Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ДП “ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” РЕФЕРАТ на тему: “ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” Виконав: Янчук В.П. Київ – 2009 ЗМІСТВступ 1. Критерії ефективності економічного механізму екологічного регулювання 2. Аналіз результативності та конструктивності економічного механізму екологічного регулювання в Україні 3. Пропозиції щодо вдосконалення сучасних економічних регуляторів природокористування Висновки Список використаних джерел ВСТУП Нині у світі активізується процес переходу від фронтальної, споживацької моделі функціонування національних господарств до моделі екологобезпечного самопідтримуючого соціально-економічного розвитку. Акцент робиться на необхідність формування загальної відповідальності всіх держав і їх взаємодії у реалізації ідей сталого розвитку, &quo ;створення передумов для збалансування інтересів суспільства і можливостей природи&quo ; . Але в Україні, як показує практика, критерієм розвитку фактично вважається будь-який приріст виробництва. Реалії розвитку національного господарства свідчать про фактичне домінування моделі “ростоманії” над моделлю екологозберігаючого, гуманного поступу. І у суб'єктів господарювання, і у владних структурах, і в суспільній свідомості досі переважає думка, що прогрес тотожний економічному зростанню. Так створюється екологічно небезпечний стереотип господарювання - нібито економічне зростання тим ефективніше, чим більше експлуатуються природні та трудові ресурси. Поступ соціальної системи, що руйнує свою матеріальну основу, є регрес. Прогресом можна визнати лише такий суспільний рух, за якого соціально-економічні цілі досягаються одночасно із скороченням забруднення довкілля і дотриманням екологічної рівноваги. Нерозуміння цього зумовлює споживацьке ставлення до природних благ, а заходи щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, раціоналізації природокористування видаються як начебто “неефективні”. Сучасні соціально-економічні й еколого-економічні умови і своєрідність вітчизняного перехідного періоду зумовлюють необхідність якнайшвидшого переосмислення традиційних природоруйнівних підходів в управлінні, а також формування адекватних господарських механізмів і підойм стабілізаційного напрямку. Отже, вихідним, ключовим принципом подальшого трансформаційного процесу постає досягнення екологічної спрямованості економічних реформ, а забезпечення державою екологічної безпеки - гарантією переходу до цивілізованого, соціальне орієнтованого ринкового господарства. У минулорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України окреслено низку стратегічних завдань економічного та соціального розвитку нашої держави на 2002 - 2011 рр. Серед них акцентована важливість завдання &quo ;постійно й послідовно&quo ; вирішувати найгостріші поточні та перспективні питання екологічної безпеки і охорони навколишнього природного середовища. При цьому увага зосереджується на нинішніх нагальних питаннях раціоналізації природокористування. Йдеться, по-перше, про необхідність вдосконалення відповідної законодавчої бази згідно з міжнародними стандартами охорони навколишнього природного середовища.

І, по-друге, як чітко наголошено в Посланні, &quo ;необхідно застосовувати дієві економічні інструменти для відтворення і раціонального використання природних ресурсів&quo ; . Зарубіжний досвід переконує, що вибіркова і добре продумана тактика застосування економічних механізмів раціоналізації природокористування створює можливість виходу на якісніший, ефективніший та екологозбалансований рівень виробництва, скорочуючи при цьому суспільні природоохоронні витрати. А яким з цього погляду є вітчизняний економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності? 1. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Науковий і практичний інтерес до визначення результативності сучасного економічного механізму екологічного регулювання у справі вдосконалення управлінської системи забезпечення екологічної безпеки зумовлює необхідність вибору критеріальної основи ефективності його діяння. Виявлення таких критеріїв є методологічно доцільним, виходячи з сутності й змісту економічного механізму екологічного регулювання. Сутністю економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності є свідоме регулювання процесу розв'язання еколого-економічних суперечностей шляхом застосування певних соціально-економічних заходів, методів, інструментів, насамперед через посилення одних і послаблення інших сторін існуючих протилежностей або поєднанням їх. Одним із критеріїв дієвості економічного механізму екологічного регулювання виступає його спроможність реалізувати власне економічні інтереси членів суспільства щодо руху відносин природокористування. Оцінювати дієздатність економічного механізму екологічного регулювання під таким кутом зору припустимо за допомогою традиційних показників доходності, в тому числі від природокористування та екологічної діяльності. Ще одним критерієм ефективності економічного механізму екологічного регулювання виступає його екологічна доцільність і поліпшення якості довкілля внаслідок застосування притаманних йому інструментів у практиці господарювання. Цей критерій зумовлений необхідністю задоволення екологічних потреб суспільства через реалізацію їх екологічних інтересів у відтворенні нормальних природних умов життєдіяльності та господарювання. Визначається екологічна конструктивність існуючого економічного механізму екологічного регулювання насамперед через динаміку показників: стан навколишнього природного середовища, антропогенного впливу довкілля, забезпечення екологічної безпеки. Отже, постановка питання про ефективність сучасної системи економічних інструментів екологічного регулювання невіддільна від пошуку шляхів поліпшення якості довкілля в Україні. А як характеризується нині еколого-економічний стан функціонування національного господарства? Проведення оцінки стану еколого-економічних умов процесу суспільного відтворення водночас буде відповіддю на питання про ефективність сучасного економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності як інтегратора економічних та екологічних інтересів у забезпеченні якісними природними умовами і благами.

