Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ У 2001 році система середнього професійного утворення Росії відзначала свій 300-річний ювілей. Росіяни учені і педагоги постійно вдивлялися в минуле, намагаючись зрозуміти сьогодення, знайти відповідь на одвічні питання: що робити і як робити? Накопичений досвід навчання і виховання підростаючого покоління в різних типах професійних учбових закладів містить багато повчального і для сучасності. Проблема дослідження обумовлена тим, що без вивчення історії середньої професійної освіти як явища педагогічного не можуть бути глибоко осмислені питання розвитку форм і методів навчання і виховання, шляхи вдосконалення професійної освіти фахівців середньої ланки, найважливішим з яких є наукове забезпечення професійної підготовки. Система середньої професійної освіти — соціальний інститут, що має свою специфіку в професійній структурі освітнього комплексу, своєрідну соціально-культурологічну передісторію, свою логіку розвитку. Всяка спроба розчинити або підпорядкувати її іншим системам освіти нічого не приносить, окрім руйнування, і приводить до ослаблення соціально-економічних основ розвитку суспільства. Як складену (базисною) структуру і фундаментальну основу безперервної освіти ця система виконує найважливіші соціальні, економічні, освітні, науково-технічні, особово-професійні, виховні, інтеграційні функції. Середня професійна школа забезпечує отримання достатньо доступної і масової професійної освіти, направленої на підготовку фахівців середньої ланки, підвищення освітнього і культурного рівня особи. Це обумовлює необхідність збереження провідної ролі держави у фінансуванні середньої професійної освіти. Нині чинна система середньої професійної освіти змогла певною мірою адаптуватися до складних умов соціальної трансформації. В цілому збережена мережа учбових закладів, стабілізувався викладацький склад, розробляються нові освітні стандарти, створена база для подальшого розвитку. Разом з тим існуючий рівень соціально-економічної адаптації до ринку праці випускників професійних учбових закладів, перш за все, середньої освіти, не в належному ступені відповідає його потребам. Система підготовки працівників на виробництві виявилася практично зруйнованою. Структурні зміни в системах початкової і середньої професійної освіти, також як і структурні зміни в економіці, здійснювалися в нашій країні достатньо рідко. Нові працедавці шукають робочу силу, відповідну їх безпосереднім потребам. Система середнього професійного навчання зіткнулася з величезними труднощами процесу адаптації до нових вимог економіки. Виникнення ринку праці, поява конкуренції серед робочої сили, орієнтація працедавців, що намітилася останніми роками, на професіоналізм і досвідченість працівника, хоча найістотнішим чином і ускладнили положення випускників середньої професійної школи на ринку праці, але разом з тим підсилили прагнення молоді до здобування середньої професійної освіти. Соціологічні опити показують, що разом з небажанням багатьох випускників працювати по отриманій спеціальності (перш за все, у зв'язку з низьким рівнем оплати праці на наявних вакантних робочих місцях), знання, отримані в учбових закладах, вони розглядають як необхідні для свого працевлаштування і роботи1.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що перехід Росії на ринкові відносини поставив перед системою професійної освіти нові цілі, рішення яких бачиться в глибоких перетвореннях системи професійної освіти. Ці перетворення доцільно представляти у вигляді двох взаємозв'язаних процесів: вдосконалення існуючої освітньої системи і формування нових концептуальних підходів і умов її розвитку надалі. Нова система середньої професійної освіти припускає розвиток і становлення особи людини як професіонала протягом всього життя. Система середньої професійної освіти, пройшовши великий історичний шлях, стала могутнім чинником підвищення освітнього і культурно-технічного рівня, всестороннього вдосконалення російського способу життя, одним з шляхів здійснення соціальної політики держави на сучасному етапі. Таким чином, середню професійну освіту не тільки забезпечує отримання спеціальності, але і створює умови для подальшого просування особи в освітній системі. На сучасному етапі збільшується потреба у фахівцях середньої ланки для розвитку економіки, підвищення технологічної культури виробництва, забезпечення адміністративно-технічної підтримки процесів управління, розвитку ринкової інфраструктури, технічного, інформаційного і соціального сервісу. Провідною метою освіти в нових економічних умовах Росії є підготовка особи, що конкурентоздатної в умовах ринку праці, володіє особовими і професійними якостями, що забезпечують уміння вирішувати задачі у всіх видах її діяльності (від професійних до особисто-побутових) і відповідати за їх рішення. В зв'язку з цим основне педагогічне завдання на всіх етапах безперервної освіти є пошук і реалізація оптимальних шляхів розвитку особи, здібної до самоактуалізації в процесі багаторічного інтелектуально-активного соціального, трудового життя. Середню професійну освіту налічує 2678 державних і муніципальних освітніх установ з контингентом навчальних в кількості близько 2300 тис. чоловік. Недержавний сектор включає 150 коледжів, в яких навчається більше 25 тис. студентів2. Відбувається зміна структури підготовки. Якщо раніше діяла тенденція розширення гуманітарної і економічної підготовки, то останніми роками прийом на технічні спеціальності збільшився на 37%3. За останні три роки в Класифікатор спеціальностей середньої професійної освіти введено більше 20 нових спеціальностей. Здійснено оновлення змісту середньої професійної освіти, що забезпечує його інтелектуалізацію і гуманітаризацію, розвиток вариативности і гнучкості освітніх програм, розширення профілю підготовки і підвищення професійної мобільності фахівців. Розроблений і введений в дію Державний освітній стандарт середньої професійної освіти в частині державних вимог до мінімуму змісту і рівня підготовки випускників по спеціальностях. Сьогодні формується особливий інтеграційний тип працівника — суб'єкт соціально-професійної діяльності, самобутня, активна особа і індивідуальність. На ринку праці нині котирується не горезвісна робоча сила, а працівник з високим рівнем утвореної, вихованості, професійної навченої. Особливо гостро коштує проблема здобування середньої професійної освіти, в першу чергу для молоді.

