Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1.1 Сутність та функції фінансового управління в комерційних банках З погляду системного підходу управління являє собою цілеспрямований вплив однієї системи на іншу для зміни її поводження (стану) відповідно до умов середовища, що змінюється . Під системою розуміється самостійний господарський підрозділ, що утворюється взаємодіючими і взаємозалежними частинами . Будь-яка організована система, якою є і комерційний банк, володіє низкой властивостей, докладно вивченими науковцями – економістами . Інформація про об'єкт управління сприймається управлінською підсистемою, переробляється відповідно до тієї чи іншої мети управління й у виді управлінського впливу передається на об'єкт управління. При цьому управлінські впливи на об'єкт управління здійснюються за допомогою менеджменту. Аналіз економічної літератури вказує на існування різних думок щодо визначення термінів «управління» і «менеджмент». Управління являє собою совокупність заходів та рішень на основі аналізу та підготовки, у відповідності стратегичним та тактичним задачам, планам діяльності . Управління – це процесс планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформолювати та досягнути цілей організації . Існує визначення що система управлінських відносин і являє собою менеджмент, що характеризуються рядом функцій [8, с. 7; 13, с. 27; 16, с. 19; 32, с. 76; 36, с. 48]. У таких визначеннях поняття менеджменту зводиться до характеристики процесу прийняття і реалізації рішень. Менеджмент іноді визначається як взаємодіюча, взаємозалежна сукупність органів управління чи як раціональний, продуманий системний зв'язок між органами управління . Менеджмент визначають як науку, що має свій предмет, специфічні проблеми і підходи до їх розв’язання . Аналізуючи ці поняття визначаємось, що менеджмент це управління в умовах ринкової економвки. Він за совоєю суттю є синонімом терміна «управляння». . Для більш повного розуміння процеса управління, на наш погляд, необхідно розглядати управління і менеджмент як єдиний вид діяльності, спрямований в ході цієї діяльності на досягнення певних цілей, шляхом раціонального використання ресурсів. Тому, в данному випадку, при розгляданні фінансового управління в комерційному банку можно використовувати поняття фінансового менеджменту. Управління є постійним і беззупинним інформаційним і комунікаційним процесом. Систематично здійснюваний і спрямований на майбутні події цей процес можна зобразити у вигляді рисунку (рис. 1.1). У літературі зустрічаються різні думки про сутність управління. Деякі авторі вважають, що фінансовий управління – це наука і мистецтво приймати інвестиційні рішення щодо вибору джерел фінансування . На думку Джозефа Ф. Синки фінансове управління – це управління активами (скільки інвестувати й у які саме активи) і управління пасивами (як залучити необхідні для інвестування кошти) . Більшість російських економістів дотримується цієї позиції. Підтвердженням цьому (у частині комерційних банків) служить висловлення Ю. Маслеченкова і В. Команова про те, що в основі фінансового управління лежить управління портфелем активно-пасивних операцій чи динамічна рівновага балансу комерційного банку .

