Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ПЛАН:Вступ Розділ 1. Суспільно-політичний устрій Галичини, Буковини, Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії у другій половині XIX ст. 1.1 Суспільний устрій Західно-українських земель під владою Австро-Угорщини 1.2 Економічний розвиток західно-українських земель у другій половині ХІХ ст. 1.3 Економічне та соціально-політичне становище робітників і селян. Національний гніт Розділ 2. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. 2.1Чинники формування і розвитку ідеї українського національного державотворення в Західно-українських землях під владою Австро-Угорщини 2.2Суспільно-політичний рух та виступи робітників і селян у Західній Україні наприкінці ХІХ ст. Висновки Список використаних джерел та літератури ВСТУП Актуальність теми дослідження. Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст. українці перебували під владою двох імперій: 80% із них підлягали російським імператорам, решта населяли імперію Габсбургів. Так на світанку новітньої доби українці опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася від устрою, до якого вони звикли. Середина XIX ст. була часом випробувань для імперії Габсбургів. Вистоявши перед революційною хвилею 1848 p., вона невдовзі зазнала дошкульних поразок на міжнародній арені. Спочатку Австрія програла франко-італо-австрійську війну 1859 p., a 1866 р. зазнала поразки в протистоянні із Пруссією. Ці невдачі зумовили глибоку політичну кризу в державі. Щоб не допустити неконтрольованого розвитку подій, вже 1867 р. було укладено австро-угорський компроміс, внаслідок якого Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну Австро-Угорську. Це була суттєва зміна базового державотворчого принципу — централізм поступився місцем федералізму. До австрійської частини монархії увійшли Галичина і Буковина, а до угорської — Закарпатська Україна. Як усі імперії, Австрійська імперія Габсбургів являла собою величезний територіальний конгломерат, численне населення якого складалося із етнічно й культурно різноманітних народів. Надмірно централізована політична влада символізувалася в особі імператора, який не відчував потреби брати до уваги погляди й бажання своїх підданих. Імператори та їхні урядовці вимагали від останніх абсолютної покори й вірності, вважаючи це не лише політичним, а й моральним і релігійним обов'язком. За їхню покірливість імператори обіцяли підлеглим безпеку, стабільність і порядок. Це був устрій, який чимала частина населення імперії вважала не лише розумним, а й навіть привабливим. Незважаючи на відрив від материнської української території, Західна Україна, яка перебувала під владою Австро-Угорської імперії, не загубилась у духовних пошуках своєї громадянської і державницької культури і, перебуваючи у складі Австрії, не втратила перерваної державницької традиції та її значущості для майбутнього державно-правового життя. Українці з Галичини, Буковини виступали активною політичною і громадською силою у руйнації світових імперій кінця XІX ст. Очевидно, що розвиток ідеї українського державотворення на західноукраїнських землях мав власну внутрішню логіку.

