Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична культура

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

1. Скласти таблицю „Суспільно-політичні концепції ХІХ століття” Час виникнення Концепція, ідеологія Цінності Економічна сфера Політична сфера 1642рік Авторитарна модернізація (Томас Гоббс) Відмова від політичної свободи стає для індивіда „платнею” за економічну та особисту безпеку, яку повноцінно гарантувати може лише абсолютна влада держави Жорстоке обмеження політичної свободи при забезпеченні й гарантуванні свободи економічної (купівлі-продажу майна, укладання торгових угод, вибору місце проживання та переміщення по країні та ін.) Відмова індивідів від політичної свободи й передбачення прав верховної влади над собою державні повинні, на думку Гоббса, якось стримати зіткнення груп, забезпечити безпеку підприємницькій діяльності та власницьким правам індивідів 1688рік Ліберально-демократична альтернатива курсу авторитарної модернізації (Джон Локк) Нерозривна єдність і взаємозалежність основних політичних та економічних прав людини Цілковиті гарантії індивідуальної економічної свободи є можливими лише при підкріпленні її свободою політичною Права людини переважають над будь-якими державними правами; сама держава створюється тільки з метою кращого втілення і гарантованого захисту цих прав особи 1748рік Ліберальна владно-політична концепція (Шарль-Луї Монтеск’є) Політична свобода, яка складається не во вседозволеності, але в праве робити те, що дозволено законами Обмеження владних повноважень кожної влади полягає не просто у забезпеченні ними різних сфер економічної і політичної діяльності, але й в необхідності вони можуть стати перешкодою у виконанні рішень одна одної Гарантією політичної свободи індивідуума можуть бути тільки розподіл і взаємна незалежність законодавчої, виконавчої та судової влади 1762рік Радикально-демократична парадигма влади (Жан-Жак Руссо) Суспільство як універсальне „моральне і колективне ціле” стає джерелом і носієм усякої влади Заперечення самостійної ролі особи у суспільстві, повному підкоренню її „громадському цілому” Принцип розподілу влади: „воля або є загальною, або нею не є; вона являє собою волю народу як цілого або – тільки однієї його частини” Час виникнення Концепція, ідеологія Цінності Економічна сфера Політична сфера В кінці 60-х років Республіканізм (Еммануїл Кант) Справжнє призначення права полягає в тому, щоб надійно гарантувати для людської моральності той простір, у якому вона могла б безперешкодно реалізуватися свобода і громадська рівність індивідуумів. Змінювати державний устрій можна лише шляхом конституційних реформ, причому тільки виконавчої, але не законодавчої влади, що значно покращує економічну сферу „Республіканізм є державний принцип відділення виконавчої влади від законодавчої; деспотизм – принцип самовладного виконання державних законів, створених ним самим” 1820 рік Авторитарний етатизм (Георг Вільгельм Фрідріх Гегель) Ця концепція побудована на розведенні й дослідженні двох ключових понять – громадянського суспільства і держави Певна сукупність формально рівних індивідів, приватновласницький інтерес яких тісно вплетений в систему „всебічної зайнятості” У концепції суверенітет держави належить конституційному монархові; концепція являє собою теорію конституційного етатизму, побудованого на засадах станового корпоративізму та панування держави над собою і суспільством 60-80 роки Трансформації лібералізму(Ієремії Бентама, Джон Стюарт Міль, Алексіса де Токвіля) Теорія утилітаризму Бентама керується принципами корисності та особистого пожитку.

