Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Розвиток науки на Україні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра філософії та економічної теорії Контрольна робота на тему: „Розвиток науки на Україні ” План Вступ. 1. Наука як продуктивна сила суспільства. 2. Закономірності розвитку науки та її функції. 3. Тенденції сучасної науки на Україні. Висновки Список використаної літератури Вступ XX століття - це епоха науково-технічної революції, століття прориву в ядро атома й у відкритий космос, синтезу органічних речовин, проникнення в геном, пізнання механізмів поводження живих систем, століття інтеграції знань і комплексного рішення науково-практичних задач. За минуле сторіччя відбувся неймовірний підйом наукової думки людства, що набула зовсім новий напрямок розвитку - повна комп'ютеризація, Всесвітня павутина. Але зворотним боком видатних відкриттів стали величезної моці руйнування, наприклад, від ядерних вибухів. Наука породила цілий вузол протиріч. Підвищення ролі науки в суспільстві, зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до знань про науку. В сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають стимулюючи поглиблення досліджень сфери науки в більш повному обсязі в єдності усіх її сторін. Такий аналіз науки передбачає звернення до її виникнення та розвитку. Передісторія науки, поява наукового знання сягає своїм корінням в глибоке минуле. Становлення науки пов'язане з таким ступенем розвитку людського суспільства, коли був нагромаджений певний мінімум наукових знань і здійснювалась передача їх у різних видах практичної діяльності. Метою нашого дослідження є спроба з’ясувати принципи та фактори впливу на розвиток науки України. В своїй роботі ми не ставимо завдання дати аналіз всього ходу історичного розвитку науки на Україні в усій повноті та цілісності. Швидше всього, мета - показати, що розвиток наукового знання передбачає участь специфічної філософської детермінації. Виявлення механізму цієї детермінації вимагає звернення до історії науки і філософії. Наука як продуктивна сила суспільства Наука у сучасному суспільстві є соціальним інститутом, який забезпечує вироблення, накопичення знання, їх використання у практичній діяльності. З огляду на таке розуміння науки як суспільного явища, виділяють кілька площин цього феномена. Наука розглядається як одна з форм суспільної свідомості, оскільки вона виробляє уявлення про явища і закони реального світу, які оформлені у вигляді емпіричного і теоретичного знання. Це дані про предмети навколишнього світу, суспільні процеси, явища, події, про закони і принципи вивчення об’єктів, про форми та способи їх пізнання. В результаті такої аналітичної діяльності формується узагальнене знання у формі окремих філософських висновків і світогляду в цілому. Таким чином, наука - це результат діяльності, сума набутих на даний момент знань, що у своїй сукупності створюють цілісну картину світу. Оскільки наукова діяльність є невід’ємною частиною процесу пізнання людиною оточуючого світу, вона є складовою духовної культури суспільства і характеризується &quo ;.д