У умовах, що змінюються, необхідно забезпечити узгодженість інтересів держави, осіб і працедавців, законодавчо закріпити новий характер їх взаємин. Метою випускної кваліфікаційної роботи є проведення історичного аналізу розвитку системи середньої професійної освіти з кінця XIX століття по сьогоднішній день. Виходячи з поставленої мети випускної кваліфікаційної роботи, можна виділити наступні завдання дослідження: - аналіз історії розвитку системи середньої професійної освіти в Росії; - аналіз сучасного стану системи середньої професійної освіти; - виділити проблеми і перспективи розвитку системи середньої професійної освіти в Росії. - в процесі розвитку системи середньої професійної освіти досліджувати зміну функцій даного соціального інституту (на прикладі Ліцею № 105 р. Волгодонська Ростовської області). Об'єктом дослідження є історія розвитку системи середнього професійного утворення Російської Федерації. Предметом дослідження вплив розвитку середньої професійної освіти на вдосконалення наукової підготовки випускників середньо-професійних учбових установ. Методи дослідження: аналіз літератури з проблеми розвитку системи середньої професійної освіти в Росії. Теоретіко-методологічною базою випускної кваліфікаційної роботи з'явилися концептуальні розробки вітчизняних учених в області педагогіки, соціології і економіки, що займаються проблемою історії розвитку і вдосконалення системи середньої професійної освіти в Росії. Серед великої кількості робіт на дану тему можна виділити декілька більшою мірою пов'язані з досліджуваною проблемою, і зокрема, роботи Б.С. Гершунського, Н.В. Нечаєва, Э.М. Панічевой, Г.М. Романцева, А.Я. Савельева, А.П. Чернишева і ін. Емпіричною базою дослідження з'явилися результати статистичні дані, офіційні документи установ середнього професійного утворення міста Волгодонська Ростовської області. Для порівняльного аналізу використовувалися так само фактологические дані, приведені в науковій і публіцистичній літературі вітчизняних авторів. В ув'язненні роботи, на підставі результатів аналізу і оцінки виділені пропозиції по здійсненню мерів, направлених на вдосконалення функціонування і розвитку системи середньої професійної освіти. Практичне використання результатів. Результати науково-дослідної роботи по темі можуть скласти інформаційну і основу для проведення факультативних занять з педагогічних дисциплін. По структурі робота складається з введення, двох розділів, висновку, списку використаної літератури. РОЗДІЛ I. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В РОСІЇ 1.1 Історія становлення і розвитку російської системи професійної освіти з 1700 по 2001 р.р. Систематична професійна освіта починає складатися в нашій країні в середині XVII століття з появою посольських, лікарських, друкарських шкіл. Так, наприклад, в Друкарській школі при Наказі друкарського двору, заснованою в 1681г., навчалися до 1684 р. 194 людини. Школа одночасно була початковою школою і училищем для підготовки друкарів Друкарського двору. У організації учбового процесу особливу роль грали старости, яким виплачувався “поденний корм” і в обов'язку яких входило “питати уроки у товарищів”.