Заруба О.Д. визначає фінансове управління у комерційних банках як систему дій фахівців, заснованих на фінансовому аналізі, спрямованих на залучення за найвигіднішими для банку умовами позикового капіталу, на формування оптимальної структури власного капіталу і найбільш ефективне використання фінансових ресурсів у кредитній діяльності і наданні різних послуг . Іноді економісти, говорячи про фінансове управління, взагалі не дають визначення цьому поняттю, хоча ведуть мову про широкі заходи для управління фінансами (регулювання маси і динаміки прибутку, інвестиційна і дивідендна політика та ін.) . Розглянувши вищенаведені думки про сутність фінансового управління і менеджменту, необхідно зазначити, що вплив на фінансові процеси і відносини можна вважати змістом управління, що включає в себе два взаємозалежних блоки (об’єкти): управління активами і пасивами комерційного банку; управління доходами, витратами, прибутком і рентабельністю комерційного банку. Ф Рис. 1.1. Схема процесу управління комерційним банком Суб'єктами фінансового управління в комерційних банках виступають керівники різних організаційних рівнів, що мають право приймати управлінські рішення і несуть за них відповідальність. Організацію процесу фінансового управління здійснює персонал спеціалізованих підрозділів комерційного банку, у завдання яких також входить інформаційно-аналітична підтримка обгрунтування та прийняття управлінських рішень. Фінансове управління у комерційних банках, як і будь-яка наука, базується на певних принципах, виконує конкретні функції за допомогою інструментарію з метою досягнення поставлених цілей. Фінансове управління характеризується низкою таких принципів : спрямованість дій суб'єкта на досягнення певних цілей; єдність мети, результатів і засобів її досягнення; комплексність процесу фінансового управління; єдність і погодженість стратегічного, тактичного і фінансового планування; контроль прийняття і виконання управлінських рішень в галузі фінансів. Відповідно до класичної теорії управління в будь-якій галузі притаманні такі основні функції, як планування, організація, регулювання, координування, стимулювання і контроль . При цьому в наукових колах продовжують вестися суперечки щодо набору цих функцій. Так, наприклад, автори наукових праць уявляють собі набір цих функцій у складі аналізу, планування, регулювання і контролю ; планування, організації, координації, мотивації і контролю ; планування, організації, обліку і контролю, аналізу і регулювання ; планування, реалізації плану, організації взаємодії, мотивації і контролю ; планування, організації, обліку, контролю, мотивації, регулювання, координації . Розглядаючи зміст функцій управління комерційного банку, можна зазначити, що найбільш повно їхній склад визначив Балабанов І., виділивши такі функції, як планування, прогнозування, організацію, облік, оцінку, аналіз, регулювання, координування, стимулювання і контроль . У той же час у літературі визнаються найбільш важливі такі функції як планування, аналіз, регулювання і контроль . Планування представляє собою процес прийняття рішень, орієнтований у майбутнє, і є невід'ємною частиною управління.

Предметом планування виступають рішення стосовно майбутніх подій, прийняті в сьогоденні. Це систематична постановка цілей і визначення складу, структури і черговості заходів, спрямованих на їхнє досягнення. При плануванні розподіляються обмежені ресурси між фінансовими інструментами, підрозділами, продуктами і клієнтами на основі отриманого прогнозу про динаміку основних макроекономічних та інших зовнішніх параметрів і їхнього стану на визначену дату в майбутньому. Важливою категорією планування є горизонт планування чи термін, на який воно здійснюється. У країнах з розвиненою ринковою економікою розповсюджений горизонт планування складає 5 років з річною розбивкою. У сучасній економічній ситуації, що склалася в Україні, і, тим більше, у банківському секторі, горизонт планування повинен складати не більш одного року. Причинами скорочення горизонту планування можна назвати загальну нестабільність економічної сфери в Україні, нестійкість грошового обігу і слабку прогностичність темпів інфляції, а також недостатність і недосконалість законодавчої бази. Найбільш детально комерційні банки планують свою діяльність на квартал з помісячною розбивкою. Ці розходження пов'язані не тільки з проблемою прогнозування фінансово-економічних обставин і показників ринку, але і з термінами формування фінансового результату, що є підсумковим показником планування. Більшість учених, що займаються проблемами аналізу і планування банківської діяльності, розглядають планування як багаторівневий процес, кожному з який притаманне своє коло питань . У науковій літературі можна зустріти різні склади цих рівнів. Ми приєднуємося до думки тих авторів, що виділяють рівні стратегічного, тактичного і фінансового планування (рис. 1.2) . Стратегічне планування, що знаходиться на першому рівні системи банківського планування, включає висування ідей, постановку ключових цілей, задач і визначення основних підходів до їх розв’язання. Другий рівень складає тактичне планування, що торкається визначення заходів і задач з реалізації стратегій. Фінансове планування переводить стратегії, завдання і заходи, що вироблено в процесі стратегічного і тактичного планування, у певні вартісні показники. Під фінансовим планом розуміється формалізований письмовий документ про плани управління на майбутнє. На відміну від фінансового плану продукти інших видів планування можуть включати інформацію, безпосередньо не виражену в грошових одиницях. Фінансовий план складається з двох частин – плану портфеля активів, пасивів і послуг, з одного боку, і плану доходів і витрат (бюджету) чи Звіту про прибутки і збитки – з іншого. Обидві ці частини органічно пов'язані один з одним: джерелом інформації для формування бюджету служить план портфеля активів, пасивів і послуг, і навпаки – елементи плану по доходам і витратам впливають на планування ресурсів, вкладень і обсягу реалізації послуг комерційного банку. Процес фінансового планування, таким чином, не має чіткої технологічної карти, відповідно до якої виробляються визначені процедури, як і будь-який інший складний інтелектуальний процес у сфері управління.

