Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Буферні системи

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

«Активна реакція середовища. організму» План: 1. Вода як універсальний розчинник. 2. Поняття електролітичної дисоціації та сили електроліту. 3. Кислоти, луги та солі у водних розчинах. 4. Активна реакція середовища та водневий показник. 5. Поняття буферних властивостей. Механізм дії буферних систем. Окрім механічних перенесень,частинки дисперсійної фази та дисперсій-ного середовища хімічно взаємодіють між собою. Дисперсійним середовищем більшості дисперсних систем організму є вода, яка складає біля 80 % ваги тіла. Молекула води складається з двох атомів водню ( мають по одному неспарено-му електрону ) та атома кисню який має два неспарених електрона. хх Н . х О х . Н хх Атоми зв′язані між собою двома ковалентними ( рівносильними , двохелектро-нними, двохцентровими ) полярними зв′язками: хх На O Я H хх Кисень більш електронегативний ( сильніший ) атом і відтягує електронну гус-тину зв′язків на себе , набуваючи при цьому частково негативного заряду ( за-ряд електрона – ). Атоми водню, збіднені електронами, набувають часткового позитивного заряду. – H а O Я H Електростатичне відштовхування між однойменно зарядженими атомами, та наявність двох вільних пар електронів у атома кисню, обумовлює тетраедрич-ну будову молекул води в просторі, протилежні кінці якої заряджені різнойме-нно: Н О– . Н (–) . (–) Молекула – кінці якої мають протилежні заряди називається диполем. Дипольний момент–кількісна характеристика полярності молекули, являє со-бою добуток величини зарядів на відстань між ними : = q L (D) Дипольна будова приводить до того, що молекули води об′єднуються між со-бою з утворенням асоціатів (рідини) за рахунок водневих зв′язків : Н—О ---Н: О—Н :О—Н:О—Н:О—Н:О—Н:О---Н Н Н Н Н Н Н При цьому, хімічні властивості води залишаються незмінними ( водневі зв′язки слабкі ), а фізичні властивості змінюються дуже. Зокрема значно зростає розчи-нююча здатність води. Взаємодіючи з молекулами інших полярних речовин во-да гідратує їх, розриваючи внутрішньомолекулярні зв′язки: = 14000 C aCI a CI -- aCI =20 C H2O a CI -- Процес розпаду речовин на іони під впливом розчинника називається дисоціа-цією. Йони що мають позитивний заряд (недостачу електронів) називаються катіо-нами, а йони що мають негативний заряд (надлишок електронів) називаються аніонами. Речовини які при розчиненні утворюють розчини що володіють іонною про-відністю називають електролітами. Кількісною характеристикою процесу дисоціації є : ступінь дисоціації––характеризує сильні електроліти і є відношенням кіль-кості молекул що продисоціювали до їх загальної кількості. Константа дисоціації–Кд –характеризує слабкі електроліти. Для речовини МА, що дисоціює за схемою МА М А – Kд = . 100 % Чому різні фізичні величини виражають глибину дисоціації ? Сильні електроліти дисоціюють майже повністю. В розчині практично не за-лишається молекул що не продисоціювали : aCI a CI --. При дисоціації слабких електролітів, в розчині встановлюється динамічна рівновага між молекулами та йонами. Чим вище значення Кд тим в більшій мірі речовина розпалася на йони.

