Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

смотреть на рефераты похожие на "Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні" МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно- командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро- економічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення конкурентно- ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і при підтримці з боку держави - тенденційно інноваційні, гнучкі і витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний рівень. Властивістю сучасного етапу економічного розвитку є становлення (для постсоціалістичних країн) і подальше вдосконалення (для розвинутих країн) змішаної економіки ринкового типу. Саме ринковий тип економічної організації суспільства, конкурентно-ринковий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішень в межах національних економічних систем є найбільш перспективним. Він постає історично виправданим для країн, що вирішують проблему вибору способу соціально-економічного розвитку. Об’єктивними перевагами сучасної ринкової економіки є ефективне і переважно раціональне використання виробничих ресурсів, динамізм, конкурентність, високі адаптаційні властивості щодо науково-технічного прогресу тощо. Ринковий механізм господарювання забезпечує свободу економічного вибору, реалізацію власного економічного інтересу та взаємоузгодженість інтересів ринкових суб’єктів. Не менш важливими ознаками ринкової економіки є реалізація підприємницького потенціалу, мобілізація самостійної ініціативи господарського суб’єкта. Підприємництво виступає рушійною силою соціально- економічного розвитку. Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу.

Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу. Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції (схема 2.1). Схема 2.1 Суть та значення малого бізнесу МАЛИЙ БІЗНЕС Це ПРОВІДНИЙ СЕКТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Складає ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Визначає ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Здійснює СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ЗАТРАТ СВОБОДУ РИНКОВОГО ВИБОРУ Забезпечує НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ Характеризується ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ Формує СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ ОСНОВУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ Сприяє ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній ринковій економіці, слід наголосити на наступному: По-перше, неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

Тоді діяльність учасників ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новітньої техніки він виступає як дійовий конкурент, що підриває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця риса малого бізнесу відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до монополізації та затримці технічного прогресу. По-друге, малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкісті. Ця його риса здобула в сучасних умовах особливого значення внаслідок швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, прискорення науково-технічного прогресу (НТП), зростання номенклатури промислових товарів та послуг. По-третє, величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки, кібернетики, інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самим виступає провідником НТП. Наприклад, більшість дрібних фірм, що з’явилися наприкінці 80-х років у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А у США на сектор малого бізнесу припадає близько 50% науково-технічних розробок. По-четверте, малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості. Ця функція проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. В розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць. Якщо у період криз 70-80-х років в розвинутих країнах йшов процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, то дрібні фірми їх не тільки зберігали, але й навіть створювали нові. По-п’яте, важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього класу. Отже, він виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що здійснюються на даному етапі. Без орієнтації на таку соціальну базу ринкового середовища, яким є середній клас, запроваджені реформи приречені на провал. Отже, роль та функції малого бізнесу з точки зору загальноекономічних позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально- політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту.

В связи с разложением феодально-крепостнического строя и развитием торговли Ч. с середины 18 в. стало одним из важнейших занятий сельского населения Юга России. Главным объектом перевозок стал хлеб, который через Одессу и др. южные порты вывозился за границу. Как один из источников первоначального накопления капитала, Ч. способствовало углублению дифференциации крестьянско-казачьих масс. Из среды чумаков вышли крупные украинские купцы и землевладельцы (Терещенко, Харитоненко и др.). Ч. нашло отражение в украинском фольклоре и творчестве украинских писателей (Т. Г. Шевченко, Г. П. Данилевского и др.). В связи с развитием ж. -д. и водного транспорта к 70—80-м гг. 19 в. Ч. прекратило существование.   Лит.: Слабеев I. С., З icтopiї первiсного нагромадження капiталу на Українi. (Чумацький промисел i його роль у соцiально- економiчному розвитку України XVIII — першої половини XIX ст.), Київ, 1964. Чумиза Чуми'за (Setaria italica maxima), однолетнее культурное растение рода щетинник семейства злаков. Стебель прямой почти цилиндрический, высота от 25 см до 2 м

1. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

2. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

3. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

4. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

5. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

6. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
7. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Банківська система України та проблеми її реформування

10. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

11. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

12. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

13. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

14. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

15. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

16. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

19. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

20. Походження людини та її поява на території України

21. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

22. Проблеми золотоносності надр України
23. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
24. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

25. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

26. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

27. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

28. Трудовий договір та порядок його укладення

29. Проблеми вивчення історії української журналістики

30. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

31. Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

32. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

33. Історія розвитку України

34. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

35. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

36. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

37. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

38. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
39. Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу
40. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

41. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

42. Види та причини порушень розвитку дітей

43. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

44. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

45. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

46. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

47. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

48. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

49. Синдром Дауна: проблеми інтелектуального розвитку

50. Суїцид та шляхи його попередження

51. Таїнство священства та проблема целібату католицького духовенства

52. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

53. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

54. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
55. Екологічні проблеми міст України
56. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

57. Малый бизнес и проблемы его развития

58. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

59. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

60. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

61. Проблеми та перспективи малого бізнесу

62. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

63. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

64. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

65. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

66. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

67. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

68. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

69. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

70. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
71. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
72. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

73. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

74. Столипін та його аграрна реформа в Україні

75. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

76. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

77. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

78. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

79. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

80. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

82. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

83. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

84. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

85. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

86. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
87. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
88. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

89. Малий бізнес в Україні

90. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

91. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

92. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

93. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

94. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России

95. Проблемы развития малых предприятий в России

96. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Виникнення та формування українського етносу

98. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

99. Історія держави та права України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.