Але щоб зрозу мти «бблйну драму», яка сталася згодом, до кнця, потрбно врахувати таке:  пануюча в ґгипт народнсть, й уде, як зайшли сюди пзнше, походять з загибло Атлантиди, хоч  належать до рзних рас. ґгипет у свй час був колоню Ат лантиди. Тут атланти поставили свого сфнкса, що й тепер стоть. ¶ цлком природно, що сюди, у власн володння, кину лася частина потерплих вд катастрофи. ¶уде, схоже, «прийшли до столу ств, коли вс мсця були вже зайнят», х привв Авраам приблизно в 2000 роц до н. е. Тому вони й залишилися на вдмну вд нших «атлантв (гиптян, шумерв, ефопв) без земл обтовано. Зазнавши лиха, поневрянь у тривалих мандрах аравйськими пустелями, уде сподвалися знайти притулок у свох «друзв по нещастю» гиптян. Врешт-решт вони також мали право жити в колишнй колон Атлантиди. Вважаючи себе елтною частиною населення, уде майже не займалися матеральним виробництвом. Вони не вирощували хлба, не будували прамд, ригацйних споруд, тощо. ·х восновному цкавили наука, культура, мистецтво, медицина, управлння, торгвля, лихварство

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

3. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

4. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

5. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

6. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
7. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю
8. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

9. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

10. Управління продуктивністю організації

11. Управління якістю на підприємстві

12. Формування організаційних структур управління підприємством

13. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

14. Японський досвід в управлінні якістю продукції

15. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

16. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

18. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

19. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

20. Аналіз банківської діяльності

21. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

22. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі
23. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
24. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

25. Діяльність органів управління освітою

26. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

27. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

28. Аналіз та удосконалення оперативного управління

29. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

30. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

31. Рішення в системі управління

32. Управління запасами

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

33. Управління проектами

34. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

35. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

36. Управління фінансами України

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
39. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків
40. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

41. Акти державного управління

42. Мораль і соціальне управління

43. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

44. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

45. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

46. Активи комерційних банків

47. Валютні ризики: економічна природа та управління

48. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

50. Управління ризиками

51. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

52. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

53. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

54. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
55. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
56. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

57. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

58. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

59. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

60. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

61. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

62. Структура державного управління

63. Сучасні принципи державного управління

64. Теорія і методологія дослідження управління

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

65. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

66. Форми державного управління

67. Функції управління в аграрному праві

68. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

69. Системи управління базами даних

70. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
71. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
72. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

73. Інформаційні технології управління маркетингом

74. Управління запасами матеріалів на підприємстві

75. Управління ціновою політикою підприємства

76. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

77. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

78. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

79. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

80. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Аналіз стартегічного управління підприємством

82. Антикризове управління бізнесом

83. Ефективне управління виробництвом

84. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

85. Заохочення працівників як метод управління персоналом

86. Контроль – функція управління
87. Корпоративне управління акціонерним товариством
88. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

89. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

90. Методологія системи управління персоналом

91. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

92. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

93. Національні моделі корпоративного управління

94. Організаційна структура управління підприємством

95. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

96. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Основи управління персоналом підприємств

98. Особливості антикризового управління

99. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.