Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Виникнення та еволюція світової політичної думки

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

РЕФЕРАТ Виникнення та еволюція світової політичної думки План Суспільно-політичні уявлення давнього світу Політична думка Нового часу Політичні вчення Заходу ХХ ст. 1. Суспільно-політичні уявлення давнього світу Появі політології як науки передував тривалий процес накопичення знань про людину, її взаємовідносини із соціумом. Спостереження над організованою діяльністю людей, об'єднаних загальними цілями, завданнями та інтересами, відображали реальну боротьбу різних суспільних сил в конкретних соціокультурних, історичних національних, географічних умовах тієї чи іншої країни, що і зумовило строкатість політичної думки у світовому контексті. Зародження та розвиток політичних ідей є складним, багатовіковим процесом злетів і падінь, набуття і поглиблення політичних знань, їх витоки сягають сивої давнини і пов'язані з процесами соціально-класової диференціації ранніх суспільств, виникненням перших державних утворень. Адже соціально-політичні ідеї віддзеркалюють реальні процеси суспільного розвитку. Характерною особливістю політичної думки цього періоду є те, що вона зазнавала впливу міфологічних та релігійних уявлень. Звідси і твердження про божественне походження влади і держави. Це стосується як єгипетської, шумерської, так і давньоіндійської (закони ману) політичної думки. Наприклад, єгиптяни вважали, що ключ до проблем функціонування державної влади, справедливості, правосуддя перебуває в руках богині істини і порядку Маат. З часом зявляється розуміння природно-божественного походження справедливості, якій повинні відповідати дії суддів-жерців та звичаї, закони, адміністративні рішення, інші правила поведінки. Суспільство уявлялося єгиптянам як піраміда, верхівка якої – боги і фараони, підніжжя – народ. Між ними – жерці, знать, чиновники. Певний відхід від міфологічних уявлень характерний для давньокитайських мислителів. Вони чи не найперші в історії політичних учень ставили політичні доктрини на земну основу. Давньокитайська політична думка представлена такими основними течіями, як конфуціанство, моїзм, легізм, даосизм. Так, визначний мислитель Стародавнього Китаю Конфуцій (551-479 pp. до н.е.) розглядав державу як велику сім'ю, де влада імператора уподібнювалася владі батька. Благо народу було основною метою державної адміністрації. Конфуцій усі недоліки у житті суспільства пояснював поганими звичками людей, а головною метою державної політики проголошував виховання добрих звичок. Вагомий внесок у розвиток політичної теорії зробили представники політичної думки Стародавньої Греції. Вони вивели людський розум на якісно новий рівень осмислення політичного життя, виявлення певних закономірностей його розвитку, поклали початок майже всім пізнішим політичним теоріям. Величезна роль у розвитку політичних ідей античності належить Платону (427-347 pp. до н.е.) і Аристотелю (384- 322 pp. до н.е.), які сформулювали низку універсальних принципів, дали класифікацію типів державного устрою, обгрунтували політичну сутність людини, право народу на законодавчу владу, місце і роль держави в суспільстві, заклали концептуальні засади теорій правової держави та розподілу влад, розробили концепцію ідеальної справедливої держави тощо.