Ми тоді відповіли запитанням на запитання: “Ірина Дєрюгіна займається художньою гімнастикою. Чи це означає, що вона дискримінує важку атлетику?” Про атлетику журналістка зрозуміла. А про мову - ні. Тому пропонуємо вправу для медитації усім, кого турбує мовне питання в Україні. Коли говорите про російську мову, після коми додавайте - румунська, болгарська… і далі за списком. Саме так. Не “російської та інших”, а поіменно. Наприклад, “Закон про офіційний статус російської, болгарської, угорської, гагаузької…” Або: “Щоб мене краще зрозуміли в Донецьку, перейду на російську, а щоб краще зрозуміли у Криму - ще й на кримсько-татарську та вірменську…” А коли ми маємо на увазі виключно російську, теж давайте будемо уточнювати. Наприклад: “Держава зацікавлена у вільному розвитку російської мови в Україні, а у вільному розвитку польської та румунської не зацікавлена”. Потренувавшись у такий спосіб досхочу, давайте згадаємо, що в Україні живуть також україномовні українці, і поки нема закону, який зобов’язує їх знати всі вищезазначені мови

1. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

2. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

3. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

4. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

5. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

6. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
7. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку
8. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

9. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

10. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

11. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

12. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

13. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

14. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

15. Зміст та завдання професійної етики юриста

16. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

18. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

19. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

20. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

21. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

22. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
23. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
24. Стан і перспективи розвитку СНД

25. Вплив російської кризи на економіку України

26. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

27. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

28. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

29. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

30. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

31. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

32. Історія, перспективи Конвенції прав людини

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Професійно-особисті якості юриста

34. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

35. Особливості розвитку англійської мови в Індії

36. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

37. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

38. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій
39. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
40. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

41. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

42. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

43. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

44. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

45. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

46. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

47. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

48. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

49. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

50. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

51. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

52. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

53. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

54. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
55. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
56. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

57. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

58. Цінності та перспективи християнської моралі

59. Країнознавча характеристика Російської Федерації

60. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

63. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

64. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

65. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

66. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

67. Структура та зміст віщої освіти

68. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

69. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

70. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології
71. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп
72. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

73. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

74. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

75. Слобожанщина - історія розвитку

76. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

77. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

78. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

79. геополитические перспективы Росии на рубеже веков

80. Утворення Скіфії та її політична історія

Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

82. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

83. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

84. Освоєння космосу: історія та сучасність

85. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

86. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
87. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера
88. Історія розвитку анатомії як науки

89. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

90. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

91. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

92. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

93. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

94. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

95. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

96. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Судова реформа в Росії та Білорусії

98. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

99. Історія розвитку книги


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.