Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1.Управлінський облік запасів 1.1 Сутність запасів, їх класифікація та прийоми управління ними 1.2 Управлінський облік запасів 1.3 Використання внутрішньої звітності при управлінні запасами 2. Шляхи вдосконалення управління запасами на підприємствах 2.1 Управління запасами на підприємстві за допомогою моделі EOQ 2.2 Управління запасами на підприємстві за допомогою моделей АВС-, ХYZ- аналізу Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства є ефективне управління запасами. Стан формування та використання товарних запасів є визначальним для забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства. Склад та структура запасів обумовлюють можливості підприємства з організації торгово-технологічного процесу, здійснення певної цінової, асортиментної політики. Особливості функціонування підприємств галузі за сучасних економічних умов та значущість для них товарних запасів як базової складової при формуванні ринкової стратегії, обумовлюють актуальність дослідження проблеми ефективності управління запасами. Проблемі управління матеріальними ресурсами на підприємствах вітчизняними і зарубіжними вченими і фахівцями приділяється значна увага. Водночас залишаються невирішеними питання, що виникли в умовах нестійкого ринкового попиту і пов’язані з необхідністю обґрунтування нестабільного рівня запасів, забезпечення економічно доцільного співвідношення резервів матеріальних ресурсів і виробничих потужностей, створення запасів за стадіями виробничого циклу, визначення розміру та обґрунтування їх потреби. Мета і завдання курсової роботи є : дати визначення запасам; визначити роль запасів в управлінському обліку на підприємстві; розглянути моделі вдосконалення управління запасами. Об'єкт дослідження: є система управління запасами в управлінському обліку на підприємствах. Предметом курсової роботи є механізм формування ефективної системи управління запасами. 1. Управлінський облік запасів 1.1 Сутність запасів, їх класифікація та прийоми управління ними У відповідності до П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ; під запасами розуміють активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством. (3) У підручниках з бухгалтерського обліку piзні автори виділяють і дають визначення виробничим запасам: так, Бутинець Ф.Ф. під сутністю виробничих запасів розуміє все те, що завезено на склади підприємства i ще не вступило в першу стадію обробки, тобто частина сукупних запасів, призначених для виробничого споживання . Також Лень В.С., Гливенко В.В. визначають виробничі запаси як предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес; складаються вони з сировини, основних i допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів i комплектуючих виробів, тари i тарних матеріалів, запасних частин для поточного ремонту основних фондів.

(21) Ефективним засобом управління запасами на підприємствах покликаний стати управлінський облік, основною метою якого в частині запасів є збереження та раціональне їх витрачання на всіх етапах руху. Управління запасами - це функціональна діяльність, мета якої - довести загальну суму щорічних витрат на утримування запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів. Згідно з іншим визначенням, управління запасами - це забезпечення і підтримування оптимальної кількості і типів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління запасами пояснюється, насамперед, тим, що виробництво - це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію. Типи запасів найчастіше розглядають у контексті конкретної організації (стосовно банку - це запаси грошей, школи - запаси навчальних засобів, лікарні - ліків). Детальніше зупинимося на типах запасів промислового підприємства: 1. Сировина (це інгредієнти, які перетворюються в кінцевий продукт, і характер яких залежить від призначення продукції та особливостей виробничого процесу). 2. Допоміжні матеріали ( матеріали, які не є часткою готового виробу: мастило, миючі засоби тощо). 3. Незавершене виробництво (вироби, що не пройшли повний технологічний цикл обробки). 4. Готова продукція ( не реалізовані кінцеві продукти, які зберігаються на складах підприємства-виробника або на підприємствах роздрібної торгівлі). Запаси створюються з метою: • сприяння обслуговуванню споживачів (наявність запасів - важливий чинник утримування споживачів, пов'язаний із можливістю поставки продукції в будь-який час); • сприяння гнучкості виробництва (здатність швидко переходити на виробництво іншої продукції завдяки запасам, можливість задовольнити попит на продукцію, яка в даний час не виробляється); • сприяння визначеності виробництва (чим більш невизначена ситуація на ринку, тим більша необхідність страхування створенням резервних запасів); • сприяння згладжуванню виробництва (здатність задовольняти попит у періоди максимального збуту без збільшення обсягу виробництва); • отримання прибутку шляхом цінової спекуляції (в період інфляції можна отримати прибуток купівлею запасів за нижчою ціною і продажем їх у майбутньому). Створення та зберігання запасів потребують значних витрат, і щорічна їх сума перевищує чверть вартості самих запасів. Тому важливо керувати запасами, щоб зазначені витрати були мінімальними і щоб забезпечувався той рівень обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до якого прагне компанія. Затрати, пов'язані зі створенням і зберіганням запасів, охоплюють: а. Затрати на підтримування запасів, тобто пов'язані з володінням запасами. б. Затрати, пов'язані з розміром партій, тобто затрати, пропорційні до кількості замовлених партій, а не кількості виробленої продукції. в. Затрати, пов'язані з дефіцитом запасів, тобто такі, що виникають при відсутності необхідних матеріалів. г. Затрати на управління запасами. Більшість американських теоретиків і практиків менеджменту вважають, що при встановленій меті управління запасами (утримування на мінімальному рівні щорічної загальної суми витрат на забезпечення запасів) необхідно зводити до мінімуму такі показники: • кількість замовлень за рік; • тривалість страхових циклів; • тривалість часу поставки, виготовлення та внутрішньозаводського транспортування; • тривалість циклів зберігання на складі: • кількість товарів, що знаходяться на складі; • кількість складів і комор.