Зокрема Аристотель розглядав державу як сукупність громадян, а найкращими формами державного управління вважав ті, де правителі турбуються про загальне благо (монархія, аристократія, політія). Ідеальна форма держави – це політія, де панує закон, всі громадяни дотримуються рівності. Аристотель – прихильник приватної власності. Досить плідним виявився античний погляд на політику як сферу здійснення загальних справ, спосіб управління ними, спосіб захисту спільних інтересів. Розкриваючи роль політики в суспільному житті Аристотель підкреслював, що політика має відігравати морально-виховну роль, щоб полегшити досягнення справедливості. Інструментом політики, за Аристотелем, є держава, а державним благом – справедливість. Політика покликана облагородити поведінку людини, забезпечивши панування розуму над нею. Багато спільного з політичними вченнями Стародавньої Греції мали політичні вчення Стародавнього Риму, оскільки вони сформувалися на основі філософських шкіл попереднього періоду. Важливе місце в історії суспільно-політичної думки Стародавнього Риму належить Тулію Цицерону (106-43 pp. до н. е.), Луцію Антею Сенеці (4 р. до. н. е.). На думку Т. Цицерона, якби люди жили за Н заповітами і звичаями батьків, то держава могла би стати вічною. Він твердить, що держава є штучним утворенням, &quo ;народним встановленням&quo ;, а також визнає рівність всіх людей від природи і можливість досягнення мудрості кожним, хто одержить освіту. Що стосується соціальних відмінностей між людьми, то вони існують через наявність приватної власності, яка виникає не від природи, а на базі давнього володіння нею, або ж володіння за законом і згодою. Л. Сенека був представником римського стоїцизму. Він розробляє переважно морально-етичні проблеми, правильне розв'язання яких забезпечує спокій і непорушність суспільства. Його ідеї мали великий вплив на формування християнської ідеології. Падіння Римської імперії (476 р.) поклало початок історії середніх віків. Йде процес становлення і розвитку феодальних відносин, різкого розшарування суспільства на феодалів і феодально залежних землеробів, скотарів, виноградарів. Політична думка цього періоду спрямована на пошук основ стійкого порядку, поміркованих форм правління, законослухняності. Покірність державній владі – одна з основних вимог християнської моралі. Починаючи з XIV ст., в соціально-політичному житті Західної Європи стався цілий ряд змін, які пов'язані з розкладом феодалізму і появою нових капіталістичних виробничих відносин. Це не могло не вплинути на розвиток політичної думки цього періоду, центральне місце в якій займає ідеологія централізованої держави. Тоді одним з видатних представників політичної думки виступає ідеолог буржуазії італійський філософ Нікколо Макіавеллі (1469-1527). Його політичні погляди викладені в працях &quo ;Роздуми про першу декаду Тита Лівія&quo ; та &quo ;Володар&quo ;. Заслугою Макіавеллі є те, що він чи не одним із перших зробив значний крок у визначенні предмету політології та її методу. Він уважав, що основним предметом політичної науки є держава і влада. Ідеалом державного устрою, згідно з Макіавеллі є сильно централізована республіка, де владарюють представники народу та виборний глава держави, який повинен бути &quo ;лисом, щоб бачити гадів, і левом, щоб нищити вовків&quo ;.

Правитель з метою об'єднання суспільства може використовувати будь-які засоби, навіть аморальність, нечесність, жорстокість, хитрість, віроломство. Разом з тим Макіавеллі висловлював і деякі гуманістичні думки, пов'язані з побудовою справедливого і досконалого державного устрою, який забезпечить свободу людині. Політична доктрина Макіавеллі зробила величезний вплив на розвиток політичної теорії Нового часу. Його по праву називають основоположником сучасної політичної науки. 2. Політична думка Нового часу Розпад феодального і формування буржуазного ладу, що супроводжувалися кризою абсолютизму та буржуазними революціями, створили нові потреби, сприяли виникненню буржуазної ідеології, яка намагалася звільнитись від теології, реально пояснити природу політичних явищ. Політична думка Нового часу найвищого злету сягнула творчості Т. Гоббса (1588-1679), Дж. Локка (1632-1764). Ш. Монтеск'є (1685-1755), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). Зокрема Дж. Локк у праці &quo ;Два трактати про державне правління&quo ; першим серед мислителів чітко розмежував такі поняття, як &quo ;особа&quo ;, &quo ;суспільство&quo ; і &quo ;держава&quo ;, причому на перше місце він поставив особу, справедливо вважаючи, що вона від народження має природні, невідчужувані права. Ці його погляди згодом лягли в основу концепції класичного лібералізму. Т. Гоббс був прихильником теорії суспільного договору, згідно з яким люди як розумні істоти погодилися передати свої природні права монархові і підкоритися законові, щоб не було &quo ;війни всіх проти всіх&quo ;. Значним досягненням Ш. Монтеск'є є розробка концепції поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову, а також створення механізму їх стримування і противаг. Тільки при цій умові держава може забезпечити людині політичні та громадські свободи, не допустити деспотизму та зловживань з боку посадових осіб. Свідченням нових підходів у розвитку політичної думки цього періоду є вчення Ж.-Ж. Руссо. Вихідним елементом держави у нього виступає не індивід, а соціальна група, асоціація, що виникає шляхом укладення суспільного договору. Головне завдання законодавства, на думку Ж.-Ж. Руссо, полягає у забезпеченні щастя, добробуту, свободи і рівності усіх громадян. Політичні доктрини І.Канта (1724-1804) та Г.-Ф.Гегеля (1770-1830) зумовлені якісними змінами в суспільному житті Європи під впливом Великої Французької революції. На думку Канта, лібералізм - це єдина розумна платформа суспільного устрою, адже кожна людина є завершеною абсолютною цінністю. І. Канту належить пальма першості і в обґрунтуванні ідеї правової держави, в якій панує право, а основним джерелом влади є народ. Досліджував Кант і проблеми міжнародної політики, зокрема обґрунтував принцип дотримання договорів, територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи тощо. Політичні погляди Г.-Ф. Гегеля викладені у працях &quo ;Філософія”, &quo ;Філософія історії&quo ;, &quo ;Філософія духу&quo ; та ін. Заслугою Гегеля є те, що чітко розмежовував поняття &quo ;громадське суспільство&quo ; і &quo ;держава&quo ;. Громадське суспільство - це суспільство власників.

