Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.) В умовах розбудови Української національної держави набула актуальності проблема суперечностей та конфліктів українського народу з польським. Важливо у зв`язку з цим простежити першопочатки цих суперечностей, які часто-густо впливали на етнополітичну ситуацію у тому чи іншому регіоні. Питання конфліктів знайшло своє відображення в різних сферах науки, зокрема в соціології, конфліктології, етнодержавознавстві. Фахівці-гуманітарії, спираючись на грунтовний методологічний інструментарій, досліджують проблему конфлікту в її динаміці та багатоваріантності виявів. На сьогодні вже створена досить вагома теоретична базу для того, щоб з`ясовувати україно-польські конфлікти у власне науковій площині. Автора статті цікавить історична практика цього явища, в умовах якої мало місце протистояння між польським та українським народами. В історичній науці існує певний масив теоретичних праць, присвячених витокам та різним аспектам україно-польського протистояння у ХV-ХVІІІ століттях. У них в основному розглядаються проблеми державотворення та націостановлення як в межах України, так і щодо конкретного її регіону. Враховуються також суперечності, які мали місце раніше, та по-новому виявляли себе в умовах відсутності державності як в польського, так і в українського народів. Серед вчених, праці яких мають відношення до теми, варто згадати: О. Гуржія, В. Смолія, В. Степанкова. Так, В. Смолій і В. Степанков дають аналіз колоніального режиму Польщі, який намагався звести нанівець традиції державотворення у Правобережній Україні в другій половині ХVІІ-ХVІІІ століть, опосередковано вказуючи на довготривалість конфлікту1. В іншому своєму дослідженні В. Смолій звертає увагу на не менш важливий аспект – формування української нації та вплив на неї з-поміж інших елементів польського, дії якого на націотворчі потуги українців містили конфліктогенний потенціал2. Суперечності існували в різних сферах: етнополітичній, релігійній, соціальній, культурній. Це також було предметом наукових пошуків вчених, котрі звертали увагу на регіон Правобережної України як на такий, що в силу геополітичних особливостей цікавив і польську, і російську сторони. Вони не рахувалися з стороною українською, що була з погляду тогочасних інтелектуалів історично неспроможною. Так, І. Кривошея констатує той факт, що такий регіон Правобережної України як Уманщина відігравав провідну роль не лише в розгортанні, але і в поглибленні україно-польських суперечностей в етнополітичній, релігійній, соціальній сферах у кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ століть3. Особливостям боротьби польського народу за відродження власної державності в 30-50-х роках ХІХ століття на теренах Правобережжя та ролі українців у польському національно-визвольному русі присвячена праця Л. Іванової4. Обидва фахівці вказують на суперечності, що існували в умовах відсутності державності, як у польського, так і в українського народів. Це до певної міри ставить їх в рівні історичні умови, хоча польський національно-визвольний рух постійно використовував українців для досягнення своїх політичних цілей.

Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ століть та поміщицькі землеволодіння у правовому полі Російської імперії цього періоду досліджують А. Філінюк, О. Гордуновський. Вони відслідковують не лише тенденції еволюції селянства, але і відстежують вплив російської сторони на перебіг україно-польських суперечностей. Росіяни, як відомо, утверджували тут свою присутність через зміцнення соціальної бази. Це досягалося завдяки проведенню політики протекціонізму щодо власне російського поміщицтва5. Проаналізовані праці доводять наявність суперечностей у сфері суспільних та етнополітичних відносин. Однак, при вивченні цієї проблематики, на думку автора, бракує усталеної теоретичної схеми, використання якої дозволило б більш ґрунтовно дослідити не лише суперечності, але й етнополітичну ситуацію в правобережному регіоні України першої третини ХІХ століття. Сучасні українські вчені (С. Мітряєв, О. Кривицька), спираючись на теорію соціальних конфліктів, намагаються “накласти” теорію конфлікту на суто історичне минуле нашого народу, визначивши чинники ризику етнонаціональних конфліктів та вектори етноконфіліктного потенціалу України. Вони намагаються з`ясувати умови, за яких конфлікти є реальними, а відтак і визначають етнополітичну ситуацію в певному регіоні6. Підсумовуючи огляд історіографії з пропонованої теми, автор вважає за необхідне констатувати наступне: по-перше, ця наукова проблематика знайшла певне висвітлення у монографіях і періодичних фахових виданнях; по-друге, для більш глибокого і всеохоплюючого дослідження україно-польських суперечностей та етнополітичної ситуації першої третини ХІХ століття бракує нового теоретичного підґрунтя. Мета даної публікації полягає в тому щоб, застосувавши теоретичну модель сучасних вчених, розкрити не лише сутність суперечностей між українським і польським народами, але й показати їхній вплив на етнополітичну ситуацію в першій третині ХІХ століття. Йдеться про процеси, що відбувалися на території Правобережної України. Насамперед, відзначимо, що етнополітична ситуація складалася в результаті дії цілого ряду чинників. Вони визначали не лише ризик конфлікту, а й за його наявності викристалізовували напрямки його протікання. Такими чинниками є, по-перше, етнічна строкатість, тобто існування в обмеженому географічному просторі народів з різним менталітетом та культурно-лінгвістичними відмінностями; по-друге, обтяженість історичної спадщини згадками про війни та дискримінації, точніше наявність історичної пам`яті в того чи іншого народу; по-третє, поява у середовищі певної етнічної спільноти політичних лідерів, рухів, що здатні вести боротьбу проти існуючого статусу кво. Та перш за все варто було б виокремити детонуючі події, які і призвели до появи суперечностей, а відтак лягти в основу багатовікового конфлікту. Історія розвитку будь-якої держави, у тому числі і нашої, несе в собі етноконфліктний потенціал, причини виникнення якого приховуються у глибині минулого. Що стосується першої половини завдання, то варто відзначити, що процеси державотворення, які відбувалися на Правобережній Україні мали конфліктогенний потенціал.

