Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Метрологическая аттестация средств измерительной техники

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ 4 1 Техніко-економічне обґрунтування 7 2 Організація та порядок проведення метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки .8 3 Огляд засобів вимірювальної техніки, використованих для зважування вантажів до 500 кг 12 4 Призначення, технічна характеристика та будова вагів ВК 7297 .15 5 Програма та методика метрологічної атестації вагів ВК 7297 .21 6 Розрахунок маси пересувних гир .33 7 Кінематичний розрахунок вагового механізму .34 8 Розрахунок похибки навантаженого показника вагів ВК 7297 . 35 9 Розрахунок похибки навантажених вагів ВК 7297 36 10 Техніка безпеки при метрологічній атестації 37 11 Розрахунок економічної ефективності .40 Додаток А .45 Список літератури 56Вступ В умовах будування нового суспільства, коли наша країна виходить на нові рубежи економічного прогресу, питання підвищення якості продукції, випускаємої промисловістю, мають першорядне значення. Підвищення якості продукції знаходиться в прямій залежності від ступеню метрологічного обслуговування виробництва. Першочерговим завданням метрологічного забезпечення якості продукції є розробка та введення научно обгрунтованих критеріїв якості та методів випробувань. Створення нової техніки та технологій становить нові завдання щодо забезпечення високої точності, достовірності, порівнянності та єдності вимірювань в усіх без винятку галузях виробництва. Однією з необхідних умов виготовлення високоякістної продукції є вміння її контролювати, для чого необхідно володіти технікою вимірювання. Галуззю науки, вивчающей вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності, а також способи досягнення вимірювань з потрібною точністю, є метрологія. Єдність вимірювань, необхідна для того, щоб можна було порівняти результати вимірювань, виконаних в різних місцях, в різний час, з використанням різних методів та засобів вимірювальної техніки. Точність вимірювань характеризується близкістю одержаних результатів до істинного значення вимірюваємої величини. Метрологія має велике значення для прогресу природних та технічних наук, тому що підвищення точності вимірювань – один з шляхів удосконалення пізнання природи людиною, відкриття та практичного застосування точних знань. Велико практичне значення метрології для народного господарства країни. Методи та засоби вимірювань, використовуємі в медицині, будуванні, химічній промисловості та інших галузях науки та техники повинні постійно удосконалюватися, забезпечуя необхідну надійність та правильність отриманої вимірювальної інформації. Прискорення науково-технічного прогресу знаходиться в прямому зв'язку з інтенсивним розвитком метрології та техніки точних вимірювань необхідних як для розвитку природних та точних наук, так і для створення нових технологій та удосконалення засобів технічного контроля та керування. 11 лютого 1998 року Президент України Л.Кучма підписав Закон України &quo ;Про метрологію та метрологічну діяльність&quo ; за номером 113/98-ВР. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Цей Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють на території України, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України. Відносини в сфері метрології і метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України. Єдність вимірювань в державі забезпечує Державна метрологічна система і спрямована вона на: реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології; захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань; економію всіх видів матеріальних ресурсів; підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок; забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі. Державний метрологічний нагляд поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: робіт по забезпеченню охорони здоров'я; робіт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян; контролю якості і безпеки продуктів харчуваня; контролю стану навколишнього середовища; контролю безпеки умов праці; геодезичних і гідрометеорологічних робіт; торгівельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг електро- та поштового зв'язку; податкових, бінківських і митних операцій; обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності; робіт, що виконуються за дорученнями органів прокуратури та правосуддя; обов'язкової сертифікації продукції; реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів. 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ Сутью дипломной работы является проведение метрологической аттестации весов платформенных ВК 7297. Весы предназначены для взвешивания различных грузов в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях. Целью разработки весов ВК 7297 является создание нестандартизованного СИТ, которое будет использовано в условиях умеренного климата, но для работы при температурах от минус 30 до плюс 40 °С. Ранее для этих же целей использовались весы РП-500Ш13б с пределами взвешивания от 25 до 500 кг. В случае, если необходимо было определить меньшую массу, то требовались еще одни весы для статического взвешивания с меньшими пределами измерения. При использовании весов модели ВК 7297 с расширенным диапазоном взвешивания в меньшую сторону отпадает необходимость приобретения еще одних весов. Источниками получения экономического эффекта является сокращение числа поверителей с двух до одного, уменьшение времени на поверку с 5 ч до 3 ч, снижение затрат на электроэнергию и амортизационные отчисления.