Проблема обґрунтування ролі Західної України, як «українського П'ємонту» цікавила, зокрема, таких видатних вчених як М. Грушевський, С. Дністрянський, В. Старосольський та ін. У вітчизняній історичній науці основна увага приділялася висвітленню соціально-економічного, політичного та правового становища західноукраїнських земель у різні історичні періоди. Цим питанням присвячені праці таких учених: Г.Гербільського , В.Кульчицького , Р. Петріва та ін. Зацікавленість істориків викликають також проблеми становлення державно-правових інститутів у Галичині та Буковині протягом тривалого періоду австрійського панування. У рамках цієї різнопланової проблеми розгляд соціально-економічного розвитку Західно-українських земель у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст., сприятиме більш чіткому розумінню історичних особливостей в економіці, політиці, соціальних процесах на теренах Західної України. Цим і обумовлений вибір теми курсового дослідження: «Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ ст.» Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає у виявленні та розкритті особливостей та тенденцій розвитку соціально-економічного життя на Західно-українських землях, які у другій половині ХІХ ст. перебували під владою встро-Угорщини. Відповідно до поставленої мети, були поставлені наступні наукові завданя: висвітлити політичні чинники, які впливали на соціально-економічне становище західно-українського народу у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХст.; визначити основні тенденції соціально-економічного життя Західноукраїнських земель під владою Австро-Угорщини у досліджувальний період; проаналізувати основні соціально-економічні, культурні, політичні чинники, що зумовили становлення ідеї українського державотворення на Західно-українських землях; розкрити характер впливу української інтелігенції, українських політичних партій і рухів, громадських об'єднань і організації, що діяли у Західній Україні, зокрема у Галичині на розгортання українського національного руху та формування ідеї українського державотворення. Об'єктом дослідження є соціально-економічні та політичні процеси в Західній кУкраїні в другій половині ХІХ ст. Предметом дослідження є розвиток соціального та економічного життя, становлення ідеї українського державотворення та національне відродження на Західно-українських землях у другій половині XIX -початку XX ст. Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що фактичний матеріал, його наукова інтерпретація та висновки, які містяться у дослідженні, можуть бути використані при підготовці до семінарських занять з історії України, при написанні різного роду наукових робіт, статей тощо. Структура дослідження. В основу даного наукового дослідження покладено проблемно-хронологічний принцип, його зміст і послідовність викладу матеріалу зумовлені логікою самої проблеми і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, які поділені на підрозділи, висновків та списку використаних джерел та літератури (34 найменування). Розділ 1. Суспільно-політичний устрій Галичини, Буковини, Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії у другій половині XIX ст.

1.1 Суспільний устрій Західно-українських земель під владою Австро-Угорщини У другій половині XIX XX ст. західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпатська Україна перебували в складі Австро-Угорської імперії, яка належала до числа найреакційніших і найвідсталіших держав, де зберігалося багато залишків феодалізму, і передусім абсолютизм та поміщицьке землеволодіння. Австро-угорський уряд перетворив західноукраїнські землі на колоніальні окраїни своєї імперії, аграрно-сировинний придаток до корінних західних провінцій. Своєрідністю політики австрійських правлячих кіл було те, що вони для утримання в покорі всіх залежних національностей надавали одним з них привілеї і з їх допомогою гнобили інших, діючи за принципом «поділяй і пануй». Так, у Східній Галичині переваги й привілеї мали польські шляхтичі й капіталісти, на Північній Буковині — румунські, Закарпатті — угорські . Отже, трудящі західноукраїнських земель зазнавали гніту й експлуатації як українських поміщиків і буржуазії, так і німецьких, польських, угорських, румунських, а також австрійської правлячої бюрократії. За адміністративною приналежністю західноукраїнські землі поділялися на дві частини: Східна Галичина і Буковина входили до складу Австрії, а Закарпаття — до складу Угорщини. Як і раніше, Східна Галичина, де переважало українське населення, була об'єднана з так званою Західною (польською) Галичиною (на захід від р. Сян) в єдиний «Коронний край» — «Королівство Галіції і Лодомерії». «Край» цей поділявся на повіти, яких у Східній Галичині налічувалося 50. Буковина, що мала 10 повітів, становила окрему адміністративну одиницю з центром у м. Чернівцях. Закарпатські землі в складі Угорщини складалися з чотирьох «русинських» (українських) жуп, або комітатів (областей): Ужанської, Берегівської, Угочанської і Марамороської. У Галичині на чолі всього управління стояв намісник, призначуваний, переважно з числа польських магнатів, імператором. Йому й належала вся адміністративна влада в краї. Повітами управляли старости, що підлягали намісникові . У Галичині, у м. Львові, й на Буковині, у м. Чернівцях, існували крайові сейми як органи місцевого самоврядування. Вони обиралися за куріальною системою, внаслідок чого в них переважали поміщики і буржуазія, причому в Галицькому сеймі — польські, в Буковинському — румунські та німецькі. Так, у Галицький сейм по курії земельних власників обирався один депутат від 52 виборців-поміщиків, а по сільській курії — від 8764 виборців. До того ж функції крайових сеймів обмежувалися лише піклуванням про місцеві справи: торгівлю, освіту, санітарію та ін. При цьому їх рішення могли здійснюватися тільки після затвердження імператором або відповідним австрійським міністерством . 1.2 Економічний розвиток західно-українських земель у другій половині ХІХ ст. Західноукраїнські землі мали сприятливі природні умови — гарний клімат, багатий рослинний світ, зокрема ліси, родючі ґрунти, великі запаси корисних копалин (нафта, вугілля, сіль, озокерит та ін.). Незважаючи на це, їх економіка розвивалася дуже повільно, оскільки австрійська правляча бюрократія перетворила ці землі на свої внутрішні колонії — на ринок збуту товарів корінної австрійської промисловості, джерело сировини й дешевої робочої сили.