По силі електроліти класифікують на: сильні – процент розпаду &g ; 30 % H2SO4 , HCI , aCI середньої сили – процент розпаду &g ;3 % &l ; 30 % CH3COOH , H4OH слабкі – процент розпаду &l ; 3 % CH3CH(OH)COOH Кислоти у водних розчинах дисоціюють (розпадаються) на катіони (протони ) водню та аніони кислотного залишку: HCI H CI – = 100 % ; HF H F – Kд =7.0 .10 –4 ; СН3СООН СН3СОО – Н Кд=1.7.10 –5 ; HC H C – Kд =6.2 .10—10 Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто з різною силою: Н3РО4 Н Н2РО4 – Кд = 7.1. 10 –3 ; Н2РО4 -- Н НРО4 2– Кд = 6.2. 10 –8 ; НРО42-- Н РО4 3– Кд = 4.4 .10 –13 . Основи у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіону металу та аніону гідроксилу: aOH a OH – = 100% ; Ca(OH)2 Ca2 2OH – = 30 % ; H4OH H4 OH – Кд = 1.79 .10 –5 . Солі у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіону металу та аніону кислотного залишку. aCI a CI – = 100 % a2SO4 2 a SO42– = 100 % Майже всі солі є сильними електролітами, бо утворені за допомогою йонного зв′язку. Отже: сила електроліту (глибина розпаду молекули) залежить від типу зв‘язку в молекулі, який визначається різницями електронегативностей елементів що його утворюють: Розрізняють Ковалентний неполярний Е.Н. = 0 – 0.9 Н2 ; СІ2 ; О2 Ковалентний полярний Е.Н. = 0.9 –1.9 НСІ =0.9 ; HF =1.9 Йонний Е.Н. = 1.9 – 3.3. aF = 3.1 Таблиця електронегативності деяких хімічних елементів Елемент K a Li Mg AL Si H C CI Br I O F E.H. 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.0 2.8 2.5 3.5 4.0 Молекули води маючи великі дипольні моменти, в невеликій кількості і самі розпадаються на йони згідно рівняння: Н2О Н ОН – або 2Н2О Н3О ОН – . Виходячи із значення константи дисоціації Кд= = 1.86.10 –16 можна зробити висновок, що вода слабкий електроліт ( із 55 млн. молекул во-ди, що містяться в одному літрі дисоціює тільки одна ). Отже , при постійній температурі концентрація недисоційованої форми величина постійна і стано-вить: = 1000/18 = 55.56 (моль/літр), де 1000 г/л – маса одного літра води, 18 г/моль – маса одного моля води. З рівняння, що визначає константу дисоціації води отримуємо вираз добутку двох констант:Кд . , який називають іонним добутком води. .10 –16 . 55.56 = Іонний добуток води показує, що: зміна концентрацій одного йону не може проходити без зміни концентрації іншого; співвідношення концентрацій вільних водневих та гідроксильних йонів визна-чає активну реакцію розчину:вільні водневі йони визначають активну кислот-ність, а вільні гідроксильні йони визначають активну лужність середовища. Розчини в яких називають нейтральними; Розчини в яких називають кислими ; Розчини в яких називають лужними. Виходячи з рівняння дисоціації води та виразу іонного добутку можна вста-новити активну реакцію води: Н2О Н ОН – = 10 –14 Поскільки при дисоціації утворюється однакова кількість протонів водню та гідроксильних аніонів, то позначивши концентрацію протонів водню через Х, приймаємо і концентрацію гідроксильних аніонів теж рівну Х. Маємо : Х 2 = 10 --14 X = = 10 --7 Отже: вода має нейтральну реакцію . Поскільки значення молярної концентрації протонів водню та аніонів гідрокси-лу є числа з від‘ємними показниками ступеня, то в розрахунках користуватися ними незручно .

Тому, нім . вчений Зьоренсен ввів поняття водневого показни-ка рН (po e s hidroje ), що означає в дослівному перекладі « сила водню»: Водневий показник являє собою десятковий логарифм концентрації водневих іонів з від‘ємним знаком: рН = – Lg = 7 ; = 10 -11 то рН = 11 . Отже: для нейтральних розчинів рН = 7 , для кислих розчинів рН 7, для луж-них розчинів рН &g ; 7 . Біохімічні процеси проходять при строго визначених значеннях рН. Зміна цих значень може не тільки прискорити чи загальмувати їх протікання, а і повністю змінити напрямки перебігу. Не дивлячись на те, що проміжні продукти біохі-мічних процесів мають різні значення рН, в ході обмінних реакцій кардиналь-ної зміни активної реакції середовища не відбувається завдяки наявності в ор-ганізмі речовин, що володіють буферними властивостями. Буферні властивості проявляються у зв‘язуванні надлишку вільних водневих чи гідроксильних йонів у малодисоційовані чи менш дисоційовані молекули. Приклад: При бігові на довгі дистанції організм перебуває у стані кисневого голоду. В нор-мі вуглеводи розпадаючись до СО2 та Н2О забезпечують м‘язи енергією розпаду АТФ. Проте при окисленні в умовах дефіциту кисню розпад вуглеводів проходить лише до стадії молоч-ної кислоти. Остання, будучи досить сильною кислотою Кд = 1.38 .10 -- 4, відчутно закислює внутріклітинне середовище (порушує баланс між концентраціями протонів водню і гідрок-сильних аніонів у сторону збільшення концентрацій перших). Нервові рецептори фіксуючи зміну рН викликають відчуття болю. Через деякий час біль проходить внаслідок нормалізації клітинного та тканинного рН завдяки дії буферних систем. В рівняннях описаний випадок виглядить слідуючим чином: С6Н12О6 2 СН3СН(ОН)СООН СН3СН(ОН)СООН СН3СН(ОН)СОО -- Н Кд = 1.38 .10 –4 aHCO3 a НСО3-- Н2СО3 Н НСО3-- Кд = 5 .10 --11 Із значнень констант дисоціації молочної та вугільної кислот видно, що протон водню, який утворюється при дисоціації молочної кислоти, зв‘язується гідрокарбонатним аніоном у вугі-льну кислоту, яка являється значно слабкішою (гірше дисоціює) ніж молочна кислота. В ре-зультаті кількість вільних водневих іонів зменшується, кислотність середовища стабілізуєть-ся. Н НСО3– Н2СО3 Н2О СО2 Речовини, які володіють буферними властивостями (буферні системи ) явля-ють собою: 1. Суміші розчинів слабких кислот з розчинами їх солей від сильних основ (кислотні б.с.). 2.Суміші розчинів слабких основ з розчинами їх солей від сильних кислот ( ос-новні б.с.). Серед кислотних буферних систем найбільше значення в організмі мають слідуючі: Гідрокарбонатна: Н2СО3 aHCO3 Ацетатна: СН3СООН СН3СОО a Фосфатна: aH2PO4 a2HPO4 Білкова: білок-кислота білок-сіль, а серед основних Амонійна: H4OH H4CI . Буферна дія системи не безмежна, вона визначається буферною ємністю, яка кількісно характеризує здатність системи підтримувати буферну дію. Вимірює-ться кількістю сильної кислоти чи лугу, яку необхідно додати до 1 літру роз-чину щоб його рН змінилося на одиницю. При розведенні чи концентруванні буферних розчинів, буферна дія зберігається, змінюється лише буферна ємність: при розведенні вона зменшується, при концентруванні– збільшується.