оцільно організованою творчою діяльністю по постановці, вибору та розв’язанню проблем духовного і практичного освоєння світу&quo ;. Наука має свої специфічні особливості, які забезпечують для неї центральне місце серед інших форм суспільної свідомості. Вона відрізняється об’єктивністю характерних для неї форм відображення дійсності, тобто відносною істинністю знання, а також засобами її цілеспрямованого досягнення, які узагальнені у понятті &quo ;раціональність&quo ;. Поняття &quo ;наука&quo ; пов’язане із діяльністю, спрямованою на одержання нового знання про природу, суспільство і мислення. З огляду на цей аспект говорять і про індивідуальну науково-дослідну роботу, і про систему такої роботи у певному науковому осередку, установі, регіоні, державі, світі, тобто про певній вид суспільного розподілу праці. Наукова діяльність здійснюється у певних напрямках, що дозволяє забезпечити більш ґрунтовне дослідження оточуючого нас світу. У зв’язку з цим термін &quo ;наука&quo ; використовують для позначення галузі знань, наприклад, педагогіка як наука - це галузь знань, предметом якої є процес навчально-виховного впливу на особистість, його результат, норми оптимальної організації взаємодії між його учасниками. Наука як соціальний інститут включає в себе &quo ;.вчених з їхніми знаннями, здібностями, кваліфікацією і досвідом, з поділом і кооперацією праці, всю сукупність знань, які є передумовою, засобами або результатами наукового дослідження, наукові установи з їх лабораторно-експериментальним устаткуванням, науково-дослідні програми творчої діяльності, методи і методику науково-дослідної роботи, понятійний апарат, мережу наукової інформації, систему підготовки і атестації кадрів, форми функціонування і використання всіх нагромаджених знань&quo ;. Як соціальний інститут, наука є формою спільної діяльності, яка передбачає інтеграцію її учасників у відносно автономні наукові спільноти. Різновидами наукової спільноти є наукові дисципліни, наукові галузі та наукові школи. Специфічна форма організації досліджень, яка передбачає об’єднання груп вчених навколо визнаного лідера з метою засвоєння та подальшої розробки його ідей - це наукова школа. Від інших форм дослідницької діяльності наукова школа відрізняється поєднанням процесів одержання і накопичення інформації з підготовкою спеціалістів, тобто передачею професійної компетентності від одного покоління до іншого. Існування наукової школи та спільна і скоординована діяльність її членів сприятливо відбивається на формуванні наукового досвіду, на швидкості та ґрунтовності формування нового покоління науковців. Для наукової школи характерною є єдність теоретичних поглядів, методологічного підходу та інших конгнітивних (пізнавальних) характеристик, відносно високий рівень соціальної інтеграції, який підтверджується особистим науковим авторитетом лідера даної наукової школи, стійкий доступ до джерел наукового спілкування (спеціальні видання, конференції). Наука як форма спільної діяльності також передбачає соціальний контроль за обміном індивідуальними чи колективними науковими досягненнями.

В основі цього процесу лежать наукові комунікації (неформальні — приватні бесіди, листування та формальні - спеціалізовані професійні видання, публічні форуми) і структури (фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та розробки, впровадження), які стають фундаментом диференціації наукового співтовариства на спеціалізовані професійні групи - галузі науки. Іншою стороною такої диференціації є наукова політика — зміст, процес і результат формування підсистеми управління наукою, яка є надбудовою над процесом переносу наукових досягнень у практику і забезпечує їх регуляцію у відповідності із певними державними або суспільними пріоритетами. Рівень розвитку науки обумовлює рівень розвитку суспільства. її перетворення у безпосередню виробничу силу сприяє розв’язанню гострих національних і глобальних проблем (таких, наприклад, як продовольча і енергетична), розширенню перспектив економічного та соціального прогресу суспільства. Особливе місце у цьому процесі відіграє освіта, оскільки формування всебічно розвиненої особистості та підготовка висококваліфікованих спеціалістів є важливим фактором соціально-економічного вдосконалення та науково-технічного прогресу, постійного оновлення всіх сфер життєдіяльності суспільства. Перетворюючись у провідний фактор розвитку суспільного виробництва, наука стає основним рушієм докорінних якісних перетворень виробничих сил, що є сутністю науково-технічної революції. Як довготривалий процес науково-технічна революція обумовлена науково-технічним та соціальним факторами. Перший пов’язаний із успіхами природничих наук (відкриття електрона, створення теорії відносності та квантової механіки тощо), із революційними зрушеннями у техніці (застосування електрики у виробництві, винайдення радіо, народження авіації, оволодіння атомною енергією, виникнення кібернетики). Другий фактор пов’язаний із різким ростом фінансування науки та збільшенням кількості науково-дослідних установ, створенням у багатьох країнах системи державного фінансування науки. У зв’язку з цим посилюються безпосередні зв’язки між наукою та практикою, прискорюється впровадження наукових розробок. Для сучасного етапу науково-технічної революції характерними є: 1) формування нової структури суспільного розподілу праці, у якій наука стає однією із провідних ланок; 2) перетворення науки у безпосередню виробничу силу в результаті поєднання науки, техніки і виробництва; 3) докорінне перетворення всіх основних елементів виробничих сил - предмета праці, знарядь праці та самого працівника; 4) зростання інтенсифікації процесу виробництва; 5) впровадження комп’ютерних технологій, які змінюють функцію і місце людини у процесі виробництва і застосовуються в управлінні цим виробництвом, у організації дозвілля тощо. Соціальне значення науково-технічної революції визначається об’єктивними можливостями, які вона створює для ряду соціокультурних процесів: зміни змісту і характеру праці, подолання суперечностей між соціально різнорідними її видами, зростання рівня культури (в тому числі загальної та спеціальної освіти) населення, посилення взаємодії наук, зростання ролі гуманітарного знання тощо.

