Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприєсвта

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Допускаю до захисту: зав. кафедрою фінансів: к.е.н., доцент Грачов В.І. ДИПЛОМНА РОБОТА Аналіз фінансового стану підприємства Керівник: к.е.н., доц. каф. фінансів В.В. Прохорова Студент ВШФМ фінансового факультету, спеціальності 7.050104 “Фінанси” В.О. Бобрусь Харків – 2004 Зміст ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність фінансового аналізу та його задачі 7 1.2. Інформаційні джерела фінансового аналізу 19 1.3. Сутність фінансової стійкості підприємства 26 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 34 2.1 Характеристика об’єкту дослідження – вагонного депо Дебальцево – сортувальне 34 2.2. Аналіз структури балансу, майна, запасів та витрат підприємства 38 2.3. Аналіз прибутку, рентабельності та фінансової стійкості 48 2.4. Аналіз оборотності капіталу та ліквідності 57 РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 74 3.1 Методіка діагностіки фінансової стійкості на основі аналітичних моделей та матриць фінансової стратегії 74 3.2. Модель максимізації прибутку підприємства 82 3.3 Використання обчислювальної техніки при аналізі фінансового стану та розрахунок економічної ефективності пропозицій і рекомендацій 93 ВИСНОВОК 110 ЛІТЕРАТУРА 113 ДОДАТКИ 119 Вступ Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства. Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз, який з методом оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат, саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності, тому метою аналізу фінансового стану підприємства є об’єктивна оцінка господарсько-фінансової діяльності підприємства та її результатів. Ціль дипломної роботи – аналіз фінансового стану вагонного депо Дебальцево-сортувальне.

Основними напрямками аналізу є: аналіз основних показників депо; аналіз фінансової стійкості; структурний аналіз активів та пасивів підприємства; аналіз платоспроможності. Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану вагонного депо є фінансова звітність. Форма №1”Баланс” та форма №2 ”Звіт про фінансові результати”. Фінансовий аналіз – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження, аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Мета фінансового аналізу – інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо). Вищевикладене дає підстави зробити висновки, що тема даної дипломної роботи є актуальною. Метою дипломної роботи є розгляд теоретичних основ аналізу фінансового стану підприємства, вивчення діючої системи аналізу, а також вироблення рекомендацій з подолання недоліків, удосконалення контролю й аналізу фінансової діяльності. Об'єктом дослідження в даній роботі є вагонного депо Дебальцево – сортувальне, а предметом дослідження є процес фінансової діяльності підприємства. Методологічну основу написання дипломної роботи склали законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів України, праці вітчизняних і закордонних вчених, матеріали періодичної преси. У роботі приведені графіки, таблиці, схеми, діаграми, що наочно характеризують фінансовий стан підприємства і його аналіз. РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Сутність фінансового аналізу, його мета та завданняРозвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства . Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття “Фінансовий стан” дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, в якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами. Фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному середовищі та наскільки ефективними і безризиковими можуть бути ділові відносини з ним комерційних банків, постачальників, потенційних інвесторів і позичальників та ін.

Для підприємства, як і для його партнерів, становить інтерес не тільки фактичний стан справ, тобто те, що було, а й очікуваний фінансовий стан . Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі об єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль. Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом рентабельності його діяльності. Не випадково, що саме прибуток, рентабельність – основні критерії оцінки будь-якої сторони діяльності суб’єктів підприємництва. Однак самі по собі вони не можуть забезпечити фінансової стійкості підприємства. Фінансово-господарська діяльність підприємства забезпечується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) – як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розміщення в активи характеризується бухгалтерським балансом, який являє собою основне джерело аналізу фінансового стану . Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб‘єкта господарювання є постійне зростання загальної суми його фінансових ресурсів. При аналізі темпів зростання фінансових ресурсів підприємства слід окремо визначати розміри і динаміку фонду основних коштів, фонду інших необоротних активів та фонду оборотних коштів, виділяючи фонд власних основних коштів і фонд власних оборотних коштів . Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку: - підприємства, які хочуть знати неупереджену думку про свою діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення; - інвесторів, заінтересованих в ефективності та прийнятті ризиковості інвестування своїх коштів; - кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у платоспроможності підприємства; - партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові компанії та ін.); - сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації - у потенційній спроможності підприємства допомагати). Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз – (з грецької – розклад, розчленування) – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Протилежне поняття – синтез (з грецької – з’єднання, складання) – це метод вивчення предмета в цілісності, єдності та взаємозв’язку його частин. Зв’язок “аналіз – синтез” притаманний будь якому науковому дослідженню. Особливе значення він має в економічних дослідженнях як на макро- так і на мікрорівні . Під фінансовим аналізом діяльності підприємств розуміють комплексне вивчення їх функціонування з метою об’єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня ліквідності.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

6. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
7. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
8. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

9. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

12. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

13. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Фінансовий стан підприємства

16. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Покращення фінансового стану підприємства

18. Методики оцінки фінансового стану банків України

19. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

20. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Попередній фінансовий аналіз підприємства

22. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
23. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
24. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

25. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

26. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

27. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

28. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. ІС фінансового аналізу

31. Фінансовий аналіз

32. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

34. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

35. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

36. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

37. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

38. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
39. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
40. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

41. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

42. Державна фінансова підтримка санації підприємств

43. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

44. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

45. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

46. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

47. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

48. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Фінансова діяльність підприємства

50. Фінансова санація та банкрутство підприємств

51. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

52. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

53. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

54. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"
55. Фінансовий механізм підприємства
56. Фінансовий облік на підприємстві

57. Види та методи фінансового аналізу

58. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

59. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

60. Фінансова санація підприємства

61. Фінансова стратегія підприємства

62. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

63. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

64. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

66. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

67. Фінансово-правові основи страхування

68. Фінанси підприємства

69. Фінансова система України

70. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
71. Ринок фінансових послуг
72. Фінансовий аудит

73. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

74. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

75. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

76. Проблеми функціонування фінансових бірж України

77. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

78. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

79. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

80. Фінансовий менеджмент банка

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

81. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

82. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

83. Державний фінансовий контроль в Україні

84. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

85. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

86. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
87. Порядок складання фінансової звітності
88. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

89. Фінансова звітність в Україні

90. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

91. Аудит фінансової звітності

92. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

93. Правові засади фінансової діяльності держави

94. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

95. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

96. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

98. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

99. Маркетинг фінансових послуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.