Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Формування ресурсів коммерційних банків

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ комерційних банків П Л А Н Введення 1. Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків 1.1 Власний капітал 1.2 Притягнуті засоби 1.2.1 Депозитні операції комерційних банків 1.2.2 Міжбанківський кредит 1.3 Сучасний стан формування кредитних ресурсів у Україні 1.3.1 Депозити юридичних осіб 1.3.2 Ринок міжбанківських кредитів в Україні 2 Аналіз діяльності банків по формуванню і розміщенню кредитних ресурсів 2.1 Аналіз діяльності банків у 1998 році. 2.2 Аналіз структури балансів найбільших банків України на 1.10.1998 ВИСНОВКИ РЕКОМЕНДАЦІЇ Список використаної літературиВведення Формування банками кредитних ресурсів, а також їхнє використання зв'язане з функціями кредиту і насамперед з перераспредилительной функцією. Перераспредилительные процеси зв'язані з однієї сторони з акумуляцією кредитних ресурсів, а з іншого боку - з розміщенням їх у позички. Раніше діяла система централізованого формування і використання позичкового фонду приводила до того, що в банківській сфері питанням формування ресурсної бази не віддавалося належного значення. Видача коротко- і довгострокових позичок заснуваннями банків не була поставлена в залежність від наявності в них кредитних ресурсів. Контроль за стійкістю фінансового положення банків і ліквідністю їхнього балансу не здійснювався. Монополія банків на проведення кредитних операцій, тверде закріплення за ними відповідної клієнтури, перебування банківських заснувань на кошторисному фінансуванні не сприяли підвищенню зацікавленості їхніх працівників у розширенні й удосконалюванні операцій по залученню ресурсів. Сформована практика формування і використання кредитних ресурсів не відповідала потребам ринкової економіки. Тому, в умовах переходу до ринку, функціонування банків на принципах комерційного розрахунку турбота про створення стабільної якісної ресурсної бази є однієї з основних задач у їхнє діяльності. Усе це визначає актуальність даної теми в даний час. Виходячи з тематики в даній роботі були поставлені задачі: - розглянути основні джерела кредитних ресурсів; - вивчити ситуацію по залученню кредитних ресурсів, що склалася в даний час в Україні ; - проаналізувати діяльність банків по залученню і використанню ресурсів у 1997-1998 р.1. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ 1.1 Власний капітал банку Для створення комерційного банку необхідний визначений власний капітал, що маючи чітко виражену правову основу і функціональну визначеність утворить фінансову базу розвитку банку. У порівнянні з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку займає невелика питома вага в сукупному капіталі. Це порозумівається специфікою діяльності банку як заснування, що здійснює мобілізацію вільних ресурсів на грошовому ринку і надання їх у борг. Тому власний капітал банківської діяльності має несколько інше призначення, чим в інших сферах підприємницької діяльності. Якщо в останніх - це забезпечення платоспроможності і виконання більшості оперативних функцій підприємстві й організацій, то в банків власний капітал служить прежде для страхування інтересів вкладників ( захисна функція капіталу ) і в меншій мері -фінансового забезпечення оперативної діяльності.