Аналітичний та фактологічний огляд техніко-екологічних і еколого-економічних умов функціонування національного господарства виявляє низку досить стабільних негативних тенденцій. Перша - просування економіки по ресурсовитратному шляху, зростання показника енерго- та ресурсоємності вихідного національного продукту. Так, ресурсомісткість вихідного національного продукту в 3 рази перевищує світовий рівень, а на одиницю ВВП витрачається майже тонна природних ресурсів, тоді як США - 3 кг. Загальне енергоспоживання на одиницю ВВП в Україні в 1,8 разів більше, ніж в Росії, в 3,5 разів більше, ніж в Польщі та в 8,3 разів вище, ніж у розвинутих країнах Європи, причому у 1991 - 1999 рр. енергомісткість одиниці ВВП України збільшилась майже вдвічі . Друга тенденція - нарощення потужностей та обсягів випуску сировинних галузей, енерго- і матеріалоємних, особливо екологічно шкідливих виробництв (кольорової та чорної металургії, деревообробної та целюлозно-паперової галузі, хімічної та нафтохімічної, промисловості будівельних матеріалів). Крім того, як відомо, ці галузі є найбільш природомісткими. На енергетичну, паливну та хімічну галузі, наприклад, припадає 98% загального обсягу водоспоживання всієї вітчизняної промисловості, причому на енергетичну та паливну галузі - 74% . За 2000 р. відбулося зростання обсягу виробництва деревообробної та целюлозно-паперової галузі на 37,1 %, а основних експортних галузей - кольорової та чорної металургії - відповідно 18,8% та 20,7%, хімічної та нафтохімічної - на 8%, а в 2001 р. - ще на 10,6%. У 1999 р. частка цих галузей досягла 59% проти 26,5% у 1990 р. . При скороченні за 1991 - 2000 рр. ВВП на 52%, обсягу промислової продукції - на 49 %, питома вага найбільш водоємних, екологічно небезпечних виробництв - чорної металургії та електроенергетики - зросла з 79% у 1990 р. до 86 % у 2000 р. . Поточні статистичні дані за 2001 - 2003 рр. свідчать про збереження цієї тенденції у динаміці структурних змін екологічно небезпечних виробництв. Третя тенденція - зростання експорту первісних сировинних ресурсів України, що об'єктивно призводить до марнотратства природних багатств, виснаження їх запасів, перетворенню держави в мінерально-сировинну периферію з економікою напівколоніального типу, становлячи загрозу екологічній та економічній безпеці. Досить нагадати, що наша країна є одним з провідних експортерів чорних металів . А за експертними оцінками, в разі збереження такої тенденції у незмінно високих масштабах вже через якихось 5-7 років тактика переважаючого експорту сировинних ресурсів “може завести країну у безвихідь” . Водночас відомо, що держави, котрі спеціалізуються на розвитку сировинно-ресурсних галузей, не лише приречені на економічну залежність від споживаючих їх продукцію країн, а й спричиняють непоправну подвійну шкоду навколишньому середовищу - адже через переважно витратний характер природокористування, як свідчить статистика, понад 80% природних ресурсів витрачається знову на підтримку ресурсовидобувних і ресурсоємних, із застарілою технікою, переробних виробництв, - що й спостерігається в Україні.

Передбачалися й інші пільги. Впорядковувалася архівна справа[1018], різними органами влади ухвалювалися рішення і здійснювалися заходи щодо охорони археологічних пам'яток[1019], історичних пам'ятників старовини і мистецтва, створення музеїв[1020]. Особливого значення надавалося забезпеченню сприятливих умов для розгортання повномасштабної діяльності Української Академії Наук. Більшість академіків-засновників УАН 1918 р. непросто пережили спробу закриття Академії денікінцями, репресії проти деяких її членів, інші негаразди нестабільності воєнного часу, продовжували займатися науковою роботою, виявили лояльність до радянської влади[1021]. Активізували роботу усі три відділи, якими керували видатні вчені: історико-філологічний (голова — Д. Багалій), фізико-математичний (голова — М. Кащенко) та соціально-економічний (голова — Ф. Тарановський). Склад академіків поповнили такі славетні імена як В. Кістяківський, К. Липський, М. Андрусов, О. Ейхенвальд, О. Орлов, Ф. Тарановський, С. Єфремов, М. Біляшівський, В. Перетц, М. Сумцов, К. Харлампович, Ф. Міщенко, Д. Граве, Г. Пфейффер, М. Птуха, Б. Срезневський, Б. Кістяківський, М. Василенко[1022]

1. Економічний механізм природокористування

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

4. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

5. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. Економічний зміст лізингу

9. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

10. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

11. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

12. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

14. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

18. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

19. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

20. Механізм та біологічне значення запалення

21. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

22. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
23. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки
24. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

25. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

26. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

27. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

28. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

29. Господарський механізм

30. Подільский економічний район

31. Механізм кредитування банками України

32. Економічное районуванне, його суть та значення

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Кредитний механізм в комерційних банках

34. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

35. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

36. Північно-Кавказький економічний район Росії

37. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

38. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
39. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів
40. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

41. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

42. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

43. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

44. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

45. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

46. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

47. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

48. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

50. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

51. Економічний розвиток нових індустріальних країн

52. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

53. Економічний розвиток Індії

54. Механізм прийняття рішень в менеджменті
55. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
56. Зміст та структура документознавства як науки

57. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

58. Політичня система як механізм влади

59. Механізм важіля

60. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

61. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

62. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

63. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

64. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Капітал і праця: механізм взаємодії

66. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

67. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

68. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

69. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

70. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
71. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
72. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

73. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

74. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

75. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

76. Міський бюджет: пріоритети та механізми

77. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

78. Сутність та зміст сучасного менеджменту

79. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

80. Значення природоємності в економіці природокористування

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Міжнародна економічна система та її головні елементи

82. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

83. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

84. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

85. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

86. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
87. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
88. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

89. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

90. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

91. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

92. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

93. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

94. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

95. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

96. Роль та вміст води в організмі

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

97. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

98. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

99. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.