Всі незручності для свободи індивідів, які випливають з наявності держави, мають бути мінімізованими – державне втручання в економічні процеси має по змозі зведеним нанівець. „Загального блага” можна досягти якнайкраще за умов „представницької демократії”, де законодавча легіслатура, з одного боку, володіє вищою владою і контролює уряд та інші виконавчі органи, а з другого – підзвітна виборцям та громадській думці. Смисл концепції „захисту меншості” Мілля полягає в узгодженні різних партикулярних інтересів між собою, що виключає можливість сваволі однієї частини суспільства щодо іншої. В концепції Токвіля йдеться про дослідження інституціональних підстав стабільної демократії та проблем політичної культури, аналіз порівняльної ефективності та різноманіття форм демократії, вивчення нових регулятивних функцій сучасної держави та нових версій традиційного деспотизму. Кінець ХІХ століття Марксизм (Карл Маркс і Фрідріх Енгельс) В надрах капіталістичного суспільства присутній і постійно розвивається глобальний соціальний конфлікт – класовий антагонізм буржуазії і пролетаріату. Ідея політичної рівності може бути реалізована лише в рамках економічної рівності У межах марксистської теорії відбувається істотне уточнення радикально-демократичного концепту влади – ідея прямого та загального народознавства 2. Визначте раціональні та утопічні ідеї в марксисткій концепції політики У своїх працях („Свята родина”, „Німецька ідеологія”) К.Маркс і Ф.Енгельс зауважували, що ідеологами революційної буржуазії були просвітники-матеріалісти XVII – XVIII ст. Виступаючи проти феодалізму, релігії, вони створювали передумови глибинного аналізу соціальних відносин, формували основи радикальних змін суспільного устрою. Тому ідейні джерела утопічного соціалізму і комунізму беруть свій початок у матеріалістичній традиції(Бекона, Декарта, Локка), а проповідування політичної рівності Руссо та інших просвітників передувало вимогам соціальної рівності. Заглиблюючи свій погляд в основні положення матеріалістичної філософії, що живили соціалістичні та комуністичні теорії, К.Маркс зосереджувалися на тих аспектах, які тлумачили людину як продукт середовища і як істоту політичну, суспільну. Передусім він зазначає, що французький матеріалізм, розвиваючи теорію Локка про походження знань із чуттєвого досвіду, пристосував сенсуалізм до вчення про людину, до теорії виховання в найширшому значенні. Заслуговують на увагу вчення матеріалістів XVII ст., згідно з якими черпання людиною відчуттів, знань із зовнішнього світу, надбаного у ньому досвіду зобов’язує так влаштовувати цей світ, щоб він був гідним її. Потрібно сформувати істинно людські відносини, в яких вона почувалася б людиною. Якщо людина є суспільною істотою, то лише в суспільстві може розвинути свою істинну природу, а про силу її природи слід судити на підставі не сили індивідів, а сили всього суспільства. Оцінюючи Гельвецій розумів як сукупність усіх умов життя індивіда, формує людину. З огляду на це Гельвецій виступав за перетворення, які б усунули суперечність між інтересом окремої людини і суспільним інтересом, а для цього потрібна докорінна зміна свідомості людей.