У цьому зв'язку розмір власного капіталу є чинником забезпечення надійності функціонування банка і повинний знаходитися під твердим контролем органів, що регулюють діяльність комерційних банків. Тому, є підстави вважати, что власний капітал банків виконує і регулюючу функцію: через фіксування его розмірів регулювальні органи впливають на діяльність комерційних банків у цілому. Захисна функція власного капіталу включає страхування внесків і депозитів, що гарантує інтереси кредиторів банку у випадку його чи ліквідації банкрутства, а також забезпечення функціонування банку навіть з появою збитків по його поточній діяльності. Ці збитки, як правило покриваються за рахунок поточної прибутку. Якщо її недостатньо, а також для покриття непередбачених витрат використовується частина власного капіталу. Тому, якщо банк має достатній резервний капітал , він тривалий час може вважатися надійним і платоспроможної навіть з появою збитків по його основній діяльності. Сутність регулюючої функції власного капіталу банку зводиться до того, що серед установлених для банків економічних нормативів важливе місце приділяється тим, при численні яких використовується власний капітал банку. Так, установлення показника платоспроможності банків, тобто мінімального співвідношення між власним капіталом і сумою зважених по ступені ризику активів, має своєю метою запобігти надмірній мінімізації ними власного капіталу заради максимізації одержуваних доходів, зменшити ризик банкрутства і підсилити захист інтересів клієнтів і кредиторів. Багатофункціональне призначення власного капіталу банку робить його неоднорідним по складу. Одна частина, призначається для забезпечення оперативної діяльності, є найбільш постійної і виступає у формі статутного фонду, частково резервного фонду, фонду амортизації, фондів економічного стимулювання. Друга частина призначена для страхування активних і інших операцій банку від збитків. Ця частина більш рухлива і виступає у формі страхового фонду, частково резервного фонду, резервів для покриття збитків, зв'язаних з непогашенням позичок. Третя частина призначена для цілей регулювання розміру власного капіталу банку, хоча може використовуватися як для забезпечення оперативної діяльності так і для страхових потреб. У залежності від джерел і порядку формування власний капітал банку підрозділяють на: акціонерний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток і довгострокові зобов'язання. Акціонерний капітал займає базове місце в капіталі банку, оскільки через нього реалізується права власників банку - право на доход і право на керування банком. В економічній літературі нерідко акціонерним капіталом називають весь власний капітал на тім підставі, що він належить банку, а виходить, і акціонерам . Акціонерний капітал спочатку формується у виді статутного фонду при створенні комерційного банку за допомогою внесків засновників, випуску і реалізації акцій. Внески можуть здійснюватися у виді коштів. Розмір статутного фонду визначається засновниками, але не може бути нижче мінімального рівня встановленого Національним банком України.

При створенні комерційного банку формування власного капіталу звичайно зв'язують з випуском акцій. На порядок утворення власного капіталу значний вплив робить вид акцій, що випускаються, що у залежності від порядку виплати дивідендів і права участі в керуванні банком, підрозділяються на прості і привілейовані. Резервний капітал формується в процесі наступної діяльності банку. Він призначений для покриття можливих збитків банку по проведеним їм операціям, а також для виплати дивідендів, коли для цього недостатньо прибутку. Резервний капітал утвориться в порядку, передбаченому зборами акціонерів, а його величина встановлюється звичайно у відсотках до статутного фонду банку і не може його перевищувати. Джерелом утворення власного капіталу є відрахування від прибутку, розмір яких визначається вищим органом керування банку, але не менше законодавчо встановленого мінімуму. Нерозподілений прибуток - це джерело власного капіталу комерційного банку внутрішнього походження. Вона утвориться як залишок прибули після виплати дивідендів, відрахувань у резервний і інші фонди банку. Власний капітал банку може формуватися за допомогою випуску довгострокових незабезпечених боргових зобов'язань, прикладом яких служать облігації. На відміну від акцій облігації не дають права їх власникам на участь у керуванні їх банком, що випустив. Вони свідчить про надання власникам облігацій визначених коштів у розпорядженні емітента у формі довгострокової позики. Підводячи підсумок, слід зазначити, что перед банком коштує важлива задача - вибрати такий порядок формування власного капіталу, що при мінімумі витрат на устаткування і функціонування забезпечував би виплату достатніх дивідендів акціонерам, створюючи тим самим умови для подальшого розвитку комерційного банку.1.2 Притягнуті засоби 1.2.1 Депозитні операції комерційних банків До останнього часу у вітчизняній банківській практиці питанням керування депозитами не приділялося належної уваги, що було зв'язано з надмірною централізацією керування процесами формування і використання позичкового фонду. Перед заснуваннями банків на місцях не ставилася задача забезпечення видачі коротко- і довгострокових позичок у залежності від розмірів і специфіки мобилизуемых ними кредитних ресурсів. Планові баланси кредитних вкладень і ресурсів відділеннями банків не складалися. У нинішніх умовах значної децентралізації діяльності банків продумана організація депозитних операцій стає невід'ємним фактором забезпечення ліквідності комерційних банків. У цьому зв'язку особливий інтерес має закордонний досвід регулювання банківської ліквідності через керування пасивами і його застосування до вітчизняної практики. Для нашої практики будуть актуальні різні інструменти депозитної політики закордонних банків.Становлять інтерес як традиційні інструменти ( термінові депозити, депозити до запитання і т.д. ) так і нові (наприклад, депозитні сертифікати ). До депозитних операцій відносяться операції банку по залученню коштів у внески з метою їхнього прибуткового розміщення. Внесок - це кошти в наявній чи безготівковій формі в національній чи іноземній валюті, передані в банк їхнім чи власником третім обличчям з доручення і за рахунок власника для збереження на визначених умовах.

