Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Інститут підготовки кадрів МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі» м. Луцьк 2010 р. ВСТУП Актуальність роботи. Процес демократичних перетворень в нашій державі та проголошення незалежності України визначають загальнолюдські цінності й концепції правової держави, які передбачають загальне без яких-небудь виключень підпорядкування закону всіх суб'єктів суспільних відносин, послідовну і рішучу боротьбу з будь-якими правопорушниками, тобто зміцнення законності. Формування власної системи законодавства на базі прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Конституції, змінилися уявлення науковців стосовно функцій кожного державного органу, в тому числі прокуратури. Складні умови перехідного періоду зумовлюють необхідність постійного здійснення нагляду за законністю в суспільстві та державі, у зв'язку з чим, значно зростає роль прокуратури. Завдання прокуратури та її роль в цивільному та кримінальному судочинстві на сучасному етапі є предметом вивчення численних наукових праць з даної проблеми. Поряд з цим, актуальність подальших теоретичних досліджень у даному напрямку зумовлюється сучасними правовим життям. Теоретичне значення дослідження з питань завдання та ролі прокуратури в кримінальному судочинстві полягає в тому, що висвітлена проблема може мати певне значення для вдосконалення інституту участі прокурора в кримінальному процесі. Діяльність органів прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань, які закріплені Конституцією України. Здійснюючи нагляд за виконанням законів, прокурори виявляють порушення законності і вживають заходів, направлені на їх усунення. Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, додержуючись принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі. Сучасна юридична наука приділяє все більшу увагу різноманітним проблемам юридичного захисту людської гідності та юридичного забезпечення права людини на компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Ці проблеми досліджувалися, зокрема, у монографіях А. Загорулько, А. Ерделєвського, І. Марогулової, М. Гошовського, О. Кубинської, І. Полякова, А. Шпунара, Я. Гайди, К. Голубєва, С. Наріжного, В. Паліюка, А. Власова, Р. Стефанчука. Побудова в Україні демократичної правової держави, формування повноцінного громадянського суспільства потребують активної реалізації відновлювальної функції кримінального права. Це зумовлює необхідність створення певних правових механізмів, які повинні забезпечувати інтереси потерпілих від злочинів і держави. Одним із елементів цього є використання пом'якшення кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили злочини, за наявності їх позитивної посткримінальної поведінки, що сприяє досягненню оптимальних результатів у згладжуванні заподіяної злочином шкоди, компенсації та відшкодуванні завданих збитків, при мінімізації зусиль правоохоронних органів, що дозволяє останнім концентрувати зусилля на пріоритетних напрямах протидії злочинності.

Згідно із ст. 45 Кримінального кодексу України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Законодавець визначає, що відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди, нарівні з іншими, є обов'язковими елементами дійового каяття. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які регулюють питання основних завдань та функцій прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі. Предмет дослідження – роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі. Мета дослідження - визначення пріоритетних завдань прокуратури та її ролі в кримінальному судочинстві. Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання: розглянути сутність та значення відшкодування шкоди завданої злочином; 2) дослідити цивільний позов як спосіб реалізації принципу публічності на стадії судового розгляду кримінальної справи; 3) вивчити підстави та суб’єкти цивільного позову в кримінальному судочинстві; 4) проаналізувати забезпечення прокурором конституційних прав потерпілих на відшкодування шкоди, заподіяної злочином на стадіях попереднього та судового розгляду справи; розглянути особливості доказування обставин, що стосуються цивільного позову; охарактеризувати значення прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних порівнянь. Інформаційною базою магістерської роботи є нормативно-правові документи, щорічники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Результати магістерської роботи можуть бути використані в ході подальших досліджень щодо ролі прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі. Структура дослідження. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел. РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика відшкодування шкоди та її форми 1.1 Поняття відшкодування шкоди Визначення понять «збитки» та «шкода» є одним із суперечливих питань у науці кримінального права, кримінально-правовій практиці, їх дослідженням у світлі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям займалися А. Сафронов, С. Нікулін, С. Щерба, А. Савкін, В. Сверчков, О. Житній. Однак, проблема визначення понять «відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди» ще не вирішена. Існує точка зору, згідно з якою поняття «шкода» і «збитки» мають однакове юридичне значення. З цим погодитися не можна, оскільки відповідно до чинного законодавства збитки є негативним результатом злочину, який може наставати лише в майновій сфері і завжди відповідає певному грошовому чи майновому еквіваленту. Пояснення цьому терміну можна знайти у ст. 22 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України, де під збитками розуміють: втрати, яких особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Це підтверджує і етимологічний аналіз слова «збитки»: в українській мові воно визначається як «матеріальні втрати» . Таким чином, збитки слід розуміти як втрати, яких зазнає особа в результаті суспільно небезпечного діяння. Стаття 45 КК України передбачає саме відшкодування збитків, а не їх ліквідацію чи усунення. Відшкодування ж збитків - це добровільне відновлення по можливості тих майнових благ, яких винний позбавив потерпілу особу в результаті вчинення злочину . Для відшкодування збитків при дійовому каятті необхідна особиста участь особи, яка вчинила злочин, у відновленні того блага, що було порушено. Особиста участь означає, що визначена за законом соціально корисна діяльність повинна мати місце лише з боку особи, яка вчинила злочин. Якщо ж винний доручає виконання необхідних дій сторонній особі, а сам при цьому не діє або сприяє їй мало (маючи можливість діяти активніше), то в такому разі він не може вважатися таким, що відповідає ознакам суб'єкта дійового каяття. Проте в деяких випадках (наприклад, якщо суб'єкт, будучи хворим або заарештованим, не може сам здійснити такі дії) він має право доручити їх реалізацію третім особам - родичам, знайомим або його представникам. Аде у будь-якому випадку винна особа повинна проявити активність та ініціативу згідно із своєю спроможністю. Таким чином, за загальним правилом, відшкодування збитків повинні здійснювати тільки особи, які є суб'єктами злочину і діями яких заподіяні такі збитки. Дії по відшкодуванню збитків полягають: у поверненні незаконно вилученого майна або майна, аналогічного викраденому; відновленні пошкодженого або знищеного майна (як своїми силами, так і з чиєюсь допомогою); у передачі потерпілому певної суми грошей тощо. Повернені гроші та майно можуть належати як самому винному, так і іншим особам, але тільки за умови, що джерело придбання грошей і майна є законним і не порушує прав третіх осіб. Особа, яка винна, наприклад, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 176 («Порушення авторського права і суміжних прав»), ч. 1 ст. 206 («Протидія законній господарській діяльності») КК, повинна відшкодовувати не тільки заподіяні реальні збитки, а й неотримані доходи, які потерпілий отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не було порушено. Йдеться про так звану упущену вигоду. Згідно з цивільним законодавством (ч. 3 ст. 22 ЦК) збитки відшкодовуються в повному обсязі, у тому числі розмір упущеної вигоди. Таким чином, особа, яка відповідальна за відшкодування збитків, зобов'язана відшкодувати їх в натурі (надати річ того ж роду й якості, виправити пошкоджену річ і т. п.) або повністю відшкодувати заподіяні збитки. Особа, яка є потерпілою від цього злочину, має право вимагати відшкодування, разом з іншими збитками, упущеної вигоди в розмірі, не меншому, ніж були б отримані доходи. Відшкодування заподіяних збитків після вчинення злочинів, при яких деформується благо, що охороняється законом і у зв'язку з яким існують дані відносини (ч. 1 ст. 190, ст. 192, ст. 193, ст. 197 КК та ін.), в обов'язковому порядку має містити фактичне повернення викраденого майна його власникові або передачу свого майна замість викраденого чи пошкодженого, або надання іншого еквівалента, а за необхідності - повне відновлення майна самостійно чи іншими особами за ініціативою винного, добровільне відшкодування завданих збитків винним або його родичами тощо.