Все це робилося самочинно, без дозволу австрiйської вiйськової влади, переважно за власний кошт[173]. Так стрiльцi позбувалися зовнiшнiх ознак чужого вiйська, розірвавши перед цим внутрiшнi зв’язки з ним. Отже, на початок 1917 р. в основному завершилося становлення леґiону УСС, який увiбрав у себе найкращi сили галицької молодi, захопленої iдеєю вiдбудови української державностi й об’єднання всього українського народу в єдине цiле, як нацiональної вiйськово–полiтичної формацiї. Її особливiстю було те, що, незважаючи на фронтовi умови, вона вела iнтенсивну нацiонально–полiтичну працю, метою якої було виявлення найефективнiших шляхiв для досягнення поставлених завдань. Можна стверджувати, що результатом такої дiяльностi стало формування стрiлецької iдеологiї, головними складовими якої були: державна самостiйнiсть, соборництво, опора на сили власного народу. Основи цiєї iдеологiї були викладенi в стрiлецьких виступах, публiкацiях та наказах, вiдображенi в практичнiй дiяльностi i становили спiльний вислiд думок та iдейних зусиль усього стрiлецтва, що базувалися на кращих проявах довоєнної політичної думки, традицiях сiчово–сокiльського i стрiлецького руху

1. Основні етапи становлення світової політичної думки

2. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

3. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

4. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

5. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

6. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
7. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему
8. Виникнення та еволюція соціальної роботи

9. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

10. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

11. Політична влада у світі та в Україні

12. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

13. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

14. Перша світова війна. Причини та характер

15. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

16. Утворення Скіфії та її політична історія

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

19. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

20. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

21. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

22. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
23. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною
24. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

25. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

26. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

27. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

28. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

30. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

32. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

34. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

35. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

36. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

37. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

38. Public Relations: світовий та український досвід
39. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
40. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

41. Світова організація торгівлі: цілі та функції

42. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

43. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

44. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

45. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

46. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

47. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

48. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Політична еліта, лідерство і демократія

50. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

51. Політичні ідеї Стародавнього світу

52. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

53. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

54. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства
55. Туризм та його вплив на світову економіку
56. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

57. Зародження та розвиток політичної економії

58. Політичні права і свободи громадян України

59. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

60. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

61. Виникнення та формування українського етносу

62. Нестор Махно: історично-політичний портрет

63. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

64. Світова продовольча проблема

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

66. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

67. Інтеграція України у світове господарство

68. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

69. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

70. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни
71. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
72. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

73. Суспільно-політична діяльність Костомарова

74. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

75. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

76. Історія світової банківської системи

77. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

78. Держава і політична система суспільства

79. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

80. Державний лад України в роки Другої світової війни

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Політична система Великовританії

82. Політично-правова теорія Жана Бодена

83. Принципи розробки та оцінки державної політики України

84. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

85. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

86. Світове мовознавство на початку ХХ ст.
87. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні
88. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

89. Арабські країни після ІІ світової війни

90. Великобританія після Другої світової війни

91. Військові події на території України у роки Першої світової війни

92. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

93. Друга Світова війна

94. Друга світова війна на Украіні

95. Ідейно-політичне життя Полтавщини

96. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

97. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

98. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

99. Політична діяльність Лазара Кагановича


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.