Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка Випускна робота з педагогіки Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття) Виконала студентка V курсу, гр. ММ 41 Вантух О.І. Науковий керівник викладач Мачинська Н.І. Львів – 2008 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Історичні умови становлення і розвитку морального-етичного виховання в Західній Україні. Вплив духовенства на розвиток музичного відродження 1. Шкільні закони другої половини ХІХ століття і релігійно - моральне виховання Розділ 2. Внесок західноукраїнських композиторів у морально-етичне виховання 2.1 Розвиток засад релігійно-морального виховання в діяльності західноукраїнських композиторів 2.2 Аналіз музично - педагогічної спадщини з моральн-етичного виховання Висновки Список використаних джерел ВСТУП Актуальність та ступінь наукової розробки теми. Духовна культура українців є не лише невичерпною криницею етнографічних, історичних, культурологічних знань про життя українського народу протягом століть, але і могутнім засобом виховання молоді. Дума і пісня, музика і приказки, гумор і писанка, байки і танок, святкування і молитви, старовинні обряди і мудрі звичаї – це неповторний образ України, буття, це те, що супроводжує людину у перебігу її свідомої життєдіяльності. Заповідані предками її скарби підтримували український народ у найважчі хвилини скрути, найгірші часи історії. Через мул забуття, через пекельні піски заборон пробивались крізь століття до нас рятівні кришталеві джерела, вивчення яких сьогодні має вагоме значення для розвитку національної свідомості, світогляду молоді України. Одним з важливих пластів українознавства як цілісної наукової системи є поєднання таких форм суспільної свідомості: “релігії” – сфери “душі”, феномену, органічно пов’язаного з містичним сприйняттям і поясненням світу; філософії – царства логіки, інтелекту; мистецтва – царини буття людей, у якій панує творчість ” . Таке виділення небезпідставне, оскільки український народ традиційно є глибоко віруючим. Коріння української релігії, як і філософії чи мистецтва, сягають сивої давнини, починаючи з Трипільської культури. Релігія – явище історичне, яке потребує науково-теоретичного та практичного дослідження, бо саме “релігійні знання складають методологічну основу вивчення релігійних явищ у їхнім зв’язку з соціальною практикою” . Релігія є основоположницею етики і етичного ставлення вірних одне до одного. Тому з цього моменту розглядатимемо релігію як одночасно тотожне явище етиці. Пріоритетне завдання релігії полягає у тому, щоб навчитись пізнавати духовно-моральні цінності релігійної та не релігійної людини, формувати –морально-етичний світогляд людей. Виходячи з того, що понад 80 відсотків сучасного населення світу – віруючі, а кожна освічена та культурна людина цінує передусім знання існуючих релігій, традицій та звичаїв кожної нації зокрема, тим паче рідної, то природно морально-етичне виховання слугує засобом формування духовності в підростаючого покоління.

