Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ПЛАН Вступ3 1. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання5 1.1 Пропозиція робочої сили в Україні6 1.2. Зайнятість населення11 1.3 Галузева структура зайнятих14 1.4 Аналіз безробіття в Україні17 2. Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні23 2.1 Доходи від трудової діяльності23 2.2 Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці26 3. Основні напрями регулювання ринку праці29 3.1 Напрями збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць29 3.2 Напрями підвищення якості робочої сили31 3.3 Напрями регулювання трудової міграції32 3.4 Основні напрями реформування оплати праці33 3.5 Основні напрями поліпшення соціального захисту безробітних35 4. Рекомендації автора щодо шляхів подолання безробіття в Україні36 Висновок39 Список використаної літератури41 Вступ В Україні формується соціально – орієнтована ринкова економіка. Світова практика свідчить про те, що в соціально – ринковій моделі розвитку господарства держава відіграє особливу роль, оскільки на неї покладено широкі функції. Соціальна політика у сфері зайнятості також є однією з функцій держави. Однак системна криза українського суспільства засвідчила неспроможність держави здійснювати ефективне соціальне управління. Виходячи з цього, ситуація на ринку праці залишає бажати кращого, а особливо – у сфері зайнятості. Вона має вигляд складної багатопланової, неоднорідної, динамічної та схильної до впливу із зовні підсистеми ринкових відносин. Зайнятість населення в цілому та особливо молоді, має не тільки економічний, а й соціальний зміст, як одна з форм адаптації різних соціальних груп до ринку. Соціальна роль зайнятості проявляється і в тому, що спрямовані в минулому на установи, традиції, стереотипи поведінки можуть як допомагати, так і протистояти ринковим перетворенням. Перехід до ринку здійснюється дуже болісно, супроводжується кризою промисловості в усіх інших сферах, несплатою податків, зниженням життєвого рівня більшості соціальних груп. Також загострюється проблема безробіття молоді, що загрожує великою небезпекою для кардинальних змін та перетворень на шляху демократизації. Таким чином, масове безробіття представляє реальну загрозу громадянському суспільству, яке не зможе вижити, якщо безробіття буде триматися на високому рівні. Виходячи з цього, необхідне своєчасне поглиблене наукове дослідження соціальних аспектів зайнятості населення та молоді, а особливо фахівців у різних сферах, бо для виходу з кризи у нашій державі без фахівців неможливо здійснити ті заходи, які б забезпечили реалізацію інтересів суспільства. Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей становлення ринку праці в Україні в період переходу до ринкової економіки. Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі функціонування ринку працю України. В якості об’єкта курсової роботи виступає безпосередньо ринок праці України. Курсова робота складається з трьох частин, в яких послідовно аналізується поставлена проблема.

1. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання Економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності його праці. Однак об'єктивні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підприємств, істотні відмінності у співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників обумовлюють неминучі диспропорції національного ринку праці, різнонаправленість розвитку окремих його сегментів. У поєднанні з прорахунками політики ринку праці це спричинило низку проблем. Йдеться передусім про нестачу робочих місць та високу частку робочих місць з небезпечними умовами праці та низькими вимогами до якості робочої сили, що є результатом не лише низьких інвестицій, а насамперед нераціональної їхньої спрямованості, відсутності чіткої програми інвестиційної діяльності . Якість пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому. Наслідком незбалансованості пропозиції робочої сили із попитом на неї є високий рівень безробіття, зокрема прихованого та часткового, та велика частка безробітних, які не мають роботи понад 1 рік. Водночас нераціональною є галузева структура зайнятості. Йдеться передусім про надмірну питому вагу зайнятих у сільському господарстві та самозайнятих. Безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і відповідно низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері . Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюється в зв'язку із неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'ємною складовою всіх стратегічних документів, програм розвитку всіх без винятку галузей економіки та регіонів і територіальних одиниць. Необхідно розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі. Створення нових робочих місць через чітко спрямовані інвестиції має стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріоритети створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональних економічних комплексів, спеціалізацію окремих регіональних структур і, через попит на робочу силу, розвиток ринку освітніх послуг. Реформування оплати праці має не лише забезпечити належний рівень життя, але й стимулювати населення до активної поведінки на ринку праці, до ефективної трудової діяльності . 1.1 Пропозиція робочої сили в Україні Пропозиція робочої сили в Україні, незалежно від економічної ситуації, визначається демографічними чинниками, передусім чисельністю населення віком 20-65 років.

