Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Розділ 1. Теоретична частина 1.1 Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту Різниця у процесуальному становищі ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу. Він може виступати свідком у справі, а інколи навіть представником цивільного позивача, тоді як експерт-бухгалтер — особлива фігура в процесі з властивими лише йому процесуальними правами та обов’язками. Також існують відмінності в значенні акта документальної ревізії і висновку експерта-бухгалтера у кримінальній, цивільній і господарській справах. Зазначені відмінності настільки суттєві, що виконання функцій ревізора експертом неприпустимо і є перепоною для призначення його експертом-бухгалтером з даної справи. Отже, різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за: - суб’єктом; - об’єктом; - змістом предмета; - методами. Розглянемо детальніше основні відмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії. Так, за суб’єктом ревізія економічної і соціальної діяльності підприємств усіх форм власності здійснюється ревізійною комісією (ревізором) або аудитором. У судово-бухгалтерській експертизі особою, котра досліджує господарські операції, відображені в документах, що знаходяться у кримінальній (цивільній) справі, є експерт-бухгалтер. Ревізор згідно із законодавством є посадовою особою. Крім того, на недержавних підприємствах (фірмах, акціонерних товариствах, комерційних банках тощо) ревізор (ревізійна комісія) — виборна посада. Щодо судово-бухгалтерської експертизи, то судовий експерт-бухгалтер може не бути посадовою особою. Він — самостійна процесуальна особа. Ревізор у суді і на попередньому слідстві виступає в ролі свідка і дає свідчення як свідок. Експерт-бухгалтер на попередньому слідстві й у суді дає не показання, а робить висновок на підставі проведеного дослідження. Крім того, експерт-бухгалтер є активним учасником процесу. Зокрема, у межах своєї компетенції з дозволу слідчого (суду) має право ставити запитання обвинувачуваному і свідкам. Ревізор самостійно збирає документи, необхідні для ревізії. Щодо експерта-бухгалтера, то він не має права самостійно збирати документи. Він досліджує господарські операції, які відображені в документах, що перебувають у кримінальній (цивільній) справі, або надані йому додатково на заявлене клопотання. Щодо критерію «об’єкт», то об’єктами (засобами) ревізії є первинні документи і записи в облікових реєстрах, тобто лише документи бухгалтерського обліку. Об’єктами ж судово-бухгалтерської експертизи є як документи бухгалтерського обліку, так і інші матеріали кримінальної (цивільної) справи. До інших матеріалів справи належать: акти документальної ревізії; висновки експертів інших спеціальностей; протоколи допитів обвинувачуваних; свідків, якщо відомості подаються як вихідні дані та використання їх пов’язане з дослідженням бухгалтерських документів. Відмінності за методом полягають у наступному: ревізія являє собою один з методів управління народним господарством. Метод управління включає як документальний, так і фактичний контроль.

Судово-бухгалтерська експертиза поряд із прийомами документальної перевірки включає і спеціальні прийоми, властиві лише даному виду досліджень господарських операцій. Поряд з цим доцільно розглянути відмінності судово-бухгалтерської експертизи від аудиту. Мета призначення експерта-бухгалтера — зафіксувати стан справ на підприємстві, який є предметом судового розгляду, або підтвердити правильність поданих документів, або заперечити їх, а призначення аудитора — проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, вказати на можливі порушення і підказати методи і способи їх вирішення. Найсуттєвіша відмінність судово-бухгалтерської експертизи від аудиту полягає в тому, що параметри її дослідження обмежені колом питань, поставлених перед нею правоохоронними органами, а також цільовим використанням висновків експертизи в системі доказів правовідносин. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів як найближчого до судово-бухгалтерської експертизи виду контролю, та аудиту, який є незалежним видом контролю, наведені в табл. 1.1. Таблиця 1.1 Відмінності судово-бухгалтерської експертизи від аудиту та ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів Критерій порівняння Судово-бухгалтерська експертиза Аудит Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства 1 2 3 4 Сутність даного виду контролю Експертиза — спосіб доведення протиправних дій осіб, які проходять у кримінальній справі, з використанням спеціальних знань експерта-бухгалтера Аудит — незалежна перевірка публічної фінансової звітності та іншої інформації аудитором з метою формулювання висновків щодо повноти та адекватності відображення всіх суттєвих аспектів фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта Ревізія — спосіб збору доказів органом дізнання і слідчим з використанням спеціальних знань ревізора Безпосередня підстава для проведення Постанова органу дізнання, слідчого або суду Наказ керівника підприємства, оскільки це добровільна перевірка, яка призначається саме за рішенням керівництва, крім деяких випадків обов’язкового аудиту (банки) Наказ керівника підрозділу державної контрольно-ревізійної служби або керівника вищого (відносно до підприємства) органу управління Регламентація порядку призначення та проведення Порядок призначення та проведення експертизи, права та обов’язки експерта-бухгалтера регламентуються кримінально-процесуальним законодавством України і Законом України «Про судову експертизу» Порядок призначення та проведення аудиторської перевірки, права та обов’язки аудитора регламентуються Законом України «Про аудиторську діяльність» Порядок призначення і проведення ревізії, права та обов’язки ревізора регламентуються Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» Сфера застосування Судово-бухгалтерська експертиза — це слідча дія, яку призначають після порушення кримінальної справи Взагалі аудит проводять за ініціативою господарюючих суб’єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