Говорячи про музичне мистецтво, необхідно відзначити, що воно є виховним засобом для формування знань про релігійні, етичні традиції рідного народу. Колядки, релігійні мотиви, гаївки і т.д. є своєрідним конденсатом духовної культури народу від найдавніших часів до тепер. Зберігаючи і збагачуючи кращі народні традиції, релігійні мотиви якнайбільше сприяють формуванню особистісних якостей людини. Процес засвоєння релігійних пісень і виконання відкриває можливість застосування у педагогічній роботі не прямих, а опосередкованих виховних впливів, “осягнення світу” через сприйняття мистецьких творів, які не тільки об’єктивно, а і суб’єктивно виступають засобом пізнання життя. Професор Прикарпатського університету Р.П.Скульський у своїй концепції української школи вказує, що наш край багатий “самобутнім народним мистецтвом і фольклором”, тут “збереглися прогресивні народні та релігійно-обрядові традиції, що можуть бути успішно використані у вихованні дітей та молоді”. Багате джерело релігійно-морального виховання на сьогоднішній день становить педагогічна спадщина західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття. Їх діяльність стала предметом багатьох наукових праць. В Австро-Угорський період, зокрема у другій половини ХІХ століття, ця проблема розроблялася такими композиторами і музичними діячами: А.Вахнянином ; С.Воробкевичем ; В.Матюком . Питання, пов’язані з діяльністю і творчим доробком композиторів знайшли помітне місце і в науково-публіцистичних працях західноукраїнських митців першої половини ХХ століття (до 1939 року). Інтерес становлять статті, дослідження, написані І.Біликовським , ; Р.Зарицьким ; І.Левицьким , ; В.Садовським (Домет) та іншими, в яких розкриті частково і окремі питання релігійно-морального виховання у діяльності композиторів. У зв’язку з цим роботи згаданих авторів містять цінний фактичний матеріал і служать вагомим джерелом нашої випускної роботи. В українській науці радянського періоду проблема музичної діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття знайшла своє відображення у працях М.Білинської ; С.Павлишин ; Р.Горака ; Л.Ханик ; Й.Волинського ; Л.Ханик , у підручниках з історії української музики та іншій музикознавчій літературі. Однак вона писалася в тойчас‚ коли їх автори не могли об’єктивно і всебічно представити результати своїх досліджень. Треба мати на увазі ще й те, що здебільшого це були мистецтвознавці. Тому не дивно, що предметом їх аналізу ставали окремі аспекти музичної творчості композиторів, а щодо питань релігійно-морального виховання, то вони в цих працях практично не розкриті. Дещо збагатилося вивчення проблеми за останні роки. В ряді праць, статтях, біо-бібліографічних словниках і енциклопедичних довідниках з питань розвитку музичного мистецтва в Західній Україні знайшла своє відображення і релігійна тема у творчості композиторів. Уваги заслуговують публікації, написані І.Бермес ; Я.Михальчишином ; Л.Філоненком ; М.Черепанином. Проте наявні публікації повністю не розкривають всі аспекти діяльності композиторів.

Зокрема, відсутнє комплексне дослідження проблем морально-етичного виховання у діяльності та спадщині західноукраїнських митців. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням проблеми. Все це і зумовило вибір теми випускної роботи “Релігійно-моральне виховання школярів у педагогічній спадщині та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття”. Об’єкт дослідження – педагогічна діяльність і спадщина композиторів. Предмет – підручники і збірники з релігійно-морального виховання. Мета – виявити і оцінити з сучасних позицій внесок західноукраїнських композиторів у релігійно-моральне виховання школярів. Відповідно до мети були поставлені такі завдання: здійснити аналіз впливу духовенства на початок музичного відродження; проаналізувати шкільні закони другої половини ХІХ століття та визначити яке місце займала в них релігія і музика; виявити вплив композиторів на розвиток релігійно-морального виховання; проаналізувати релігійну спадщину композиторів. Основними джерелами для написання випускної роботи стали опубліковані та не опубліковані науково-педагогічні та літературно-публіцистичні праці, статті про діяльність композиторів; підручники і збірники з релігійно-морального виховання. Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ століття – період, позначений якісно новими музично-освітніми змінами в Західній Україні. Наукова новизна випускної роботи полягає в тому, що на основі численних джерел: вперше комплексно досліджено діяльність композиторів у царині релігійно-морального виховання ; визначено внесок композиторів у розвиток української музично-педагогічної науки; у науковий обіг введено ряд музичних творів для дітей, створених композиторами , які раніше не публікувалися. РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1.1 Вплив духовенства на розвиток музичного відродження Великий вплив на розвиток музичного відродження в Західній Україні мало духовенство. Саме на їх долю випало вести важку боротьбу за національне відродження, в якій музика і спів були могутньою зброєю національно-визвольної боротьби. А поштовхом до початку музичного відродження в західних областях України стало відкриття наприкінці ХVІІІ століття у Відні, при церкві св.Варвари, духовної семiнарії, в якій навчались українці. Саме тут І.Снігурський, будучи парохом при церкві, відкрив для себе красу і велич української музики, яку виконував хор співакiв із Східної України. &quo ;На галичан їхній спів справляв не тільки велике враження, але й давав можливість познайомитися з українською музичною культурою, яку вони потім перенесли в Галичину&quo ;. Власне із І.Снігурським, а також іншими прогресивними церковними діячами, передусім, І.Могильницьким, Й.Левицьким, М.Вербицьким, І.Лаврівським пов’язані досягнуті успіхи в справі становлення і розвитку української музичної культури в регіоні. Якщо наприкінці XVIII сторіччя‚ за часів єпископа М.Скородинського, осередком музичного життя був Львів, зокрема святоюрська капела під керуванням Панківського , то на початку ХІХ сторіччя, після смерті єпископа у 1805 році, той центр переноситься до Перемишля, який водночас стає і важливим осередком розвитку освіти та культури в західноукраїнському регіоні.