Цей потенціал має тривалу історію свого виникнення, але досить інтенсивно почав себе реалізовувати з того моменту, коли польська влада ініціювала експансію на українські землі в кінці ХІV століття. Польське проникнення кардинально відрізнялося від литовського. Коронний уряд з самого початку намагався перетворити регіон на свою провінцію, нав`язати власне право та адміністративну систему, витіснити православ’я шляхом утвердження католицизму. Тотальне окатоличення та полонізація зумовлювали загострення релігійних, соціальних та етнічних стосунків. Проголошення Речі Посполитої 1 липня 1569 року означало подальше посилення соціально-економічного та національно-релігійного гноблення українського люду7. Середина ХІV століття ознаменувалася початком розпаду Золотої Орди. У 1449 році від неї відділився кримський улус і утворив нову державу - Кримське ханство. Але новостворена кримсько-татарська держава в 1478 році стає васалом Турецької імперії і під її зверхністю здійснює агресивну політику стосовно українських земель8. Давалося взнаки і посилення ролі Московської держави в її боротьбі з Литвою за право бути центром &quo ;збирання земель Русі&quo ; протягом 1480-1569 років9. Отже, відбулися значні геополітичні зміни в Східній Європі і спричинені вони були появою нових державних утворень та їхнім прагненням отримати першість у цьому ж регіоні. Ряд сучасних вчених, зокрема М. Шепеляв, схильні ототожнювати ці зміни з так званою &quo ;геополітичною революцією&quo ;, яка відбулася в ХV - ХVІІ століттях і яка також знайшла своє відображення в Східній Європі у вигляді воєнно-політичного протистояння Речі Посполитої, Московської держави та Турецької імперії10. У таких умовах українські землі ставали епіцентром цього протистояння. Щоб врятуватися від середньовічного етно і геноциду населення змушене було давати &quo ;відповідь&quo ; на &quo ;виклик&quo ; часу. Так формувалися передумови для виникнення феномену українського козацтва, який став результатом впливу різних чинників (економічних - прикріплення селян до землі та запровадження обов`зкового відробітку, що спричинило втечі населення на не докінця освоєні території Середнього Подніпров`я; воєнно-політичних - боротьба з кримсько-турецькою небезпекою в умовах проживання на теренах Середнього Подніпров`я, культурно-релігійних - захист духовних надбань та захист православної ідентичності від польської католізації). Результатом неймовірних військових, політичних потуг українського народу, складних етносоціальних та культурних процесів у тогочасному суспільстві стало виникнення та існування козацької ранньомодерної нації. Але неспроможність закріпити досягнення визвольної боротьби знову поставило українців на межу фізичного винищення, особливо після укладання Вічного миру 1686 року. Протягом вищеозначеного часу польський чинник мав вирішальний вплив на долю українців. Лише в новий час їхні землі в цілком іншій політичній конфігурації вийшли на історичну арену. Поділи Польщі (1772, 1793, 1795 років) мали катастрофічні наслідки для Речі Посполитої - вона була розділена між Австро-Угорщиною, Російською імперією та Прусією.

Партя мала пдтримку тльки в обмеженому середовищ. З приходом радянсько влади майже всх членв КПЗУ вистрляли, що й пдтвердило  фктивний характер, як нструменту радянсько зовншньо полтики, який з досягненням результату став непотрбним. У 1930 р. сформувалася на ще довонних основах Укранська Католицька Hародна партя (УКHП). · лдери: пископ Станславвський Г. Хомишин  д-р О.Hазарук. УКHП проповдувала повну лояльнсть до польсько влади, польсько-укранське порозумння, що не робило  наступальною, справд "народною" силою. Продовжували сво ганебне снування "москвофли" як агенти, вже часом  не платн, чужо держави. Тепер вони радо брали грош вд полякв, як з х допомогою хотли розкласти укранський табр. Однак, впливи жменьки "москвофлв" серед суспльства були няк. Загалом же демократично-соцалстичний табр характеризувався повним угодовством, схилянням перед владою, вдсутнстю чтко програми  дй на захист грабованого  нацонально дискримнованого народу. Значення  роль цих партй щораз бльше падали, а х провдники скочувались до звичайного полтиканства

1. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

2. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

3. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

4. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
7. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

10. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

11. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

12. Формування та розвиток банківської системи України

13. Столипін та його аграрна реформа в Україні

14. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

15. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

16. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

18. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

19. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

20. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

21. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

22. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
23. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні
24. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

25. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

26. Україно-румунські відносини

27. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

28. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

29. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

30. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

31. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

32. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

34. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

35. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

36. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

37. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

38. Становище Правобережної України
39. Українська культура першої половини ХІХ століття
40. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

41. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

42. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

43. Байкарі та їх твори в ХІХ ст.

44. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

45. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

46. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

47. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

48. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

50. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

51. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

52. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

53. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

54. Походження людини та її поява на території України
55. Декабристський рух та його поширення на Україні
56. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

57. Звичаї та обряди на Україні

58. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

59. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

60. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

63. Вплив російської кризи на економіку України

64. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

65. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

66. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

67. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

68. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

69. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

70. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
71. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
72. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

73. Етикет України та Росії

74. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

75. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

76. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

77. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

78. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

79. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

80. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

82. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

83. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

84. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

85. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

86. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
87. Населення та трудові ресурси України
88. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

89. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

90. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

91. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

92. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

93. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

94. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

95. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

96. Поняття, функції та система трудового права України

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

98. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

99. Принципи розробки та оцінки державної політики України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.