Годовой экономический эффект составил 311 грн. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 0,5 года. Следовательно, проведение метрологической аттестации является экономически целесообразным.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їхніх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування. Згідно Закону України &quo ;Про метрологію та метрологічну діяльність&quo ; засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням і на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації. Метрологічна атестація поширюється на: засоби вимірювальної техніки, що виготовляються одиничними зразками чи малими партіями і не призначені для серійного виробництва; експериментальні (дослідні) зразки засобів вимірювальної техніки, виготовленої під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що передаються в експлуатацію; вбудовані вимірювальні канали виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки; одиничні зразки засобів вимірювальної техніки, які виготовляються серійно і використовуються в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики; засоби вимірювальної техніки, що імпортуються в Україну одиничними зразками чи малими партіями. Завданнями метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) є: визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ ви-могам технічного завдання на розроблення та іншим нормативним документам (далі – - ТЗ і НД), що розповсюджуються на відповідні ЗВТ; перевірка правильності вибору методів і засобів повірки ЗВТ, наведених в експлуатаційній документації; практичне випробування методики повірки; встановлення придатності ЗВТ до застосування. Метрологічну атестацію ЗВТ, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, проводить державна метрологічна служба. Метрологічна атестація проводиться на підставі угоди з підприємством (організацією), яке подає ЗВТ на атестацію. Рішення про придатність до експлуатації ЗВТ, призначених для застосування у сфері поширення державного метрологічного нагляду, приймаються на підставі результату метрологічної атестації керівником організації, що проводила атестацію. ЗВТ, які пройшли метрологічну атестацію і допущені до застосування, підлягають під час експлуатації та після ремонту повірці згідно з методикою, зазначеною у свідоцтві про метрологічну атестацію. ЗВТ передаються на метрологічну атестацію разом з документацією, до складу якої повинні входити: технічне завдання на розроблення ЗВТ чи документ, що його замінює; експлуатаційна документація; технічні умови (якщо в ТЗ передбачено їх розроблення); проект програми та методики метрологічної атестації (ПМА); проект методики повірки ЗВТ як окремий документ чи розділ експлуатаційної документації; Якщо в ТЗ на розроблення випробувального обладнання чи іншого виробу, до складу якого входить вбудований вимірювальний канал, передбачено відомчі (міжвідомчі) приймальні випробування, то метрологічна атестація вимірювального каналу може бути поєднана з випробуваннями.

Стандартный образец состава или материала это образец с фиксированными значениями величин, количественно отражающих содержание в веществе или материале всех его составных частей. Стандартный образец свойств вещества или материала это образец с фиксированными значениями величин, отражающих свойства вещества или материала (физические, биологические и др.). Каждый стандартный образец в обязательном порядке должен пройти метрологическую аттестацию в органах метрологической службы, прежде чем начнет использоваться. Стандартные образцы могут применяться на разных уровнях и в разных сферах. Выделяют: 1) межгосударственные СО; 2) государственные СО; 3) отраслевые СО; 4) СО организации (предприятия). Измерительные преобразователи (ИП) это средства измерения, выражающие измеряемую величину через другую величинsу или преобразующие ее в сигнал измерительной информации, который в дальнейшем можно обрабатывать, преобразовывать и хранить. Выделяют: 1) аналоговые преобразователи (АП); 2) цифроаналоговые преобразователи (ЦАП); 3) аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

1. Средства измерения расхода и количества

2. Специальная физическая подготовка студентов-новичков в волейболе с применением разносторонних технических средств обучения

3. Разработка технологии горячего блюда из мяса птицы и подбор средств измерения для контроля качества

4. Определение посадки для подшипника скольжения в условиях жидкостного трения. Средства измерения