Не можна ігнорувати й зовнішні причини поразки. Передусім слід назвати змушеність вести жорстоку збройну боротьбу як на сході, так і на заході, з ворогами, з котрих кожний окремо був сильнішим за українську армію. "Але, - як зазначив один із авторів "Історії українського війська", - причини зовнішньої натури грають у долі народу другорядну ролю - бо ж кожна сама в собі сильна нація найде собі все приятелів..." [508]. Таким чином, щойно створені нові інституції - розвідка та контррозвідка - за короткий період свого існування набули досвіду оперативно-розшукової роботи у всіх її напрямах. Крім того, саме в цей період, на думку автора, зароджується важлива ідеологічно-виховна засада професійної діяльності співробітників спеціальних служб: сплав національно-патріотичної спрямованості та ідеології державотворення, що вкрай важливо і для діяльності нинішніх спецслужб України. РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних органів Західно-Української Народної Республіки § 5.1. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦСЛУЖБ ЗУНР Після закінчення першої світової війни в імперії Габсбургів розгорнувся рух за утворення самостійних національних держав. І на західноукраїнських землях настав якісно новий етап народних змагань

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

3. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

4. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

5. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

6. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
7. Розумове виховання обдарованих дітей
8. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

9. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

10. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

11. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

12. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

13. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

14. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

15. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

16. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

17. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

18. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

19. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

20. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

21. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

22. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
23. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття
24. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

25. Реферат по теме “Человек на войне”

26. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

27. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

28. Моральна культура особистості та етикет

29. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

30. Правові відносини батьків та дітей

31. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної церки Волині (1867-2006рр.)

32. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Джанні Родарі та його книги для дітей

34. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

35. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

36. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

37. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

38. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
39. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
40. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

41. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

42. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

43. Види та причини порушень розвитку дітей

44. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

45. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

46. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

47. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

48. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

50. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

51. Моральне виховання старших дошкільників

52. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

53. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

54. Патріотичне виховання підлітків та юнаків
55. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
56. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

57. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

58. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

59. Діти–індиго та особливості їх виховання

60. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

61. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

62. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

63. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

64. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

66. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

67. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

68. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

69. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

70. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування
71. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
72. Сообщение на тему: Суксцессия

73. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

74. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

75. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

76. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

77. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

78. Цивільний та арбітражний процес

79. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

80. Детство и первая молодость Иоанна IV

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

82. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

83. Возмещение (компенсация) морального вреда

84. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

85. Темы английского для экзамена

86. Экзаменационные темы по немецкому языку
87. Темы по английскому языку (English topics)
88. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

89. Несколько рефератов по культурологии

90. "Молодая гвардия" А. Фадеева

91. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

92. Тема Родины в поэзии Блока

93. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

94. Тема вольности в произведениях А.С. Пушкина

95. Мое отношение к литературе на военную тему

96. Тема свободы в лирике Пушкина

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

98. Тема Родины в творчестве А. Блока

99. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.