Американські фахівці вважають, що добре виконана програма управління запасами повинна дати такі результати: 1. Більш як на 10% зменшити загальну суму витрат на запаси. 2. Зменшити середню суму капітальних вкладень у запаси. 3. Зменшити кількість дефіцитних товарів.(20) Для ефективної реалізації цієї економії необхідно правильно використати як кошти, зекономлені на капіталовкладеннях у запаси, так і додаткову площу, звільнену через зменшення розміру запасів. Для управління запасами в управлінському обліку використовують ряд процедур і технічних прийомів: 1)правильне бюджетування потреби у різних елементах запасів (сировини, напівфабрикатів, готової продукції, товарів; 2) контроль за нормативами та рівнем запасів відповідно до бюджету, розрахунок коефіцієнту оборотності запасів та середнього періоду їх оборотності як в цілому, так і за видами запасів: 3) контроль повторних замовлень виробничих запасів, що дає можливість визначити, при якому мінімальному допустимому залишку сировини необхідно оформляти повторне замовлення (так звана точка замовлення); 4) використання моделі розрахунку економічного розміру замовлення (ЕРЗ), суть якої полягає у визначенні такого розміру замовлення, при якому сумарні витрати на оформлення замовлення та зберігання запасів будуть мінімальними. На практиці під час визначення оптимального розміру замовлень доведеться враховувати більшу кількість факторів, ніж у базовій формулі. Найчастіше це пов’язано з особливими умовами постачань і характеристиками продукції, з яких можна отримати вигоду, якщо врахувати такі фактори: знижки на транспортні тарифи залежно від обсягу вантажоперевезень, знижки з ціни продукції залежно від обсягу закупівель. 5) управління запасами за категоріями (за методом „ABC”). Управління запасами, як правило, пов’язане з контролем фактичної наявності виробничих запасів на складах. Це вимагає великих витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багатономенклатурних запасів. Для проведення „АВС”-аналізу необхідно встановити вартість кожного товару за закупівельними цінами, розташувати товари за зменшенням ціни, знайти суму даних про кількість і витрати на придбання, розбити товари на групи, залежно від питомої ваги в загальних витратах на придбання. Отже, основними завданнями управлінського обліку матеріально-виробничих запасів є: щоденне отримання інформації про надходження та витрачання запасів в розрізі їх кількості, якості та матеріально відповідальних особах; контроль за дотриманням встановлених підприємством норм запасів, що забезпечує безперебійний випуск продукції (робіт, послуг); безперервна оцінка реальної вартості запасів на складі та проведення аналізу ефективності використання запасів; оптимізація обсягу закупівлі запасів, виявлення резервів зниження витрат, пов'язаних із заготівлею запасів; вибір методу оцінки запасів при їх вибутті, який найкраще підходить для підприємства; підвищення достовірності відображення на рахунках аналітичного обліку господарських операцій з надходження та використання запасів; вчасне складання та подання звітності про рух запасів.(

Оренбургская экспедиция прекратила существование. ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - в Российской Федерации, Оренбургская обл. Основан в 1989. Площадь 21,7 тыс. га. Несколько разрозненных по всей области участков, в т. ч. в Заволжье (целинные степи, гнездовья стрепета, дрофы, места обитания степного сурка), карстовые озера Косколь. ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - создано в 1748-55 на Оренбургской укрепленной линии (центр - Оренбург). В 1916 население ок. 533 тыс. человек, св. 7,4 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 21,5 конных полков, 9 батарей, 46 сотен. В 1918 упразднено. ОРЕНБУРГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ газоконденсатное - в Российской Федерации, вблизи Оренбурга (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция). Открыто в 1966. Залежи на глубине 1,5-2,3 км. Начальные запасы 1780 млрд. м3. Газ метановый. Содержание конденсата 76 г/м3. ОРЕН-КАЛА - развалины средневекового г. Байлакан (5-13 вв.) в Азербайджане. Оборонительные стены, башни, дома, бани, гончарные печи и др. ОРЕОЛ (франц. aureole - от лат. coronа aureola - золотой венец),..1) в религиозном изобразительном искусстве ореол вокруг головы человека символ святости; ср. нимб...2) Светлый круг, сияние вокруг светящегося, раскаленного предмета...3) В переносном смысле - блеск, сияние ("ореол славы"). "ОРЕОЛ" - искусственный спутник Земли для изучения космического пространства (в т. ч. природы полярных сияний) по программе сотрудничества между СССР и Францией

1. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

2. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

5. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

6. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
7. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
8. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

9. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

10. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

11. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

13. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

14. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

15. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

16. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

17. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

18. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

19. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

20. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

21. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

22. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
23. Ефективність використання ресурсів підприємства
24. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

25. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

26. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

27. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

28. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

29. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

30. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

31. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

32. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

33. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

34. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

35. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

36. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

37. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

38. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
39. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
40. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

41. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

42. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

43. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

44. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

45. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

46. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

47. Ефективність виробництва та фактори її зростання

48. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

50. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

51. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

52. Методи та способи підключення до мережі Internet

53. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

54. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
55. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
56. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

57. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

58. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

59. Економічна ефективність виробництва

60. Економічна ефективність виробництва соняшника

61. Економічна ефективність рослинництва

62. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

63. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

64. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

66. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

67. Організація обліку запасів на підприємствах

68. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

69. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

70. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
71. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
72. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

73. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

74. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

75. Свобода та межі підприємницької діяльності

76. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

77. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

78. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

79. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

80. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

82. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

83. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

84. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

85. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

86. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу
87. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
88. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

89. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

90. Дослідження та розробки на підприємстві

91. Ефективність праці

92. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

93. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

94. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

95. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

96. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

97. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

98. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

99. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

100. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.