Здесь под судом история, давняя, недавняя, но большей частью России. Создатели историко-судебного шоу, видимо, предполагали, что в театрализованной форме легче будет воспринимать историко-политические дискуссии. Напомним, что в 20-е годы большевики подобным образом публично судили исторических и книжных персонажей, навязывая своё представление о добре и зле. В театральных залах шуточно карали загримированных под Онегина, Печорина, Наполеона актёров. Нынешние либералы, которых часто называют необольшевиками, решили воспользоваться наработками предков, правда, если их предшественники судили дореволюционное прошлое, то нынешние особенно беспощадно советское. Телеисторики Леонид Млечин (основное место работы ТВ Центр) и Николай Сванидзе (ВГТРК) «халтурят» на конкурирующем 5 канале, что удивительно при нынешних строгих корпоративных правилах для «лиц канала». Но тут высшая степень идеологической телесолидарности на всех не хватает либеральных пропагандистов, узок круг этих перманентных революционеров. Они играют роли прокурора (адвоката) и судьи соответственно

1. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

2. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

3. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

4. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

5. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

6. Постанови з кримінального процесу
7. Проект кримінального кодекса України
8. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

9. Давність у кримінальному праві

10. Докази у кримінальному процесі

11. Достатність доказів у кримінальному процесі України

12. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

13. Захисник у кримінальному процесі

14. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

15. Звільнення від кримінальної відповідальності

16. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

18. Кримінальна відповідальність в Україні

19. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

20. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

21. Кримінальна відповідальність медичних працівників

22. Кримінальне покарання за грабіж
23. Кримінальне процесуальне право України
24. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

25. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

26. Кримінально-правовий аспект тероризму

27. Обмеження волі як вид кримінального покарання

28. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

29. Підозрюваний у кримінальному процесі

30. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

31. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

32. Принципи кримінального процесу в Україні

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

33. Речові докази в кримінальному процесі

34. Стадії кримінального процесу

35. Суб’єкти кримінального процесу

36. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

37. Учасники у кримінальному процесі

38. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі
39. Вина в кримінальному праві країни
40. Вирок в кримінальному судочинстві

41. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

42. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

43. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

44. Історія розвитку криміналістики в Україні

45. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

46. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

47. Как справиться со стрессом от работы

48. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами

49. Основи страхової справи

50. Органи внутрішніх справ України

51. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

52. Банківська і страхова справа

53. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

54. Організація банківської справи
55. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
56. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

57. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

58. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

59. Історія криміналістики

60. Криміналістична ідентифікація

61. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

62. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

63. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

64. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Підсудність адміністративних справ

66. Поняття та методи криміналістики

67. Провадження справи в суді першої інстанції

68. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

69. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

70. Організація видавничій справи
71. Абсцесс области грудной клетки справа
72. Лимфогранулематоз. Поражение шейных лимфатических узлов справа

73. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

74. Острый пиелонефрит на фоне пиелоэктазии почек, нефроптоза справа, дизметаболическая нефропатия типа оксалурии, активная стадия

75. Очаговая нижнедолевая пневмония справа, средней степени тяжести МКБ- 10 J18

76. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

77. Внимание к внутренним проблемам - способ справиться с "самим собой"

78. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

79. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу

80. Історія митної справи в Україні

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

81. Курортна інфраструктура господарства Автономної республіки Крим

82. Екологічна безпека Приморських територій Криму

83. Економіка морської справи

84. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.