Саме ці вікові рамки всупереч законодавству реально окреслюють економічно активний вік в Україні - до 20 років молодь переважно навчається і не виходить на ринок праці, а по досягненні пенсійного віку населення, як правило, не припиняє трудової діяльності. Водночас пропозиція робочої сили, особливо її якість, може стати або додатковим чинником прискорення, або бар'єром економічного зростання. Чисельність та віковий склад економічно активного населення. Зрушення вікової структури і їх вплив на ринок праці. Сучасний рівень економічної активності населення України, попри значно нижчий, ніж у більшості країн світу пенсійний вік, є досить високим за міжнародними стандартами. Це пояснюється головним чином активністю жінок 20-49 років. Найвищі рівні економічної активності населення характерні для Волинської, Вінницької областей та м. Києва, найнижчі - для Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей . Загальна чисельність економічно активного населення залишається практично незмінною від початку виходу з кризи і становить 22644,9 тис. осіб (9 місяців 2005 p.) . Однак високий і постійно зростаючий ступінь старіння робочої сили (у середньому по Україні кожна п'ята економічно активна особа - старша 50 років, а кожна чотирнадцята - старша працездатного віку) створює певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої сили, для запровадження новітніх технологій і відповідної перекваліфікації працівників. Особливо гострою є проблема старіння робочої сили у сільській місцевості, передусім у Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях. Це може стати непереборним бар'єром розвитку нових відносин в аграрному секторі цих регіонів. Освітня та професійна підготовка робочої сили. Якість підготовки робочої сили має першорядне значення саме у період економічного зростання в зв'язку з необхідністю запровадження нових технологій, схем організації виробництва, коли майже вичерпано екстенсивні чинники економічного зростання і необхідна інтенсифікація як виробництва, так і надання послуг. У цьому контексті слід позитивно оцінити невпинне зростання питомої ваги осіб з вищою (повною та базовою) освітою у складі робочої сили - з 39,9% у 2004 р. до 42,0% у 2005 р. Проте у розвитку сучасної системи освіти, передусім вищої, спостерігаються значні диспропорції. Триває тенденція випереджального збільшення масштабів підготовки економістів та юристів (відповідно на 36,2 та 43,6%), обумовлена, насамперед, інерцією високої престижності отримання спеціальностей, які гарантували в недавньому минулому досить високі та стабільні доходи, і адекватною реакцією ринку освітніх послуг. Однак практична насиченість національного ринку праці економістами та юристами неминуче позначиться на працевлаштуванні фахівців з цих спеціальностей . Натомість всупереч необхідності забезпечення економіки висококваліфікованими фахівцями з інженерних спеціальностей, які зможуть реалізувати інноваційні принципи економічного зростання, і змінам у попиті на робочу силу, що вже відбуваються і вочевидь посиляться у найближчому майбутньому, протягом 2004-2005 pp.

Економчн чинники не допоможуть нам вдповсти на питання, чому баски й бретонц, а не сицилйц  фризи, прагнуть етнчно автоном. Можна просунутися ще трохи дал, розглянувши знайом аргументи про етнчн ринки прац. Вони говорять, що бльшсть модерних етнчних конфлктв урешт-решт зводяться до соцального антагонзму, який походить з змагання за ринки прац в капталстичному суспльств. Або капталсти намагаються прямо подлити робочу силу по лнях етнчних категорй завдяки нервнй зарплатн, або сам експлуатован робтники намагаються покращити свою зарплатню, безпеку й умови прац, вдаючись до практики етнчно дискримнац та обмеження робочих мсць. Так само й «бл комрц» та нш середн верстви можуть намагатися обмежити лише своми етнчними братами можливост роботи й освти на конкурентному ринку[124]. Тут досить буде сказати, що так аргументи мають силу лише тю мрою, що вони мплцитно приймають  факт,  взамне визнання значущост етнчно категоризац й дентифкац. Було б безглуздо намагатися подлити за етнчними лнями робочу силу, чи культурн характеристики були  сприймалися б як однордн

1. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

2. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

3. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

4. Сутність соціального контролю у сфері праці

5. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

6. Соціальні проблеми у ЗМІ
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Правовідносини у сфері соціального захисту

9. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

11. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

12. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

13. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

14. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

15. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

16. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

17. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

18. Бідність як соціальна проблема

19. Ідеальний образ соціального працівника

20. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

21. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

22. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
23. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили
24. Управління праці і соціального захисту населення

25. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

26. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

27. Економіка праці й соціально-трудові відносини

28. Поняття й проблеми соціальної етики

29. Соціальне становище Запорізького краю

30. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

31. Соціальні групи

32. Соціальні інститути.

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

33. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

34. Проблемы реформирования системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике

35. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

36. Соціальна екологія

37. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

38. Мораль і соціальне управління
39. Соціальне та особисте страхування
40. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

41. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

42. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

43. Розвиток соціальної географії в СРСР

44. Історія соціально-економічної географії світу

45. Державна соціальна допомога

46. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

47. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

48. Система соціального захисту в Україні

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Соціальна захищеність дітей в Україні

50. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

51. Соціальне партнерство в Україні

52. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

53. Суть та принципи соціальної держави

54. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
55. Мова як символ соціальної солідарності
56. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

57. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

62. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

63. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

64. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

67. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

68. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

69. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

70. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
71. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
72. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

73. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

74. Соціально-духовні основи культури класицизму

75. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

76. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

77. Соціально-етичний маркетинг

78. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

79. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

80. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

81. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

82. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

83. Зайнятість: соціально-трудові відносини

84. Організація як соціальне утворення

85. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

86. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
87. Типологія соціально-трудової мобільності населення
88. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

89. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

90. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

91. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

92. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

93. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

94. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

95. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

96. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

97. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

98. Політика та соціальний конфлікт

99. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

100. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.