Вдвертий  чесний погляд на сучасну глобально-космчну ситуацю однозначно пдтвердить справедливсть згадано небезпеки. Н наука, н релгя, н мислител всх напрямкв та рангв не вдкрили для людства достойного шляху в прийдешн, не манфестували авторитетного способу життя, що дорвнються константам  законам природи. Все умовно, приблизно, волюнтарно, забобонно, жорстоко, а в кнцевому пдсумку огидно й злочинно. Тому для реалзац власно генетично вол треба володти найвищим знанням, Космчним Гнозисом. Нова наука Украни повинна вдкинути будь-як застереження деологчного чи релгйного плану й зруйнувати стнку неуцтва, що вддля нас впродовж тисячолть вд Джерела Знання. Лише ясним поглядом оцнивши планетарну й зоряну ситуацю, можемо прикласти глибинн сили Нац для самовияву. Йдеться не лише про пдмову вл попереднх демончних структур, не про змну економчних чи полтичних орнтирв. Я кажу про чткий вибр Ведучого, персонфкованого не лише в церковному Образ Учителя Нового Завту, а в глибинному розумнн Соф Божо Премудрост, Оранти-Захисниц, Божо Дитини Вчно Жертви, яка так глибоко вдобразилася в сторичних Предтечах нашо ниншньо Свободи,P у постатях великих гетьманв, козакв, кобзарв, пророкв сотень, тисяч Геров та Мислителв

1. Розвиток науки Антропологія в Україні

2. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

3. Академія наук України

4. Етнічний розвиток Русі-України

5. Розвиток мистецтва України

6. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні
7. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті
8. Постмодернізм та українська історична наука

9. Розвиток рекламних агентств на Україні

10. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

11. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

12. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

13. Розвиток української мови

14. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

15. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

16. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

17. Історичний розвиток біологічних наук

18. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

19. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

20. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

21. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

22. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
23. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках
24. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

25. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

26. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

27. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

28. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

29. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

30. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

31. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

32. Українська культура: становлення та розвиток

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

34. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

35. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

36. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

37. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

38. Розвиток політичної думки України
39. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму
40. Розвиток української етнонаціональної спільноти

41. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

42. Розвиток зимових видів спорту в Україні

43. Розвиток філософії в Україні

44. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

45. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

46. Розвиток сукупної пропозиції в Україні

47. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

48. Гетьманщина і розвиток українознавства

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Солнечная система в центре внимания науки

50. Этика науки

51. Атомна енергетика України і РПС

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

54. Образование и наука конца 19 начала 20 века
55. Советская наука в годы Великой Отечественной войны
56. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

57. Громадянство України

58. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

59. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

60. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

61. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

62. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники

63. Наука и культура Китая

64. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Истоки культурологической науки

66. Языкознание в системе наук

67. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

68. А.В. Суворов. Наука побеждать

69. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

70. Д.И.Менделеев: не наукой единой
71. Наука и культура первой половины XIX в.
72. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

73. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

74. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

75. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

76. Науки

77. Наука и культура на Руси

78. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

79. Методология науки криминалистики (Контрольная)

80. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

81. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

82. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

83. Политика, наука и утопия

84. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

85. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

86. Метрология - наука о измерениях
87. Роль воображения в науке
88. Социальная психология как наука

89. Предмет и задачи психологии как науки

90. Классификация наук

91. Наука и религия

92. Религия и наука

93. Наука и рациональность. Типы рациональности

94. Теория науки Макса Вебера

95. Наука - Физика

96. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Наука

98. В.И. Вернадский как историк науки

99. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

100. Вера, наука и нравственность в философии Канта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.