку міжнародного туризму, сутність структурно-функціональних змін, що відбуваються на міжнародному ринку туристичних послуг, шляхи та методи включення України у світові туристичні процеси. Виходячи з цього, потребують всебічного дослідження структурно-функціональні фактори та регуляторні механізми розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, новітні тенденції, умови та засоби ефективного включення України у міжнародний ринок туристичних послуг, що і обумовило вибір теми дисертації, її мету і завдання. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана в рамках міжкафедральної науково-дослідної теми “Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0101U002948) та теми “Ресурси і моделі глобального економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0106U004357) факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Особисто автором в рамках теми підготовлено розділи “Туристична кластеризація регіонів України” та “Інноваційно–маркетингова модель формування конкурентоспроможних туристичних підприємств в Україні”. Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертації є розкриття системи структурно-функціональних факторів, що впливають на розвиток міжнародного ринку туристичних послуг, з’ясування процесів його якісної трансформації в умовах глобалізації та визначенні шляхів ефективної інтеграції України у світовий ринок туризму. Відповідно до мети дослідження, в роботі поставлено наступні конкретні завдання: - розкрити зміст, сучасний характер та основні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг та механізми його регулювання; - визначити місце і роль міжнародного туризму в системі світового ринку послуг; - дослідити рівні і механізми регулювання світової сфери туристичних послуг та їх еволюцію в сучасних умовах; - виявити структурні зрушення, що відбуваються на міжнародному ринку туристичних послуг під впливом глобалізації; -здійснити дослідження функціональної диверсифікації світового туристичного ринку; - оцінити місце та роль України на міжнародному ринку туристичних послуг та виявити проблеми на шляху формування національної конкурентоспроможної туристичної галузі; -обґрунтувати організаційно-економічний механізм вдосконалення національного ринку туристичних послуг та шляхи його конвергенції зі світовим; -розробити та обґрунтувати доцільність впровадження кластерної моделі функціонування національної туристичної сфери; -сформулювати концептуальні засади створення інноваційно-маркетингової моделі нарощення конкурентоспроможності туристичної галузі в Україні. Об’єктом дослідження є процеси розвитку міжнародного туризму в умовах соціально-економічної глобалізації. Предметом дослідження є структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в сучасних умовах. Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні застосовуються методи дослідження, які ґрунтуються на опрацьованих автором положеннях економічної науки у галузі теорії та методології. У процесі роботи широко використовувались методи аналізу та синтезу (при дослідженні сутності економічних категорій “послуга”, “туризм”, “міжнародний ринок туристичних послуг”, “туристична послуга”, багаторівневої системи регулювання ринку туристичних послуг, процесів розвитку світового та вітчизняного туристичних ринків та виявленні ключових факторів, що обумовлюють їх розвиток, функціонально-видової диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг: п.1

За Інструкцією таку інформацію співробітники "ІНФІБРО" (як офіційні, так і таємні) повинні були добувати головним чином з перших джерел, тобто у безпосередніх носіїв важливої інформації або з відповідних документів при персональній відповідальності виконавців. План поточної роботи цієї установи мав складати військовий міністр або начальник "ІНФІБРО", але з обов'язковим затвердженням міністром. Такий порядок планування роботи Інформбюро мав за мету забезпечити зв'язок між загальними оборонними зусиллями України та діяльністю військової розвідки республіки. Щодня начальник Інформбюро повинен був особисто звітувати перед начальником Генштабу або керівником військового відомства. Співробітники "ІНФІБРО" призначалися його начальником, а певного рівня керівники - з подальшим затвердженням військовим міністром [443]. Слід зупинитись на функціональності структурних підрозділів "ІНФІБРО". Господарські, фінансові, діловодські та, напевно, й кадрові питання покладалися на загальну канцелярію. Зрозумілі в цілому функції 3-го (розвідочного) відділу

1. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

2. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

3. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

4. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

5. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

6. Предложение как экономическая категория, функция предложения, факторы, определяющие предложение
7. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
8. Функціональне призначення правового регулювання

9. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

10. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

11. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

12. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

13. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

14. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

15. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

16. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

17. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

18. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

19. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

20. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

21. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

22. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
23. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
24. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

25. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

26. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

27. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

28. Спрос и его факторы. Функция спроса

29. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

30. Національний банк України та особливості його функціонування

31. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

32. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

34. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

35. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

36. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

37. Классификация лечебных физических факторов. Алгоритм функционирования и структурная компоновка аппаратного комплекса

38. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку
39. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
40. Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику

41. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

42. Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

43. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

44. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

45. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

46. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

47. Тенденції розвитку міжнародної економіки

48. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

49. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

50. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

51. Сущность, структурные элементы и функции политической партии

52. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

53. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

54. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
55. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні
56. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

57. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

58. Міжнародний фондовий ринок

59. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

60. Ринок як форма функціонування товарного господарства

61. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

62. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

63. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

64. Эпифиз и его гормональные функции

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности

66. Строение и функции клетки

67. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

68. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

69. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

70. Структурная геология
71. Миграция элементов и ее факторы
72. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

73. Сущность, функции и классификация налогов

74. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

75. Задачи, основные функции и система ОВД

76. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

77. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

78. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

79. Уголовное преследование как функция государства

80. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Налоги: их сущность, виды и функции

82. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

83. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

84. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

85. Функции государства

86. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
87. Структура и функции государственного аппарата
88. Деньги и их функции(MONEY)

89. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

90. Культура как социальное явление. Ее основные функции

91. Культура как фактор общения

92. Функции культуры

93. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

94. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

95. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

96. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее

97. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

98. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

99. Структурная схема ЭВМ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.