Семенихин Владимир Сергеевич Семени'хин Владимир Сергеевич [р. 27.1(9.2).1918, г. Сумы], советский учёный в области автоматики и телемеханики, академик АН СССР (1972; член-корреспондент 1968). Член КПСС с 1945. По окончании Московского энергетического института (1941) работал в конструкторских бюро приборостроительных заводов. С 1963 руководит научно-исследовательскими организациями; профессор Московского института радиотехники, электроники и автоматики (с 1966). В 1971—1974 заместитель министра радиопромышленности. Основные труды в области автоматизированных систем управления и специального приборостроения. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 другими орденами, а также медалями. В. С. Семенихин. Семенная жидкость Семенна'я жи'дкость, часть спермы, состоящая из смеси секретов, вырабатываемых яичком и другими мужскими половыми железами (семенными пузырьками, предстательной и бульбо-уретральными железами). С. ж. содержит питательные вещества для сперматозоидов, буферные системы, предупреждающие повышение кислотности среды, и слизистые вещества, служащие «смазкой» при прохождении спермы по половым путям самки

1. Особенности системы крови у детей разных возрастных групп

2. Фізіологія системи крові

3. Гемостаз и его компоненты. Антигенные системы крови

4. Профессиональные поражения системы крови

5. Учение о свертывающей системе крови. Гемофилия

6. Место налогов в экономической системе: эволюция взглядов на природу налогообложения
7. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
8. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

9. Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности - билеты весна 2001

10. Соотношение системы права и системы законодательства

11. Банковские системы мира. Банковская система Англии

12. Система права и система законодательства

13. Система патетических показателей и методов изучения концентрации

14. Интернет, системы адресации. Информационная система "Кадровый учет"

15. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

16. Система "Тракт" и система телеуправления малодеятельными станциями ТУМС

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"

18. Дифференциальные системы, эквивалентные автономным системам с известным первым интегралом

19. Кислотно-основные буферные системы и растворы

20. Нервная система, гистология, кровь, опорно-двигательный аппарат...

21. Показатели красной крови у новорожденных детей юга и севера тюменской области, больных гемолитической анемией по аво-системе и rh-фактору

22. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек
23. Проблемы леса в системе "природа-общество-человек" в российских реалиях
24. Система «природа — общество» и климат. Современное состояние и перспективы развития мировой энергетики

25. Антиоксидантная система плазмы крови в норме и при патологии

26. Система охраны природы в Республике Башкортостан

27. Происхождение Солнечной системы и Земли

28. Вселенная, Галактика и Солнечная система

29. Происхождение и развитие солнечной системы

30. Солнечная система в центре внимания науки

31. Обзор солнечной системы

32. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

33. Строение солнечной системы

34. Солнечная система

35. Тросовые системы в космосе

36. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

37. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

38. Система HLA и инфекционные заболевания
39. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека
40. Бактериальная система секреции белков первого типа

41. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

42. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

43. Транспортная система (Восточного Казахстана)

44. Экономическая система Дании

45. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

46. Схема системы налогообложения

47. Денежная система России

48. Налоги и налоговая система РФ

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

49. Налоговая система государства, налоги и их виды

50. Налоговая система Российской Федерации

51. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

52. Налоговая система Японии

53. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

54. Проблемы реформирования налоговой системы в России
55. Судебная система Российской Федерации
56. Система расходов бюджета

57. Налоговая система России в новом правовом поле

58. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

59. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

60. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

61. Становление системы социальной защиты государственных служащих

62. Контроль в системе органов государственной власти

63. Место обязательственного права в системе гражданского права

64. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

66. Правовые системы современности. Мусульманское право

67. Возникновение и система развития права Канады

68. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

69. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

70. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.
71. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?
72. Государственная служба Приказной системы управления

73. Характеристика налоговой системы Великобритании

74. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

75. Система законодательства в области СМИ Германии

76. Финансовая система Республики Узбекистан

77. Судебная власть и судебная система РК

78. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

79. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

80. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Разделение властей в системе государственных органов

82. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

83. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

84. Судебная система РФ и пути ее реформирования

85. Местное самоуправление в системе публичной власти

86. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности
87. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
88. Налоговая система (шпаргалка)

89. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

90. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

91. Налоговые системы зарубежных стран

92. Современная налоговая система РФ

93. Налоговая система Кыргызстана

94. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

95. Избирательная система в Алтайском крае

96. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

97. Изменения в таможенно-тарифной системе России

98. Избирательные системы

99. Особенности системы законодательства федеративного государства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.