Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиції в основний капітал

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ 1. Суть і значення інвестиції в основний капітал для економіки України 1.1 Сутність і форми інвестицій 1.2 Управління інвестиціями в основний капітал 2. Інвестування в основний капітал на підприємстві ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Північноукраїнський будівельнийальянс» 2.2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів 2.3 Управління фінансовими інвестиціями ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» 2.4 Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» Висновок Список літератури Вступ Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою випуску дешевої та конкурентоздатної продукції потребує значних капітальних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування. Вимагає перегляду інвестиційна політика у зв'язку з необхідністю інтеграції вітчизняної економіки у світові економічні відносини. Об'єднання капіталів, залучення коштів іноземних інвесторів для здійснення економічних перетворень у нашій країні може бути реальністю лише за умови повної довіри і співпраці між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх оперативною та достовірною інформацією. Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність підприємництва в цілому. До суттєвих чинників, що не сприяють його розвитку в Україні, слід віднести: недостатню економічну ефективність інвестиційних проектів, низьку інвестиційну привабливість підприємств, слабкий державний захист капіталу інвесторів, відсутність ринкової інфраструктури і дієвих механізмів щодо здійснення інвестицій та повернення капіталу. Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні. Однак, незважаючи на виключну увагу дослідників до цієї ключової економічної категорії, наукова думка досі не виробила універсального визначення інвестицій, яке відповідало б потребам як теорії, так і практики, а також було б адекватним з позицій конкретного суб’єкта їх здійснення – держави, підприємства, домогосподарства тощо. Представлена робота присвячена розгляду теорії інвестицій в основний капітал. Капітал є одним з елементів національного багатства. Сучасна економічна теорія під капіталом розуміє економічний ресурс, який створений людиною і використовується для виробництва економічних благ, тобто машини, устаткування, інструменти, будівлі, споруди, транспортні засоби тощо. Він одночасно є результатом виробництва і фактором виробництва. Інвестиції у відтворення основного капіталу на фірмі здійснюються у формі капіталовкладень. У широкому розумінні інвестиції – це вкладення капіталу з метою наступного його збільшення. Цей приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від альтернативного використання фінансових ресурсів та відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому.

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» звертається увага на те, що мотивом здійснення інвестиції є не тільки отриманий від них прибуток, але і соціальні результати (охорона природи, підвищення якості життя тощо), які у майбутньому через непрямий вплив можуть призвести до зростання ефективності інвестиційних проектів. Ця точка зору підтримується як в українській , так і в зарубіжній літературі . Метою проведеного дослідження є розробка і обґрунтування концептуальних положень, методології, методики та організації обліку і аналізу інвестиційної діяльності на рівні підприємства, що ґрунтуються на вітчизняних і міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, включають побудову теоретичних моделей обліку, аналізу та інформаційного забезпечення, передбачають шляхи їх реалізації на практиці. Об'єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємства. Предметом дослідження є методологія і організація обліку інвестиційної діяльності підприємств будівельного комплексу відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку, а також система оцінки і аналізу інвестиційної привабливості та ефективності окремих проектів. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання. Методика досліджень базується на принципах і положеннях теорії ринкової економіки, наукових розробках з питань сучасної ринкової економіки. В процесі дослідження використовувалися діалектичний метод (при визначенні ролі інвестицій у кругообігу ресурсів), історичний і системний підходи (при встановленні етапів трансформації обліку інвестицій), методи індукції і дедукції, класифікації і порівняльних характеристик, наукової абстракції і теорії графів (при побудові динамічних багатофакторних моделей обліку інвестицій), економіко-статистичні методи (для розрахунку інтегрованих показників інвестиційної привабливості) та інші. 1. Суть і значення інвестиції в основний капітал для економіки України 1.1 Сутність і форми інвестицій Рівень інвестицій впливає на обсяг національного доходу суспільства; від його динаміки буде залежати безліч макропропорцій у національній економіці країни. Кейнсіанська теорія особливо підкреслює той факт, що рівень інвестицій і рівень заощаджень визначається багато в чому різними процесами й обставинами. Інвестиції в масштабах країни визначають процес розширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, а, отже, створення нових робочих місць залежать від процесів інвестування, або капіталоутворення. Інвестиції підрозділяються на фінансові, реальні (прямі) і інтелектуальні. Фінансові інвестиції – вкладення у фінансові інститути, тобто вкладення в акції, облігації й інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою. Реальні інвестиції – вкладення приватної фірми або держави у виробництво продукції. Інтелектуальними інвестиціями є вкладення в підготовку кадрів, передача досвіду, ліцензій і ноу-хау, спільні наукові розробки. Реальні інвестиції складаються з двох різних компонентів. Перший з них – це інвестиції в основний капітал, тобто придбання знову створених капітальних благ, таких як виробниче устаткування, комп'ютери і будинки виробничого призначення.