Материальные ресурсы Франции были не в состоянии обеспечить наших требований, и я незаметно для себя превратился из военного агента во Франции в активного участника мировой войны. Отчаливая от надежной пристани, которой стала для меня Гран Кю Же, я рассчитывал не удаляться от нее, не покидать "территориальных вод". На деле же утлому суденышку, которым являлся мой импровизированный рабочий аппарат по снабжению, суждено было выйти вскоре в открытое море, выдерживать настоящую океанскую волну и лавировать между подводными рифами, не помеченными ни на одной из лоций. Волны мы выдерживали легко, базируясь на такой богатый порт, каким был Банк де Франс, а вот от рифов в виде российских интриг спасались с трудом. Подобно капитану торгового судна, вербующему свой экипаж из людей самых разнообразных национальностей и профессий, мне пришлось собрать вокруг себя молодых работников независимо от их паспортов, общественного положения и даже их прошлого. Как когда-то запорожцы принимали к себе сообщников по принципу "како веруеши", так и наш коллектив ставил для всякого желавшего в него вступить одно лишь требование: работать без ограничения часов и без воскресных и праздничных дней

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

3. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

4. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

5. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

6. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
7. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
8. Формування організаційних структур управління підприємством

9. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

10. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

11. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

12. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

13. Формування та розвиток банківської системи України

14. Характеристика рекреаційних ресурсів України

15. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

16. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

18. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

19. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

20. Продовольственные ресурсы

21. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

22. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности
23. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России
24. Природные ресурсы как экономический фактор

25. Природные ресурсы

26. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

27. Мировые водные ресурсы

28. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов

29. Платежи за использование природных ресурсов

30. Федеральный банк Германии

31. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

32. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

34. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

35. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

36. Мировые информационные ресурсы

37. Электронная коммерция

38. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
39. Невозобновимые ресурсы
40. Мировые ресурсы, добыча алмазов и драгоценных металлов

41. Лiсовi ресурси Украiни

42. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works)

43. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

44. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

45. Состояние водных ресурсов России и Сибири

46. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

47. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы

48. Образовательные ресурсы интернет

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

49. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии

50. Управление человеческими ресурсами

51. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники

52. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

53. Обзор ресурсов Internet по социологии

54. Природные ресурсы как экономический фактор
55. Коммерческий банк
56. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

57. Коммерческий банк и система денежных расчетов

58. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

59. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

60. Коммерческий банк( по Казахстану)

61. Банк и банковское дело

62. Центральный Банк РФ и его функции

63. Финансовые ресурсы предприятия

64. Африканский банк развития

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Управление трудовыми ресурсами

66. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

67. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

68. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

69. Спрос на экономические ресурсы

70. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
71. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы
72. Трудовые ресурсы предприятия

73. Управление финансовыми ресурсами предеприятия ООО "Авто Люкс Сервис"

74. Ценообразование и использование ресурсов: рента, ссудный процент и прибыль

75. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

76. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

77. Экономическая эффективность в условиях ограниченности ресурсов

78. Трудовые ресурсы

79. Рекреационные ресурсы Кипра

80. Туристские ресурсы Турции

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

81. Рекреационные ресурсы Днепро-Днестровского туррайона

82. Виникнення та формування українського етносу

83. Информационные ресурсы Интернет

84. Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000

85. Создание и использование музейных информационных ресурсов

86. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель
87. Маркетинговые принципы построения web-страниц Internet с целью электронной коммерции
88. Оценка вероятности безотказной работы по критериям остаточного ресурса

89. Всемирный банк

90. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

91. Менеджмент человеческих ресурсов

92. Менеджмент человеческих ресурсов на предприятии

93. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

94. Управление ресурсами предприятия

95. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы

96. Управление человеческими ресурсами позволяет повысить эффективность бизнеса и удовлетворенность клиентов

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Методологические аспекты обеспечения безопасности сложных технических объектов в условиях ограниченных ресурсов

98. Управление производством и реализацией информационных ресурсов

99. Ресурсы управления школьной организацией


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.