Так, наприклад, усі комерційні банки мають обов’язково проводити аудит щороку згідно із законодавством Ревізія, яку проводять за ініціативою органів внутрішніх справ, — це використання адміністративно-правового інституту з метою розслідування. Вона може бути призначена до і після порушення кримінальної справи Суб’єкти контролю Експерт-бухгалтер — процесуальна особа, яка бере участь у попередньому розслідуванні та в судовому процесі, має право бути присутньою під час проведення слідчих дій і ставити допитуваним запитання Аудитор — це незалежна особа, що проводить аудит на підприємстві. Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на аудиторську діяльність на території України. Інформація, якою він користується згідно з Національними нормативами, має бути суто конфіденційною Ревізор є учасником попереднього слідства, але він не має ніяких процесуальних прав на стадії кримінального процесу. У суді він може бути допитаний як свідок Порядок використання матеріалів у процесі контролю Діяльність експерта-бухгалтера обмежена рамками матеріалів, надісланих йому слідчим. Жодних самостійних дій щодо збору і пошуку додаткових матеріалів експерт-бухгалтер проводити не може Аудитор не має права відшукувати або вимагати матеріали, які йому не надали добровільно, оскільки він діє разом із керівництвом підприємства. Але при цьому, якщо аудитор уважає, що надана інформація неповна і не висвітлює всебічно справжній стан об’єктів обліку, він має право відмовитися від складання будь-якого висновку (згідно з Національним нормативом № 26) Ревізор, крім аналізу отриманих від слідчого матеріалів, може здійснювати самостійні дії щодо пошуку і збору додаткових матеріалів про корисливі зловживання, проведення інвентаризацій, застосування інших методів фактичного контролю Оформлення результатів контролю За результатами експертного дослідження експерт-бухгалтер складає висновок, який сам підписує. Висновок експерта-бухгалтера — процесуальний документ, який є самостійним джерелом доказів Після проведення аудиту аудитор складає аудиторський висновок, який містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності За результатами ревізії ревізор складає акт, який підписує він сам, а також керівник і головний бухгалтер підприємства. Акт затверджується особою, яка призначила ревізію Аналізуючи дані наведеної таблиці, можна зробити висновок, що судово-бухгалтерська експертиза відрізняється від аудиту та ревізії і за сутністю, і, насамперед, за підставами для проведення. Кожний вид контролю має своїх сферу застосування, суб’єктів, що його проводять, а також належно затверджену нормативну базу. Незважаючи на те що і аудит, і судово-бухгалтерська експертиза, і ревізія, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів, — це форми контролю, вони істотно різняться за багатьма основними характеристиками. 1.2 Завдання, об’єкти та методика судово-бухгалтерської експертизи обліку основних засобів Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) .

Згдно з висновком судово-психатрично експертизи ¶гнатосян сков злочин у стан осудност. При призначенн мри покарання ¶гнатосяну суду необхдно врахувати характер  ступнь суспльно небезпеки вчиненого ним злочину з особливою жорстокстю, дан про особу пдсудного, вчинення злочину в стан сп'янння, а також щодо малолтнього, який перебував у безпорадному стан, що згдно з пп. 6, 11 ст. 41 Кримнального кодексу Украни  обставинами, як обтяжують вдповдальнсть. З урахуванням обставин вчинення злочину, засобу вбивства, заподяння тяжких наслдкв смерт людини, а також вчинення злочину щодо малолтнього, який перебував у безпорадному стан, вважаю, що пдсудний ¶гнатосян становить виняткову небезпеку для суспльства  до нього необхдно застосувати мру покарання, передбачену ст. 24 Кримнального кодексу Украни. Вважаю, що позовн вимоги потерплих Столярево ¶рини та Столярево Оксани пдлягають задоволенню у повному обсяз, оскльки злочинними дями ¶гнатосяна 'м заподяна моральна шкода. Шановний суд! Вважаю, що суд ма вс пдстави визнати ¶гнатосяна Артура Гургеновича винним у сконому злочин, передбаченого п. «е» ст. 93 Кримнального кодексу Украни,  призначити йому виняткову мру покарання смертну кару

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

3. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

4. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

5. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

6. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
7. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
8. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

9. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

11. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

12. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

13. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

14. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

15. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

16. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

17. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

18. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

19. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

20. Зародження порівняльно-історичного мовознавства

21. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

22. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха
23. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей
24. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

25. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

26. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

27. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

28. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

29. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

30. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

31. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

32. Судово-бухгалтерська експертиза

Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки

33. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

34. Стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи

35. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

36. Характеристика та послуги ПриватБанку

37. Характеристика антитіл та імуноглобулінів

38. Відкриття та характеристика генетичного коду
39. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів
40. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

41. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

42. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

43. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

44. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

45. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

46. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

47. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

48. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА № 240 с ПСАД № 13

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Краткая характеристика предприятия ООО "Сахалинцемент". Объекты аудита и порядок его проведения. Аудиторское заключение по результатам аудита. Порядок проведения внутреннего и внешнего аудита на предпр

50. Характеристика внутрифирменного аудита на примере ЗАО "Новосибрат"

51. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

52. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

53. Порівняння Чорного та Червоного морів

54. Діловодство та судове діловодство
55. Засади судочинства та судова система
56. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

57. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

58. Поняття: ознаки та характеристика

59. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

60. Судова система США та Франції

61. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

62. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

63. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

64. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

66. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

67. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

68. Експертиза та контроль реалізації товару

69. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

70. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
71. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
72. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

73. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

74. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

75. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

76. Форми державності та їх загальна характеристика

77. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

78. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

79. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

80. Товарознавча експертиза та митне оформлення заморожених плодоовочів

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

82. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

83. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

84. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

85. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

86. Характеристика звезд
87. Общая характеристика процесса научения
88. Редкие растения, краткая характеристика

89. Характеристики ВМС Великобритании

90. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

91. Экономико-географическая характеристика Юга США

92. Австралия - экономико-географическая характеристика

93. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

94. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

95. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

96. Характеристика Дальневосточного экономического района

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

98. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

99. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

100. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.