Другий компонент – інвестиції в товарно-матеріальні запаси, що являють собою нагромадження запасів сировини, що підлягає використанню у виробничому процесі, або нереалізованих готових товарів. Комерційні товарно-матеріальні запаси вважаються складовою частиною загальної величини запасів капіталу в економічній системі; вони настільки ж необхідні, як і капітал у формі устаткування, будинків виробничого призначення. Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції визначено як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності . На думку Подірьогіна Н.В. окремі положення законодавчого визначення, з нашої думки, неповно і навіть неправильно трактують поняття «інвестиції» . В своїй книзі «Інвестиційний менеджмент» він приводить наступні аргументи. По-перше, інтелектуальні цінності, які вкладаються і використовуються підприємством у вигляді нематеріальних ресурсів, також входять до складу майнових його цінностей (або майна у вигляді його активів), тому у протиставленні цих термінів немає сенсу. У світовій економічній теорії з цих питань вкладення всіх форм майнових цінностей у процесі інвестицій розглядається як «вкладення капіталу». Це зауваження повною мірою може бути віднесене і до іншого визначення терміна «інвестиція», наведеного в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»», згідно з яким це господарська операція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. У цьому разі грошові кошти також входять до складу капіталу як і інше майно, що вкладається підприємством. По-друге, метою інвестицій є не тільки створення прибутку або досягнення соціального ефекту, а й інші форми забезпечення розвитку і підвищення ринкової вартості підприємства, що знаходить своє відображення у зростанні суми вкладеного капіталу. Цю мету інвестування підкреслюють як головну найбільш відомі зарубіжні економісти. Так, у монографії «Інвестиції» У. Шарп разом з іншими американськими вченими визначає: «У найбільш широкому розумінні термін «інвестувати» означає розстатися з грошима сьогодні з тим, щоб отримати більшу суму їх у майбутньому». Аналогічне визначення цього терміна подається в монографії «Основи інвестування», підготовленій американськими економістами Л.

Але вд правильно вдчутих симптомв до становлення непогрши]мих закономрностей була ще величезна дистанця!.. Ц об]ставини не врахував Маркс, надаючи свом спостереженням характеру фатального закону, що спирався на натягнену, мо]тивацю далектики. Мж тим ревзонсти запримтили, що хоч концентраця капталу дйсно вдбуваться, проте далеко не тими темпами й шляхами, що х заповдав Маркс. Незнан ще йому, нов фор]ми капталових нвестицй  виробничих процесв приводили до того, що концентруючись  консолдуючись у свтовому масштаб, каптал водночас виказував тенденцю до диференцац, себто розпорошення мж все зростаючим числом вла]сникв. Закон про неминучу золяцю кльксно зникаючо класи капталств в обличч безмежно зростаючих спролтаризопаних мас не виправдувався. Те саме сталося й з законом пролетаризац суспль]ства. Маркс мав рацю, коли заповв урбанзацю суспльства, в значнй свой частин позбавленого власних середникв го]сподарсько дяльност та снуючого лише з продаж сво прац фзично чи розумово

1. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

2. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Господарство України періоду утвердження капіталізму

5. Аудит статутного капіталу

6. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу
7. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу
8. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

9. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

10. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

11. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

12. Аудит статутного капіталу

13. Антрапалогія капіталізму і культаў

14. Міжнародний рух капіталу

15. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

16. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

18. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

19. Акціонерний капітал та дивіденти

20. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

21. Капітал і виробничі фонди підприємства

22. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
23. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
24. Ринок праці та капіталу

25. Сутність нагромадження капіталу

26. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

27. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

28. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

29. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

30. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

31. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

32. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

34. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

35. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

36. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

37. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

38. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
39. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
40. Задачи, основные функции и система ОВД

41. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

42. Основные направления внешней политики республики Беларусь

43. Формирование советской культуры: основные направления

44. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

45. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

46. Конституция - основной закон государства

47. Основные права и свободы Российских граждан

48. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Конституция, как Основной Закон РФ

50. ООН: история создания и основные направления деятельности

51. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

52. Налоговое право как основной институт финансового права

53. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

54. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)
55. Правовое государство - сущность и основные черты
56. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

57. Основные правовые системы современности

58. Основные правовые системы современного мира

59. Основные концепции правопонимания

60. Основные правовые семьи мира

61. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

62. Русский авангард. Основные направления и мастера

63. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

64. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Книга как основное средство документной коммуникации

66. Основные праздники Великобритании и США

67. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

68. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

69. Основные этапы жизни И.П. Павлова

70. Основные сражения Великой Отечественной войны
71. Основные понятия. Типы цивилизаций
72. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

73. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

74. 17 век в России, основные факты

75. Основные положения консервативной модели общественного развития России

76. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

77. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

78. Устройство компьютера и его основные блоки

79. Основные сведения о IBM

80. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

81. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

82. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

83. Установка и основные характеристики Linux

84. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

85. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

86. Конспект по статистике (основные понятия)
87. Пищеварительный тракт и его основные функции
88. Основные методы обследования больного

89. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

90. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

91. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

92. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

93. Основной курс биологии 8 класс

94. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

95. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

96. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

98. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

99. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.