5. Средства измерений

6. Средства измерений. Поверка средств измерений
7. Метрологическая аттестация бытовых весов с цифровой индикацией
8. Источники формирования собственных оборотных средств предприятия и пути ускорения их оборачиваемости в новых условиях хозяйствования (Контрольная)

9. Новые технологии измерений на основе виртуальных измерительных систем

10. О проблемах практического применения нового порядка переоценки основных средств

11. Исследование и разработка методов и технических средств и измерения для формирования статистических высококачественных моделей радиоэлементов

12. Метрологический контроль средств физической реабилитации

13. Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования

14. Инновационный путь развития технологии создания новых лекарственных средств

15. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

16. Современные средства поражения

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Геоинформационный рынок популярных ГИС продуктов. Классификация технических и программных средств для ГИС

18. О тестировании спутниковых приемников и программных средств

19. Направления расходования средств федерального бюджета

20. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

22. Страхование автотранспортных средств
23. Технические средства таможенного контроля
24. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

25. Художественные средства и их использование в творчестве живописцев авангарда начала XX века

26. Монтаж как выразительное средство. Внутрикадровый монтаж. Монтаж как способ режиссёрского мышления

27. Книга как основное средство документной коммуникации

28. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

29. Разнообразие метрических средств характеризации шекспировского героя (Марк Антоний в трагедии «Антоний и Клеопатра»)

30. Особенности речи в средствах массовой информации

31. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

32. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

33. Мультимедиа и ее средства

34. Компьютер как средство общения

35. Программные средства интернет

36. Телекоммуникационные средства в современном компьютерном мире

37. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

38. Эксплуатация средств ВТ
39. Анализ и оценка аппаратных средств современных ПЭВМ
40. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

41. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов

42. Средства составления и изготовления текстовой информации - сканеры

43. Аппаратные средства ПК

44. Возможности средств мультимедиа и перспективы их использования

45. Внедрение средств автоматизации

46. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

47. Технические средства обучения

48. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

49. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

50. Обработка табличной информации с помощью сводных таблиц средствами MicroSoft Excel

51. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

52. Вопросы к дисциплине: Стандартизация и проектирование программных средств (СППС)

53. Средства мультимедиа в Windows Millenium Edition

54. Маточные средства
55. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств
56. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах

57. Клиническая фармакология средств, применяемых для лечения гастродуоденальной патологии

58. История создания сурдотехнических средств

59. Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление

60. Видеозапись как средство фиксации хода расследования

61. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

62. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами

63. Эстетическое воспитание младших школьников средствами искусства

64. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

65. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

66. Социально-культурное творчество – эффективное средство социализации личности

67. Средства обучения

68. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

69. Абсолютное оружие (Средства массовой информации)

70. Технические средства транспорта
71. "Цифровые фотоаппараты, как средство съема визуально - оптической информации"
72. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей

73. Технические средства транспорта

74. Политическая реклама как средство политического воздействия

75. Общая характеристика невербальных средств коммуникации

76. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека

77. Предмет общения и средства общения

78. История создания сурдотехнических средств

79. Развитие средств связи

80. Разработка средств оценки эффективности алгоритмов поиска и обнаружения целей прицельных радиоэлектронных комплексов

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Средства отладки электронных схем

82. Молитва и святые таинства - средства для стяжания благодатных даров Святаго Духа

83. Эффективность средств массовой информации и аудитория

84. Эксперимент как средство оценки качества теоретического знания

85. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности

86. Закаливание - одно из средств закаливания в средней группе
87. Круговая тренировка как средство оптимизации учебно тренировочного процесса
88. Современные средства денежного обращения

89. Автоматизация учета основных средств в банке

90. Управление собственными средствами коммерческого банка

91. Учет основных средств

92. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

93. Учет денежных средств

94. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

95. Бухгалтерский учет основных средств

96. Учет основных средств

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

97. Учет денежных средств на предприятии

98. Основные средства: бухучет и налогообложение (по состоянию на февраль 2002г.)

99. Учёт основных средств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.