Найважливіші нумізматичні терміни. —Львів, 1966. 7. Ковальчак Г. Економічний розвиток західноукраїнських земель. — К., 1988. 8. Котляр М. Галицька Русь у другій половині XIV — першій чверті XV ст. — К., 1968. 9. Котляр М. Грошовий обіг на території України в епоху феодалізму.-К., 1971. 10. Котляр М. Літописи Самовидця, Грабянки та Величка про грошовий обіг України XVII ст. // Український історичний журнал. — 1970.-№ 1. - С 18 - 25. 11. Котляр Н. К вопросу о правовом положении Львовского монетного двора в XIV — XV вв. // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. — №2. - С. 113 - 121. 12. Котляр Н. Монеты Владимира Ольгердовича // Нумизматика и сфрагистика. — 1971. — № 1. — С. 52 — 58. 13. Котляр Н. Монеты Червоной Руси в денежном обороте Польского государства в XIV— XV вв. // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. -№ 5. - С. 18 - 32. 14. Котляр Н. Проблемы и основные итоги исследований монет Червоной Руси // Нумизматика и сфрагистика. — 1965. — № 2. — С. 91 — 11З. 15. Крип'якевич I. Богдан Хмельницький. — К., 1954. 16. Крип'якевич І. Монети Б. Хмельницького і П

1. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

2. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

3. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

4. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

5. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

6. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми
7. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации
8. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

9. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

10. Облицювання стін керамічними глазурованими плитками

11. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

12. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

13. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

14. Общая характеристика процесса научения

15. Редкие растения, краткая характеристика

16. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

18. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

19. Общая характеристика степной зоны

20. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

21. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

22. Характеристика Дальневосточного экономического района
23. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ
24. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

25. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

26. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

27. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

28. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

29. Экономико-географическая характеристика Германии

30. Экономико-географическая характеристика Германии

31. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

32. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Экономико-географическая характеристика Канады

34. Экономическая характеристика Таджикистана

35. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

36. Характеристика природного комплекса Черного моря

37. Характеристика Франции

38. Социально-экономическая характеристика Болгарии
39. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
40. Виды и характеристика федеральных налогов

41. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

42. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

43. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

44. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

45. Характеристика налоговой системы Великобритании

46. Характеристика источников Конституционного права

47. Характеристика Конституции Франции

48. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

50. Политический режим как сущностная характеристика государства

51. Характеристика Чикаго

52. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

53. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

54. Культурно-историческая характеристика Кишинёва
55. Характеристика Иудушки Головлева
56. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

57. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

58. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

59. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

60. Археология, как способ познания мира на примере городища Аркаим

61. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

62. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

63. Археология. Камень

64. Археология. Бронза

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

66. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

67. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

68. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

69. Характеристика дополнительных устройств к ПК

70. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров
71. Общая характеристика системы Windows
72. Установка и основные характеристики Linux

73. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

74. Общая характеристика аксиоматики Гильберта

75. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

76. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

77. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

78. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

79. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

80. Общая характеристика дыхательной системы

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

81. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

82. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

83. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

84. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

85. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

86. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области
87. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем
88. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

89. Неосторожная преступность: общая характеристика

90. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

91. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

92. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

93. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

94. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

95. Доказательственное право. Общая характеристика

96. Зерно: классификация, характеристика, требования к качеству, условия хранения

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

97. Общая характеристика этики образования – этические требования к учителю

98. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

99. Учебное издание: характеристика и подготовка рукописи

100. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.