Серед головних аспектів його системи Маркс і Енгельс виділяли природну рівність людських розумових здібностей, єдність успіхів розуму і успіхів промисловості, природну доброту людини, всемогутність виховання. З інших французьких матеріалістів, учення яких прислужилося формуванню ідей утопічного соціалізму і комунізму, чільне місце належить Гольбаху, у вченні якого теорію моралі багато що ріднить з поглядами Гельвеція. Зокрема, Маркс і Енгельс наголошували на положеннях, що розкривають її гуманістичну спрямованість: а) усяка мораль, яка відокремлює інтереси індивіда від інтересів суспільства, є неправильною, суперечить природі; б) доброчинність є не що інше, як користь людей, об’ єднаних у суспільство. Відзначаючи зв’язок утопічного соціалізму Фур’є з французьким матеріалізмом XVII ст., Маркс передусім звертав увагу на обґрунтування Фур’є соціального кодексу, який видавався йому не системою закономірностей суспільного життя, а своєрідним різновидом „натурального права”. У Фур’є – це сукупність норм, що забезпечують соціальну гармонію. Спосіб встановлення цих норм тісно пов’язаний з його філософією освіти. Поштовхом до розвитку суспільства він вважав труднощі в задоволені потреб, а також ті, що пов’язані зі зростанням населення планети. Запозичивши у Руссо важливий для матеріалістичної соціології принцип боротьби людини з природою, Фур’є робить інші висновки. Система Руссо (дефіцит засобів існування – нова система виробництва – новий соціальний устрій) у Фур’є має іншу послідовність: дефіцит засобів існування – новий соціальний устрій – нова система виробництва. Вчення Олена про людський характер, суспільний розвиток також примикає до теоретичних побудов французьких матеріалістів XVIII ст. Оуен стверджував, проблеми, які переживає суспільство, спричинені помилками пращурів, невіглаством керівників і керованих. Невігластво та оману вважав джерелом зла, а розум і знання - джерелом щастя. Історії людського розуму. Розумова суспільна система повинна, на його думку, базуватися на законах природи. Для утвердження щастя свідомість людей має бути звільнена від неправильних ідей, народитися заново. Сама по собі природа людини добра. Погані характери створені поганими умовами життя. Для розвитку якнайкращих якостей людини потрібні нові умови, які б найповніше відповідали її природі. К.Маркс і Ф.Енгельс, не ототожнюючи філософських принципів матеріалістів і соціалістів-утопістів, стверджували, що їх об’єднує постійне апелювання до природи та розуму як головних критеріїв. Соціалісти-утопісти не механічно повторювали деякі положення просвітників, а намагалися використовувати їх, пристосовуючи до нових завдань, пов’язаних із критикою буржуазного суспільства, пошуками способів його подолання. Стрижневі політичні ідеї марксизму: істинне народовладдя можливе за скасування приватної власності на основні засоби виробництва, їх усуспільнення та подолання всіх інших видів відчуження; досягнення в суспільстві повної соціальної справедливості, побудова його на соціалістичних засадах можливі або мирними засобами, або шляхом збройного повстання народу; визначальними в політичному розвитку людства є матеріальне виробництво, стан продуктивних сил і виробничих відносин, взаємодія базису і надбудови, соціальне буття, класова боротьба тощо; головною умовою перемоги революції та переходу до соціалізму є диктатура пролетаріату; авангардом робітничого класу має бути комуністична партія, мета якої – завоювання політичної влади; робітничий клас і його партія у своїй діяльності повинні керуватися гаслом „Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”, тобто принципом пролетарського інтернаціоналізму; не може бути вільним народ, який пригнічує інші народи; державні й правові відносини можуть бути зрозумілими з матеріальних відносин, не закон – фундамент для закону; громадянське суспільство – це сама людина в її суспільних відносинах, воно складається не з окремих індивідів, а відображає сукупність зв’язків і відносин, у яких індивіди перебувають один щодо одного; держава – механізм економічно наймогутнішого класу, який панує і політично, але вона не є силою, зовні нав’язаною суспільству, а продуктом суспільства на певній стадії розвитку і прагне стати над суспільством; право – розведена в закон воля правлячого класу, зміст якої визначається матеріальними умовами життя такого класу; політична влада – організоване насилля одного класу для пригнічення іншого; буржуазний конституціоналізм, буржуазний парламентаризм, буржуазне всезагальне виборче право – формальні, урізані, а часом і фіктивні, а тому непридатні для побудови нового суспільства; одне з головних завдань революції – зламати буржуазну державну машину й організувати її за типом Паризької комуни, поєднавши в одному органі функції законодавчої влади; пролетаріат не задовольняється рівністю перед законом, бо потребує рівності громадянської, економічної, але не дрібнобуржуазної „зрівнялівки”; центральне питання будь-якої революції – питання влади, революція є локомотивом історії, вищою формою класової боротьби і повинна бути перманентною, повстання – є революційне мистецтво, скидаючи будь-яку стару владу, революціонери не можуть спиратися на старі закони; творцем історії є народ, а не герої, видатні особистості; комуністична суспільно-економічна формація має дві фази – соціалізм і комунізм; у комуністичному суспільстві не буде приватної власності, експлуатації людини людиною, держава й право поступово відімруть, поступившись громадянському самоуправлінню, класи будуть знищені, згодом зникнуть національні відмінності, протилежність між розумовою та фізичною працею, містом і селом, праця стане першою потребою життя, запанує повна соціальна рівність і принцип „кожний – за здібностями, кожному – за потребами”, людство здійснить стрибок з царства необхідності до царства справжньої свободи, де вільний розвиток кожного стане умовою вільного розвитку всіх.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

2. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

3. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

4. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

5. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

6. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
7. Нестор Махно: історично-політичний портрет
8. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

9. Політичний режим

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Утворення Скіфії та її політична історія

12. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

13. Політичний портрет М. Грушевського

14. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

15. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

16. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

17. Держава і політична система суспільства

18. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

19. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

20. Політична система США

21. Політично-правова теорія Жана Бодена

22. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
23. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

26. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

27. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Політична діяльність Лазара Кагановича

31. Політична історія Галицько-Волинського князівства

32. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

33. Політична система Української козацької держави

34. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

35. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

36. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

43. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

44. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

45. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

48. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Суспільно-політичне та культурне життя України

50. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

51. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

54. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
55. Економічна та торгово-політична роль митного збору
56. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

57. Вибори та їх роль у політичному житті України

58. Етапи розвитку політичної думи в Україні

59. Ідейно-політичні течії в Україні

60. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

61. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

62. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

63. Основні політичні течії

64. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

65. Політичні партії в Україні та їх основні типи

66. Політичні погляди і діяльність Платона

67. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

68. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

69. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

70. Політичня система як механізм влади
71. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
72. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

73. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

74. Структура політичної влади

75. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

76. Технології політичної діяльності

77. Трансформація суспільства та політична модернізація

78. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

79. Формування іміджу політичного лідера

80. Політик і політичний режим

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Політична влада

82. Політична влада

83. Політична влада у світі та в Україні

84. Політична діяльність і політичні відносини

85. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

86. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
87. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності
88. Політична опозиція в Україні

89. Політична система Індонезії

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство

92. Політичне прогнозування

93. Політичний PR

94. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

95. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

96. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Політичні еліти

98. Політичні еліти та лідерство

99. Політичні ідеї Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.